SlideShare a Scribd company logo

Terrorimi islamik

Terrorizmi islamik ,historiku,shkaqet,tiparet,ngjarjet

1 of 20
Download to read offline
LENDA:HISTORI (BERTHAME)
TEMA E PROJEKTIT: “GLOBALIZMI DHE SFIDAT E REJA TE
QYTETERIMIT BOTEROR.”
NENTEMA E PROJEKTIT:TERRORIZMI(ISLAMIK)
VITI SHKOLLOR :2014-2015
SHKOLLA :”DHASKALTODRI”
PUNOI :XHOANA PEPA, KLASA XI-A.
CESHTJET KRYESORE TE TEMES
• METODOLOGJIADHE TEORITËE TERRORIZMIT
1. Prirje bashkëkohore të terrorizmit jo-shtetëror.
2. Objekti i studimit dhe metodologjiae hulumtimit shkencor .
3. Debati teorik mbi terrorizmin: përparësitë dhe të metat
• ASPEKTENDËRKOMBËTARE TË TERRORIZMIT
1. Aspekte historike të terrorizmit
2. Tipologjitë e terrorizmit.
3. Organizatat ndërkombëtare dhe terrorizmi.
3.1. Lidhja e Kombeve dhe terrorizmi..
3.2. OKB dhe terrorizmi
3.4. BashkimiEvropiandhe terrorizmi.
3.5. Shtetet e Bashkuara,Britaniae Madhe dhe terrorizmi
• FEJA DHE TERRORIZMI: QASJE GJEOPOLITIKE
1. Feja si instrument përligjës i dhunës politike.
2. Feja dhe gjeopolitikae qytetërimeve.
3. Impakti gjeopolitiki globalizmit mbi nacionalizmin dhe fenë
• ISLAMIPOLITIK SI FAKTORGJEOPOLITIK
• Islami politik si përçues interesash gjeopolitike
• 1.1. Shteti dhe feja në Islam
• 1.2. Islamipolitiksi pjesë e identitetitnë Lindjen e Mesme
2. Fondamentalizmi islamik si faktor gjeopolitik
LITERATURE DHE REFERENCA PER PERGATITJEN E PROJEKTIT.
• Akbar Ahmed & Brian Forst, (ed.) “After Terror: Promoting Dialogue among
Civilizations”, Cambridge: Polity, 2005.
• Alan Collins (ed.), “Studime Bashkëkohore të Sigurisë”, UK: Oxford University Press, 2006
(për botimin në shqip: UET Press, 2009).
• Albert Hourani, “A History of Arab Peoples”, Nju Jork: Warner Books, 1991.
• Alex Schmid, “Frameworks for Conceptualizing Terrorism”, në “Terrorism and Political
Violence”, Vëll. 16, Nr. 2, 2004, ff. 197-221.
• Alex Schmid (ed.), “The Routledge Handbook of Terrorism Research”, Nju Jork:
Routledge, 2011.
• Alex Schmid & Janny de Graaf, “Violence as Communication. Insurgent Terrorism and the
Western News Media”, Londër: Sage Publications, 1982.
• Alex Schmid & Albert Jongman, “Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors,
Concepts, Data Bases, Theories and Literatures”, US: Transaction Publishers, 2005.
OBJEKTIVAT E PROJEKTIT.
• Percaktimi I perkufizimit dhe drejtimit kryesor te globalizmit.
• Analize e ndervaresise ekonomike globale.
• Evidentim I dallimeve ne zhvillimet ekonomike dhe sociale te vendeve rajoneve
te kontinenteve te veriut dhe jugut.
• Parashtrimi I masave qe duhen marre per te perballuar ndotjen e mjedisit .
• Evidentimi I roleve te reja qe duhet te marrin organizmat .nderkombetare perballe
zgjidhjeve te nje mori problemeve ne kuader te globalizmit. .
TERRORIZMI ISLAMIK
1. Kontekstetmbi ekzistencën e terrorizmitislamik
Aekziston terrorizmi islamik? Ajanë të bazuara lëvizjet e ndryshme
terroriste
në ideologjinë fetare islamike? Aështë feja islame, një fe e dhunës dhe e
terrorit? Këto
dhe pyetje të ngjashme kishin filluar të parashtroheshin që nga koha kur
grupi i studentëve
militantë iranianë kishte sulmuar dhe 14 muaj e mbajti të pushtuar
AmbasadënAmerikane në Teheran305.Përgjigjete këtyre pyetjeve janë të
ndryshme
dhe varen kryesisht nga orientimi ideologjiki autorëve. Në këtë kontekst,
politikanët
dhe intelektualët e ndryshëm myslimanë e kanë parashtruar edhe idenë e
një diskutimi
të përbashkëtlidhur me raportin e fesë islame me terrorizmin. Sipas tyre,
konstatimi
i njëanshëm i ekzistimit të terrorizmit islamik, ashtu si praktikohet nga disa
ideologë
perëndimorë,përbotën islame është jo vetëm i papranuar, por edhe i
tepruar,
tendencioz dhe fyes.Nga ana tjetër, autorët e ndryshëm perëndimorë e
sidomos ata
izraelitë, me shkrimet dhe diskutimet e tyre të shumta, janë përpjekur ta
„argumentojnë”
lidhjen e terrorizmit me kulturën dhe fenë islame. Në këtë drejtim ata duke
ofruar
edhe shembuj të ndryshëm praktikë, kanë konstatuar se çdo politikë e
bazuar në
ideologjinë fetare islamike detyrimisht do të rezultojë me dhunë fizike dhe
terror. Rrënjët e terrorizmitislamik
Me qëllim që të kuptohet më mirë rreziku që paraqet terrorizmi islamik për
botën joislamike dhe rendin juridik ndërkombëtar,së pari duhen sqaruar
rrënjët
historike të urrejtjes ekstremiste islamike ndaj botës perëndimore.Shumë
pak
qytetarë të Evropës janë të informuar lidhur me ngjarjet vendimtare që
kanë
ndikuar në tensionimin e përhershëm të raporteve në mes botës islame
dhe asaj
perëndimore.
Në vitin 630, profetiMuhamet përmes propagandimittë një besimiluftarak,
kishte arritur t’i bashkonte fisete ndryshme arabe në një popull, i cili me
fjalën e
Allahut do ta vendoste pushtetin e vet islamik në tërë botën. Në bazë të një
propagande
të tillë, profetiMuhamet dhe pasardhësite tij, vetëm brenda një shekulli
kishin arritur t’i bënin arabët e islamizuar sundues të një perandorie të
madhe, e
cila shtrihej në tërë territorin e Lindjes së Afërt, Persi, Indi, Afrikën Veriore
Karakteristikatthemeloretë terrorizmitislamik
Terrorizmi islamik mund të dallohet nga të gjitha format e tjera të veprimit
terrorist, kryesisht në bazë të tri elementeve specifike ideologjike:
- Terrorizmi islamik kategorikishti refuzon të gjitha ideologjitë e tjera
bashkëkohore. Ai, si i tillë, veten e konsiderontë pashembullt dhe
krejtësisht
të veçantë nga të tjerët, të cilit nuk i ka mbetur gjë tjetër përveç arritjes
së qëllimit të vet ose „vdekjes me shpatë në dorë”310.Qëllimi themelor
i terrorizmit islamik është rilindja islamike, e cila duhet të sjellë jo vetëm
lirimin e të gjitha territoreve myslimane nga ndikimet perëndimore,por
edhe pushtimin e tërë rruzullit tokësor nga besimtarëte vërtetë të
Muhamedit. Për realizimin e këtij qëllimi hyjnor, nuk duhet zgjedhur
mjetet. Në të vërtetë, terrorizmi këtu e ka kuptimin e mjetit të përshtatshëm
praktik, me të cilin vihet në lëvizje fundamentalizmi islamik si
parakusht i rilindjes islamike, e cila do të ndikonte në krijimin e botës
universale
islame311.
- Karakteristikë tjetëre terrorizmitislamikështë prezantimi i tij si formë e
luftës së shenjtë, e cila detyrimisht do të kurorëzohet me fitoren e plotë.
Në këtë drejtim, nuk bëhet dallimi në mes aktivitetit terrorist dhe formave
të tjera të zhvillimeve luftarake312.
- Elementii tretë karakteristik i terrorizmitislamik është krijimi i rregullave
të detyrueshme të sjelljes islame. Sipas këtyre rregullave, detyrë e çdo
besimtari, qoftë si individ ose komunitet islam, është vrasja e armiqve të
Zotit “armiqtë tanë duhet të vriten, ndërsa të pafetë duhet ta zgjedhin
vdekjen ose kthimin e tyre të detyrueshëm në fenë islame.
Taktika e sulmeve vetëvrasëse
Nuk është i bazuar mendimi se sulmet vetëvrasëse janë produkt i
ideologjisë
së caktuar islamike ose vepra ekskluzive të autorëve islamikë. Në rrethana
të caktuara të jetës shoqërore,në të gjitha komunitetet njerëzore, janë
paraqitur
persona të gatshëm për kryerjen e sulmeve vetëvrasëse.Madje edhe në të
kaluarën
shqiptare kishte shumë raste heroike të vdekjeve martire si, p.sh., rasti i
Maro
Kontit, Nora Kelmendit,Marash Palit, Oso Kukës, etj.
Sulmet vetëvrasëse janë vepra terroriste të kryera kundër personave ose të
mirave të tyre materiale me vetëdijen dhe gatishmërinë e sulmuesit për të
sakrifikuar jeten e vet .]
Autorët e sulmeve vetëvrasëse
Sipas vrojtimeve të shumta dhe rezultateve të studimeve të ndryshme
ndërkombëtare,mosha mesatare e aktorëve potencialë për kryerjen e
sulmeve
vetëvrasëse varion nga 12 deri në 20 vjeç. Në numrin absolut të rasteve,
persona
të tillë e kanë një të afërm të tyre të dënuar politik, të plagosur ose të vrarë
nga
armiku dhe personalishtnuk kanë marrë pjesë në kryerjen e ndonjë aksion
të
armatosur. Pikërisht ky pasivitet politik i personave të emocionuar dhe
sensibël,në
rrethanat e caktuara shoqërore,ndikon lehtë në krijimin e ndjenjave të
mosvlerës
dhe turpit si dhe bindjes së fuqishme për mundësinë e pastrimit të vlerave
të tilla
negative vetëm nëpërmjetvetëflijimit për çështjen madhore. Nga ana tjetër
edhe
rrethanat objektive, si bindja e krijuar fetare, se vdekja martire shpërblehet
me
shkuarje të drejtpërdrejtë në parajsë - pa kaluar nëpërmes procedurëssë
rregullt

Recommended

Punim seminarik - Krimi i organizuar dhe terrorizimi - al-Kaida
Punim seminarik - Krimi i organizuar dhe terrorizimi - al-KaidaPunim seminarik - Krimi i organizuar dhe terrorizimi - al-Kaida
Punim seminarik - Krimi i organizuar dhe terrorizimi - al-KaidaArlindEmini1
 
Vetem dashuria mund_ti_shkaktoje_disfate_terroizmit
Vetem dashuria mund_ti_shkaktoje_disfate_terroizmitVetem dashuria mund_ti_shkaktoje_disfate_terroizmit
Vetem dashuria mund_ti_shkaktoje_disfate_terroizmitDurim Bajrami
 
Harun Jahja ``Vetëm Dashuria Mund T’i Shkaktojë Disfatë Terrorizmit``
Harun Jahja ``Vetëm Dashuria Mund T’i Shkaktojë Disfatë Terrorizmit``Harun Jahja ``Vetëm Dashuria Mund T’i Shkaktojë Disfatë Terrorizmit``
Harun Jahja ``Vetëm Dashuria Mund T’i Shkaktojë Disfatë Terrorizmit``Adriatik Rexha
 
12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeve
12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeve12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeve
12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeveRregullatIslame
 
14 Parimet e Wilson-it
14 Parimet e Wilson-it14 Parimet e Wilson-it
14 Parimet e Wilson-itXhoana Pepa
 
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE
Projekt gjeografi 11a SHQIPERIA DHE BE Xhoana Pepa
 
Harun yahya vetëm dashuria mund ti bëjë disfat terrorizmit
Harun yahya  vetëm dashuria mund ti bëjë disfat terrorizmitHarun yahya  vetëm dashuria mund ti bëjë disfat terrorizmit
Harun yahya vetëm dashuria mund ti bëjë disfat terrorizmitLibra Islame
 
12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeve.PDF
12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeve.PDF12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeve.PDF
12. Kush po nxit konflikt mes civilizimeve.PDFLexo dhe Mëso
 

More Related Content

Similar to Terrorimi islamik

Islami dhe Nacionalizmi
Islami dhe NacionalizmiIslami dhe Nacionalizmi
Islami dhe Nacionalizmiamarstafa
 
Gruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtere
Gruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtereGruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtere
Gruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtereFSstudio
 
Gruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo KrishtereGruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo Krishtereguest41e4e
 
Gruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo KrishtereGruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo Krishtereguest41e4e
 
Dr. sherif muhamed gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere
Dr. sherif muhamed  gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere Dr. sherif muhamed  gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere
Dr. sherif muhamed gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere Libra Islame
 
Deklarata islame
Deklarata islame Deklarata islame
Deklarata islame amarstafa
 
Frankmasoneria globale
Frankmasoneria globaleFrankmasoneria globale
Frankmasoneria globaleDurim Bajrami
 
Islami Dhe Varfëria
Islami Dhe VarfëriaIslami Dhe Varfëria
Islami Dhe Varfëriaguest41e4e
 
Dr. jusuf kardavi islami dhe varferia
Dr. jusuf kardavi  islami dhe varferiaDr. jusuf kardavi  islami dhe varferia
Dr. jusuf kardavi islami dhe varferiaLibra Islame
 
Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``
Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``
Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``Adriatik Rexha
 
Dialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun AteistDialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun Ateistguest41e4e
 
Dialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun AteistDialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun Ateistguest41e4e
 
Dialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateistDialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateistFSstudio
 
Dialogu me mulimanit me ateistin
  Dialogu me mulimanit me ateistin  Dialogu me mulimanit me ateistin
Dialogu me mulimanit me ateistinamarstafa
 
Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``
Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``
Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``Adriatik Rexha
 
Mustafa mahmud dialogu me mikun ateist
Mustafa mahmud  dialogu me mikun ateistMustafa mahmud  dialogu me mikun ateist
Mustafa mahmud dialogu me mikun ateistLibra Islame
 

Similar to Terrorimi islamik (20)

Islami dhe Nacionalizmi
Islami dhe NacionalizmiIslami dhe Nacionalizmi
Islami dhe Nacionalizmi
 
Gruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtere
Gruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtereGruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtere
Gruaja në islam kundrejt traditës judeo krishtere
 
Gruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo KrishtereGruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt Traditës Judeo Krishtere
 
Gruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo KrishtereGruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo Krishtere
Gruaja Në Islam Kundrejt TraditëS Judeo Krishtere
 
Dr. sherif muhamed gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere
Dr. sherif muhamed  gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere Dr. sherif muhamed  gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere
Dr. sherif muhamed gruaja ne islam kundrejt tradites judeo-krishtere
 
Deklarata islame
Deklarata islame Deklarata islame
Deklarata islame
 
Frankmasoneria globale
Frankmasoneria globaleFrankmasoneria globale
Frankmasoneria globale
 
Islami Dhe Varfëria
Islami Dhe VarfëriaIslami Dhe Varfëria
Islami Dhe Varfëria
 
Dr. jusuf kardavi islami dhe varferia
Dr. jusuf kardavi  islami dhe varferiaDr. jusuf kardavi  islami dhe varferia
Dr. jusuf kardavi islami dhe varferia
 
Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``
Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``
Harun Jahja ``Ngritja E Islamit``
 
Dialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun AteistDialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun Ateist
 
Dialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateistDialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateist
 
Dialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun AteistDialogu Me Mikun Ateist
Dialogu Me Mikun Ateist
 
Dialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateistDialogu me mikun ateist
Dialogu me mikun ateist
 
Dialogu me mulimanit me ateistin
  Dialogu me mulimanit me ateistin  Dialogu me mulimanit me ateistin
Dialogu me mulimanit me ateistin
 
Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``
Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``
Harun Jahja ``Frankmasoneria Globale``
 
Mustafa mahmud dialogu me mikun ateist
Mustafa mahmud  dialogu me mikun ateistMustafa mahmud  dialogu me mikun ateist
Mustafa mahmud dialogu me mikun ateist
 
Masonet
MasonetMasonet
Masonet
 
Ngritja e islamit
Ngritja e islamitNgritja e islamit
Ngritja e islamit
 
iSLAM
iSLAMiSLAM
iSLAM
 

More from Xhoana Pepa

SHQIPERIA DHE BE
SHQIPERIA DHE BE SHQIPERIA DHE BE
SHQIPERIA DHE BE Xhoana Pepa
 
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Xhoana Pepa
 
Biologji osteoporoza
Biologji osteoporozaBiologji osteoporoza
Biologji osteoporozaXhoana Pepa
 
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Xhoana Pepa
 
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINESHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINEXhoana Pepa
 
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETMatematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETXhoana Pepa
 
Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine Xhoana Pepa
 
Projekt fizikë
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë Xhoana Pepa
 
Projekt biologji
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji Xhoana Pepa
 
Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)Xhoana Pepa
 

More from Xhoana Pepa (10)

SHQIPERIA DHE BE
SHQIPERIA DHE BE SHQIPERIA DHE BE
SHQIPERIA DHE BE
 
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
Veprimtari praktike qytetari (te ushqyerit)
 
Biologji osteoporoza
Biologji osteoporozaBiologji osteoporoza
Biologji osteoporoza
 
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
 
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINESHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
 
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONETMatematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
 
Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine
 
Projekt fizikë
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë
 
Projekt biologji
Projekt biologji Projekt biologji
Projekt biologji
 
Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)Happy moments(ENGLISH PROJECT)
Happy moments(ENGLISH PROJECT)
 

Terrorimi islamik

 • 1. LENDA:HISTORI (BERTHAME) TEMA E PROJEKTIT: “GLOBALIZMI DHE SFIDAT E REJA TE QYTETERIMIT BOTEROR.” NENTEMA E PROJEKTIT:TERRORIZMI(ISLAMIK) VITI SHKOLLOR :2014-2015 SHKOLLA :”DHASKALTODRI” PUNOI :XHOANA PEPA, KLASA XI-A.
 • 2. CESHTJET KRYESORE TE TEMES • METODOLOGJIADHE TEORITËE TERRORIZMIT 1. Prirje bashkëkohore të terrorizmit jo-shtetëror. 2. Objekti i studimit dhe metodologjiae hulumtimit shkencor . 3. Debati teorik mbi terrorizmin: përparësitë dhe të metat • ASPEKTENDËRKOMBËTARE TË TERRORIZMIT 1. Aspekte historike të terrorizmit 2. Tipologjitë e terrorizmit. 3. Organizatat ndërkombëtare dhe terrorizmi. 3.1. Lidhja e Kombeve dhe terrorizmi.. 3.2. OKB dhe terrorizmi 3.4. BashkimiEvropiandhe terrorizmi. 3.5. Shtetet e Bashkuara,Britaniae Madhe dhe terrorizmi • FEJA DHE TERRORIZMI: QASJE GJEOPOLITIKE 1. Feja si instrument përligjës i dhunës politike. 2. Feja dhe gjeopolitikae qytetërimeve. 3. Impakti gjeopolitiki globalizmit mbi nacionalizmin dhe fenë • ISLAMIPOLITIK SI FAKTORGJEOPOLITIK • Islami politik si përçues interesash gjeopolitike • 1.1. Shteti dhe feja në Islam • 1.2. Islamipolitiksi pjesë e identitetitnë Lindjen e Mesme 2. Fondamentalizmi islamik si faktor gjeopolitik
 • 3. LITERATURE DHE REFERENCA PER PERGATITJEN E PROJEKTIT. • Akbar Ahmed & Brian Forst, (ed.) “After Terror: Promoting Dialogue among Civilizations”, Cambridge: Polity, 2005. • Alan Collins (ed.), “Studime Bashkëkohore të Sigurisë”, UK: Oxford University Press, 2006 (për botimin në shqip: UET Press, 2009). • Albert Hourani, “A History of Arab Peoples”, Nju Jork: Warner Books, 1991. • Alex Schmid, “Frameworks for Conceptualizing Terrorism”, në “Terrorism and Political Violence”, Vëll. 16, Nr. 2, 2004, ff. 197-221. • Alex Schmid (ed.), “The Routledge Handbook of Terrorism Research”, Nju Jork: Routledge, 2011. • Alex Schmid & Janny de Graaf, “Violence as Communication. Insurgent Terrorism and the Western News Media”, Londër: Sage Publications, 1982. • Alex Schmid & Albert Jongman, “Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literatures”, US: Transaction Publishers, 2005. OBJEKTIVAT E PROJEKTIT. • Percaktimi I perkufizimit dhe drejtimit kryesor te globalizmit. • Analize e ndervaresise ekonomike globale. • Evidentim I dallimeve ne zhvillimet ekonomike dhe sociale te vendeve rajoneve te kontinenteve te veriut dhe jugut. • Parashtrimi I masave qe duhen marre per te perballuar ndotjen e mjedisit . • Evidentimi I roleve te reja qe duhet te marrin organizmat .nderkombetare perballe zgjidhjeve te nje mori problemeve ne kuader te globalizmit. .
 • 4. TERRORIZMI ISLAMIK 1. Kontekstetmbi ekzistencën e terrorizmitislamik Aekziston terrorizmi islamik? Ajanë të bazuara lëvizjet e ndryshme terroriste në ideologjinë fetare islamike? Aështë feja islame, një fe e dhunës dhe e terrorit? Këto dhe pyetje të ngjashme kishin filluar të parashtroheshin që nga koha kur grupi i studentëve militantë iranianë kishte sulmuar dhe 14 muaj e mbajti të pushtuar AmbasadënAmerikane në Teheran305.Përgjigjete këtyre pyetjeve janë të ndryshme dhe varen kryesisht nga orientimi ideologjiki autorëve. Në këtë kontekst, politikanët dhe intelektualët e ndryshëm myslimanë e kanë parashtruar edhe idenë e një diskutimi të përbashkëtlidhur me raportin e fesë islame me terrorizmin. Sipas tyre, konstatimi i njëanshëm i ekzistimit të terrorizmit islamik, ashtu si praktikohet nga disa ideologë perëndimorë,përbotën islame është jo vetëm i papranuar, por edhe i tepruar, tendencioz dhe fyes.Nga ana tjetër, autorët e ndryshëm perëndimorë e sidomos ata izraelitë, me shkrimet dhe diskutimet e tyre të shumta, janë përpjekur ta „argumentojnë” lidhjen e terrorizmit me kulturën dhe fenë islame. Në këtë drejtim ata duke ofruar edhe shembuj të ndryshëm praktikë, kanë konstatuar se çdo politikë e bazuar në ideologjinë fetare islamike detyrimisht do të rezultojë me dhunë fizike dhe terror. Rrënjët e terrorizmitislamik Me qëllim që të kuptohet më mirë rreziku që paraqet terrorizmi islamik për botën joislamike dhe rendin juridik ndërkombëtar,së pari duhen sqaruar rrënjët historike të urrejtjes ekstremiste islamike ndaj botës perëndimore.Shumë pak qytetarë të Evropës janë të informuar lidhur me ngjarjet vendimtare që kanë ndikuar në tensionimin e përhershëm të raporteve në mes botës islame dhe asaj
 • 5. perëndimore. Në vitin 630, profetiMuhamet përmes propagandimittë një besimiluftarak, kishte arritur t’i bashkonte fisete ndryshme arabe në një popull, i cili me fjalën e Allahut do ta vendoste pushtetin e vet islamik në tërë botën. Në bazë të një propagande të tillë, profetiMuhamet dhe pasardhësite tij, vetëm brenda një shekulli kishin arritur t’i bënin arabët e islamizuar sundues të një perandorie të madhe, e cila shtrihej në tërë territorin e Lindjes së Afërt, Persi, Indi, Afrikën Veriore Karakteristikatthemeloretë terrorizmitislamik Terrorizmi islamik mund të dallohet nga të gjitha format e tjera të veprimit terrorist, kryesisht në bazë të tri elementeve specifike ideologjike: - Terrorizmi islamik kategorikishti refuzon të gjitha ideologjitë e tjera bashkëkohore. Ai, si i tillë, veten e konsiderontë pashembullt dhe krejtësisht të veçantë nga të tjerët, të cilit nuk i ka mbetur gjë tjetër përveç arritjes së qëllimit të vet ose „vdekjes me shpatë në dorë”310.Qëllimi themelor i terrorizmit islamik është rilindja islamike, e cila duhet të sjellë jo vetëm lirimin e të gjitha territoreve myslimane nga ndikimet perëndimore,por edhe pushtimin e tërë rruzullit tokësor nga besimtarëte vërtetë të Muhamedit. Për realizimin e këtij qëllimi hyjnor, nuk duhet zgjedhur mjetet. Në të vërtetë, terrorizmi këtu e ka kuptimin e mjetit të përshtatshëm praktik, me të cilin vihet në lëvizje fundamentalizmi islamik si parakusht i rilindjes islamike, e cila do të ndikonte në krijimin e botës universale islame311. - Karakteristikë tjetëre terrorizmitislamikështë prezantimi i tij si formë e luftës së shenjtë, e cila detyrimisht do të kurorëzohet me fitoren e plotë. Në këtë drejtim, nuk bëhet dallimi në mes aktivitetit terrorist dhe formave të tjera të zhvillimeve luftarake312. - Elementii tretë karakteristik i terrorizmitislamik është krijimi i rregullave të detyrueshme të sjelljes islame. Sipas këtyre rregullave, detyrë e çdo besimtari, qoftë si individ ose komunitet islam, është vrasja e armiqve të Zotit “armiqtë tanë duhet të vriten, ndërsa të pafetë duhet ta zgjedhin vdekjen ose kthimin e tyre të detyrueshëm në fenë islame.
 • 6. Taktika e sulmeve vetëvrasëse Nuk është i bazuar mendimi se sulmet vetëvrasëse janë produkt i ideologjisë së caktuar islamike ose vepra ekskluzive të autorëve islamikë. Në rrethana të caktuara të jetës shoqërore,në të gjitha komunitetet njerëzore, janë paraqitur persona të gatshëm për kryerjen e sulmeve vetëvrasëse.Madje edhe në të kaluarën shqiptare kishte shumë raste heroike të vdekjeve martire si, p.sh., rasti i Maro Kontit, Nora Kelmendit,Marash Palit, Oso Kukës, etj. Sulmet vetëvrasëse janë vepra terroriste të kryera kundër personave ose të mirave të tyre materiale me vetëdijen dhe gatishmërinë e sulmuesit për të sakrifikuar jeten e vet .] Autorët e sulmeve vetëvrasëse Sipas vrojtimeve të shumta dhe rezultateve të studimeve të ndryshme ndërkombëtare,mosha mesatare e aktorëve potencialë për kryerjen e sulmeve vetëvrasëse varion nga 12 deri në 20 vjeç. Në numrin absolut të rasteve, persona të tillë e kanë një të afërm të tyre të dënuar politik, të plagosur ose të vrarë nga armiku dhe personalishtnuk kanë marrë pjesë në kryerjen e ndonjë aksion të armatosur. Pikërisht ky pasivitet politik i personave të emocionuar dhe sensibël,në rrethanat e caktuara shoqërore,ndikon lehtë në krijimin e ndjenjave të mosvlerës dhe turpit si dhe bindjes së fuqishme për mundësinë e pastrimit të vlerave të tilla negative vetëm nëpërmjetvetëflijimit për çështjen madhore. Nga ana tjetër edhe rrethanat objektive, si bindja e krijuar fetare, se vdekja martire shpërblehet me shkuarje të drejtpërdrejtë në parajsë - pa kaluar nëpërmes procedurëssë rregullt
 • 7. hyjnore të marrjes në pyetje për mëkatet e bëra, e sidomos respektii lartë ndaj martirëve dhe familjeve të tyre, ndikojnë në marrjen e vendimit për vdekje martire. Taktikattjera të veprimittë terroristëve islamikë Terrorizmi islamik, publicitetin e vet e kishte arritur falë zbatimit karakteristik të sulmeve vetëvrasëse, rrëmbimit të aeroplanëve, montimit të autobombave dhe përdorimit të sasive të mëdha të mjeteve shpërthyese.Sidomos, zbatimi i taktikës së sulmeve vetëvrasëse,kishte shënuar kthesë radikale në publicitetin e terroristëve islamikë. Shfaqja e terrorizmitbashkëkohorislamik Gjatë viteve ‘60 në Irak, paralelisht me rilindjen e filluar fetare, ishte shfaqur lëvizja e parë terroriste islamike. Në qytetin e shenjtë shiit Naxhaf, ishte shfaqur një lëvizje islamike shiite e quajtur Al-Dawa (Zëri i Islamit), e cila ishte udhëhequr nga Ajatollah Sayyid Mohammed Baqir al-Sadr. Pas vitit 1980, kur me urdhër të Sadam Huseinit ishte likuiduar udhëheqësii kësaj organizate al- Sadr, praktikisht kishte pushuar edhe aktivitetit politik i lëvizjes islamike “Zërii Islamit”. Në të njëjtën kohë, kur në Irak ishte shfaqur organizata Al-Dawa, edhe në qytetin e shenjtë iranian, Ghom doli në skenë një lëvizje tjetër islamike e udhëhequr nga mësuesii atëhershëm i qendrës teologjike dhe udhëheqësii mëvonshëm i Revolucionit Islamik, Homeini. Reformate filluara politike në Iran, të cilat e kishin paraparë barazimin e të drejtave të gruas me ato të burrit si dhe ato që kishin paraparë barazimin e të drejtave të shtetasve iranianë jomuhamedanë me ata myslimanë, ishin trajtuar nga Homeini si „sulme kundër Kuranit dhe fesë Islame”.Në
 • 8. këto baza ideologjike,të propaganduara kryesisht nga Homeini, ishte mobilizuar një pjesë e madhe e të rinjve revolucionarë iranianë, për t’i kundërshtuar me dhunë reformat e filluara . Irani dhe terrorizmiislamik Irani është qendër e ritit shiit të fesë Islame dhe si e tillë gjithmonë ka luftuar kundër mbizotërimit fetar të ritit rival, sunit. Shiitët besojnë se dhëndri i Muhametit, Aliu, ishte kalifi i parë i vërtetë dhe në këtë mënyrë i mohojnë tre kalifët e tjerë, të cilët konsiderohen nga ortodoksetmyslimanë sunitë si trashëgim tarë të vërtetë të Muhametit324. Për botën e krishterë, dallimi që ekziston në mes të këtyre dy sekteve fetare myslimane është i pakuptueshëm dhe i parëndësishëm.Në të njëjtën masë, për botën myslimane është i pakuptueshëm dhe i parëndësishëm edhe dallimi që ekziston në mes të ritit protestant dhe atij katolik. Ashtu sikurse në botën e krishterë, që kishte tensione dhe luftëra fetare, edhe në botën myslimane ishin zhvilluar shumë luftëra në mes pjesëtarëve fanatikë të sektit shiit dhe atij sunit. Dallimi në mes ritit fetar shiit dhe atij sunit, në njëfarë mënyre kishte qenë edhe shkak i luftës së fundit irako-iraniane, gjatë së cilës Homeini si shiit, vazhdimisht e kishte akuzuar sunitin Sadam Huseinin si heretik. Shiitët besojnë se janë të diskriminuar nga shumica sunite, e cila mbizotëron në vende të ndryshme të Lindjes së Afërt. Pas ardhjes në pushtet të Homeinit në Iran, shiitët besonin se kishte ardhur koha e tyre për t’u hakmarrë ndaj padrejtësive të bëra historike. Kështu në Iran kishte filluar një luftë e egër kundër sunitëve dhe kundër çdo grupi tjetër heretik, të ndarë nga feja e vërtetë islame ORGANIZATAT TERRORISTE ISLAMIKE
 • 9. 1. Afwaj al-muqawamaal-lubananiya (Al - Amal) Njësitet e RezistencësLibaneze(Shpresa) Amal është shkurtesë e emrit Afwaj al-muqawamaallubananiya (Njësitet e Rezistencës Libaneze), që në gjuhën arabe ka kuptimin e shpresës.Organizata islamike shiite Al- Amal, ishte themeluar në vitin 1975 nga imam Musa Sadr dhe deri në vitin 1978 kjo organizatë kishte vepruar me emrin Harakat al Mahrumim (Lëvizja e të nënshtruarve)329. Pas vitit 1978,kur ishte themeluar krahu ushtarak, kishte vepruar me emrin Al- Amal, Afwaj al-muqawama al-lubananiya (Njësitet e Rezistencës Libaneze). Themeluesidhe udhëheqësii parë i organizatës Al-Amal, imam Musa Sadr, ishte zhdukur në vitin 1978 gjatë një vizite zyrtare në Libi. Dyshohet se kjo zhdukje ishte bërë me urdhër personal të kolonel Gadafit330.Që nga viti 1980 udhëheqës politik i organizatës islamike Al-Amal ishte emëruar avokati Nabih Berri. Një vit më vonë, ai ishte emëruar edhe komandant i krahut ushtarak, i cili kishte rreth 8000 luftëtarë. Në fillim të viteve ‘80, lëvizja islamike shiite Al-Amal, kishte fituar popullaritet të lartë politik. Mirëpo, pas vitit 1982,nga kjo organizatë ishin shkëputur grupet radikale të njohura me emrin al Jihad al Islami dhe Hezb-Allah.Kjo ndarje kishte ndikuar në zbehjen e popullaritetit dhe autoritetit të fituar politik. Në të vërtetë, si kjo ndarje, ashtu edhe rënia e autoritetit politik të organizatës Al-Amal, ishte shkaktuar nga fakti se kjo organizatë gjatë luftës civile në Liban kishte luftuar, si në anën palestineze, ashtu edhe kundër tyre. 2. Hezb - Allah (Partia e Allahut) Në vitit 1982,pas pushtimit të papenguar të forcave izraelite në Liban, nga organizata shiite Al-Amal, ishin ndarë grupet radikale islamike, të njohura me emrat Al Jihad al Islami dhe Hezb- Allah334. Gjatë asaj kohe, qeveria islamike e Iranit, e brengosur për fatin e bashkëfetarëve të vet, kishte dërguar disa „roje revolucionare”, në jug
 • 10. të Libanit me qëllim të ofrimit të ndihmës profesionale në mbrojtjen dhe organizimin politik të besimtarëve shiitë në Liban. Duke përfituar edhe nga një ndihmë e tillë, grupi radikal Hezb-Allah, brenda një kohe të shkurtër kishte arritur të shndërrohet në lëvizjen më të fuqishme politike në Liban. Organi më i lartë i organizatës Hezb-Allah, është Këshilli “Majlis al- Shura”, që përbëhetnga tetë anëtarë. Ky këshill i konstituuar për herë të parë në vitin 1986,përgjigjetpara udhëheqësitfetar, Sheik Muhamad Husein Fadlallah. Anëtarët e „Majlis al-Shura”, zgjidhen çdo dy vjet nga përfaqësuesit autoritativë të popullit shiit në Liban. Në kompetencatë këtij këshilli janë të gjitha çështjet politike, ushtarake, fetare, ekonomike,kulturore, etj. Organ ekzekutiv i këtij këshilli është „Sekretari i Përgjithshëm”,i cili zgjidhet në mënyrë të pavarur nga “Majlis al-Shura”. Deri në vitin 1992,sekretar i këshillit të Hezb-Allah-ut ishte Sheik Abbas Al-Musawi. Që nga viti 1983,organizata Hezb-Allah është përgjegjëse përkryerjen e disa sulmeve terroriste kundër interesave amerikane, franceze dhe atyre izraelite në Liban. Kjo organizatë, në vitin 1983,e kishte sulmuar Ambasadën Amerikane në Bejrut, duke shkaktuar 57 viktima. Më vonë kishte marrë edhe përgjegjësinë për sulmet vetëvrasëse kundër bazave ushtarake amerikane dhe atyre franceze në Bejrut, që kishin shkaktuar vdekjen e 241 ushtarëve amerikanë dhe 58 parashutistëve francezë. Organizata Hezb-Allah është përgjegjëseedhe për numrin më të madh të rrëmbimit të aeroplanëve dhe qytetarëve të huaj në Liban gjatë viteve të tetëdhjeta.
 • 11. HAMAS është shkurtesë e emrit Harakat al - Muqawamah al – Islamiyah (Lëvizja e Kryengritjes Islamike), e cila në gjuhën arabe ( ) do të thotë entuziazëm, vrull, ndërsa në atë hebreje ( ) dhunë. Lëvizja Kryengritëse Islamike (HAMAS) ishte themeluar më 15.12.1987 ngaudhëheqësii qendrës islamike në Gazë, Imam Sheik Ahmad Ibrahim Jassin352.Ky imam i entuziazmuar nga ideologjiapanislame e Vëllazërisë Myslimane, ishte përpjekur të formonte një forcë kryengritëse islamike, e cila do të ishte e aftë t’i çlironte të gjitha territoret e okupuara dhe ato të aneksuara palestineze me qëllim të krijimit të një shteti islamik palestinez, i cili do t’i përfshinte të gjitha trojet etnike dhe historike të tij353. Si troje palestineze, organizata HAMAS kupton tërë territorin shtetëror izraelit dhe territoret palestineze të aneksuara nga Jordania354. Në drejtim të realizimit të kësaj ëndrre politike, organizata HAMAS bashkëpunon me disa organizata terroriste islamike në rajon, e sidomos me Al Qa’idën. Kështu, në një rast Bin Ladeni kishte deklaruar: „Përpjekjetpalestineze nuk duhet të mbesintë vetmuara, por e tërë bota myslimane duhet ta ofrojë ndihmën e vet për të themeluar shtete islamike kudo në botë”355. Që nga themelimi i saj, organizata HAMAS kishte kundërshtuar procesine filluar paqësorpër zgjidhjen politike të problemitpalestinez. Gjithashtu, ajo e kishte kundërshtuar edhe përpjekjene OÇP-së për ruajtjen e monopolittë vet politik, si përfaqësuese e vetme dhe legjitime e popullit palestinez. Konfliktet gjithnjë e më të acaruara politike në mes organizatës islamike HAMAS dhe asaj palestineze Al- Fatah, në vitin 1988 ishin shndërruar në përleshje të armatosura. XhihadiIslamik Palestinez Harakatal-Jihad al-Islamial-Filastini Xhihadi Islamik Palestinez fillimisht ishte paraqitur si lëvizje e studentëve
 • 12. palestinezë, që studionin në Egjipt. Disa studentë palestinezë gjatë studimeve të ORGANIZATAT TERRORISTE ISLAMIKE 215 :. ��������� ������ ������ ���� tyre në Egjipt, kishin rënë në kontakt me ideologjinë dhe me aktivistë të organizatës radikale islamike, „Vëllazëria Myslimane“. Të entuziazmuar nga ideologjiae tillë dhe të inspiruar nga propaganda e fuqishme e aktivistëve të saj, në vitin 1979, një grup intelektualësh të rinj palestinezë, të udhëhequr nga Fathi al- Shiqaqi, Abd al-Aziz Auda dhe Bashir Musa, ishin kthyer në atdhe dhe kishin formuar Xhiha Al - Qa´ida “Al - Qa´ida” ishte themeluar në vitin 1988 në Afganistan. Sipas themeluesit të saj, Osama bin Laden, qëllimi i kësaj organizate, ishte ofrimi i ndihmave ndaj mijëra vullnetarëve të vendeve të ndryshme islamike, të cilët kishin ardhur në ORGANIZATAT TERRORISTE ISLAMIKE 221 :. ������� Afganistan me qëllim të integrimit të tyre në luftë kundër forcave okupuese sovjetike383. Në evidencat e ndryshme ndërkombëtare,“Al-Qa´ida” është e regjistruar edhe me emrat “Al Qaeda”,“El Kaida”, “al Kaida”, “Qa´idat al-Jihad”, “The Base”,etj. Të gjitha këto emërtime ose shqiptime të ndryshme, e kanë kuptimin e njëjtë, i cili në gjuhën shqipe mund të përkthehet si bazë,themel ose mbështetje. Ky emërtim rrjedh nga thirrja publike e teologutAbdullah Azam, që ishte publikuar në prill të vitit 1988,për ndërtimin e një “baze solide” (al-Qaida alsulba) të përkrahjes së luftës në Afganistan, duke dërguar ndihma të ndryshme për luftëtarët Muxhahedin, kryesisht nga territori Pakistanez. Për këtë qëllim, në vitin 1989,“Al-Qa´ida” kishte blerë disa shtëpi, depo të mallrave dhe troje të përshtatshme
 • 13. për ndërtimin e qendrave të ndryshme terroriste në Afganistan, Pakistan, Sudan, Somali dhe Kenia384.Gjithashtu, në këto shtete ishin themeluar edhe disa ndërmarrje të reja ekonomike,të cilat, varësisht nga rrethanat politike, ishin shfrytëzuar për transaksione të ndryshme financiare dhe shitblerje të armëve385. Lidhur me numrin e anëtarëve të “Al- Qa´idas” ekzistojnë informacione të ndryshme. Sipas disa të dhënave, deri në fillim të vitit 2001,kjo organizatë kishte pasur rreth 2500 luftëtarë. Ndërkaq, sipas disa burimeve të tjera, “Al-Qa’ida” deri në fillim të ndërhyrjes ushtarake amerikane në Afganistan, kishte përafërsisht - 6000 deri në - 8000 anëtarë386. Sikurse me numrin e luftëtarëve, ashtu edhe me llojin dhe sasinë e armatimit të kësaj organizate, qarkullojnë informacione të ndryshme. Në këtë drejtim, numri më i madh i shërbimeve sekrete, flet për përpjekjete vazhdueshme të kësaj organizate për sigurimin e armatimit të caktuar nuklear, si dhe për testimin e llojeve të ndryshme të helmeve kimike dhe biologjike Besohetse Al-Qa’ida është e pranishme në rreth 60 shtete të ndryshme të botës,në mesin e të cilave edhe në ShBA, Francë, Itali, Spanjë, Gjermani. Udhëheqësikarizmatik i “Al-Qa’idas” dhe organizatat e bashkuara terroriste në „Frontin e Përbashkët Islamik kundër Izraelitëve dhe Kryqëzatave” mendojnë se është detyrë imperative e tyre lufta kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, avangardës së saj Izraelit dhe qeverive joislamike të shteteve të ndryshme myslimane me qëllim të “themelimittë një kalifati panislamik që do të bashkonte të gjithë myslimanët”397.Sipas Abdullah Azam (njërit prej themeluesve të Al- Qa´idës), “kjo detyrë imperative nuk do të përmbushetvetëm me çlirimin e Afganistanit ngaqë xhihadi është detyrë e çdo myslimani dhe detyra e tyre do të përmbushet vetëm atëherë kur të sundojë Islami në të gjitha shtetet e mëparshme myslimane”
 • 14. Në mënyrë të ngjashme, kishte deklaruar edhe Osama bin Ladeni që në vitin e parë të themelimit të Al-Qa’idas: „Myslimanët, kudo në botë,vuajnë nga agresioni, padrejtësia dhe diskriminimi, të cilat i shkakton koalicioni antiislam i përbërë nga të krishterët, sionistët dhe pushtetet joislamike të shteteve të ndryshme myslimane”398.Me qëllim të mënjanimit të këtyre vuajtjeve, ai kishte thirrur botën islame që të bashkohej me xhihadin e filluar kundër armikut të përbashkët. Sipas tij „detyrë fetare e çdo myslimani është që të vrasë amerikanë - kudo që i takon ata... Të gjithë banorët e ShBA-së janë armiq, pavarësisht nga forma e integrimit të tyre në luftë kundër myslimanëve, si luftëtarë ose pagues të tatimit Kush është Osama bin Ladeni? Osama bin Laden, lindi në vitin 1955 në qytetin saudit Dshilda. Babai i tij, Muhamad bin Laden kishte prejardhje nga rrethina e Hadramaut të Jemenitdhe ishte njëri nga ndërmarrësit më të suksesshëm sauditë414.Ai kishte raporte miqësore edhe me familjen mbretërore dhe si i tillë kishte arritur ta fitonte besiminpër projektimin dhe zgjerimin e kompleksittë Xhamisë në Mekë (qendrës fetare të Islamit). Sidomos ky besim e kishte avancuar familjen “Bin Laden” në nivelin e familjeve më të respektuara saudite të kohës415. Në saje të autoritetit dhe pasurisë që kishte (rreth pesë miliardë dollarë), familja “Bin Laden” kishte arritur të vendoste raporte të ndryshme edhe me personalitete të tjera eminente botërore,në mesin e tyre edhe me familjen amerikane Bush: në Ndërmarrjen Amerikane të Armatimit “Carlyle Group”,kishin investuar babë e bir, pikërisht dy kryetarët e mëparshëm të ShBA-së - Xhorxh Bush. Në të njëjtën ndërmarrje amerikane, familja “Bin Laden”,kishte investuar dy milionë dollarë416.
 • 15. Në mes këtyre dy familjeve, gjatë viteve 1976 - 1988,ishte vendosur një raport edhe më konkret afarist: Ndërmarrja “Saudi Binladin Group”, e cila udhëhiqej nga Salem bin Laden, kishte investuar në formë të blerjes së aksioneve, në firmën e naftës Arbusto Energy, e cila ishte pronë e isSulmetterroriste që mund t’i përshkruhenAl-Qa’idas 1993 26.02,Nju-Jork: Në orën 12:08,në garazhin nëntokësortë World Trade Centerkishte shpërthyer një autobombëe mbushurme 540 kilogramëdinamit,e cila kishte shkaktuarvdekjen e gjashtë personave dhe plagosjene rreth 1000 të tjerëve.Gjithashtu,edhe dëmetmaterialeishin vlerësuarnë disa dhjetëra milionadollarë.Pas hetimeveintensive, autoritetetamerikane kishin burgosurmbi 20 shtetas të ndryshëm arabë,të dyshimtëpër kryerjen e këtijsulmiterrorist,në mesin e të cilëveedhe themeluesin e Al Gamaatal – Islamija,Sheik Umar Abd al-Rahman (grupi i të ciliti kishte kryerdisa sulme terroriste kundërshtetasve të huajnë Egjipt).Gjatë procesittë parë gjyqësor,Rahmaniishte dënuarme burgim të përjetshëm.Ndërkaq, në vitin 1998 ishte burgosur në Pakistan dhe ekstraduarnë ShBA edhe udhëheqësii grupitatentator, RamziAhmedYoussef, i dënuargjithashtu me burgim të përjetshëm. 1995 13.11,Riad: Para ndërtesës së Gardës Kombëtare të Arabisë Saudite kishte shpërthyernjë autobombë,e cila e kishte shkaktuarvdekjen e shtatë personave,ndërtë cilëtedhe të pesë shtetasve amerikanë.Në këtë ndërtesë kishin qenë të punësuardisa ekspertë ushtarakëamerikanë.Përgjegjësinë për kryerjen e këtij sulmi e kishin marrë disaorganizata terroriste,të cilat kishin publikuaredhe qëllimin e tyre: dëbimin e trupave amerikanenga tokatarabe.Pas hetimeve të zhvilluara ishte dyshuar
 • 16. me të drejtë në Osamabin Laden.Në prill të vitit1996,autoritetetsaudite kishin prezantuarpublikisht gjashtë terroristë të burgosur,të cilëtkishinpranuarse kishin vepruarnë bazë të kërkesëssë një organizate të huajislamike.Dy muajmë vonë,ata ishin ekzekutuarme prerje të kokës. 1996 25.06,Daran/Arabia Saudite: Para ndërtesës së banimittë ushtarëve amerikanënë Daran, dy terroristë islamikëkishinsjellënjë cisternë të mbushurme benzinëdhe e kishin ndezur.Nga flaka e madhe dhe rrokullisjete cisternës,kishinvdekur19 ushtarë amerikanë dhe ishin plagosurmbi 240 të tjerë. Shoferi vetëvrasësi cisternës kishte qenënjë shtetas iranian.Pas hetimeve të zhvilluara, ishin burgosur40 persona të dyshimtë,disaprej të cilëvekishindëshmuar lidhjetnë mes atentatorit dhe Osama bin Ladenit.Për kryerjen e këtijsulmi,kishte bashkëpunuarme organizatën Hezb-Allah-kryetarit amerikan, Xhorxh Bush4. Armata e Muhametit.Sipasshërbimeveamerikane në këtë sulm kishte gishtvetë Osamabin Ladeni. 2001 11.09,Nju-Jork, Uashington: Në orën 08:45 një aeroplani rrëmbyer amerikan Boeing767 i linjës ajrore 011 me 92 udhëtarë ishte përplasurpërgradaçilën veriore të World Trade Center.18 minuta më vonë,një aeroplantjetër i rrëmbyeramerikan,i linjësajrore 175, me 65 udhëtarë ishte ORGANIZATAT TERRORISTE ISLAMIKE 243 :. përplasurpërgradaçelën jugore të World Trade Center.Në orën 09:43, aeroplanii tretë amerikan „Boeing 767”,me 58 udhëtarë,ishte rrëzuarmbi pjesën perëndimore të ndërtesëssë Pentagonit (Ministria e Mbrojtjes)në Uashington.Ndërkaq,aeroplanii katërt, që ishte rrëmbyernë çastin e fluturimit nga Newark,ishte rrëzuarafër maleve në Pittsburgh,si pasojë e konfliktit të zhvilluarfizik në mes rrëmbyesvedhe udhëtarëve.Gjatë këtyre sulmeve terroriste kishin vdekur2990 persona. 13.09, Paris: Pengohet plani për sulm terrorist kundër Ambasadës Amerikane në Paris.
 • 17. 2002 23.01, Karaçi: Një grup ekstremistësh islamikë kishin rrëmbyer gazetarin e revistës „Wall Street Journal“, shtetasin amerikan, Daniel Pearl dhe ishin kërcënuar ta vrasin atë në qoftë se nuk liroheshin menjëherë anëtarët e burgosur të Al Qa’idas në Guantanamo. Më 21 shkurt ishte publikuar lajmi mbi vrasjen e gazetarit dhe ishin paralajmëruar vrasje dhe rrëmbime të tjera. 17.03, Islamabad: Dy aktivistë të Al Qa’idas, kishin hedhur disa granata dore në masën e besimtarëve të tubuar në një kishë protestante në Islamabad, duke vrarë pesë persona, ndër të cilët edhe dy shtetas amerikanë, dhe duke plagosur 46 të tjerë. 11.04, Xhebra (Tunizi): Para ndërtesës se sinagogës Al-Ghriba në Xhebra, kishte shpërthyer një cisternë e mbushur me material të lëngët shpërthyes. Nga pasojat e këtij shpërthimi kishin vdekur 19 persona, ndër të cilët 14 shtetas gjermanë dhe ishin plagosur 20 të tjerë. Përgjegjësinë për kryerjen e këtij „operacioni” e kishte marrë Al Qa’ida. 08.05, Karaçi (Pakistan): Një komando terroriste e Al Qa’idas kishte hedhur disa bomba dore kundër një autobusi luksoz në Karaçi, duke vrarë 14 persona, ndër të cilët 10 inxhinierë . Vëllazërimi Mysliman Jami`yat al-ihwan al-muslimun Vëllazërimi Mysliman është themeluar në vitin 1928 në qytetin Ismailia të Egjiptit nga një grup i vogël i aktivistëve të udhëhequr nga mësuesi i shkollës fillore, Hasan al-Bana. Në fillim të veprimtarisë së vet, ky grup aktivistësh islamikë ishte prezantuar si Bashkësi e Vëllezërve Myslimanë, ndërsa anëtarët e tij si Vëllezër në Shërbim të Islamit. Që nga ajo kohë e deri më tash, ideologjia e Vëllazërimit Mysliman kishte shërbyer si udhërrëfyese për themelimin e numrit më të madh të lëvizjeve terroriste islamike në tërë botën439. Udhëheqësi i kësaj organizate të strukturuar në mënyrë hierarkike, kishte kërkuar nga anëtarët e vet përfillje rigoroze të rregullave të përcaktuara organizative. Kjo harmoni funksionale kishte ndikuar në masivizimin e shpejtë të kësaj organizate. Kështu, vetëm brenda një kohe të shkurtër ishin themeluar strukturat . ndryshme organizative në të gjitha shtetet e botës të banuara me shumicë sunite myslimane Al - Jihad Al Islami Lufta e Shenjtë Islamike Gjatë viteve ‘70, nën ndikimin e ideve të udhëheqësit
 • 18. të likuiduar të Vëllazërimit Mysliman, Sayyid Qutb, në disa qendra urbane të Egjiptit ishin formuar shumë grupe radikale islamike. Njëri prej tyre kishte qenë edhe grupi i udhëhequr nga Abdessalam Farag, i cili e quante veten Xhihadi Islamik në kuptimin e Luftës së Shenjtë Islamike479. Sipas Farag „është detyrë e çdo myslimani që të luftojë kundër qeverisë egjiptiane, e cila duke i shkelur parimet e islamit, e sundon popullin e tij,… aq sa është obligative lutja e përditshme, dhënia e lëmoshës dhe agjërimi duhet të jetë e detyrueshme edhe lufta e armatosur kundër këtij regjimi” 480. Me qëllim të fillimit të xhihadit të tillë islamik, që nga vitin 1979, Farag kishte filluar mobilizimin e disa oficerëve dhe intelektualëve të rinj, si Dr. Ayman Rabi´az-Zawahiri dhe majorit të Shërbimit të Spiunazhit, Am