Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CAS 2 Treball

356 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CAS 2 Treball

  1. 1. Cas 2: Disseny dentorns i escenaris daprenentatge: Xavier Gil AmorósMOODLE a la classe didiomes1. Elaboreu un informe utilitzant Google Docs que expressi el context, els objectius, elsrecursos, els reptes i amenaces (informe DAFO) del projecte tecno-pedagògic.1.1 Context:El Goethe Institut és una institució per lensenyament de la llengua i la cultura alemanya present a83 països i compta amb 147 instituts i centres. A Catalunya compta amb un centre a Barcelona.El Goethe Institut de Barcelona compta, actualment, amb uns 800 alumnes que rebenensenyament per part de 20-25 professors.Un bon dia, na Hanna van Berckel, professora didiomes estrangers i màster en aprenentatgevirtual, rep un correu electrònic del director adjunt del Goethe Institut Barcelona, WolfgangRohbach, interessant-se pel desenvolupament deines TIC al centre barceloní.1.2 Objectius:Desenvolupar lexistent MOODLE del centre i fer-lo un espai atractiu i útil per a professors ialumnes.Alfabetitzar tot el professorat del centre.Aconseguir que el centre es destaqui a dins del sector de lensenyament de llengua extrangera ala ciutat de Barcelona.Augmentar la popularitat del centre i el nombre destudiants.1.3 Recursos:Plataforma MOODLE anteriorment creada i infrautilitzada.Frau van Berckel: coordinadora del projecte.Finançament aportat per la central de Munic.Suport per part dels tècnics de la central.Direcció de Barcelona: seguiment del procés i motivació del professoratFrau Richter, Frau Werther i Herr Méndez: professors amb experiència prèvia de la plataformaMOODLE, aliats de Frau van Beckel per desenvolupar el projecte.1.4 Reptes:Formar i involucrar al professorat per enfortir la validesa i garantir la perdurabilitat del nostreprojecte.Millorar loferta educativa del centre adaptant-la a les necessitats de la societat actual i als seushabitants per tal de situar al Goethe Institut com a referència del món educatiu de les llengües a
  2. 2. Cas 2: Disseny dentorns i escenaris daprenentatge: Xavier Gil AmorósMOODLE a la classe didiomesBarcelona.1.5 DAFO:Debilitats:Formació insuficient del professorat.Durant lúltim curs de formació relatiu la participació va ser baixa.Manca dexperiència del professorat.Amenaces:Negativa del professorat davant de la creença que MOODLE els suposarà un augment de feina.Futura retallada de subvencions degut a lactual context de crisi: el 2.0 requereix una inversió i unaadaptació continuada per tal dobtenir èxits.Dubtes sobre la necessitat per part del professorat.Fortaleses:Suport total per part de la central del Goethe Institut amb una dotació econòmica.Els alumnes són els perfectes clients per a la nostra proposta. Disposen un nivell dalfabetitzacióòptim per a lèxit del projecte.Es disposa de 3 professors disposats a ajudar.La plataforma MOODLE ja està creada.Oportunitats:Modernitzar lensenyament del Goethe Institut mitjançant un aprenentatge de tipus colaboratiu iconstructivista.El projecte pot suposar linici de lús professional de les TIC al Goethe Institut de Barcelona.Captació de nou alumnat.2. Identifiqueu les fases del model ADDIE que es desprenen del cas i determineu fins a quinpunt heu dintervenir en la seva execució representant el pesonatge de na Hanna vanBerckel. Expliciteu les vostres conclusions sobre això al document que elaborareu per alGoethe Institut.A - Anàlisi:LInstitut Goethe és linstitut de referència a 83 països a lhora daprendre lalemany. El directoradjunt del centre de Barcelona, Herr Rohbach, veu la necessitat i la possibilitat de desenvoluparuna aula virtual mitjançant MOODLE per innovar, adaptar-se a les noves necessitats i realitats i
  3. 3. Cas 2: Disseny dentorns i escenaris daprenentatge: Xavier Gil AmorósMOODLE a la classe didiomesafiançar-se com a model densenyament dalemany a Barcelona.El centre compta amb 20-25 professors dels quals una cinquena part estan suficientmentalfabetitzats per dur a terme el projecte que es proposa.Lalumnat del centre, majoritàriament, es mou entre edats compreses entre els 18 i els 35 anys,així que no es preveuen problemes dalfabetització tecnològica per part seva.Linstitut ofereix la possibilitat de cursar tots els nivells dalemany existents, així com de realitzarproves oficials per obtenir títols.El projecte preveu ladaptació del MOODLE als diferents nivells de manera estàndart, amb lapossibilitat de fer petites modificacions segons les necessitats del professor o de lalumnat.D – Disseny:Disseny dun pla de formació per al professorat que serà impartit per els 3 professors que tenenconeixements de la plataforma MOODLE per afavorir la comunicació amb la resta de professors iestablir vincles més estrets entre la comunitat docent del Goethe Institut Barcelona.Disseny dun pla específic per a administració del centre per tal de poder administrar els rolscorresponents als cursos del centre.Na Hanna, el seu equip de treball i Herr Rohbach, seran els dissenyadors de les activitats isencarregaran de de dissenyar i planificar-ne lavaluació.El nivell escollit per analitzar-ne els continguts, objectius i proposar activitats és el B 2.1D - Desenvolupament:Desenvolupament de laula virtual estàndart mitjançant el material prèviament dissenyat i aquell denou que sha creat i/o cercat.Assessorament per part de la central de Munic respecte al material final que sha trobat per crearlaula virtual estàndart.Establir quines són les eines necessàries per a la bona comunicació entre professors i alumnes iconfigurar-les per a cada curs.I – Implementació:Alfabetització de tot el professorat del centre procurant no desatendre els professors-alumnes encap moment per evitar desencisos i frustracions.Una vegada finalitzada lalfabetització es farà un seguiment a mode de suport per si han quedatdubtes als professors-alumnes.
  4. 4. Cas 2: Disseny dentorns i escenaris daprenentatge: Xavier Gil AmorósMOODLE a la classe didiomesAdjudicació dels cursos segons els professors. Cada professors podrà afegir allò que considerinecessari per complementar laprenentatge dels seus alumnes, però partint de la base homogèniade curs plantejada pels dissenyadors.E – Avaluació:Lobjectiu del centre és que lalumne aprengui lalemany. Així que es preguntarà a lalumne, unavegada finalitzat el curs, quina valoració fa del curs i de la utilització de la plataforma MOODLEcom a suport.Els professors i dissenyadors del projecte faran una avaluació de les sensacions obtingudes alllarg del curs i proposaran millores i canvis.3. Completeu el document amb un pla de treball basat en les fases indicades que condueixia la resolució de la situació descrita en el cas. El document ha dincloure:a) La planificació i descripció de les fases: persones implicades, rols, temporització.b) Les accions que shan de dur a termec) Propostes per a ladaptació de la plataforma MOODLE a les necessitats identificades(consulteu el quadre de text desplegable)d) Propostes dimplementació, seguiment i avaluació del projecte Fase Responsables Temporització Accions Anàlisi Frau Berckel 1 setmana Situar el punt de partida. Herr Rohrbach DAFO. Marcar els objectius generals. Disseny Frau Berckel 4 setmanes Pla de formació del professorat i Munic dadministració. Equip 3 professors Dissenyar materials. Marcar els objectius específics del curs.Desenvolupament Frau Berckel 6 setmanes Complementar els materials i perfilar les Munic característiques de laula. Equip 3 professors Implementació Frau Berckel 4 setmanes Posada en marxa de la plataforma i els Munic cursos. Equip 3 professors Detectar errors previs. Tot el professorat Avaluació Frau Berckel 4 setmanes Avaluació dels encerts i les errades. Herr Rohrbach Propostes de millora. Equip 3 professors Tot el professorat
  5. 5. Cas 2: Disseny dentorns i escenaris daprenentatge: Xavier Gil AmorósMOODLE a la classe didiomesDocuments de referència:Lectura del cas “Disseny dentorns i escenaris daprenentatge: MOODLE a la classe didiomes”Lectura del mòdul “Models de disseny tecnopedagògic” de lassignatura Fonaments del dissenytecnopedagògic en e-learning del màster universitari dEducació i TIC (aprenentatge) de la UOC

×