LA ROMANITZACIÓ DE LES ILLES BALEARS

8,500 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
866
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LA ROMANITZACIÓ DE LES ILLES BALEARS

 1. 1. LA ROMANITZACIÓ DE LES ILLES BALEARS IES Llorenç Garcías i Font (Artà) Direcció i coordinació: © 2003 Jaume Alzina Mestre Autors: Antoni Álvarez-Ossorio Rafel Cruz Lliteras
 2. 2. paràmetres tècnics paràmetres tècnics power point (1997/2000). power point (1997/2000). diapositives: 41 diapositives: 41 hipervincles: a partir de la diapositiva 5. hipervincles: a partir de la diapositiva 5. transició d’una diapositiva a l’altra: “clic” transició d’una diapositiva a l’altra: “clic” amb el mouse.. amb el mouse
 3. 3. presentació presentació aquesta unitat ha estat elaborada pels aquesta unitat ha estat elaborada pels alumnes Antoni Álvarez-Ossorio ii Rafel alumnes Antoni Álvarez-Ossorio Rafel Cruz Lliteras en la matèria ““Història ii Cruz Lliteras en la matèria Història cultura de les illes Balears”, de 1r de cultura de les illes Balears”, de 1r de batxillerat, sota la direcció del professor batxillerat, sota la direcció del professor Jaume Alzina Mestre. Jaume Alzina Mestre. la finalitat és proporcionar al professorat ii a la finalitat és proporcionar al professorat a l'alumnat d’ESO un material didàctic l'alumnat d’ESO un material didàctic complementari que serveixi per introduir o complementari que serveixi per introduir o completar aquells aspectes més importants completar aquells aspectes més importants de l’època romana a les illes Balears. de l’època romana a les illes Balears.
 4. 4. presentació presentació per això, a través de les diapositives que per això, a través de les diapositives que conformen aquesta presentació, els alumnes conformen aquesta presentació, els alumnes podran disposar d’un seguit d’informacions podran disposar d’un seguit d’informacions indispensables per comprendre iianalitzar indispensables per comprendre analitzar visualment: visualment: a) a) la conquesta iil’annexió de les Illes. la conquesta l’annexió de les Illes. b) b) l’aparició dels primers nuclis urbans a l’aparició dels primers nuclis urbans a l’arxipèlag, tot dedicant una atenció especial a l’arxipèlag, tot dedicant una atenció especial a la ciutat de Pol—lèntia. la ciutat de Pol—lèntia. c) c) els aspectes més rellevants del que va suposar els aspectes més rellevants del que va suposar la romanització. la romanització. d) d) les activitats econòmiques més importants de les activitats econòmiques més importants de l’època. l’època. e) e) la crisi de la civilització romana iil’ocupació de la crisi de la civilització romana l’ocupació de les Illes pels pobles germànics iil’imperi les Illes pels pobles germànics l’imperi Bizantí. Bizantí.
 5. 5. índex índex introducció conquesta i annexió els nuclis urbans. la romanització les activitats econòmiques crisi i decadència bibliografia
 6. 6. introducció introducció desprès d‘una llarga etapa prehistòrica, Roma va desprès d‘una llarga etapa prehistòrica, Roma va conquerir les illes Balears el 123 a.e. (abans de la conquerir les illes Balears el 123 a.e. (abans de la nostra era). nostra era). la incorporació de les illes Balears al món iila la incorporació de les illes Balears al món la civilització romana va comportar canvis importants civilització romana va comportar canvis importants en la forma de vida dels illencs. en la forma de vida dels illencs. Mapa de l’Imperi Mapa de l’Imperi romà romà
 7. 7. La civilització romana La civilització romana Roma va ser la ciutat més poderosa de Roma va ser la ciutat més poderosa de l'antiguitat i iva formar un imperi que va l'antiguitat va formar un imperi que va perdurar més de mil anys. perdurar més de mil anys. Desprès d’ocupar tota la península Desprès d’ocupar tota la península italiana, Roma va vèncer els italiana, Roma va vèncer els cartaginesos aales anomenades guerres cartaginesos les anomenades guerres púniques. púniques. Això li va permetre dominar tota la Això li va permetre dominar tota la Mediterrània oriental (Grècia, Mediterrània oriental (Grècia, Macedònia, Àsia Menor...). Macedònia, Àsia Menor...). Posteriorment, les fronteres de l’imperi Posteriorment, les fronteres de l’imperi s’ampliaren amb les conquestes d’altres s’ampliaren amb les conquestes d’altres territoris del nord d’Àfrica i ide territoris del nord d’Àfrica de l’Europa occidental (Hispània, Gàl·lia, l’Europa occidental (Hispània, Gàl·lia, Germània, Britània...). Germània, Britània...). Així va aparèixer el limes, la frontera Així va aparèixer el limes, la frontera entre el món romà i iels pobles entre el món romà els pobles “bàrbars”. “bàrbars”.
 8. 8. L’imperi romà L’imperi romà 700 ANE 700 ANE 509 ANE 509 ANE Expansió per 30 ANE 30 ANE 476 476 la Mediterrània Monarquia República Imperi 123 ANE: : 123 ANE Crisi del Crisi del Invasions i i Invasions conquesta de les Balears conquesta de les Balears segle III segle III fifide l’Imperi de l’Imperi
 9. 9. L’imperi romà L’imperi romà 218 ANE 218 ANE 44 ANE, en temps de César 44 ANE, en temps de César 305, en temps de Dioclecià 476, la caiguda de l’Imperi 305, en temps de Dioclecià www.roman-empire.net/ 476, la caiguda de l’Imperi www.roman-empire.net/
 10. 10. CONQUESTA I CONQUESTA I ANNEXIÓ ANNEXIÓ
 11. 11. La conquesta de les Balears La conquesta de les Balears La conquesta de les illes La conquesta de les illes Balears va tenir lloc el 123 Balears va tenir lloc el 123 ANE, ,quan el cònsol romà ANE quan el cònsol romà Quintus Caecilius Metellus va Quintus Caecilius Metellus va sotmetre militarment Mallorca sotmetre militarment Mallorca i iMenorca. Menorca. Les causes que motivaren la Les causes que motivaren la conquesta són diverses: conquesta són diverses: –– Per una part, les accions Per una part, les accions pirates de la població pirates de la població talaiòtica contra les naus talaiòtica contra les naus romanes. romanes. –– Per altra part, la situació Per altra part, la situació estratègica de les Illes aala estratègica de les Illes la Mediterrània occidental Mediterrània occidental feia imprescindible la feia imprescindible la seva ocupació. seva ocupació. Imatge de les legions romanes Imatge de les legions romanes http://legionescesar.tripod.com/ http://legionescesar.tripod.com/
 12. 12. La conquesta de les Balears La conquesta de les Balears L’ocupació militar formaria part del llarg procés general L’ocupació militar formaria part del llarg procés general d’expansió econòmica iimilitar de Roma. d’expansió econòmica militar de Roma. En canvi, Eivissa, des del final de les guerres púniques, ja havia En canvi, Eivissa, des del final de les guerres púniques, ja havia aconseguit la condició de ciutat federada amb Roma. aconseguit la condició de ciutat federada amb Roma. Al segle IIANE aales Pitiüses s'instal·là una guarnició de tropes Al segle ANE les Pitiüses s'instal·là una guarnició de tropes romanes, la qual cosa va suposar el final de l’època cartaginesa. romanes, la qual cosa va suposar el final de l’època cartaginesa. El castell d’Eivissa El castell d’Eivissa Imatge d’una fortificació romana www.ibizanight.com www.ibizanight.com Imatge d’una fortificació romana http://miquelgisbert.iespana.es/miquelgisbert/roma/miWeb4/hist.htm http://miquelgisbert.iespana.es/miquelgisbert/roma/miWeb4/hist.htm
 13. 13. Les Balears ii la Hispània Les Balears la Hispània romana romana El sistema polític El sistema polític d’Hispània romana es d’Hispània romana es basava en la divisió del basava en la divisió del territori en províncies. territori en províncies. Cada província era Cada província era governada per un governada per un magistrat o comandant magistrat o comandant militar. militar. En un primer moment, les En un primer moment, les Balears s’integraren aala Balears s’integraren la província d’Hispània província d’Hispània Citerior, que comprenia Citerior, que comprenia la part oriental de la la part oriental de la Península fins l’actual Península fins l’actual Aqüeducte de la ciutat de Tarraco, Cartagena. Aqüeducte de la ciutat de Tarraco, Cartagena. la capital d’Hispània Citerior la capital d’Hispània Citerior
 14. 14. Les Balears ii la Hispània Les Balears la Hispània romana romana Posteriorment, en temps Posteriorment, en temps d’Octavi August, les Balears d’Octavi August, les Balears s’integraren aala Tarraconensis. s’integraren la Tarraconensis. A finals del segle III, en temps A finals del segle III, en temps de l’emperador Dioclecià, de l’emperador Dioclecià, passaren aaformar part de la passaren formar part de la província Cartaginensis. província Cartaginensis. Finalment al segle IV durant la Finalment al segle IV durant la crisi de l’imperi, constituïren crisi de l’imperi, constituïren una província amb entitat pròpia una província amb entitat pròpia denominada Insulae Baleares o denominada Insulae Baleares o Baleàrica. Baleàrica.
 15. 15. L'annexió de les Balears Conquesta i expansió La conquesta Vinculació administrativa de Roma per la Mediterrània i l'ocupació de les Illes amb les (s.IV/III ANE-I/II) militar províncies de la de les Illes Hispània romana Eivissa:ciutat Mallorca i Menorca: federada (123 ANE) Inicialment, a la Hispània Q.Caecilius Metellus Citerior Segle I: Causes de la conquesta: municipi romà -pirateria dels balears A principis de l'Imperi -situació estratègica de (Octavi August), a la les Illes... Tarraconensis Finals s.III (Dioclecià), a la Cartaginensis S.IV, província amb entitat pròpia: Insulae Baleàrica
 16. 16. ELS NUCLIS ELS NUCLIS URBANS. LA URBANS. LA ROMANITZACIÓ ROMANITZACIÓ
 17. 17. Les ciutats Les ciutats La incorporació de les Balears La incorporació de les Balears aala civilització romana la civilització romana comportà la vinguda d’uns comportà la vinguda d’uns Bocchoris 3000 colons procedents de la Pol·lèntia 3000 colons procedents de la Península Ibèrica. Península Ibèrica. A Mallorca es fundaren dues A Mallorca es fundaren dues Via de comunicació (traçat hipotètic) noves ciutats: Palma ii noves ciutats: Palma Pol·lèntia (Alcúdia).També Pol·lèntia (Alcúdia).També crearen nuclis rurals que crearen nuclis rurals que Zona de anomenaren viles. anomenaren viles. Palma centuriació D’altres nuclis urbans D’altres nuclis urbans coneguts aaMallorca eren coneguts Mallorca eren Bocchoris (prop de l’actual Bocchoris (prop de l’actual port de Pollença) iiles ciutats port de Pollença) les ciutats de Guium iiTuccis de les de Guium Tuccis de les quals no es coneix el seu Nuclis i icolònies romanes aaMallorca Nuclis colònies romanes Mallorca quals no es coneix el seu emplaçament. emplaçament.
 18. 18. Les ciutats Les ciutats Les principals ciutats romanes de Les principals ciutats romanes de Menorca, foren Iamo (Ciutadella) ii Menorca, foren Iamo (Ciutadella) Mago (Maó), que adquiriren una Mago (Maó), que adquiriren una notable prosperitat econòmica. notable prosperitat econòmica. A les Pitiüses, la romanització es A les Pitiüses, la romanització es consolidà al segle I. Aleshores l’antiga consolidà al segle I. Aleshores l’antiga ciutat d’Eivissa (Ebusus) va perdre la ciutat d’Eivissa (Ebusus) va perdre la Ebusus condició de ciutat federada iies condició de ciutat federada es convertí en un municipi romà. convertí en un municipi romà. Sanicera Nuclis i icolònies romanes aaMenorca i i Nuclis colònies romanes Menorca Iamo aales Pitiüses les Pitiüses Mago
 19. 19. Pol·lèntia Pol·lèntia Pol·lèntia es va fundar poc després de la conquesta romana. Pol·lèntia es va fundar poc després de la conquesta romana. Les investigacions arqueològiques han posat al descobert una part Les investigacions arqueològiques han posat al descobert una part de la ciutat, concretament: de la ciutat, concretament: –– Les restes de tres cases. Les restes de tres cases. –– El teatre. El teatre. –– El fòrum. El fòrum. Pol·lèntia (Alcúdia) Pol·lèntia (Alcúdia) http://www.arrakis.es/~rinord/sp-wave5.htmallorca http://www.arrakis.es/~rinord/sp-wave5.htmallorca
 20. 20. Pol·lèntia Pol·lèntia A la primera zona excavada s’hi localitzen tres cases: la casa nord- A la primera zona excavada s’hi localitzen tres cases: la casa nord- oest, la casa del cap de bronze i, sobretot, la casa dels dos tresors. oest, la casa del cap de bronze i, sobretot, la casa dels dos tresors. Les habitacions d’aquesta casa, que fou construïda durant la Les habitacions d’aquesta casa, que fou construïda durant la primera meitat del segle I, es disposen entorn d’un atri en el centre primera meitat del segle I, es disposen entorn d’un atri en el centre del qual es trobava l’impluvium. del qual es trobava l’impluvium. A la zona d’aquestes cases també s’hi pot observar un tros de A la zona d’aquestes cases també s’hi pot observar un tros de l’antiga murada romana iiel carrer porticat. l’antiga murada romana el carrer porticat. Font: Arribas Palau, A.: Font: Arribas Palau, A.: ”Historia de Alcudia” vol.!. ”Historia de Alcudia” vol.!.
 21. 21. Pol·lèntia Pol·lèntia Cap de nina de la casa del cap de bronze i i Cap de nina de la casa del cap de bronze reconstrucció de la casa dels dos tresors. reconstrucció de la casa dels dos tresors. www.pollentia.net (dibuix J. Garcias) i www.pollentia.net (dibuix J. Garcias) i Alomar Esteve, G.: “Historia de las Islas Baleares” Alomar Esteve, G.: “Historia de las Islas Baleares”
 22. 22. Pol·lèntia Pol·lèntia Pol·lèntia: restes de la murada i icarrer porticat Pol·lèntia: restes de la murada carrer porticat www.pollentia.net www.pollentia.net
 23. 23. Pol·lèntia Pol·lèntia El fòrum o plaça pública estava El fòrum o plaça pública estava situat al centre de la ciutat. Al situat al centre de la ciutat. Al fòrum s'ubicaven els principals fòrum s'ubicaven els principals edificis de la ciutat, amb edificis de la ciutat, amb funcions jurídiques, funcions jurídiques, administratives, comercials ii administratives, comercials religioses. religioses. Els edificis trobats, són el Els edificis trobats, són el temple capitolí, dedicat aa temple capitolí, dedicat Júpiter, Juno iiMinerva, que Júpiter, Juno Minerva, que constituïa l'edifici major de la constituïa l'edifici major de la plaça; dos petits edificis plaça; dos petits edificis dedicats aadivinitats, un pòrtic, dedicats divinitats, un pòrtic, una illeta de tabernae o una illeta de tabernae o botigues iirestes d’escultures, Plànol del temple capitolí (forum de Pol·lèntia) Plànol del temple capitolí (forum de Pol·lèntia) botigues restes d’escultures, www.pollentia.net inscripcions, etc. inscripcions, etc. www.pollentia.net
 24. 24. Pol·lèntia Pol·lèntia Entre les restes arqueològiques de la ciutat destaca el teatre romà, Entre les restes arqueològiques de la ciutat destaca el teatre romà, únic aales illes Balears, amb una capacitat per aadues mil persones, i i únic les illes Balears, amb una capacitat per dues mil persones, que fou construït en el segle IIdC. que fou construït en el segle dC. Els elements bàsics del teatre romà de Pol·lèntia són: Els elements bàsics del teatre romà de Pol·lèntia són: –– la cavea oogrades, que presenta una planta semicircular. la cavea grades, que presenta una planta semicircular. –– una orquestra semicircular, situada entre les grades i il'escena. una orquestra semicircular, situada entre les grades l'escena. –– una scaena ooescenari, de tipus rectangular que es trobava una mica una scaena escenari, de tipus rectangular que es trobava una mica més elevada que l'orquestra. més elevada que l'orquestra. Atles de les Illes Balears. CD ROM-1998 Atles de les Illes Balears. CD ROM-1998 www.pollentia.net (dibuix J. Garcias) www.pollentia.net (dibuix J. Garcias)
 25. 25. La romanització La romanització La romanització de la La romanització de la població indígena fou població indígena fou intensa. intensa. Els habitants de les illes Els habitants de les illes Balears varen adoptar Balears varen adoptar progressivament el llatí com progressivament el llatí com aallengua iitambé els llengua també els sistemes d’organització, els sistemes d’organització, els costums iila religió costums la religió romanes. romanes. També canviaren les formes També canviaren les formes d’enterrament iiels rituals d’enterrament els rituals funeraris, el més utilitzat funeraris, el més utilitzat dels quals fou el de la dels quals fou el de la incineració. incineració. Llumeta i i màscara romanes (Pol·lèntia) Llumeta màscara romanes (Pol·lèntia) www.pollentia.net (dibuix J. Garcias) www.pollentia.net (dibuix J. Garcias)
 26. 26. La romanització Nuclis urbans Població Mallorca Eivissa: Colons procedents Població -Ebusus de la Península. indígena escassa informació arqueològica Palma i Pol·lèntia: Menorca: Procés intens -ciutats de nova -Mago (Maó). de romanització fundació. -Iamo (Ciutadella). -"Dret romà" Altres nuclis urbans: -Inscripcions -Assimilació dels -Ceràmica costums, llengua -Monedes i creences -Làpides funeràries romanes. Bocchoris: -probable origen indígena Guium i Tuccis: -no localitzades -"Dret llatí"
 27. 27. LES ACTIVITATS LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES ECONÒMIQUES
 28. 28. L’activitat agrària L’activitat agrària Les activitats econòmiques Les activitats econòmiques bàsiques eren l’agricultura iila bàsiques eren l’agricultura la ramaderia. ramaderia. S’introduïren noves tècniques S’introduïren noves tècniques agràries.Els cereals iila vinya agràries.Els cereals la vinya eren uns dels conreus més eren uns dels conreus més importants. importants. Calçada romana Calçada romana Els nuclis bàsics de Els nuclis bàsics de www.artehistoria.com www.artehistoria.com l'explotació agrícola eren les l'explotació agrícola eren les villae (cases de camp d’una villae (cases de camp d’una finca). finca). La divisió de la propietat de la La divisió de la propietat de la terra es feia mitjançant unes terra es feia mitjançant unes quadricules anomenades quadricules anomenades centuriacions. centuriacions. Cubeta per salar peix de la factoria Cubeta per salar peix de la factoria de s’Argamassa (Santa Eulàlia-Eivissa) de s’Argamassa (Santa Eulàlia-Eivissa) www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm
 29. 29. L’activitat comercial L’activitat comercial El comerç aales Balears era molt El comerç les Balears era molt intens iiadquirí una importància intens adquirí una importància més que considerable. més que considerable. Molts de vaixells que anaven Molts de vaixells que anaven d’Hispània aaItàlia iide la Gàl·lia d’Hispània Itàlia de la Gàl·lia aaÀfrica visitaven les Balears. Àfrica visitaven les Balears. El comerç del vi iide l’oli El comerç del vi de l’oli constituïa una de les fonts constituïa una de les fonts principals de la prosperitat principals de la prosperitat Àmfores romanes Àmfores romanes www.masdebuceo.com d’Itàlia. d’Itàlia. www.masdebuceo.com Per això s’han trobat aales illes Per això s’han trobat les illes un gran nombre d’àmfores que un gran nombre d’àmfores que s’utilitzaven com aarecipients per s’utilitzaven com recipients per transportar oli, vi, iitambé transportar oli, vi, també cereals, peix salat, etc. cereals, peix salat, etc. Monedes de l’època romana (Eivissa) Monedes de l’època romana (Eivissa) www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm
 30. 30. L’activitat comercial L’activitat comercial Fruit d’aquesta activitat Fruit d’aquesta activitat comercial és també la comercial és també la penetració aales Balears penetració les Balears d’altres objectes de d’altres objectes de ceràmica de gran qualitat. ceràmica de gran qualitat. Cal destacar, sobretot: Cal destacar, sobretot: Copa de ceràmica sigillata localitzada aaEivissa Copa de ceràmica sigillata localitzada Eivissa –– La ceràmica de Campània, La ceràmica de Campània, www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm de vernís negre metàl·lic. de vernís negre metàl·lic. –– La ceràmica de la ciutat La ceràmica de la ciutat d’Arezzo (Aretium), de d’Arezzo (Aretium), de color vermell, amb color vermell, amb reflexos metàl·lics, que reflexos metàl·lics, que constitueix la vertadera constitueix la vertadera ceràmica romana iiés ceràmica romana és coneguda amb el nom de coneguda amb el nom de “terra sigillata”. Ungüentaris de vidre localitzats aaEivissa Ungüentaris de vidre localitzats Eivissa “terra sigillata”. www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm
 31. 31. Recursos econòmics Agricultura i ramaderia Activitats comercials Nous mètodes i Villae: Importància del tècniques agrícoles nuclis d'explotació comerç marítim agrícola Conreus: Centuriacions: Nombroses restes trilogía mediterrània divisió provinents dels de la propietat jaciments de la terra submarins Àmfores utilitzades -cereals per transportar vi, oli, -vinya cereals, peix salat... -olivera Monedes, vidres, bronzes, joies i teixits Gran varietat de ceràmica importada: destaca la "terra sigillata" d'Arezzo
 32. 32. CRISI I CRISI I DECADÈNCIA DECADÈNCIA
 33. 33. La crisi del segle III La crisi del segle III La crisi general que patí l’imperi, a partir del La crisi general que patí l’imperi, a partir del segle III, sembla que afectà també les Balears. segle III, sembla que afectà també les Balears. La ciutat de Pol·lèntia experimentà una La ciutat de Pol·lèntia experimentà una reducció de l’àrea urbana ii una disminució de reducció de l’àrea urbana una disminució de la població. la població. Tot coincidint amb la crisi de l’imperi es va Tot coincidint amb la crisi de l’imperi es va produir l’expansió del cristianisme. produir l’expansió del cristianisme. Maqueta d’una nau de guerra romana Maqueta d’una nau de guerra romana http://sapiens.ya.com http://sapiens.ya.com
 34. 34. La caiguda de l’imperi romà. Els La caiguda de l’imperi romà. Els pobles germànics (segle V) pobles germànics (segle V) www.uam.es www.uam.es
 35. 35. Crisi ii decadència de la civilització romana Crisi decadència de la civilització romana El procés de El procés de decadència, comú decadència, comú al món romà, es al món romà, es manifestà amb la manifestà amb la desintegració desintegració política de l’imperi política de l’imperi iil’ocupació de les l’ocupació de les illes pels vàndals illes pels vàndals (s. V) que s’havien (s. V) que s’havien establert al nord establert al nord d’Àfrica. d’Àfrica. El regne vàndal del nord d’ Àfrica El regne vàndal del nord d’ Àfrica Font: Atles de les Illes Balears. CD ROM.1998 Font: Atles de les Illes Balears. CD ROM.1998
 36. 36. Crisi ii decadència de la civilització romana Crisi decadència de la civilització romana Posteriorment, amb l’expansió de Bizanci vers la Mediterrània Posteriorment, amb l’expansió de Bizanci vers la Mediterrània occidental, les Balears quedaren vinculades aal’imperi oriental (s. occidental, les Balears quedaren vinculades l’imperi oriental (s. VI) fins que els territoris bizantins del sud d’Hispània VI) fins que els territoris bizantins del sud d’Hispània s’incorporaren al regne dels visigots (s.VII). s’incorporaren al regne dels visigots (s.VII). A partir d’aquest moment, les Illes quedaren massa allunyades de A partir d’aquest moment, les Illes quedaren massa allunyades de la metròpoli iiassoliren un període de semiindependència poc la metròpoli assoliren un període de semiindependència poc conegut. conegut. A principis del segle X (902) les Balears foren incorporades aaal- A principis del segle X (902) les Balears foren incorporades al- Andalús, és aadir, aala civilització islàmica. Andalús, és dir, la civilització islàmica. L’expansió de Bizanzi L’expansió de Bizanzi Font: Atles de les Illes Balears. Font: Atles de les Illes Balears. CD ROM.1998 CD ROM.1998
 37. 37. Les basíliques paleocristianes Les basíliques paleocristianes Amb la conquesta Amb la conquesta de les illes Balears de les illes Balears per part de Bizanci, per part de Bizanci, l’expansió del l’expansió del cristianisme es cristianisme es manifestà amb manifestà amb l’aparició, al segle l’aparició, al segle VI, de nombroses VI, de nombroses basíliques basíliques paleocristianes, paleocristianes, sobretot aaMallorca sobretot Mallorca iiaaMenorca. Menorca. Pica baptismal de la basílica Pica baptismal de la basílica paleocristiana de Son Bou (Menorca) paleocristiana de Son Bou (Menorca) http://www.menorcaweb.net http://www.menorcaweb.net
 38. 38. Les basíliques paleocristianes Les basíliques paleocristianes Les basíliques Les basíliques paleocristianes eren paleocristianes eren edificis de planta edificis de planta rectangular d’una o tres rectangular d’una o tres naus amb absis intern. naus amb absis intern. Les més conegudes són, Les més conegudes són, aaMallorca, les de Son Mallorca, les de Son Peretó (Manacor) iide Peretó (Manacor) de Son Fiol (Santa Maria) i, Son Fiol (Santa Maria) i, aaMenorca, les de Son Menorca, les de Son Bou (Alaior), es Fornàs Bou (Alaior), es Fornàs de Torelló (Maó), entre de Torelló (Maó), entre Mosaics de la basílica des Fornàs de Torelló (Menorca) ) d’altres. d’altres. Mosaics de la basílica des Fornàs de Torelló (Menorca www3.planalfa.es www3.planalfa.es
 39. 39. Les basíliques paleocristianes Les basíliques paleocristianes La basílica La basílica paleocristiana de paleocristiana de Son Peretó Son Peretó constava de tres constava de tres naus separades per naus separades per pilastres iicolumnes pilastres columnes iid’un vestíbul amb d’un vestíbul amb dues piques dues piques baptismals baptismals cruciformes. cruciformes. Midava uns 31 m Midava uns 31 m per 14 m, iiel per 14 m, el trespol estava trespol estava cobert per mosaics cobert per mosaics de diferents colors de diferents colors que formaven que formaven figures figures geomètriques. Reconstrucció de la basílica de Son Peretó (Manacor) ) geomètriques. Reconstrucció de la basílica de Son Peretó (Manacor
 40. 40. Crisi i decadència de la civilització romana Crisi del Desintegració política s. III de l' imperi Pol·lentia: Els vàndals del nord Expansió de Bizanci: S.VII-IX: poques -reducció de l'àrea d'Àfrica ocupen -ocupació de referències urbana i disminució les illes les Balears -"segles obscurs" del nombre d'habitants Balears (s.V) (s. VI) Penetració i expansió Basíliques del cristianisme paleocristianes de Mallorca i Menorca
 41. 41. Bibliografia bàsica Bibliografia bàsica Alzina Mestre, Jaume: Les Illes Balears: geografia i ihistòria, Mallorca, Ed. Alzina Mestre, Jaume: Les Illes Balears: geografia història, Mallorca, Ed. Moll, 1998. Moll, 1998. Alzina, J; Limongi, A; Vidal, A: Mallorca: història i icultura, Mallorca, Ed. Alzina, J; Limongi, A; Vidal, A: Mallorca: història cultura, Mallorca, Ed. Moll, 1985. Moll, 1985. Atles de les Illes Balears. Govern Balear, 1995. Atles de les Illes Balears. Govern Balear, 1995. Autors diversos : :Història de les Illes Balears, Palma, Govern de les Illes Autors diversos Història de les Illes Balears, Palma, Govern de les Illes Balears- Edicions Documenta Balear, 2000. Balears- Edicions Documenta Balear, 2000. Atles de les Illes Balears. CD-Rom, Govern de les Illes Balears-UIB, 1998. Atles de les Illes Balears. CD-Rom, Govern de les Illes Balears-UIB, 1998. Casasnovas Camps, Miquel Àngel: Història de les Illes Balears, Mallorca, Casasnovas Camps, Miquel Àngel: Història de les Illes Balears, Mallorca, Ed. Moll, 1998. Ed. Moll, 1998. Santueri, aproximació aal’ història de les Illes Balears. CD-Rom, Govern de Santueri, aproximació l’ història de les Illes Balears. CD-Rom, Govern de les Illes Balears, 2002. les Illes Balears, 2002. Webs d’interès: Webs d’interès: -http://www.Pollentia.net -http://www.Pollentia.net -http://www.arrakis.es/~rinord/sp-sections.html -http://www.arrakis.es/~rinord/sp-sections.html -http://www.alcudia.net -http://www.alcudia.net -http://www.tesorillo.com -http://www.tesorillo.com -http://www.terraeantiqvae.com/ -http://www.terraeantiqvae.com/ -http://www.roman-empire.net -http://www.roman-empire.net -http://www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm -http://www.ibizanight.com/his/roman/roman_es.htm

×