Bases premis gavà educa 2011

903 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bases premis gavà educa 2011

  1. 1. BASES DELS PREMIS GAVÀ EDUCA 2011BASESL’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment que calseguir per a la sol·licitud, presentació i concessió dels Premis Gavà Educa. Amb aquestesbases es vol reconèixer, ampliar i complementar el nombre de projectes educatius de laciutat de Gavà per fomentar l’assoliment d’una ciutat educadora.FINALITATArticle 1.- Els Premis Gavà Educa sorgeixen amb l’objectiu de reconèixer el treball queefectuen entitats, empreses, centres educatius i persones a títol individual compromesesamb l’educació i que promoguin l’esperit, els valors i els principis del Projecte Educatiu deCiutat a través del conjunt de les activitats i accions que portin a terme.CONVOCAArticle 2.- Els Premis Gavà Educa consten de tres categories. L’Ajuntament de Gavà atorgaels premis de les dues primeres categories, que es troben fora de concurs. 1a categoria: professorat que finalitzi el seu servei amb una trajectòria d’avalada presència a la ciutat. 2a categoria: centres o entitats que celebrin dates assenyalades i significatives en la seva història a la ciutat. 3a categoria: projectes que s’estan duent a terme a Gavà amb la filosofia de ciutat educadora.Article 3.- L’objecte d’aquestes bases respon a la tercera categoria, modalitat de concurs,que convoca i atorga el Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat de Gavà, amb elsuport de l’Ajuntament de Gavà.Article 4.- Serà el mateix jurat dels Premis Gavà Educa qui s’encarregarà de designar elsfinalistes i els premiats a la categoria de concurs.DISPOSICIONS GENERALS DE LA MODALITAT DEL PREMIDESTINATARISArticle 5.- Podrà concursar qualsevol persona o col·lectiu de la ciutat de Gavà que acceptiels termes i condicions d’aquestes bases reguladores, els projectes dels quals no tinguinànim lucratiu.
  2. 2. CONDICIONSArticle 6.- La participació en aquest premi suposa l’acceptació de les bases i delprocediment que cal seguir per participar-hi.Article 7.- La participació en aquest premi és compatible amb la participació en altrespremis.Article 8.- Els projectes presentats han de fer referència als principis guia, líniesestratègiques i accions del Projecte Educatiu de Ciutat de Gavà.Article 9.- Es poden presentar un nombre il·limitat de projectes per sol·licitant.Article 10.- Els projectes hauran d’anar acompanyats de: 1. Full d’inscripció que acompanya aquestes bases 2. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de la persona sol·licitant, o representant de l’entitat 3. El Projecte que es presenta en què es faci constar: • nom del projecte, • breu trajectòria de l’entitat o de la persona, • objectius, • destinataris, • continguts i • finalitat del projecte, • un resum i • futur del mateix.Article 11.- Els projectes s’hauran de presentar en format paper i es podran acompanyard’altres materials electrònics que es creguin adients -fotografies, àudio i vídeo- gravats enun cd-rom.Article 12.- El projectes presentats hauran d’estar avalats per la posada en pràctica delsmateixos.Article 13.- Els projectes es registraran a nom de la persona física o jurídica degudamentacreditada que figuri al full d’inscripció.Article 14.- Els projectes guanyadors restaran cedits a l’organització del premi i penjaran alBloc de la Xarxa Gavà Educa (www.xarxagavaeduca.blogspot.com).Article 15.- Els projectes no seleccionats com a guanyadors es podran recollir a l’Àrea deBenestar, Família i Educació des de la data de lliurament dels premis fins a un mes després.Una vegada passat aquest període de temps, els projectes que no s’hagin recollit serandestruïts.
  3. 3. COMPOSICIÓ DEL JURAT i PROCEDIMENT DE SELECCIÓArticle 16.- Es constituirà un jurat que estarà integrat per les persones següents: • President/a: un membre del Grup Impulsor, escollit per consens d’entre els membres actius del Grup Impulsor. • Membres: o Els membres del Grup Impulsor del Projecte Educatiu de Gavà: Roser Brusel·li, Coordinadora d’Esplais i Cau Toni Cebrià Benito, professor del Col·legi Immaculada Concepció Ruth Malràs Ferrer, directora de la Llar d’Infants Els Menuts de la Pineda Ricard Miró Martín, professor de l’Institut Bruguers Montse Orgaz Romeu, membre de la Coordinadora de Pares i Mares per lEscola Pública de Gavà Adelina Salmerón Moreno, professora de l’Escola Eramprunyà i membre de la junta del Club de Bàsquet Gavà o 1 membre del Grup Impulsor d’un altre municipi: Pepi Vázquez, tècnica de l’oficina PEC de Viladecans • 1 secretària: tècnica de l’Oficina Tècnica de la Xarxa Gavà Educa: Josefina Pérez Martínez, cap de la Unitat d’Educació de l’Ajuntament de GavàArticle 17.- Els membres designats com a jurats actuaran amb veu i vot, excepte elsecretari, que actuarà només amb veu.Article 18.- Amb totes les sol·licituds rebudes, el jurat durà a terme una primera selecció,cada membre del jurat escollirà a títol individual 3 projectes d’entre tots els presentats.En una segona fase, es posaran en comú els projectes que hagin estat més valorats percadascú dels membres del jurat i després es realitzarà una votació per escollir els premiats.En cas d’empat es farà una votació de desempat només entre els projectes que hagin rebutigualtat de vots.El jurat actuarà de forma col·legiada i emetrà el seu veredicte per majoria de vots. Ladecisió serà inapel·lable. Alhora d’avaluar els projectes presentats es tindran especialmenten compte els aspectes següents: - Adequació a la filosofia de Ciutat Educadora - Intencionalitat educativa - Interrelació cultural, de gènere i generacional - Disseny participatiu del projecte - Treball en xarxa - Equitat en l’accés a les activitats - Presentació, concreció i treball complementari
  4. 4. CALENDARI I INSCRIPCIÓArticle 19.- La inscripció als Premis Gavà Educa s’haurà d’efectuar dins del període comprèsentre l’1 de febrer al 14 de març de 2011, ambdós inclosos. Totes les sol·licitudsrebudes abans o després del període indicat seran desestimades.Article 20.- Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de presentar degudament emplenades a: Ajuntament de Gavà Lliurat al PAC, Punt d’Atenció al Ciutadà, amb registre adreçat a l’Àrea de Benestar, Família i Educació Plaça de Jaume Balmes, s/n 08850 Gavà Persona de contacte: Josefina Pérez Martínez Telèfon de contacte: 93 263 91 36 E-mail: jperez@aj-gava.catPUBLICITATArticle 21.- Aquestes bases així com el veredicte del jurat, seran publicades al Bloc de laXarxa Gavà Educa.PREMISArticle 22.- El jurat atorgarà un màxim de tres premis al millors projectes el dret, sis’escau, de deixar deserts alguns d’ells.Article 23.- Cadascun dels premis atorgats pel jurat consta de: • Placa-Guardó, Premi de Qualitat Educativa • 1.000€ en valor de material fungible per a cada premiat. L’import del premi haurà de revertir obligatòriament en el mateix projecte i/o en la seva continuïtat. • Compromís de lorganització a donar la màxima difusió possible al/s projecte/s guanyador/s donant-li/os el segell de qualitat Projecte Gavà Educa.Article 24.- El resultat dels Premis Gavà Educa es farà públic el mateix dia de la celebracióde la Festa de l’Educació de Gavà.
  5. 5. REGISTRE D’INSCRIPCIÓ PREMIS GAVÀ EDUCA 2011 Full d’inscripció Dades de la persona que ho sol·licita responsable del projecte i/o entitat Nom i cognoms DNI/NIF Organització Càrrec Adreça CP Població Telèfon / mòbil Adreça electrònica Dades del projecte Nom del projecte Persones responsables Àmbit en què es desenvolupa d~î¶I=||||||||=ÇÉ=|||||||||||||||=ÇÉ=OMNN= páÖå~íìê~ La inscripció als Premis Gavà Educa s’haurà d’efectuar dins del període comprès entre l’ 1 de febrer al 14 de març de 2011, ambdós inclosos. Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de presentar degudament emplenades a: Ajuntament de Gavà Lliurat al PAC, Punt d’Atenció al Ciutadà, amb registre adreçat a l’Àrea de Benestar, Família i Educació Plaça de Jaume Balmes, s/n 08850 GavàD’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades estan incorporades en unfitxer automatitzat amb la finalitat d’informar de les diferents activitats i programacions que du a terme l’Ajuntament de Gavà en matèria d’educació i en general.El responsable del fitxer és el Patronat Municipal de Serveis Comunitaris (plaça de Jaume Balmes, s/n) on podrà dirigir-se per exercir els seus drets d’accés,rectificació i cancel·lació de les seves dades personals

×