Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Incompliments Llei Dependència

883 views

Published on

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Incompliments Llei Dependència

 1. 1. El govern municipal està incomplint la Llei de la dependència
 2. 2. La lentitud i la ineficàcia de l’Ajuntament en l’aplicació de la “Llei de la dependència” està perjudicant la qualitat de vida de moltes persones en aquesta situació i dels seus familiars a Barcelona
 3. 3. 1 Com hem arribat a aquesta situació? L’aprovació de la llei estatal de la dependència va aixecar moltes esperances. Es van magnificar les expectatives: “La quarta pota de l’Estat del Benestar!” 2 Un nombre creixent de ciutadans i entitats comencen a manifestar la seva inquietud pel que fa a la seva aplicació a Catalunya. 3 S’aplica de manera molt lenta i el desplegament que fa l’Ajuntament es caracteritza per la mala gestió. 4 Lentitud en el procés de valoració, lentitud en la determinació dels Programes Individuals d’Atenció (PIA), lentitud en la tramitació dels ajuts.
 4. 4. El govern municipal va assumir un compromís amb el desplegament <ul><li>L’any 2007 havia de significar la protecció del total de les persones valorades amb el grau 3 de “gran dependència” com preveia la llei. Això no s’ha aconseguit ni amb el que portem de l’any 2008. </li></ul><ul><li>L’any 2008 s’havia d’arribar a les persones de grau 2-2 “dependència severa, en el nivell superior quant a l’atenció que necessiten”. </li></ul><ul><li>El Programa d'Actuació Municipal 2008 - 2011 de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, Aprovat per la Comissió de Govern de 16 de gener, assumia aquest compromís, que no està essent confirmat per la gestió municipal. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5.1.1.1 </li></ul><ul><li>Desplegarem a Barcelona, des del protagonisme municipal, la Llei de promoció de l'autonomia personal i suport a la dependència i la Llei de serveis socials. Ho farem des d'una aposta clara i potent per la universalització de serveis i prestacions. Per fer-ho, concretarem les millores infraestructurals, els increments professionals i els canvis qualitatius que garanteixin la culminació del procés. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5.3.2.1 </li></ul><ul><li>Participarem de manera activa i decidida en el desplegament a Barcelona de la Llei estatal de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència, així com de la Llei de serveis socials de Catalunya, en tot allò referent a la gent gran. Vetllarem perquè el desplegament es faci amb els recursos econòmics, els equips professionals, les coordinacions sociosanitàries i els mecanismes d'informació que siguin necessaris per donar resposta al conjunt de necessitats i d'objectius que fixa el marc normatiu. </li></ul>
 5. 5. L’Ajuntament coneixia la previsió real de la dependència a la ciutat Font: Ajuntament de Barcelona. Estudi: Llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència: impacte i dispositius a Barcelona. Quadre de previsió de la dependència a Barcelona
 6. 6. A data de 30 de setembre de 2008 Número total de sol.licituds registrades 25.550 Número de valoracions de grau III i grau II (2n nivell) amb dret: 12.099 El tràmit de la valoració, que ha recaigut fonamentalment en grau III, ha confirmat la realitat de la dependència Les xifres de 3r grau han coincidit amb la previsió, cosa que constata que la nova valoració que es realitza podia haver-se evitat Valoracions 14.109 resolucions amb dret 12.099 grau III 8.477 Previsió de l’Ajuntament 8.666
 7. 7. Els PIAs representen el 56% de les valoracions i les prestacions se situen a poc més del 42% Segons la Llei, la prestació econòmica (per ser atès per persones cuidadores no professionals) hauria de ser l’excepció. En aquests casos les famílies haurien de rebre l’atenció un assistent personal SAD. PIA realitzats 6.806 Percentatge de PIA sobre les valoracions 56,25% Total prestacions efectives 5.096 % de prestacions efectives sobre les valoracions 42,12% Total prestacions efectives 5.096 Prestació ec. per cuidador no professional 4.179 82,00% Residencials 713 14,00% SAD (Atenció domiciliària) 612 12,00%
 8. 8. CONCLUSIONS <ul><li>CiU es va oposar a l’aprovació de la llei perquè: </li></ul><ul><ul><li>Representa una claríssima invasió competencial; l’Estatut preveu la competència exclusiva de la Generalitat en polítiques socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclou un model de finançament insuficient i impedeix que existeixi un model estrictament català </li></ul></ul><ul><ul><li>Discrimina els catalans i catalanes al no tenir en compte el major cost de la vida i també alhora de calcular el copagament </li></ul></ul><ul><li>L’aplicació de la llei, sumada a la ineficàcia del govern de la Generalitat i del govern municipal, ha acabat donant-nos la raó i perjudicant a bona part dels barcelonins amb situacions de dependència </li></ul>
 9. 9. Les propostes de CiU <ul><ul><li>1.- Incrementar els recursos per a l’aplicació de la Llei de la Dependència, per no posar en perill la llei i evitar qualsevol moratòria en la seva aplicació: </li></ul></ul><ul><ul><li>Instar al govern de l’Estat per tal que els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 incorporin tots els recursos necessaris per garantir l’aplicació de la llei de la dependència </li></ul></ul><ul><ul><li>Instar al govern de l’Estat per tal que que es revisin els convenis establerts amb la Generalitat de Catalunya, per tal de reequilibrar l’aportació que ha de fer cada d’administració </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació d’ un fons que compensi les inversions socials en dependència que a Catalunya s’havien fet amb anterioritat a la promulgació de la Llei. </li></ul></ul><ul><li>2.- Incorporar en el finançament de la Dependència el cost de la vida de cada territori autonòmic. </li></ul><ul><li>3.- Establir una prestació mínima de 500€, per aquells casos en que la prestació arriba a ser ridícula (10 cèntims d’euro,…) </li></ul>
 10. 10. Les propostes de CiU <ul><li>4.- Implementar amb caràcter immediat el NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS, que fou aprovat per l’Ajuntament el febrer de 2008. La prova pilot que havia de fer-se en 3 centres al setembre fou posposada pel novembre i novament fins a l’any que ve </li></ul><ul><li>5.- Complir amb els compromisos de creació de places de residència assistida per a gent gran que indica el conveni 2005-2007 </li></ul><ul><ul><li>10 Residències per a la gent gran, no CONSTRUÏDES </li></ul></ul><ul><ul><li>6 Centres persones amb discapacitats, no CONSTRUÏTS </li></ul></ul><ul><li>6.- Ajustar les prestacions per plaça residencial al cost real; en l’actualitat, la prestació màxima és de 1.308€ quan el cost real per plaça acordat per la pròpia Generalitat és de 1.809,34€; de manera que es desatén, en el millor dels casos, el 30% del que val cada plaça </li></ul>
 11. 11. Les propostes de CiU 7.- Garantir el dret a escollir, previst en la Llei, en els casos en que correspondria una prestació d’assistent personal i s’aplica de manera excessiva la prestació per cuidador no professional 8.- Instar a la Generalitat per tal que estableixi la convalidació automàtica de les valoracions en aquells casos en que la persona reuneixi de manera evident el grau de dependència que demana, evitant tràmits innecessaris i que s’allargui innecessàriament el procés de reconeixement del dret

×