Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nou paradigma

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nou paradigma

  1. 1. Nou paradigma del sistema educatiu
  2. 2. la societat de l'aprenentatge (Hargreaves, 2003, pàg. 11) es dona en la transformació de la societat postindustrial a la del coneixement i de la informació (Bell, 1973, pàg. 212 i Castells 1996). Les necesitats socials en el nou context, «construïda al voltant de les xarxes de comunicació d'internet» (Castells, 2002), remouen els fonaments del sistema educatiu (Caivano, 2007). Canvis en els procesos d’Ensenyament-Aprenentatge que s’han d’adaptar a: • Aprenentaentge longlife learning colaboratiu i social • Societat Xarxa (castells 2000) • Replantejament de l’experiencia educacional: ambit estructural i conceptual. (Castells, 2000) • redisseny obligat de les propostes metodològiques dels programes de formació (Ferraté, 2003).
  3. 3. Noves metodologies que es basen en la (Harasim i altres, 2000). • Flexibilitat • interactivitat (estudiant-docent-contingut-interfície comunicativa - McIsaac i Gunawardena, 1996)) • l'aprenentatge col·laboratiu en xarxa I que planteja els Reptes: • replantejar els processos educatius; • integrar les TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge: u-learning, e-training, e-learning, ... • afrontar la formació del professorat. La informació està a la nostra disposició, podem compartir-la en crear i treballar en comunitats, resoldre problemes reals i ajudar a comprendre mitjançant propostes d’enriquiment pel que fa al tractament dels continguts, fent servir, a més, les millors representacions.
  4. 4. Processos d'ensenyament-aprenentatge TIC - S.XXI • • • • • Aprenentatge electrònic e-Learning Aprenentatge en linia.: pla d'estudis enterament en un entorn virtual, Aprenentatge en xarxa: processos col·laboratius vinculat a longlife learning Aprenentatge distribuït: bimodal, flipped Networked collaborative e-learning
  5. 5. • EEES 1999 Declaració de Bolonya els fonaments per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior • La universitat es “la institució de la societat Xarxa" Bennet, Dunne i Carré (2000), Cabero (2009), Castells (2001) o Majó i Marquès (2002) • Model didàctic centrat en l'estudiant. • Aprenentatge longlife learning colaboratiu i social

×