Mari,susana 4 años reunión familias

447 views

Published on

presentación da xuntanza de familias 4 anos 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mari,susana 4 años reunión familias

 1. 1. REUNIÓN DE FAMILIAS CEIP VILAVERDE 3 ANOS REUNIÓN DE FAMILIAS CEIP VILAVERDE 4 ANOS
 2. 2. TITORASTITORAS 4 ANOS A:4 ANOS A: MARIMARI 4 ANOS B:4 ANOS B: SUSANASUSANA
 3. 3. ESPECIALISTAESPECIALISTA SS ORIENTADORAORIENTADORA:: AZUCENAAZUCENA
 4. 4. APOIO E INFORMÁTICAAPOIO E INFORMÁTICA (MERCHI 4 ANOS A; VICTORIA 4 ANOS B)(MERCHI 4 ANOS A; VICTORIA 4 ANOS B)
 5. 5. TALLER DE LINGUAXETALLER DE LINGUAXE (ANDREA)(ANDREA)
 6. 6. MÚSICAMÚSICA (LOLA)(LOLA)
 7. 7. PSICOMOTRICIDADE (PAZ)PSICOMOTRICIDADE (PAZ)
 8. 8. INGLÉSINGLÉS (ADRIANA)(ADRIANA)
 9. 9. RELIXIÓN (JACKLINE, Mª JOSÉ)RELIXIÓN (JACKLINE, Mª JOSÉ)
 10. 10. -PUNTUALIDADE EN ENTRADAS E SAÍDAS. - XUSTIFICAR AUSENCIAS Á TITORA. - ASISTIR AO COLE CON REGULARIDADE. ALGUNHAS NORMAS
 11. 11.  TRAER ROUPA CÓMODA (NON TIRANTES, CINTURÓNS, …) PARA FACILITAR A SÚA AUTONOMÍA.  CALZADO CÓMODO (MELLOR VELCRO).  PARA PSICOMOTRICIDADE: CHÁNDAL E TENIS.  A ROUPA DE SACAR E POÑER TERÁ NOME E CINTA PARA COLGAR. ENSINARLLES A RECOÑECELA.  OS MANDILÓNS TAMÉN CON CINTA E NOME.
 12. 12.  BOLSA DE TEABOLSA DE TEA PARA A MERENDA (NON MOCHILA).PARA A MERENDA (NON MOCHILA).  NON TRAER XOGUETESNON TRAER XOGUETES  NON TRAER COLGANTES, CADEAS.NON TRAER COLGANTES, CADEAS.  REVISAR DIARIAMENTE AS BOLSAS DOS NENOS E DAS NENAS SEREVISAR DIARIAMENTE AS BOLSAS DOS NENOS E DAS NENAS SE LEVANLEVAN ALGUNHA NOTAALGUNHA NOTA..  VERIFICAR QUE TRAEN AVERIFICAR QUE TRAEN A TARXETA DO BUSTARXETA DO BUS E COMEDOR.E COMEDOR.  REVISAR OS CABELOSREVISAR OS CABELOS CON FRECUENCIACON FRECUENCIA PARA EVITAR A PEDICULOSE.PARA EVITAR A PEDICULOSE.
 13. 13. XORNADA-TIPOXORNADA-TIPO A RUTINA DIARIA FAI QUE OS NENOS E NENAS ADQUIRAN UNHA MAIOR AUTONOMÍA E SEGURIDADE. - SAUDÁMONOS E PREPARÁMONOS PARA COMEZAR. - DEIXAMOS A BOLSA DA MERENDA.
 14. 14. AGORA O PERCHEIRO TEN O NOSOAGORA O PERCHEIRO TEN O NOSO NOMENOME
 15. 15. XA POÑEMOS E ABOTOAMOS SOÍÑOS EXA POÑEMOS E ABOTOAMOS SOÍÑOS E SOÍÑAS O MANDILÓNSOÍÑAS O MANDILÓN
 16. 16. - IMOS Á ALFOMBRA E ESCOITAMOS O QUE CONTAN AS DEMAIS PERSOAS DA CLASE. - MIRAMOS QUEN É O ENCARGADO OU ENCARGADA DO DÍA E COMEZA COAS RUTINAS DIARIAS: PON O SEU NOME E PASA LISTA
 17. 17. Nº DE NENAS E NENOS QUE NON VIÑERONNº DE NENAS E NENOS QUE NON VIÑERON AO COLEAO COLE
 18. 18. OBSERVA O TEMPOOBSERVA O TEMPO
 19. 19. CALENDARIOCALENDARIO
 20. 20. ESCRIBE O SEU NOME E CONTA OESCRIBE O SEU NOME E CONTA O NÚMERO DE LETRASNÚMERO DE LETRAS
 21. 21. OS RECANTOS DESTEOS RECANTOS DESTE CURSOCURSO
 22. 22. TEMPO DE TRABALLO ETEMPO DE TRABALLO E XOGOXOGO  É un momento de traballo individual no que seÉ un momento de traballo individual no que se realizan fichas, recolleitas en folio, elaboración derealizan fichas, recolleitas en folio, elaboración de libriños,… que se traballaron previamente.libriños,… que se traballaron previamente.  Propóñense actividades que o alumnado debePropóñense actividades que o alumnado debe realizar: series, traballo con distintas técnicasrealizar: series, traballo con distintas técnicas plásticas...plásticas...  Actividades colectivas como: contos, cancións,Actividades colectivas como: contos, cancións, adiviñas, xogos colectivos, baile…adiviñas, xogos colectivos, baile…  Actividades do proxecto e dos centros de intereseActividades do proxecto e dos centros de interese
 23. 23. A ENCARGADA OUA ENCARGADA OU ENCARGADO REPARTEENCARGADO REPARTE MATERIALMATERIAL
 24. 24. TRABALLO INDIVIDUALTRABALLO INDIVIDUAL
 25. 25. IMOS AO RECREO
 26. 26. - REFORZAMOS HÁBITOS DE HIXIENE: IR AO BAÑO, LAVAR AS MANS…
 27. 27. MERENDAMO S
 28. 28. A MEDIA MAÑÁA MEDIA MAÑÁ ALIMENTOS SAUDABLES: NON TRAER BOLLERÍA, NIN LÍQUIDOS:
 29. 29. CELEBRAMOS OS ANIVERSARIOSCELEBRAMOS OS ANIVERSARIOS
 30. 30. ORGANIZACIÓN DOSORGANIZACIÓN DOS ESPAZOSESPAZOS
 31. 31. PUZZLES E CASIÑAPUZZLES E CASIÑA
 32. 32. ALFOMBRA EALFOMBRA E BIBLIOTECABIBLIOTECA (construcións,(construcións, coches, animais)coches, animais) PRÉSTAMO DE LIBROS
 33. 33. PLÁSTICA EPLÁSTICA E MOSAICOSMOSAICOS (ensartar, coser…)(ensartar, coser…)
 34. 34. E POR ÚLTIMO: - CADA EQUIPO RECOLLE O SEU RECANTO - SACAMOS O MANDILÓN E COLLEMOS AS NOSAS COUSAS. - DESPEDÍMONOS
 35. 35. APROXIMACIÓN Á LECTOESCRITURA E NUMERACIÓN XOGAR NORMAS DA AULA E CONTENCIÓN DE CONDUTAS PROXECTOS Que faremos este curso? FOMENTO DA LECTURA E ESCRITURA FALAR SEN PROBLEMAS DISLÁLICOS INVESTIGAR POTENCIAR A ATENCIÓN E O RAZOAMENTO
 36. 36. NORMASNORMAS DA AULA:DA AULA: AUMENTAR RESPONSABILIDADES. MELLORAR O COMPORTAMENTO: - ESCOITAR AOS COMPAÑEIROS, ÁS COMPAÑEIRAS E AO PROFESORADO. - GARDAR QUENDA PARA FALAR. AGARDAR PARA OBTER RESPOSTA - FALAR NUN TONO AXEITADO. - SOMOS TODOS AMIGOS E TODAS AMIGAS. - COMPARTIR - RESOLVER CONFLITOS ESFORZO NA REALIZACIÓN DE TAREFAS. REMATAR O TRABALLO MELLORANDO O RITMO.
 37. 37. FALAR SEN PROBLEMAS DISLÁLICOSFALAR SEN PROBLEMAS DISLÁLICOS:: COMO O CONSEGUIMOS?COMO O CONSEGUIMOS? FALANDO COMO ADULTOS E ADULTAS:FALANDO COMO ADULTOS E ADULTAS: -- MODELO AXEITADO (NON RIRSE DAS SÚAS INCORRECIÓNSMODELO AXEITADO (NON RIRSE DAS SÚAS INCORRECIÓNS AÍNDA QUE RESULTEN SIMPÁTICAS), O RECOMENDABLE SERÍAAÍNDA QUE RESULTEN SIMPÁTICAS), O RECOMENDABLE SERÍA RESPONDERLLE REPETINDO A SÚA FRASE E DICÍNDOLLA BEN.RESPONDERLLE REPETINDO A SÚA FRASE E DICÍNDOLLA BEN. - NON EMPREGAR DIMINUTIVOS NIN PALABRASNON EMPREGAR DIMINUTIVOS NIN PALABRAS INFANTILIZADAS (GUAU, PÍO…), VOGALIZANDO E FALANDOINFANTILIZADAS (GUAU, PÍO…), VOGALIZANDO E FALANDO AMODIÑO.AMODIÑO. - AUMENTANDO O VOCABULARIO.AUMENTANDO O VOCABULARIO. ESTIMULANDO A SÚA LINGUAXEESTIMULANDO A SÚA LINGUAXE:: - FAVORECER QUE SE EXPRESEN:FAVORECER QUE SE EXPRESEN: PREGÚNTÁNDOLLES,PREGÚNTÁNDOLLES, FALANDO CON EL@S,FALANDO CON EL@S, QUE NOS CONTENQUE NOS CONTEN QUE FIXERON NO COLE …QUE FIXERON NO COLE …
 38. 38. FOMENTO DA LECTURAFOMENTO DA LECTURA  RECANTO DA BIBLIOTECA.RECANTO DA BIBLIOTECA.  BIBLIOTECA DE MAIORESBIBLIOTECA DE MAIORES (Biblioteca de Lampi)(Biblioteca de Lampi)  BIBLIOTECA DE AULA (PRÉSTAMOBIBLIOTECA DE AULA (PRÉSTAMO DE LIBROS).DE LIBROS).  MOCHILAS VIAXEIRASMOCHILAS VIAXEIRAS
 39. 39. DADA ATENCIÓN EATENCIÓN E DODO RAZOAMENTRAZOAMENT OO
 40. 40. APROXIMACIÓN LECTOESCRITURA EAPROXIMACIÓN LECTOESCRITURA E NUMERACIÓNNUMERACIÓN NO “COLE”NO “COLE” TRABALLAMOS CON:TRABALLAMOS CON:  MAIÚSCULAS, SONS, SEMPRE ASOCIADAS COSMAIÚSCULAS, SONS, SEMPRE ASOCIADAS COS NOMES D@S COMPAÑEIR@S.NOMES D@S COMPAÑEIR@S.  DIFERENTES TEXTOS: POESÍAS, CONTOS,DIFERENTES TEXTOS: POESÍAS, CONTOS, CARTAS, …CARTAS, …  NUMERACIÓN, CANTIDADES, TAMAÑOS, …NUMERACIÓN, CANTIDADES, TAMAÑOS, …
 41. 41. NA CASANA CASA  XOGOS NA RÚA: letras,XOGOS NA RÚA: letras, números, cores, formas,números, cores, formas, tamaños, …tamaños, …  ESCRIBIR NOMES DE COUSAS,ESCRIBIR NOMES DE COUSAS, POÑER NOMES AOS SEUSPOÑER NOMES AOS SEUS DEBUXOS, …DEBUXOS, …  LER CONTOS, HISTORIAS,LER CONTOS, HISTORIAS, POEMAS, RECEITAS, NOTICIAS,POEMAS, RECEITAS, NOTICIAS,
 42. 42. IMPORTANTÍSIMO!!IMPORTANTÍSIMO!!  NA LECTURA … MELLORNA LECTURA … MELLOR REFORZAR O QUE OS NENOS EREFORZAR O QUE OS NENOS E NENAS VAN APRENDENDO NONENAS VAN APRENDENDO NO “COLE”.“COLE”.  POR FAVOR … NON ADIANTARPOR FAVOR … NON ADIANTAR CON MÉTODOS ANTIGOS DECON MÉTODOS ANTIGOS DE LECTOESCRITURA (Rubio, CartillasLECTOESCRITURA (Rubio, Cartillas Palau, etc)Palau, etc)
 43. 43. PROXECTOS:PROXECTOS: Estamos a traballar…Estamos a traballar…  REXISTRO DO TEMPO (CALENDARIO)REXISTRO DO TEMPO (CALENDARIO) proximamenteproximamente  ““O PITIÑO VAI Á ESCOLA DE 4 ANOS”O PITIÑO VAI Á ESCOLA DE 4 ANOS”  A COMIDA NOS CONTOSA COMIDA NOS CONTOS  Falar na casa con eles e elas sobre estesFalar na casa con eles e elas sobre estes temas.temas.  - “Deberes” específicos: busca dalgunha- “Deberes” específicos: busca dalgunha información, buscar palabras, debuxos queinformación, buscar palabras, debuxos que leven o son …leven o son …
 44. 44. NORMAS DE CONVIVENCIANORMAS DE CONVIVENCIA  RECOLLER OS XOGUETES DA AULA.RECOLLER OS XOGUETES DA AULA.  APRENDER A COMPARTIR.APRENDER A COMPARTIR.  PEDIR AS COUSAS POR FAVOR E DAR AS GRAZAS.PEDIR AS COUSAS POR FAVOR E DAR AS GRAZAS.  PEDIR DISCULPAS CANDO ME PORTO MAL.PEDIR DISCULPAS CANDO ME PORTO MAL.  FALAR BAIXO.FALAR BAIXO.  AGARDAR A SÚA QUENDA.AGARDAR A SÚA QUENDA.  ESCOITAR ÓS SEUS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS.ESCOITAR ÓS SEUS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS.  ATENDER AO PROFESORADOATENDER AO PROFESORADO  TIRAR O LIXO NA PAPELEIRA.TIRAR O LIXO NA PAPELEIRA.
 45. 45. A EDUCACIÓN DOS NENOS E NENAS É E DEBE SER UNHA TAREFA CONXUNTA ENTRE PAIS, NAIS E COLEXIO. O COLEXIO NON SUBSTITÚE O LABOR DAS FAMILIAS SENÓN QUE A COMPLEMENTA… - VER O BLOG CONXUNTAMENTE CO NENO OU NENA: www.mascotilandiavilaverde.blogspot.co m - PEDIR CITA - ENTREVISTARNOS PERIODICAMENTE
 46. 46. AO SAÍR DO COLE: -INTERESE POLO QUE FIXERON NA CLASE. INSISTIR NO IMPORTANTE QUE É COMPORTARSE BEN. -PREGUNTAR POLAS COMPAÑEIRAS E POLOS COMPAÑEIROS. -REFORZAR AS CONDUTAS TRABALLADAS NO COLEXIO. AS NORMAS DO PATIO E DO COLE SON PARA HORAS LECTIVAS E NON LECTIVAS Que fixestes hoxe? Colore- astes?
 47. 47. FOMENTAR A SFOMENTAR A S ÚÚAA AUTONOMAUTONOM ÍÍAA  Afianzar a aprendizaxe de sacar eAfianzar a aprendizaxe de sacar e poñer a roupa…poñer a roupa…  Aprender a traballar na casa unAprender a traballar na casa un pouquiño: ler, debuxar…pouquiño: ler, debuxar…  Asentar hábitos de hixiene (lavarAsentar hábitos de hixiene (lavar mans, cara, aprender a utilizar omans, cara, aprender a utilizar o papel hixiénico, tirar da cadea…)papel hixiénico, tirar da cadea…)  Recoller os seus xoguetes.Recoller os seus xoguetes.  Axudar en pequenas tarefas da casa:Axudar en pequenas tarefas da casa: -poñer a mesa.-poñer a mesa. -poñer a roupa no seu sitio.-poñer a roupa no seu sitio. - recoller o seu prato- recoller o seu prato - colaborar…
 48. 48. E…E…  OLLO COA TELE! ALGUNHA ACTIVIDADEOLLO COA TELE! ALGUNHA ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR. TER UN HORARIO DEEXTRAESCOLAR. TER UN HORARIO DE TRABALLO POLA TARDE.TRABALLO POLA TARDE.  MOITO PARQUE E XOGOS.MOITO PARQUE E XOGOS.  DURMIR NO SEU CUARTO.DURMIR NO SEU CUARTO.  FOMENTAR HÁBITOS ADECUADOSFOMENTAR HÁBITOS ADECUADOS  NADA DE CHUPETE!NADA DE CHUPETE!  NADA DE SOBREPROTECCIÓN.NADA DE SOBREPROTECCIÓN. E…E…  MOITA CONVERSA E MOITA LECTURA.MOITA CONVERSA E MOITA LECTURA.
 49. 49. CONSELLOS PARA ACONSELLOS PARA A MERENDAMERENDA……  Deixar o biberDeixar o biberóón xa!. Necesidaden xa!. Necesidade de aprender a mastigar. Comer dede aprender a mastigar. Comer de todo.todo.  Establecer un lugar de merenda,Establecer un lugar de merenda, comida (sentados e sentadascomida (sentados e sentadas……))  Acostumalas e acostumalos a queAcostumalas e acostumalos a que coman soas e scoman soas e sóós, sen axudas, sen axuda……  Fomentar bos hFomentar bos háábitos debitos de alimentacialimentacióón ( menos bollern ( menos bolleríía ea e mmááis froita, bocadillos, augais froita, bocadillos, auga……))  Cantidades razoables para a idade.Cantidades razoables para a idade.
 50. 50. GRAZASGRAZAS LEDE POR FAVOR O FOLLETIÑO CON AGARIMO. DEICA LOGO!!

×