Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga batayang uri ng komposisyon

19,292 views

Published on

  • Be the first to comment

Mga batayang uri ng komposisyon

  1. 1. Mga Batayang Uri ng Komposisyon
  2. 2. Mga Layuni: <ul><li>Nauunawaang mabuti ang iba’t ibang uri ng komposisyon. </li></ul><ul><li>Nakapagpapahayag ng pagpapahalaga sa iba’t ibang paraan kung paano magagampanan ang komposisyon bilang mag-aaral at mamamayan. </li></ul><ul><li>Nakabubuo ng mga komposisyong hahamon sa kakayahang mag-isip batay sa karanasang pansarili at pang-iba. </li></ul>
  3. 3. 1.Deskriptibo <ul><li>Naglalayong bumuo ng malinaw na </li></ul><ul><li>larawan sa isip ng mambabasa. </li></ul><ul><li>*Isinasaalang-alang sa bahaging ito ang </li></ul><ul><li>paggamit ng pang-uri at pang-abay </li></ul><ul><li>maging ng pandiwa. </li></ul>
  4. 4. Uri ng Deskriptibong Komposisyon <ul><li>Masining – pumupukaw ng guniguni layunin ng uring ito. Higit sa nakikita ng paningin ang pagbibigay deskripsyon. </li></ul><ul><li>Karaniwan – Pagbubuo ng malinaw na larawan sa pamamagitan ng tiyak na katangian at walang kinalaman ang sariling pagkukuro at damdamin ng naglalarawan. </li></ul>
  5. 5. Hal. Ng Karaniwan <ul><li>Maganda at madaling pakibagayan. Iyan ang impresyon ng sinumang makakaharap ni Marta. Dala marahil iyon ng kanyang mapang-akit na mga mata na nakahahalina sa sinumang makakita nito. Ang kanyang namumurok na pisngi at ang napakalalim na biloy na lalong nagpapaganda sa kanyang mukha kung siya ay tumatawa. Parang iginuhit ang kanyang kilay… </li></ul>
  6. 6. 2. Ekspositori <ul><li>May layuning gumawa ng isang malinaw, sapat at walang pagkiling na pagpapa- </li></ul><ul><li>liwanag sa ano mang bagay na nasasaklaw ng kaalaman ng tao. </li></ul>
  7. 7. Hal. Sanaysay <ul><li>Maanyo o Pormal </li></ul><ul><li>Lohikal na paglalahad ng mga kaisipan o may maayos at maingat na paglalahad ng nilalaman. </li></ul><ul><li>B. Di-Pormal </li></ul><ul><li>May anyong malaya sa paraan ng paglalahad at may himig nakikipag-usap lamang. Subalit ang matalinong pag-iisip at masusing pagsusuri ay kaugnay rin ng uring ito </li></ul>

×