Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenav...
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenav...
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenav...
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenav...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lab seucrity+baiso6 tancongtreninternet

329 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lab seucrity+baiso6 tancongtreninternet

  1. 1. 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenavn.com – URL: WWW.ATHENA.EDU.VNTài liệu hướng dẫn thực tập Security+.Trung tâm đào tạo an ninh mạng ATHENA 39Bài 6: TẤN CÔNG DoS TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET1 – Giôùi thieäu:ÔÛ baøi tröôùc ta ñaõ nghieân cöùu qua kyõ thuaät taán coâng Dos baèng coâng cuï Syn Flood Attacktrong maïng Lan.Trong baøi naøy chuùng ta seõ vaãn duøng Syn Flood attack ñeå taán coângnhöng ko phaûi ôû maïng Lan maø taán coâng vaøo 1 ñòa chæ trong maïng Internet.2 – Coâng cuï caàn coù trong baøi lab:Trong baøi naøy chuùng ta seõ keát hôïp caû 2 baøi 1 vaø 2.Töùc laø chuùng ta seõ duøng Super Scanñeå queùt 1 IP trong Internet, sau ñoù duøng Syn flood ñeå taán coâng vaøo IP ñoù.- Super Scan- Syn Flood Attack3 – Tieán haønh:Tröôùc tieân ta seõ choïn 1 ñoái töôïng baát kì baèng coâng cuï Super Scan- Khôûi ñoäng Super Scan vaø queùt 1 range IP:
  2. 2. 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenavn.com – URL: WWW.ATHENA.EDU.VNTài liệu hướng dẫn thực tập Security+.Trung tâm đào tạo an ninh mạng ATHENA 40Sau khi queùt 1 range töø 58.186.35.1 -> 58.186.35.50 ta thaáy raát nhieàu IP ñang hoïatñoäng vaø choïn 1 IP ñang môû port 80 laø 58.186.35.35Ta kieåm tra keát noái ñeán IP naøy:
  3. 3. 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenavn.com – URL: WWW.ATHENA.EDU.VNTài liệu hướng dẫn thực tập Security+.Trung tâm đào tạo an ninh mạng ATHENA 41Ok, keát noái thaønh coâng , sau ñoù tieáp tuïc xem keát noái qua port 80 laø port http:Vaäy laø moïi keát quaû töø Super Scan ñeàu ñöôïc xaùc thöïc.Böôùc tieáp theo ta seõ duøng Syn Flood Attack taán coâng vaøo IP naøy.
  4. 4. 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848)3 824 4041 – 090 78 79 477E-mail: training@athenavn.com – URL: WWW.ATHENA.EDU.VNTài liệu hướng dẫn thực tập Security+.Trung tâm đào tạo an ninh mạng ATHENA 42Cuối cuøng kết quả của cuộc tấn coâng4 – Nhaän xeùt:Cuõng gioáng nhö Syn Flood Attack trong maïng Lan nhöng taàm hoaït ñoäng seõ roäng hôntrong maïng Internet.Coù nghóa laø baïn coù theå ngoài ôû nhaø ñeå taán coâng vaøo 1 IP ôû raátxa.Tuy nhieân khoâng phaûi luùc naøo cuõng nhö yù, 1 soá nôi söû duïng Router ADSL coù chöùcnaêng choáng Dos hoaëc coù firewall thì khoâng theå aùp duïng Syn flood ñöợc.

×