Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Simul ib v2

162 views

Published on

Simulació

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Simul ib v2

 1. 1. Institut Bonanova de FP Sanitària Projecte de Simulació: SIMUL-IB Octubre 2016Octubre 2016
 2. 2. Parc de Salut MAR_grup Creat l’any 1983 amb el nom de Institut Municipal d’Assistència sanitària (IMAS), actualment és una organització integral de serveis que conformen un gran Parc de Salut amb més de 3000 professionals.
 3. 3. OPORTUNITAT 2012 Finalització de les obres d’adaptació de l’edifici França. Adaptació d’un espai com a aula de Simulació Clínica amb voluntat de servei a tot el Parc. HISTORIA D’UN PROJECTE OBJECTIU 2013 Potenciar les tecnologies (incloent la simulació i les habilitats clíniques) com a eina de docència i formació continuada per garantir la seguretat del pacient. Desenvolupar projecte pilot d’avaluació multiprofessional mitjançant la simulació (medicina,OBJECTIU 2015 multiprofessional mitjançant la simulació (medicina, infermeria i auxiliars d'infermeria) PLA ESTRATÈGIC 2020 Reformular el model de docència del PSMAR
 4. 4. “Metodologia educativa que permet l’activitat“Metodologia educativa que permet l’activitat interactiva i de vegades d’immersió mitjançant la recreació total o parcial d’una experiència clínica sense necessitat d’exposar als pacients als riscos associats”
 5. 5. METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA QUI? PER QUÈ? QUAN? COM? COMENTARIS?INNOVACIÓ CREATIVITAT Imaginació PedagogiaEDUCACIÓEducació Creativitat Innovació IMAGINACIÓ PEDAGOGIA Innovació Innovació EducacióINNOVACIÓ Educació ON? QUAN? Imaginació Innovació PEDAGOGIA
 6. 6. MODEL MENTAL QUÈ BUSQUEM EN L’ALUMNE? ACCIONS RESULTATS
 7. 7. EVIDÈNCIES CIENTIFIQUESEVIDÈNCIES CIENTIFIQUESEVIDÈNCIES CIENTIFIQUESEVIDÈNCIES CIENTIFIQUES Promou la seguretat del pacient i disminueix els riscos assistencials Augmenta la corbaEls participants troben Augmenta la corba d'aprenentatge, millorant en la seva qualitat i disminuint el temps invertit Es una metodologia d’avaluació que permet valorar la competència Promou la integració de coneixements i competències Els participants troben els escenaris de gran realisme que permet una millor implicació per part dels estudiants valorar la competència dels participants Millora les cures al pacient competències complexes
 8. 8. EVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUESEVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUESEVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUESEVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUES Experiència concreta Observació reflexiva Conceptualització abstracta Experimentació activa http://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html (1984) FASES SIMULACIÓ: ESCENARI 1r FASE DEBRIEFING: REFLEXIÓ 2na FASE DEBRIEFING: CONCLUSIONS REPETICIÓ DELIBERADA ESCENARI o ENTORN REAL
 9. 9. EVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUESEVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUESEVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUESEVIDÈNCIES PEDAGÒGIQUES A LES PRACTIQUES O EN AL CENTRE DE TREBALL SIMULACIÓ EXAMENS ORALS / CASOS CLINICS Fig. Miller’s pyramid (from Miller, 1990) CONEIXEMENTS La taxonomia de Bloom ens permet concretar els nivells i d’objectius d’aprenentatge d’una acció formativa
 10. 10. D’ON VENIM…. Aprenentatge mitjançant simulació: • Militar • Aviació
 11. 11. I A LA SANITAT?I A LA SANITAT?I A LA SANITAT?I A LA SANITAT? sXVIII –Madame du Coudray, matrona parisina sXVIII –Madame du Coudray, matrona parisina 1950 – “Resurci Anne “– Asmund Laerdal. Reanimació pulmonar Actualment: maniquins d’alta tecnologia, part task trainers, realitat virtual, híbrids, actors
 12. 12. VIDEO PRIMERA SIMULACIO IBVIDEO PRIMERA SIMULACIO IBVIDEO PRIMERA SIMULACIO IBVIDEO PRIMERA SIMULACIO IB http://engrafo.ibonanova.cat/share/s/I3EuY3pMS3qQnmp64-PfHw
 13. 13. DISSENY PROJECTE SIMULDISSENY PROJECTE SIMULDISSENY PROJECTE SIMULDISSENY PROJECTE SIMUL----IBIBIBIB Participació grupsgrupsgrupsgrups de treballde treballde treballde treball externs / societats científiques Col·laboració amb altres entitatsentitatsentitatsentitats docentsdocentsdocentsdocents PSMarPSMarPSMarPSMar •Projecte “Aprenem junts per treballar junts” Introducció simulacióIntroducció simulacióIntroducció simulacióIntroducció simulació Institut BonanovaInstitut BonanovaInstitut BonanovaInstitut Bonanova Col·laboració avaluació Medicoquirúrgica I 4rt MedicinaMedicinaMedicinaMedicina ContinuacióContinuacióContinuacióContinuació projectes. Col·laboració ParcParcParcParc Salut MarSalut MarSalut MarSalut Mar per millorar qualitat assistencial Creació del laboratori delaboratori delaboratori delaboratori de simulació i salasimulació i salasimulació i salasimulació i sala dededede DebriefingDebriefingDebriefingDebriefing científiques •Creu Roja Francesa •GRISCA •SESSEP
 14. 14. AVANTATGESAVANTATGESAVANTATGESAVANTATGES
 15. 15. LIMITACIONSLIMITACIONSLIMITACIONSLIMITACIONS Formació específica Més temps Costos alts Equip de professors Més temps de dedicació SIMULACIO Grups petits alumnes
 16. 16. ““““PROJECTE APRENEMPROJECTE APRENEMPROJECTE APRENEMPROJECTE APRENEM JUNTS PER TREBALLARJUNTS PER TREBALLARJUNTS PER TREBALLARJUNTS PER TREBALLARJUNTS PER TREBALLARJUNTS PER TREBALLARJUNTS PER TREBALLARJUNTS PER TREBALLAR JUNTS”JUNTS”JUNTS”JUNTS”
 17. 17. COL·LABORACIÓ INTERDISCIPLINARCOL·LABORACIÓ INTERDISCIPLINARCOL·LABORACIÓ INTERDISCIPLINARCOL·LABORACIÓ INTERDISCIPLINAR
 18. 18. VALOR AFEGITVALOR AFEGITVALOR AFEGITVALOR AFEGIT MetgeMetge Comunica Visió interdiscipl Infermera Auxiliar Infermeria Equip de treball Comunica ció interdiscipl inar
 19. 19. . . LA SIMULACIÓ A L’INSTITUT BONANOVALA SIMULACIÓ A L’INSTITUT BONANOVALA SIMULACIÓ A L’INSTITUT BONANOVALA SIMULACIÓ A L’INSTITUT BONANOVA 66 professors implicats en el projecte curs passat 7% . Creació d’espaisCreació d’espaisCreació d’espaisCreació d’espais de simulacióde simulacióde simulacióde simulació Formació continua iFormació continua iFormació continua iFormació continua i participació enparticipació enparticipació enparticipació en projecte curs passat 1515 Professors implicats el aquest curs 7% 11% Introducció deIntroducció deIntroducció deIntroducció de la simulació ala simulació ala simulació ala simulació a CFGM i CFGSCFGM i CFGSCFGM i CFGSCFGM i CFGS participació enparticipació enparticipació enparticipació en grups de treballgrups de treballgrups de treballgrups de treball
 20. 20. VISIÓ:VISIÓ:VISIÓ:VISIÓ: UD/UF susceptiblesUD/UF susceptiblesUD/UF susceptiblesUD/UF susceptibles de SIMULACIÓ Ade SIMULACIÓ Ade SIMULACIÓ Ade SIMULACIÓ A L’IBL’IBL’IBL’IB
 21. 21. CFS Documentació i Administració Sanitàries: Suport psicosocial al pacient/usuari Atenció a l’usuari PRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIES
 22. 22. CFS Imatge pel diagnòstic i medicina nuclear: FOL (entrevista de treball) PRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIES
 23. 23. CFM Cures auxiliars d’infermeria: Higiene del medi hospitalari i neteja de material PRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIESPRIMERES EXPERIÈNCIES
 24. 24. COOLABORACIÓ AMB L’EMPRESACOOLABORACIÓ AMB L’EMPRESACOOLABORACIÓ AMB L’EMPRESACOOLABORACIÓ AMB L’EMPRESA Demanda per part de l’empresa Simulació en punts crítics Millora ala qualitat assistencial
 25. 25. Institucions/ centres de treball IMPACTEIMPACTEIMPACTEIMPACTE Alumnes Pacients
 26. 26. VIDEO TESTIMONISVIDEO TESTIMONISVIDEO TESTIMONISVIDEO TESTIMONIS “Aquestes simulacions ajuden a l'alumne a desenvolupar-se, de forma més real, en la teva professió”la teva professió” “M'ha agradat molt participar i hauria de repetir-se. L'experiència és un pilar bàsic en l'aprenentatge professional” “Molt interessant que es pugui dur a“Molt interessant que es pugui dur a terme aquest tipus d'activitats per poder posar en pràctica el que estem aprenent”
 27. 27. RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS Resum global Impacte en l’aprenentatge 164 participants. Puntuació màxima: 5
 28. 28. Comunicació a congressos i Jornades Producció bibliogràfica Participació en Xarxes Externes Reconeixe -ments • Preseleccionats per a la Convocatòria al 1r Concurs d’Innovació PSMAR • Premi al Pla de • Programa d’ERASMUS amb la Creu Roja Francesa • Article en procés d’elaboració per a la revista REDU (Revista de Docència Universitària) • Innova FP 2015 (Lleida) • HPSN Europe 2015 • Investen 2016 • IX Congrés Internacional de Docència Universitària • Premi al Pla de mesures Innovació a l’FP de la Fundació BCN Formació Professional als projectes SIMUL-IB i Clínica odontologia • Grup de recerca infermera en simulació a Catalunya i Andorra (GRISCA) • Membres de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad de Paciente (SESSEP) Universitària) • IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2016 • XII Jornada de Psiquiatria de la Vall d’Hebron • IV Jornades La Formació Integral en Salut • Xarxa E4 de la Direcció General De La Formació Professional Inicial I Ensenyament De Regim Especial. • I Jornada de Portes Obertes de la Gestió de la Qualitat en centresQualitat en centres educatius. IMPACTE PROJECTE DE SIMULACIÓ
 29. 29. MOLTES GRÀCIES!MOLTES GRÀCIES!MOLTES GRÀCIES!MOLTES GRÀCIES!

×