Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Població activa i Mercat Laboral

707 views

Published on

Població Activa i Mercat Laboral

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Població activa i Mercat Laboral

 1. 1. P o b la c ió a c t iv a Població en relació amb l’activitat econòmica
 2. 2. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque tinga treball,o que estiga cercant treball.
 3. 3. P o b la c ió A c t iv a Oc upa da
 4. 4. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque tinga treball Segons l’Enquesta de Població Activa: Totes aquelles persones que han treballatnomés una hora al llarg d’una setmana
 5. 5. P o b la c ió A c t iv a De s oc upa da
 6. 6. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque estiga cercant treball
 7. 7. P o b la c ió In a c t iv a
 8. 8. D e f in ic ió Tota la població entre 15 i 65 anysque no estiga ocupada ique no estiga cercant treball
 9. 9. Taxa d’actividad o percentatge de població activa És el quocient entre la Població Activa (PA) i el total de la població en edat laboral (PEEL) Aquesta potser ,activa o inactiva, és a dir, població depenent Aquesta població depenent consisteix en estudiants, malalts,mestresses de casa..., en tot cas entre 15 i 65 anys TA = PA / PEEL
 10. 10. Ta x a d e D e p e n d è n c ia Quocient entre el total de la població depenent i la Població Activa Població Depenent és la suma de la Població Inactiva més els menors de15 anysi els jubilats majors de 65 TD = PD / PA
 11. 11. E ls r e c u r s o s h u m a n s o e l C a p it a l H u m à• Constitueix un F a c t o r d e P r o d u c c i ó e s s e n c ia l En leconomia capitalista la majoria dels treballadors estan sotmesos a les lleis del mercat:Depenen dun salari i dunes condicions de les relacions laborals que, a vegades, NO PODEN CONTROLAR...
 12. 12. •LEs produeixen a c i o distints l a e no sr a l s e s r e l entre els n s A g b t S o c ia ls :• S i n d i c a t s : Representants dels treballadors• P a t r o n a l : Representants dels empresarisPeriòdicament negocien les C o n d ic io n s d e T r e b a l l a les empreses. Aquesta negociació es diu N e g o c i a c i ó C o l · l e c t i v a perquè afectarà a tots els treballadors dun sector productiu.Quan sassoleix un acord es redacta un C o n v e n i C o l · l e c t i u . També hi ha lE s t a t u t d e l s T r e b a l l a d o r s que fixen els d r e t s bàsics.
 13. 13. E ls c a n v is e n e l m ó n d e l t r e b a ll• Ha augmentat la D e s o c u p a c i ó . Especialment entre les d o n e s .• Les T. I . C . : Han revolucionat la producció a les empreses. -> Publicitat; t e l e t r e b a l l ; etc. H a a u g m e n t a t la q u a lif ic a c ió d e ls t r e b a lla d o r s• També h a n a u g m e n t a t l e s f a c ilit a t s p e r a c o m ia d a r t r e b a lla d o r s i c o n t r a c t a r -n e d e nous . C o n t in u a h a v e n t -h i d e s ig u a lt a t s e ntre ho me s i d o ne s .

×