Programació Pas a Pas

4,783 views

Published on

Com fer programació i UD's per a oposicions a mestre de primària.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Programació Pas a Pas

 1. 1. PROGRAMACIÓ PAS A PAS
 2. 2. JUSTIFICACIÓ <ul><li>Cicle, nivell i àrea on es situa la Programació </li></ul><ul><li>Presentació global de l’àrea per després centrar-se en el cicle escollit. </li></ul><ul><li>Importància de l’àrea </li></ul><ul><li>Motiu de l’elecció d’aquest cicle </li></ul>
 3. 3. ANÀLISI DEL CONTEXT <ul><li>Ubicació </li></ul><ul><ul><li>CEIP de .... Comarca </li></ul></ul><ul><ul><li>Tamany i tipus de població </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell socioeconòmic del barri </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha a l’entorn propostes que tinguin relació amb l’àrea que treballem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha més CEIP’s a la població? Quina relació en tenim? </li></ul></ul><ul><li>Organització i estructura </li></ul><ul><ul><li>Tipus de model organitzatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>S’organitza per cicles o àrees </li></ul></ul><ul><ul><li>A quin departament o comissió pertanyem? Quina relació té amb l’àrea escollida? </li></ul></ul><ul><ul><li>Línies i ràtio </li></ul></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><ul><li>Estat de conservació del centre i nivell de dotació </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos materials, humans i organitzatius lligats a la nostra àrea </li></ul></ul>
 4. 4. PEC <ul><li>Breu paràgraf sobre què és, què inclou i com ha de ser </li></ul><ul><li>Idees generals del PEC del centre </li></ul><ul><ul><li>Quin tipus de desenvolupament prioritza en els alumnes (global, emocional, social, cognitiu?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alumnat crític </li></ul></ul><ul><li>En conseqüència per quin tipus de valors apostarem des de la nostra àrea? </li></ul><ul><ul><li>Coeducació (atenció a les agrupacions, activitats i rols). </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors democràtics i de consens </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració de les NEE </li></ul></ul><ul><ul><li>Pluralisme i diversitat d’opinió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir l’horari de les sessions </li></ul></ul><ul><ul><li>Defensar la importància de la nostra àrea </li></ul></ul><ul><li>Altres documents </li></ul><ul><ul><li>PAC i MAC </li></ul></ul>
 5. 5. VINCULACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ AMB EL CURRÍCULUM <ul><li>Breu introducció on es pot explicar quin a és la idea que seguim en la confecció de les graelles i apartats que es presenten en aquest apartat. </li></ul><ul><li>Incloure de Finalitats i Objectius de Primària. </li></ul><ul><li>Incloure breu definició de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Incloure Graella d’Objectius d’àrea + Competències pròpies de l’àrea + Continguts de cicle + Criteris d’avaluació (no cal lligats a obj i conting) . </li></ul><ul><li>(No graella) Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>(No graella) Connexió amb altres àrees. </li></ul>
 6. 6. Exemple Graella (CM – llengua) Parlar i conversar Escoltar i comprendre Llegir i comprendre Escriure Coneix, i ús de la llengua i el seu aprenentatge Dim. literària Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetres les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. <ul><li>Competència Oral ... </li></ul><ul><li>Competència Escrita amb dimensions productiva, de comunicació i creació ... </li></ul><ul><li>Competència literària ... </li></ul>Comprensió de textos de diferents mitjans de comunicació audiovisual i informàtics per obtenir-ne informació i per aprendre, i valoració guiada de la informació que aporten. Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema o imatge <ul><li>Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i secundàries. </li></ul><ul><li>Produir textos audiovisuals senzills tenint en compte els elements bàsics del llenguatge audiovisual per expressar idees, emocions, records. </li></ul><ul><li>Realitzar breus intervencions davant una càmera de vídeo. </li></ul><ul><li>Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals. </li></ul><ul><li>Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i secundàries. </li></ul><ul><li>Produir textos audiovisuals senzills tenint en compte els elements bàsics del llenguatge audiovisual per expressar idees, emocions, records. </li></ul><ul><li>Realitzar breus intervencions davant una càmera de vídeo. </li></ul><ul><li>Conèixer el funcionament d’una biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de les virtuals. </li></ul>Comprensió de textos de diferents mitjans de comunicació audiovisual i informàtics per obtenir-ne informació i per aprendre, i valoració guiada de la informació que aporten. Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema o imatge. <ul><li>Competència Oral ... </li></ul><ul><li>Competència Escrita amb dimensions productiva, de comunicació i creació ... </li></ul><ul><li>Competència literària ... </li></ul>2) Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetres les reiqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. Exposicions a partir d’un guió, esquema o imatge amb possibilitat de fer-ho davant d’una càmera de vídeo. Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el professorat <ul><li>Competència literària ... </li></ul><ul><li>Competència audiovisual amb dimensió receptiva, productiva i crítica de comunicació i creació. </li></ul>11) Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comuncicació audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. CRITERIS AVALUACIÓ CONTINGUTS COMP PRÒPIES ÀREA OBJECTIUS ÀREA
 7. 7. ORGANITZACIÓ UD SEGONS BLOC DE CONTINGUTS  El conte  Tal com sona  El conte  El conte  El conte 2n TRIM  Les notícies Parlar i conversar D I M E N S I Ó C O M U N I C A T I V A  De mil maneres  Idees clares C, i funcionament llengua i seu aprenentatge  El poema  Les notícies Escriure  El poema  Les notícies Llegir i comprendre  El poema  Les notícies Escoltar i comprendre  El poema 3r TRIM  Les notícies DIMENSIÓ LITERÀRIA 1r TRIM BLOC CONTINGUTS
 8. 8. BASES PSICOPEDAGÒGIQUES <ul><li>Idees bàsiques que ens posicionen com a docent </li></ul><ul><li>Bases Psicopedagògiques </li></ul><ul><ul><li>Constructivisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Significativitat </li></ul></ul><ul><ul><li>nivells previs </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferència </li></ul></ul><ul><ul><li>Realista </li></ul></ul><ul><li>Orientacions metodològiques </li></ul><ul><ul><li>Globalitzat – interdisciplinarietat </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivant </li></ul></ul><ul><ul><li>treball en grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Lúdic </li></ul></ul>
 9. 9. AVALUACIÓ <ul><li>Per a què avaluar? </li></ul><ul><li>A qui avaluar? </li></ul><ul><ul><li>alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>mestres </li></ul></ul><ul><ul><li>Adequació de la proposta educativa </li></ul></ul><ul><li>Quan avaluar? </li></ul><ul><li>Com avaluar? </li></ul><ul><li>Avaluació a les UD presentades </li></ul><ul><ul><li>Inicial </li></ul></ul><ul><ul><li>Formativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumativa </li></ul></ul>
 10. 10. METODOLOGIA <ul><li>Aspectes metodològics a considerar: </li></ul><ul><ul><li>Tractament globalitzat dels continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorar el procés d’aprenentatge més que el resultat final. Progrés, participació i actitud </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar tasques no discriminatòries i adequades a les característiques de l’edat, basades en una bona avaluació inicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>No oblidar la forma lúdica com a mètode natural d’aprenentatge dels infants. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar d’allò més fàcil a allò més difícil i dels aspectes més generals als més específics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciació dels hàbits i les tècniques d’estudi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprofitament del temps basat en una bona planificació de les sessions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús de material divers. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els agrupaments han d’afavorir la bona consecució dels objectius i tasques proposades. Atenció als rols. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilització de diferents estils d’ensenyament en relació al contingut a treballar (comandament directe, lliure exploració, assignació de tasques, ...) </li></ul></ul>
 11. 11. CARACTERÍSTIQUES ALUMNAT <ul><li>Característiques dels alumnes de Cicle --- </li></ul><ul><ul><li>Característiques socio-afectives </li></ul></ul><ul><ul><li>Característiques cognitives </li></ul></ul><ul><ul><li>C. Físico - motores </li></ul></ul>
 12. 12. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <ul><li>Paràgraf on s’explica la diferència amb el punt “característiques alumnat” (nivell de concreció) </li></ul><ul><li>Primer apartat: caracterítiques del grup classe. </li></ul><ul><li>Segon: Presentació dels casos de NEE </li></ul>
 13. 13. UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>Títol </li></ul><ul><li>Justificació </li></ul><ul><li>Número de sessions i temporalització </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><ul><li>Competències pròpies de l’àrea (i d’altres àrees si és un projecte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aportacions de l’àrea o àrees a les C.B. </li></ul></ul><ul><li>Objectius Didàctics </li></ul><ul><li>Continguts de l’àrea o les àrees (repartits per blocs de continguts) </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació (dividits per àrees si hi ha més d’una) </li></ul><ul><li>Metodologia específica d’aquesta UD </li></ul><ul><ul><li>Paper del mestre </li></ul></ul><ul><ul><li>Caràcter de les activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus de participació dels alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Material </li></ul></ul><ul><li>Sessions: Activitats d’ensenyament – aprenentatge </li></ul><ul><ul><li>Inicials </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament </li></ul></ul><ul><ul><li>Síntesi </li></ul></ul>
 14. 14. UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>QUÈ S’ENTÉN PER UNITAT DIDÀCTICA? </li></ul><ul><li>Són el conjunt d’activitats d’E-A ordenades, estructurades i articulades per a aconseguir uns objectius didàctics. </li></ul><ul><li>Han de tenir un inici i final coneguts (per al professorat i per a l’alumnat). </li></ul><ul><li>FUNCIONS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES </li></ul><ul><li>Donen un alt grau de detall a la programació anual. </li></ul><ul><li>Es centren principalment en la seqüència didàctica de les activitats i en la metodologia emprada. </li></ul><ul><li>El conjunt d’UD’s s’ha de correspondre amb la programació anual. </li></ul>
 15. 15. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>OBJECTIUS DIDÀCTICS </li></ul><ul><li>Concreten les capacitats i habilitats necessàries per a desenvolupar una competència bàsica. </li></ul><ul><li>Han d’haver de tipus: cognitiu, metodològic, psicomotriu, actitudinal, emocional, ... </li></ul><ul><li>Han d’implicar diferent tipus de complexitat. No és el mateix conèixer que crear, memoritzar que analitzar, comprendre que avaluar. </li></ul><ul><li>S’han de redactar utilitzant un verb en infinitiu que descrigui una acció. </li></ul>
 16. 16. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>Com l’objectiu didàctic ja apunta a la contribució de la competència, només cal destacar, fer evident, a quina competència ens referim. </li></ul><ul><li>S’escriurà el nom de la competència bàsica que desenvolupa. En alguna ocasió podria haver algun tret específic o fer referència a la competència pròpia de l’àrea. </li></ul><ul><ul><li>Exemples: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CB: “Competència d’aprendre a aprendre” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CB: “Competència d’aprendre a aprendre (adquisició consciència de les pròpies capacitats”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C pròpia àrea: “coneixement de codis artístics” (àrea Ed Artística). </li></ul></ul></ul>
 17. 17. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>CONTINGUTS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>Els continguts, seleccionats d’acord amb el document prescriptiu del currículum i del PEC, han de donar resposta a la pregunta “què hem d’ensenyar perquè l’alumnat assoleixi xxx competència? </li></ul><ul><li>Han d’haver continguts actitudinals, teòrics i pràctics. </li></ul><ul><li>Aquesta tipologia de continguts ha d’aparèixer barrejada ja que a la pràctica no s’assoleixen de forma aïllada sinó integrats i en una situació real que requereixi una acció. Ara bé, en el moment d’escriure’ls es poden separar per facilitar la visualització dels mateixos. </li></ul><ul><li>Es poden relacionar amb els objectius didàctics o no. </li></ul>
 18. 18. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>METODOLOGIA </li></ul><ul><li>Part molt important ja que el currículum competencial implica més un canvi de metodologia que de conceptes. </li></ul><ul><li>Es demana una acció educativa més centrada en l’alumne i menys en la lògica de cada disciplina. </li></ul><ul><li>S’ha de procurar el desenvolupament de capacitats que permetin utilitzar el coneixement i no tant l’acumulació d’aquest últims. </li></ul><ul><li>Atendrem a diferent tipologia d’agrupacions i d’utilització de l’espai. </li></ul><ul><li>Activitats diversificades que generin interès. </li></ul><ul><li>Ús de material i recursos com a facilitador de competències. </li></ul>
 19. 19. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>METODOLOGIA II: Orientacions </li></ul><ul><li>Idees per des de la metodologia desenvolupar algunes competències: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a aprendre: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dedicar temps a la reflexió col·lectiva o individual. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats d’autoavaluació o coavaluació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar la motivació i esforç amb activitats voluntàries. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar hàbits amb tècniques d’estudi (subratllat, esquemes, resums, ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Planificar-se i utilitzar bé el temps via agenda individual o grupal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millora la iniciativa i la creativitat amb activitats on s’hagi d’escollir i justificar l’elecció. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitat on s’hagin de compartir coneixements permeten potenciar la iniciativa i aprendre a compartir. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>METODOLOGIA III: Orientacions </li></ul><ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Des de totes les àrees planificar activitats d’expressió i comprensió oral i escrita i audiovisual. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Competència social i ciutadana: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fer activitats que no excloguin ningú i que siguin respectuoses amb la diversitat personal i cultural de tothom. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciar activitats on es posi a prova la convivència o la participació activa com a ciutadans. </li></ul></ul></ul><ul><li>Atenció a la diversitat </li></ul><ul><ul><li>Ha de ser coherent amb el PEC (organització i mètode). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de contemplar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans Individuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grup ordinari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desdoblaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grups Flexibles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforços </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sobredotació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Si són molt extenses es poden redactar apart. </li></ul></ul>
 21. 21. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>ACTIVITATS D’E-A </li></ul><ul><li>Han d’expressar-se de forma molt concreta. </li></ul><ul><li>Han de tenir un ordre lògic que possibiliti assolir les competències apuntades pels objectius didàctics. </li></ul><ul><li>Es poden dividir en tres grans grups: </li></ul><ul><ul><li>Activitats inicials Per saber les idees prèvies dels alumnes o per “negociar” o fer saber quins són els objectius d’aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de desenvolupament Per afavorir la construcció de nous coneixements sempre des d’activitats significatives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitas de síntesi Per transferir els coneixements o aplicar-los en situacions pràctiques i en diferents contextos. Haurien de reconèixer la utilitat dels nous aprenentatges assolits. </li></ul></ul>
 22. 22. COMPONENTS DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES <ul><li>CRITERIS D’AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>Han de contemplar dos aspectes importants: </li></ul><ul><ul><li>Funció qualificadora. S’avalua l’aprenentatge. Ens fixem en el resultat final. </li></ul></ul><ul><ul><li>Funció formadora Importa també el procés i el progrés. Ús de l’autoavaluació i la coavaluació (aprendre a aprendre). </li></ul></ul><ul><li>Poden haver un o més criteris d’avaluació per a cada objectiu ja que aquest pot tenir associat més d’un contingut. </li></ul><ul><li>Hem de planificar una avaluació per a cada moment (quan avaluar). </li></ul><ul><li>No sempre ha d’haver una prova o exercici avaluador per això el criteri pot associar-se a objectiu i també a l’activitat. </li></ul><ul><li>Han de ser públics pels alumnes i preferiblement observables o mesurables. </li></ul>

×