Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang salitang bal bal

41,207 views

Published on

 • Be the first to comment

Ang salitang bal bal

 1. 1. Ang SalitangBalBal<br />Inulatni Ronaldo Bagatsing<br />
 2. 2. Salitang balbal<br />Ang balbal o islang ay ang di-pamantayangpaggamitngmgasalitasaisang wika ngisangpartikularna grupo ng lipunan. Tinatawag din itongsalitangkanto o salitangkalye.<br />Ito angmgasalitangnabuo o nalikhasainpormalnaparaan. Ito rinangmgasalitangnabuosamgapinagsasama o pinagdugtongnasalita, maariitongmahaba o maiklingsalitalamang.<br />
 3. 3. Jeprox<br />Ang Jeprox ay isangsalitang balbal nainimbentoni Mike Hanopol, isangrakistangmang-aawit, naangibigsabihin ay lakisalayaw. Sumikatangawiting "LakisaLayawJeprox" noongdekadasitentanakalaunan ay nagingtilaopisyalnasalitanasaibigkahulugannglakisalayaw. Sumikatangawitinsa halos dalawangdekada at hangangsangayon ay kilala pa din angterminongJeprox.<br />
 4. 4. MgaSalitangBalBal<br />1. BAKTOL--- angikatlonglebelngmabahongamoysakili-kili. angbaktol ay kaparehongamoyngnabubuloknabayabas. ito'ydumidikitsadamit,athumahalosapawis. madalasnanaaamoytuwing sale sa mall dahilsasobrangsiksikanngmga nag shosopping."Put@#$%, sinongnangangamoy BAKTOL sainyo????!!!<br />
 5. 5. 2. KUKURIKAPU--- libagsailalimng boobs. madalasnanamumuodahilsalabisna baby powder nainilalagaysakatawan. maaari ding mamuo kung hinditalaganaliligoo naghihilodangisangbabae. ang KUKURIKAPU ay masmadalasmamuosamgababaengmalalakiangjoga."Honey, maligokana kaya paramaalis yang KUKURIKAPUmo...<br />
 6. 6. 3. MULMUL--- buhoksagitnangisangnunal. mahirapipaliwanag kung bakitnagkakaroonng MULMUL angisangnunal. subalithinditalagaitonaaalis, kahitnabunutin pa ito, malibannalamang kungipapa-laser ito."How nice naman your MULMUL!<br />
 7. 7. 4. BURNIK--- taengsumabitsabuhoksapwet. madalasnararanasanngmgataongnagti-tissue lamangpagkatapostumae. ang BURNIK ay mahirapalisin, lalonakapagnatuyonaito. ipinapayosamga mayBURNIK namaligonalamangupangito'ymaalis."Labs, alamko kung anongkinainmokanina!!!<br />
 8. 8. 5. ALPOMBRA--- kasuotansapaanakadalasangmakikitangsuotngmgatinderongyosisaquiapo.ito'y may makipotnasuotanngpaa, at manipisnaswelas. mistulangsandalyasitongbabaeperokadalasangsuotngmgalalaki. available in blue, red,green, etc.<br />
 9. 9. Balbalers<br />yosi<br />Kahulugan: sigarilyo<br />Astig<br />Kahulugan: tigas<br />Gasmati<br />Kahulugan: matigas<br />lespu<br />Kahulugan: pulis<br />tsekot<br />Kahulugan: kotse<br />goli<br />Kahulugan: ligo<br />adidas<br />Kahulugan: paangmanok<br />Kosa/pare<br />Kahulugan: kaibigan<br />marijuana<br />Kahulugan: maryjane, chongki,<br />
 10. 10. tsimay - katulong<br />ermat - nanay<br />erpat - tatay<br />pulis - parakbuwaya<br />baliw - may sirasaulo<br />kosa/pare - kaibigan<br />inisnab - hindipinansin<br />sikyo - guardiya<br />

×