Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Detyre kursi bq&pm

4,476 views

Published on

 • Be the first to comment

Detyre kursi bq&pm

 1. 1. Makroekonomi Detyre kursi :Banka Qendrore & politika monetarPunoi: Eva Zogu Pranoi: Manjola Tavanxhi
 2. 2. Permbledhja1. Funksionet e Bankes Qendrore2. Tregu monetar, mekanizmi i politikes monetare3. Politikat Fiskale4. Mekanizmat fiskale5. Pasojat ekonomike te borxhit qeveritar
 3. 3. Funksionet e Bankes qendrore1. :Banka Qendrore ka te drejten e emetimit te parase2. B.Q sherben si banke e bankave te nivelit te dyte3. B.Q mban gjithashtu edhe rezervat e institucioneve depozituese4. B.Q ju siguron kredi bankave5. B.Q sherben dhe si banke e qeverise6. B.Q rregullon oferten monetare7. B.Q nderhyn dhe rregullon tregjet monetare
 4. 4. Tregu monetar Mekanizmi i politikes monetare• Ndikimi i politikes monetare ne variablat kryesore makroekonomike realizohet nepermjet nje mekanizmi te caktuar, ku nje vend qendror ze tregu monetar. Tregu monetar perfshin nje bashkesi institucionesh ku realizohet shitja dhe blerja e letrave afatshkurtera me vlere• Dy jane kategorite kryesore te tregut monetar: kerkesa dhe oferta per para• Kerkesa per para, mbeshtetet ne tre motive 1. Motivi i transaksioneve 2. Motivi mbrojtes 3. Motivi i spekullimit
 5. 5. Politika fiskale• Politika fiskale konsiston nga njera ane, ne politiken e shperndarjes se shpenzimeve qeveritare per mallra dhe sherbime dhe per kryerjen e pagesave te transferueshme dhe nga ana tjeter, ne politiken e sigurimit te te ardhurave dhe para se gjithash te taksave. dhe fiskale realizohet per te arritur qellime te caktuara makroekonomike, si ulja e papunsise, stabilizimi i cmimeve, rritja ekonomike. Llojet e politikes fiskale: 1. ekspansioniste aktive 2. kontrantuese aktive 3. ekspansioniste automatike 4. kontraktuese automatike
 6. 6. Mekanizmat fiskale1. Projektet e investimeve publike2. Projektet publike te punesimit3. Ndryshimi i normave te taksave
 7. 7. Lidhja sasi e kerkuar e parase-norme interesi
 8. 8. Pasojat ekonomike te borxhit qeveritar• Huate e akumuluara nga Qeveria per te mbuluar deficitin buxhetor, perbejne borxhin qeveritar ose publikPasojat: Borxhi qeveritar perfaqson nje barre per ekonomine dhe popullsine e vendit qe e ka ate borxh. Disa pasoja:• Nevoja per ti sherbyer borxhit te jashtem• Humbja e eficences per shkak te rritjes se taksave ne menyre qe te paguhen interesat dhe vete kestet e borxhit• "Zhvendosje e kapitalit"
 9. 9. Referencat:• Informacione nga interneti / Wikipedia• www.albforum.com• www.scribd.com• Te dhena nga raporti i Bankes Qendrore
 10. 10. Referencat:• Informacione nga interneti / Wikipedia• www.albforum.com• www.scribd.com• Te dhena nga raporti i Bankes Qendrore

×