Power projectes de treball

946 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
946
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Power projectes de treball

 1. 1. Projectes deProjectes de treballtreball Aprendre a aprendre de forma globalitzadaAprendre a aprendre de forma globalitzada Vicent Galan i Rams
 2. 2. Què són els Projectes de TreballQuè són els Projectes de Treball ● Són una estratègia d’aprenentatge en la qual ésSón una estratègia d’aprenentatge en la qual és prioritari elprioritari el sentitsentit de la tasca i l'activitat delsde la tasca i l'activitat dels aprenents.aprenents. ● L'objectiu fonamental és ajudar l'alumnat aL'objectiu fonamental és ajudar l'alumnat a organitzar els seus desitjos d‘aprendreorganitzar els seus desitjos d‘aprendre ii aconseguir que ho facen de forma cada vegadaaconseguir que ho facen de forma cada vegada més autònoma.més autònoma. ● Són un proposta metodològica coherent amb unSón un proposta metodològica coherent amb un enfocamentenfocament constructivistaconstructivista de l’aprenentatgede l’aprenentatge
 3. 3. Què es pretén amb els projectesQuè es pretén amb els projectes de treballde treball  El projectes de treball intentenEl projectes de treball intenten donar una respostadonar una resposta a la necessitata la necessitat d’organitzar els continguts des de la perspectiva de lad’organitzar els continguts des de la perspectiva de la globalitzacióglobalització.. – Aquesta perspectiva globalitzadora es fa necessària perquè s’intenta preparar l’alumnatAquesta perspectiva globalitzadora es fa necessària perquè s’intenta preparar l’alumnat perquè siguen capaços de resoldre els problemes que la realitat social planteja i que són deperquè siguen capaços de resoldre els problemes que la realitat social planteja i que són de naturalesa complexa i formada per múltiples elements summament interrelacionats.naturalesa complexa i formada per múltiples elements summament interrelacionats.  PropiciarPropiciar aprenentatges significatiusaprenentatges significatius, basats en un plantejament didàctic, basats en un plantejament didàctic coherent amb el que sabem sobre com aprenen les persones.coherent amb el que sabem sobre com aprenen les persones. – Enfocament constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatgeEnfocament constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge  Implicar l’alumnatImplicar l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge de forma que no esen el seu propi procés d’aprenentatge de forma que no es puga sentir com un subjecte passiu de la tasca del professorat.puga sentir com un subjecte passiu de la tasca del professorat. – Per tot això, els projectes de treballPer tot això, els projectes de treball parteixen de l’interèsparteixen de l’interès de l’alumnat en un tema concret.de l’alumnat en un tema concret. Tot partint dels seusTot partint dels seus coneixements previs i experiènciesconeixements previs i experiències es concreten uns objectius ies concreten uns objectius i continguts definits com acontinguts definits com a problemes a resoldreproblemes a resoldre.. – La resolució d’aquests problemesLa resolució d’aquests problemes promou l’activitat mentalpromou l’activitat mental autoestructurant que permet aautoestructurant que permet a l’alumnat establir relacions entre el que sap i el que vol saber, cosa que confereix significat al’alumnat establir relacions entre el que sap i el que vol saber, cosa que confereix significat a l’aprenentatge.l’aprenentatge.
 4. 4. Què caracteritza els projectes?Què caracteritza els projectes?  Un recorregut per un tema-problema que resulte,Un recorregut per un tema-problema que resulte, realmentrealment, d’interés de l’alumnat, d’interés de l’alumnat  Predomini d’una actitud dePredomini d’una actitud de cooperaciócooperació en la qual elen la qual el mestre guia l’aprenentatge però no n’és l’expertmestre guia l’aprenentatge però no n’és l’expert  En el recorregut es busca establir connexions entre elsEn el recorregut es busca establir connexions entre els fenòmens ifenòmens i es qüestionaes qüestiona la idea d’una versió única de lala idea d’una versió única de la realitatrealitat  Cada recorregut ésCada recorregut és singularsingular i es treballa ambi es treballa amb diferentsdiferents fontsfonts d’informaciód’informació  TothomTothom aporta informació i aprén dels altresaporta informació i aprén dels altres  Una forma d’aprenentatge que té en compte queUna forma d’aprenentatge que té en compte que tots elstots els alumnes poden aprendrealumnes poden aprendre si troben el lloc i la formasi troben el lloc i la forma adequadaadequada
 5. 5. Els projectes, suposen unEls projectes, suposen un repte?repte? NONO  perquè es necessitenperquè es necessiten unes condicionsunes condicions materials especialsmaterials especials  perquè resulte mésperquè resulte més complicada la seuacomplicada la seua posada en pràcticaposada en pràctica SÍSÍ  perquè requereix unaperquè requereix una escolta atentaescolta atenta delsdels interessos i inquietuds dels xiquets i xiquetes.interessos i inquietuds dels xiquets i xiquetes.  perquè cal convertir les seuesperquè cal convertir les seues preguntespreguntes ii accions en l’eix vertebrador deaccions en l’eix vertebrador de l’aprenentatge.l’aprenentatge.  perquè cal que els xiquets i xiquetes siguenperquè cal que els xiquets i xiquetes siguen els quiels qui dissenyendissenyen i desenvolupen les seuesi desenvolupen les seues estratègies d’aprenentatge i els qui arriben aestratègies d’aprenentatge i els qui arriben a conclusionsconclusions  perquè la intervenció del mestre no consisteixperquè la intervenció del mestre no consisteix a donar per endavanta donar per endavant les solucionsles solucions als dubtesals dubtes de l’alumnat.de l’alumnat.  perquè suposa unaperquè suposa una actitudactitud diferent en l’auladiferent en l’aula per part del professorat, que alimente la seuaper part del professorat, que alimente la seua profunda necessitat d’aprendre, senseprofunda necessitat d’aprendre, sense desaprofitar les moltes ocasions que l’auladesaprofitar les moltes ocasions que l’aula ens ofereix.ens ofereix.
 6. 6. Antecedents dels projectesAntecedents dels projectes 1896, Dewey1896, Dewey  incorpora a l’educació laincorpora a l’educació la valoració devaloració de l’experièncial’experiència de l’alumne, dels seus interessosde l’alumne, dels seus interessos personals i dels seus impulsos cap a l’acciópersonals i dels seus impulsos cap a l’acció 1918, Kilpatrick1918, Kilpatrick  Deixeble de Dewey, introdueix el nomDeixeble de Dewey, introdueix el nom de “de “projecteprojecte” a” a l’activitat espontània i coordinada d’unl’activitat espontània i coordinada d’un grup d’alumnes que executengrup d’alumnes que executen un treball globalitzat iun treball globalitzat i triat lliurement per l’alumnat.triat lliurement per l’alumnat. 1920, Décroly1920, Décroly  uneix la noció de globalització delsuneix la noció de globalització dels primers aprenentatges i la noció d’interés lligada a lesprimers aprenentatges i la noció d’interés lligada a les necessitats bàsiques, cadascuna de les quals suposanecessitats bàsiques, cadascuna de les quals suposa un “un “centre d’interéscentre d’interés” al voltant del qual s’organitzen les” al voltant del qual s’organitzen les activitats. (que ha derivat en un sumatori de matèriesactivitats. (que ha derivat en un sumatori de matèries lluny de les propostes seues)lluny de les propostes seues)
 7. 7. Antecedents dels projectesAntecedents dels projectes 1924, Freinet1924, Freinet  fonamenta la seua didàctica en elfonamenta la seua didàctica en el ““tempteig experimentaltempteig experimental”, segons el qual els xiquets”, segons el qual els xiquets sempre desitgen experimentar quan es troben davantsempre desitgen experimentar quan es troben davant algun problema o dubte que volen solucionar i ho faranalgun problema o dubte que volen solucionar i ho faran utilitzant els seus coneixements anteriors de formautilitzant els seus coneixements anteriors de forma novedosa i creativa.novedosa i creativa. – Resoldre aquests problemes comportarà plantejarResoldre aquests problemes comportarà plantejar hipòtesis de treballhipòtesis de treball que hauran de ser verificadesque hauran de ser verificades mitjançant el seu contrast amb les dades recollides.mitjançant el seu contrast amb les dades recollides. – El coneixement obtingut mitjançant aquestaEl coneixement obtingut mitjançant aquesta investigació es comunica a altres persones de dins iinvestigació es comunica a altres persones de dins i fora de l’escola tot emprant diferentsfora de l’escola tot emprant diferents mitjans demitjans de comunicaciócomunicació: murals, maquetes, diaris, dossiers,: murals, maquetes, diaris, dossiers, reportatges...)reportatges...)
 8. 8. Antecedents dels projectesAntecedents dels projectes Totes aquestes idees han evolucionat gràcies aTotes aquestes idees han evolucionat gràcies a la influència d’altres aportacions teòriquesla influència d’altres aportacions teòriques ((VigotskyVigotsky,, LeontievLeontiev...) i a l’experimentació a les...) i a l’experimentació a les aules.aules. Fins arribar al que actualment denominemFins arribar al que actualment denominem projectes de treball, que entenen laprojectes de treball, que entenen la globalització com unaglobalització com una estructura psicològica deestructura psicològica de l’aprenentatgel’aprenentatge.. Es considera queEs considera que l’infant no aprén de formal’infant no aprén de forma fragmentada, sinó globalment i a partir de lesfragmentada, sinó globalment i a partir de les situacions de la vida quotidianasituacions de la vida quotidiana..
 9. 9. Què aporten els projectes deQuè aporten els projectes de treball?treball?  Desenvolupen habilitats com:Desenvolupen habilitats com: – l'organització de la informació,l'organització de la informació, – la comparació i la contrastació,la comparació i la contrastació, – l'anàlisi i l'avaluació,l'anàlisi i l'avaluació,  altres destreses bàsiques com:altres destreses bàsiques com: – l'observació,l'observació, – la indagació,la indagació, – la classificacióla classificació – la deducció…la deducció… Són estratègies que s'utilitzen constantment de forma individual o en equip i imprescindibles per a resoldre els problemes derivats de l'estudi d'una realitat complexa.
 10. 10. Què aporten els projectes deQuè aporten els projectes de treball?treball?  Permeten l'atenció a laPermeten l'atenció a la diversitat,diversitat, – constituïxen una propostaconstituïxen una proposta obertaoberta – les formes de participació tantles formes de participació tant individuals com col·lectivesindividuals com col·lectives poden ser molt diferentspoden ser molt diferents – permeten que cada alumnepermeten que cada alumne puga participar segons lespuga participar segons les seues possibilitats i interessos.seues possibilitats i interessos. Precisament s'aprofiten les diferents capacitats, experiències, procedència i referents culturals, per a afavorir les interaccions entre el grup i els coneixements que es poden adquirir.
 11. 11. Què aporten els projectes deQuè aporten els projectes de treball?treball?  Provoquen l’activitatProvoquen l’activitat mentalmental  Permeten diferents tipusPermeten diferents tipus d’interaccions al si deld’interaccions al si del grup, la qual cosagrup, la qual cosa afavorix diferents tipusafavorix diferents tipus d'interaccions.d'interaccions.  Ofereixen la possibilitatOfereixen la possibilitat d'ajustar la intervenció ad'ajustar la intervenció a les necessitatsles necessitats individuals i del grupindividuals i del grup Perquè cal resoldre les qüestions que es van formulant al llarg del procés treball en gran grup com el treball en xicotet grup o individual el tipus d'activitats i d'organització facilita la informació sobre el nivell de desenvolupament i les dificultats que en cada moment tenen els xiquets.
 12. 12. Què aporten els projectes deQuè aporten els projectes de treball?treball?  Augmenten laAugmenten la motivació imotivació i l’actitud favorablel’actitud favorable  Ajuden a laAjuden a la significativitat delssignificativitat dels aprenentatgesaprenentatges  AbordenAborden contingutscontinguts sempresempre funcionals ifuncionals i significatiussignificatius es treballa sobre un tema que realment és del seu interés. es parteix dels seus coneixements previs i relacionen el que ja saben amb els nous continguts. ja que no estan establits per necessitats alienes a la pròpia realització del projecte.
 13. 13. En què es diferencia el treball perEn què es diferencia el treball per projectes d'unaprojectes d'una programacióprogramació convencional?convencional?  Els projectes sónEls projectes són un fi en si mateixosun fi en si mateixos i no pretextos per a forçari no pretextos per a forçar la integració de contingutsla integració de continguts. No hi ha una preocupació per “cobrir”. No hi ha una preocupació per “cobrir” tots els continguts en cada projecte, sinó més per desenvolupartots els continguts en cada projecte, sinó més per desenvolupar les capacitats necessàries per a provocar aprenentatgesles capacitats necessàries per a provocar aprenentatges autònoms. Així, laautònoms. Així, la interrelació entre àreesinterrelació entre àrees es dóna de maneraes dóna de manera natural i no es busca una connexió forçada entre elles.natural i no es busca una connexió forçada entre elles.  Els temes partixen d'interessos infantils, ja siga a proposta seuaEls temes partixen d'interessos infantils, ja siga a proposta seua o suggerida pel docent, io suggerida pel docent, i no d'un tema buscat artificialment perno d'un tema buscat artificialment per l'adult per a satisfer una necessitat curricularl'adult per a satisfer una necessitat curricular..  Es té en compte el que ja sabenEs té en compte el que ja saben els xiquetsels xiquets i el que volen saberi el que volen saber,, la qual cosa condiciona el desenvolupament del projecte.la qual cosa condiciona el desenvolupament del projecte.
 14. 14. En què es diferencia el treball perEn què es diferencia el treball per projectes d'unaprojectes d'una programacióprogramació convencional?convencional?  Per tant, podem dir quePer tant, podem dir que la programació inicial és provisional ila programació inicial és provisional i varia al llarg d'un projectevaria al llarg d'un projecte. Precisa, per tant, un disseny obert. Precisa, per tant, un disseny obert que s'adapte a l'evolució dels esdeveniments i no es podràque s'adapte a l'evolució dels esdeveniments i no es podrà donar per tancada fins que s'arribe al final de cada projecte.donar per tancada fins que s'arribe al final de cada projecte.  Els temps previstos són aproximats i flexiblesEls temps previstos són aproximats i flexibles..  Es valoren els errors de forma positivaEs valoren els errors de forma positiva, com a passos, com a passos imprescindibles per a tot aprenentatge i es defugenimprescindibles per a tot aprenentatge i es defugen explícitament les seues connotacions negatives.explícitament les seues connotacions negatives.  L'avaluació no se centra únicament en el resultat finalL'avaluació no se centra únicament en el resultat final, sinó, sinó que analitza tot el procés educatiu que implica cada projecte:que analitza tot el procés educatiu que implica cada projecte: a l'inici, durant tot el seu desenvolupament i en la seuaa l'inici, durant tot el seu desenvolupament i en la seua conclusió. Primen, per tant, els processos sobre els resultats.conclusió. Primen, per tant, els processos sobre els resultats.
 15. 15. En què es diferencia el paper delEn què es diferencia el paper del professoratprofessorat en els projectes deen els projectes de treball?treball?  OrganitzaOrganitza els interessos iels interessos i canalitzacanalitza les propostes queles propostes que l'alumnat realitza sobre el que volen aprendre, ajudant-los al'alumnat realitza sobre el que volen aprendre, ajudant-los a explicitar-los i a plasmar-los ordenadament.explicitar-los i a plasmar-los ordenadament.  Realitza noves preguntes i oferix nous punts de vista, peròRealitza noves preguntes i oferix nous punts de vista, però nono anticipa respostesanticipa respostes que han de ser descobertes per l'alumnatque han de ser descobertes per l'alumnat en la seua investigació.en la seua investigació.  Du a terme unaDu a terme una primera previsió dels continguts i activitatsprimera previsió dels continguts i activitats,, així com tracta de trobaraixí com tracta de trobar fonts d'informaciófonts d'informació que permetenque permeten desenvolupar el projecte, complementàries a les que puguendesenvolupar el projecte, complementàries a les que puguen aportar els xiquets.aportar els xiquets.  Crea unCrea un clima d'implicació i interésclima d'implicació i interés participatiu en el grupparticipatiu en el grup classe i en cada xiquet sobre el que s'està treballant, és a dir,classe i en cada xiquet sobre el que s'està treballant, és a dir, reforça la consciència d'estar aprenent.reforça la consciència d'estar aprenent.
 16. 16. En què es diferencia el paper delEn què es diferencia el paper del professoratprofessorat en els projectes deen els projectes de treball?treball?  Ajuda l'alumnat aAjuda l'alumnat a processar la informacióprocessar la informació per aper a ajudar a obtindre aprenentatges significatius.ajudar a obtindre aprenentatges significatius.  Propicia la reflexióPropicia la reflexió sobre el procés d'aprenentatgesobre el procés d'aprenentatge amb l'objectiu que l'alumnat sigaamb l'objectiu que l'alumnat siga conscient del queconscient del que ha aprés i de com ho ha aprés.ha aprés i de com ho ha aprés.  Potencia la lliure expressióPotencia la lliure expressió de les idees de cada unde les idees de cada un i el seu respecte per part de tots, valoranti el seu respecte per part de tots, valorant explícitament elsexplícitament els errors com a part inevitableerrors com a part inevitable deldel procés d'aprenentatge.procés d'aprenentatge.  Propicia elPropicia el respecte a la diversitatrespecte a la diversitat i afavorix lai afavorix la busca debusca de solucions diversessolucions diverses a un mateix problema.a un mateix problema.
 17. 17. En què es diferencia el paper deEn què es diferencia el paper de l'alumnatl'alumnat en els projectes deen els projectes de treball?treball?  DecideixenDecideixen sobre el que volen saber en cada projecte isobre el que volen saber en cada projecte i com ho van a realitzar.com ho van a realitzar.  Expliciten els seus interessos i elsExpliciten els seus interessos i els argumentenargumenten davantdavant dels companys.dels companys.  Dissenyen estratègies d'aprenentatgeDissenyen estratègies d'aprenentatge i les duen ai les duen a terme.terme.  Intervenen en la planificacióIntervenen en la planificació del temps, de les activitatsdel temps, de les activitats i del producte final de cada projecte.i del producte final de cada projecte.  Realitzen, de forma col·lectiva, índexs o mapesRealitzen, de forma col·lectiva, índexs o mapes conceptuals que servixen com aconceptuals que servixen com a guions de treballguions de treball onon assenyalar els aspectes que es van a tractar, que esassenyalar els aspectes que es van a tractar, que es volen aprendre.volen aprendre.
 18. 18. En què es diferencia el paper deEn què es diferencia el paper de l'alumnatl'alumnat en els projectes deen els projectes de treball?treball?  Busquen fonts d'informacióBusquen fonts d'informació de qualsevol àmbit (fora i dins de l'escola) ide qualsevol àmbit (fora i dins de l'escola) i aporten informació a la classe.aporten informació a la classe.  Amb l'ajuda del professorat,Amb l'ajuda del professorat, processen la informacióprocessen la informació rebuda de formarebuda de forma cooperativa:cooperativa: – aportant distintes visions i llenguatges.aportant distintes visions i llenguatges. – classificant i representant els continguts amb distintsclassificant i representant els continguts amb distints procediments.procediments. – plantejant relacions causals i noves preguntes.plantejant relacions causals i noves preguntes.  Desenvolupen els apartats del guió de treball, enDesenvolupen els apartats del guió de treball, en activitats individuals iactivitats individuals i grupals.grupals.  Realitzen un producte finalRealitzen un producte final en què apareixen els aspectes mésen què apareixen els aspectes més significatius de la seua investigació, per mitjà d'un dossier (el propisignificatius de la seua investigació, per mitjà d'un dossier (el propi quadern de l'alumne, a vegades), una presentació, una exposició, unaquadern de l'alumne, a vegades), una presentació, una exposició, una interpretació, un joc…interpretació, un joc…  Participen enParticipen en l'avaluaciól'avaluació del projecte en totes les fases del mateix.del projecte en totes les fases del mateix.
 19. 19. Possibles fases en elPossibles fases en el desenvolupament d'un projectedesenvolupament d'un projecte de treballde treball  Decisió del tema que articula el projecteDecisió del tema que articula el projecte  Reflexió sobre el que ja sabem del temaReflexió sobre el que ja sabem del tema  Concreció del que volem saberConcreció del que volem saber  Disseny d’estratègies per a aprendre-hoDisseny d’estratègies per a aprendre-ho  Recollida d’informacióRecollida d’informació  Processament de la informació i conclusionsProcessament de la informació i conclusions  Preparació d’allò aprés per a mostrar-hoPreparació d’allò aprés per a mostrar-ho  Reflexió sobre el que hem aprésReflexió sobre el que hem aprés
 20. 20. Definició del tema:Definició del tema: QUIN ÉS ELQUIN ÉS EL PROJECTE?PROJECTE?  A partir de:A partir de: – una curiositat plantejada en l'aula,una curiositat plantejada en l'aula, – una pregunta o dubte,una pregunta o dubte, – un esdeveniment,un esdeveniment, – una notícia...una notícia...  A proposta del propi alumnat o a partir d'un suggeriment delA proposta del propi alumnat o a partir d'un suggeriment del professor que els xiquets facen pròpia.professor que els xiquets facen pròpia. – poden ser igual de significatius aquells projectes que el mestre,poden ser igual de significatius aquells projectes que el mestre, amb un tarannà negociador i democràtic, proposa amb laamb un tarannà negociador i democràtic, proposa amb la intenció educativa de tractar en l'aula problemes que escapen aintenció educativa de tractar en l'aula problemes que escapen a la reflexió de l'alumnat i/o que poden ser altament significatiusla reflexió de l'alumnat i/o que poden ser altament significatius per a ells,per a ells, sempre que ells accepten la propostasempre que ells accepten la proposta i es mostreni es mostren interessats per la mateixa.interessats per la mateixa.
 21. 21. Explicitació de coneixementsExplicitació de coneixements previs:previs: QUÈ SABEM?QUÈ SABEM?  El docent afavorix situacions en què els alumnesEl docent afavorix situacions en què els alumnes puguen expressar les seues idees prèvies sobre elpuguen expressar les seues idees prèvies sobre el mateix i reflexionen sobre el que ja saben sobre elmateix i reflexionen sobre el que ja saben sobre el tema.tema. – No es tracta de corregirNo es tracta de corregir conceptes equivocats, completarconceptes equivocats, completar llacunes ni donar respostes als seus dubtes, encara que allacunes ni donar respostes als seus dubtes, encara que a vegades es pot intervindre en este sentit, a criteri delvegades es pot intervindre en este sentit, a criteri del docent.docent. – Valorar positivament totes les aportacions, perValorar positivament totes les aportacions, per equivocades que siguen,equivocades que siguen, facilitant la intervenciófacilitant la intervenció desinhibida de la totalitat de la classedesinhibida de la totalitat de la classe – ConvéConvé prendre notaprendre nota d'aquelles idees que més conflicte od'aquelles idees que més conflicte o interés susciten per a recordar-les en les fases següents.interés susciten per a recordar-les en les fases següents.
 22. 22. Definició del contingut delDefinició del contingut del projecte:projecte: QUÈ VOLEM SABER?QUÈ VOLEM SABER?  Manifesten el que volen saber sobre elManifesten el que volen saber sobre el projecte, prenent-ne nota i elaborant un textprojecte, prenent-ne nota i elaborant un text que servirà com guia del projecte.que servirà com guia del projecte. – Este text estarà sempreEste text estarà sempre visiblevisible en classe, ja queen classe, ja que ens servirà per a comprovar els continguts queens servirà per a comprovar els continguts que anem resolent durant el desenvolupament delanem resolent durant el desenvolupament del projecte i per a saber els que encara estanprojecte i per a saber els que encara estan pendents.pendents.
 23. 23. Planificació del procés de treball:Planificació del procés de treball: QUÈ FAREM PER A APRENDRE-QUÈ FAREM PER A APRENDRE- HO?HO?  Fonts d'informació que seran útilsFonts d'informació que seran útils  Com accedir a la informació que esCom accedir a la informació que es necessitanecessita  Establir les previsions sobre la distribucióEstablir les previsions sobre la distribució del temps i de les tasques a realitzar per adel temps i de les tasques a realitzar per a la busca de la informacióla busca de la informació – Es tracta de poder donar resposta als dubtes iEs tracta de poder donar resposta als dubtes i preguntes plantejades sobre el que es vol saber.preguntes plantejades sobre el que es vol saber.
 24. 24. Busca d'informació:Busca d'informació: REPLEGUEM INFORMACIÓREPLEGUEM INFORMACIÓ  Recopilar aquells materials i documents queRecopilar aquells materials i documents que puguen aportar dades:puguen aportar dades: – llibres,llibres, – revistes,revistes, – fotografies,fotografies, – vídeos, CD, DVD,vídeos, CD, DVD, – objectes,objectes, – testimonis de persones que ens puguentestimonis de persones que ens puguen ajudar…ajudar…  Per a això s'aprofitarà tant l'ajuda de les famílies comPer a això s'aprofitarà tant l'ajuda de les famílies com els recursos humans i materials del centre.els recursos humans i materials del centre.
 25. 25. Tractament de la informació:Tractament de la informació: INVESTIGUEMINVESTIGUEM  Es tracta d‘observar, explorar, manipular iEs tracta d‘observar, explorar, manipular i realitzar experiències de qualsevol tipusrealitzar experiències de qualsevol tipus – Per a això, hauran d'adquirirPer a això, hauran d'adquirir habilitatshabilitats per aper a treballar amb mitjans i recursos diferentstreballar amb mitjans i recursos diferents  Classificar i ordenar la informacióClassificar i ordenar la informació  Arribar a conclusions i establir processosArribar a conclusions i establir processos de descontextualització per a poderde descontextualització per a poder generalitzar, etc.generalitzar, etc.  I, finalment, plantejar preguntes noves.I, finalment, plantejar preguntes noves.
 26. 26. Plasmació de la informacióPlasmació de la informació seleccionada com significativa:seleccionada com significativa: COMCOM MOSTREM EL QUE JA SABEM?MOSTREM EL QUE JA SABEM?  La informació trobada que respon a les preguntesLa informació trobada que respon a les preguntes plantejades –tant en l'inici com durant elplantejades –tant en l'inici com durant el desenvolupament del projecte- es processa dedesenvolupament del projecte- es processa de manera que puga ser transmesa a altres persones:manera que puga ser transmesa a altres persones: – DossierDossier - maqueta,- maqueta, – MuralsMurals - exposició,- exposició, – conferència…conferència…  Posteriorment, es dóna a conéixer el treballPosteriorment, es dóna a conéixer el treball realitzat a familiars, companys d'altres aules,realitzat a familiars, companys d'altres aules, professors, amics...professors, amics...
 27. 27. Avaluació:Avaluació: QUÈ HEM APRÉS?QUÈ HEM APRÉS?  L'avaluació ha d'impregnar totes les fases de cadaL'avaluació ha d'impregnar totes les fases de cada projecteprojecte  Al final del projecte es produïx una reflexió sobreAl final del projecte es produïx una reflexió sobre allò que s'ha aprés i el mode en què s'ha fet.allò que s'ha aprés i el mode en què s'ha fet.  Es tracta que l'alumnat siga conscient delsEs tracta que l'alumnat siga conscient dels aprenentatges realitzats i dels processos que elsaprenentatges realitzats i dels processos que els han portat a ells, alhora que contrasten amb el quehan portat a ells, alhora que contrasten amb el que es pretenia aprendre al principi del projecte.es pretenia aprendre al principi del projecte.

×