Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!

1,229 views

Published on

Malauradament, tot i que les dones europees s’han incorporat amb força a les carreres científiques des de fa més de vint-i-cinc anys, la seva presència en el món de la recerca i, especialment, en els càrrecs de comandament, continua sent minoritària. En aquest article revisarem els principals documents que fan palesa aquesta injusta situació i tot seguit explicarem com es pot aprofitar la xarxa per visibilitzar aquesta problemàtica, en aquest cas sobre la base d’un web institucional.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!

  1. 1. Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre! Per Xavier Lasauca i Cisa Malauradament, tot i que les dones europees s’han incorporat amb força a les carreres científiques des de fa més de vint-i-cinc anys, la seva presència en el món de la recerca i, especialment, en els càrrecs de comandament, continua sent minoritària. En aquest article revisarem els principals documents que fan palesa aquesta injusta situació i tot seguit explicarem com es pot aprofitar la xarxa per visibilitzar aquesta problemàtica, en aquest cas sobre la base d’un web institucional. Introducció: Contextualització La primera publicació que explicita la situació de les dones en el sistema universitari i de recerca europeu va ser l’informe de l´European Technology Assessment Network (ETAN 2000), considerat el veritable punt de partida de la recollida de dades sobre la situació de les dones científiques europees i de la promoció d’incorporació de propostes d’actuació per eradicar aquestes situacions de desigualtat. Les dades de l’informe ETAN van posar sobre la taula per primer lloc la famosa gràfica de tisores (vegeu la imatge de la pàgina 4), que representava el fet que menys del 10% dels llocs més elevats dels sistema científic estaven ocupats per dones, tot i que la meitat de les persones graduades universitàries eren dones. Tant l’informe ETAN (Report on Women and Science) com l’informe She figures 2009: Women & Science statistics and indicators (Comissió Europea) ho corroboraven: hi ha un dèficit de representació femenina en el món de la recerca. Les dones són una minoria (30%), el sou que guanyen és sensiblement inferior al dels homes i es constata un desequilibri home/dona pel que fa a l’accés dels nivells sènior o llocs de responsabilitat. Un altre estudi sectorial destacat, elaborat a Catalunya, és el que recull l’Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de Barcelona en el seu Document sobre Dones i Ciència, publicat el 2004, a la presentació del qual podem llegir: ...el grup ha analitzat l’activitat científica, acadèmica i professional de les dones i com a resultat d’aquestes anàlisis detecta una sèrie de problemes de discriminació que obliguen a adoptar polítiques de gènere en les institucions públiques i privades d’investigació i docència. Aquesta problemàtica requereix un debat social informat que defineixi les actuacions que cal seguir i les modificacions normatives que cal fer per eradicar les situacions de desigualtat. En la mateixa línia, d'acord amb les conclusions del I Congrés internacional sobre biaix de gènere i desigualtats en l'avaluació de l'activitat acadèmica celebrat a la UAB els dies 12, 13 i 14 de desembre de 2007:
  2. 2. L’absència de dones en la producció científica afecta negativament la qualitat acadèmica ja que es perd potencial acadèmic molt valuós, es limita la pluralitat d’enfocaments i àmbits d’investigació, així com el desenvolupament d’un coneixement científic atent a les necessitats socials. L’absència de dones en la producció científica és una injustícia. Per aconseguir la igualtat és necessari un major equilibri entre els diferents aspectes de l’activitat acadèmica. Anàlogament, d'acord amb les recomanacions de la Taula rodona “Dones i investigació” celebrada al Fòrum de la Recerca (UAB) el 20 de febrer de 2007: L’acció positiva en polítiques d’ igualtat és una responsabilitat acadèmica i ha de formar part de l’ètica de la recerca en les institucions universitàries i centres d’investigació científica, atesa la seva funció crítica i el seu compromís amb la societat. Cal, doncs, posar de manifest la discriminació de gènere en l’àmbit de la investigació científica i tecnològica, fet que exigeix el seguiment de les polítiques de gènere que s'institueixin i verificar-ne el compliment en el futur segons els indicadors bàsics internacionals: Elaborar estadístiques dels llocs de treball i carreres, i d’assoliment d’estatuts acadèmics desagregats per sexe. Les dades s'han de presentar de manera clara i han de seguir criteris homogenis per facilitar-ne l’anàlisi comparativa. La majoria de documents i estudis esmentats reflecteixen que el percentatge de catedràtiques d’universitat és avui del voltant del 15%, però a mesura que descendim als nivells inferiors, la proporció de les dones s’incrementa fins arribar al voltant del 55%, que correspon a les alumnes matriculades a les universitats, i al més del 60%, que correspon a les alumnes llicenciades. Com a conseqüència de tot plegat, la Unió Europea dóna un important impuls a les polítiques per la igualtat de dones, que es reflecteix també en els Programes Marc de Recerca mitjançant la creació de programes específics de Women in Science.
  3. 3. Font de la imatge: Document sobre Dones i Ciència (Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de Barcelona) L’apartat Dones i ciència del web del Comissionat per a Universitats I Recerca Conscients d’aquesta problemàtica, al llarg del darrer semestre de 2006 i principis de 2007, des de la Direcció General de Recerca (Comissionat per a Universitats i Recerca) es va desenvolupar l’apartat Dones i ciència en el web departamental, adreçat a les dones científiques i tecnòlogues. La idea s'inscrivia en el marc del Vè Pla d'acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya 2005-2007, impulsat pel Govern de la Generalitat. Alhora, aquest apartat donava compliment a un dels objectius específics del programa de personal de recerca del Pla de Recerca i Innovació: potenciar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit científic, i promoure la participació de les dones en la recerca científica. Al llarg de les fases de disseny i implementació del nou apartat van intervenir diversos agents institucionals i grups de recerca universitaris. El web representava un pas més en la incorporació de la perspectiva de gènere en un dels àmbits competencials del nostre Departament. L’estructura de l’apartat El nou apartat pretenia fonamentalment contribuir a la introducció de la perspectiva de gèere en un web institucional i a la visibilització de la tasca en l'àmbit de la recerca duta a terme per les dones vinculades a la ciència i la tecnologia.
  4. 4. L'estructura de l'espai "Dones i ciència" del Comissionat per a Universitast i Recerca s'adequa als següents plantejaments: 1) El desequilibri de gènere a l’àmbit científico-tècnic és un impediment decisiu per al desenvolupament i el progrés econòmic de la societat actual, basats en el coneixement. En conseqüència, cal fer palesa l’existència d’aquesta fractura de gènere i engegar mesures per a la seva correcció. 2) Hi ha un gran desconeixement de la genealogia de les científiques. Figures com ara Marie Curie o Barbara McClintock són l’excepció que confirma la regla. Les dones de ciència, malgrat les seves valuoses aportacions, no són conegudes a la societat. Només un 4% dels premis Nobel han estat concedits a dones. Per tant, cal promoure la visibilitat i el reconeixement de les dones científiques, cal construir una genealogia, fer més visibles les dones premiades i dotar el món educatiu de referents femenins pel que fa a l’àmbit científico-tècnic. 3) A Europa i a l’Estat hi ha constituïdes força associacions de dones investigadores i tecnòlogues, com ara WISE (Regne Unit), WITEC (Unió Europea) o AMIT (Estat espanyol). En conseqüència, cal articular mecanismes que afavoreixin la presència de la veu de les associacions professionals i dels grups de recerca de gènere i estudis de les dones, tant del món universitari com dels centres de recerca. L'estructura de la pàgina web Dones i ciència pretén donar resposta als plantejaments anteriors: • Actuacions de la Direcció General de Recerca • Dones de ciència i història Científiques catalanes Dones de ciència guardonades amb el Nobel Altres dones de ciència rellevants • Científiques guardonades a Catalunya Medalles Narcís Monturiol Distinció a la recerca universitària • Documents • Enllaços  Visibilitat i reconeixement de la problemàtica, amb informació sobre les mesures impulsades des de l'Administració i sobre els principals estudis sobre la qüestió (apartats Actuacions de la DG Recerca i Documents).
  5. 5.  Promoció de les dones científiques i construcció de genealogia (apartats Dones de ciencia i història i Científiques guardonades a Catalunya).  Impulsar la presència de la veu de les associacions professionals i dels grups de recerca de gènere i estudis de les dones (apartat Enllaços). En resum, a banda de recollir les actuacions més destacades desplegades per afavorir la igualtat en l'àmbit de la recerca, el web mostra tot un seguit de recursos (documents i enllaços) relacionats amb la temàtica de les dones científiques i tecnòlogues. També cal destacar un apartat del nou espai destinat a les dones que han propiciat l'avenç de la dona en el món científic al llarg de la història, tant al nostre país com més enllà de les nostres fronteres. El web Dones i ciència: perspectives de futur En el full de ruta de l'espai web figura la seva actualització quotidiana (especialment dels apartats "Documents" i "Enllaços"), així com l’ampliació de la informació sobre la contribució de les dones científiques i tecnòlogues al llarg de la història (apartat Altres dones de ciència rellevants) i la creació d’un nou apartat amb estadístiques sobre beques i ajuts de recerca, que especificarà amb desglossament de gènere el nombre de persones beneficiàries d'ajuts de recerca sobre beques predoctorals, postdoctorals, contractes i mobilitat, amb informació històrica sobre el període 2004-2008. Tot plegat en sintonia amb les directives emanades de la Unió Europea i l'OCDE pel que fa a tractament de les dades estadístiques sobre recursos humans destinades a ciència i tecnología. En definitiva, entenem que la Catalunya del Coneixement que estem construint entre totes i tots no pot prescindir de la visió femenina del món, i per això és important continuar donant impuls a una actuació com és el manteniment i la consolidació de l'espai Dones i ciencia en el web de la DG Recerca. Barcelona, 6 de març de 2010 (*) Xavier Lasauca i Cisa és responsable d’R+I empresarial i transferència tecnològica del Servei de Planificació i Gestió de l’R+I (Direcció General de Recerca. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya)

×