Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 
Dr. JOAN TORRENT-SELLENS 
jtorrent@uoc.edu 
Barcelona, 16 d’octubre de 2014 
Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l'ho...
2 
Índex 
1. 
Presentació 
2. 
Preliminar 
3. 
Una mica d’història 
4. 
Cap a la xarxa 
5. 
Evidències de canvi en l’empre...
3 
PUNT 1 
PRESENTACIÓ
4 
Presentació 
Joan Torrent Sellens 
Master en Emprenedoria, Gestió i Direcció de Microempreses [director] 
Investigació ...
5 
PUNT 3 
PRELIMINAR 
La formació és la base de l’ocupabilitat i la competitivitat
6 
Preliminar: formació i ocupabilitat 
"Eduqueu als nens i no serà necessari castigar als homes" (Pitàgores) 
"Un profess...
7 
1. 
Eltreballésl’articuladorbàsicdel’economiailasocietat.Sensetreballnohihanicreixement,niconsum,niestalvi,nibenestar,n...
8 
Preliminar: formació i ocupabilitat 
Amésformaciómésfeina 
*
9 
Preliminar: formació i ocupabilitat 
Amésformació, menysatur 
*
10 
PUNT 3 
UNA MICA D’HISTÒRIA 
Tecnologia, empresa i treball
11 
Una mica d’història 
* 
Laprimerarevolucióindustrial. Procésdesubstituciódelsinstrumentspermàquines,apariciódeltreball...
12 
Una mica d’història 
* 
L’edatd’ordelcreixement,elcicleeconòmic,l’empresariinnovadorilacríticakeynesiana. 
* 
Lacrisid...
13 
PUNT 3 
CAP A LA XARXA 
Empresa i treball en xarxa
14 
Marc conceptual: TIC, empresa i treball en xarxa 
TREBALL INDUSTRIAL 
TREBALL EN XARXA 
Producció 
1 Tecnologies manuf...
15 
Marc conceptual: TIC, empresa i treball xarxa 
PROVEÏDORS 
EMPRESA 
CLIENTS 
MERCAT 
OPERACIONS 
MARQUETING I SERVEIS ...
16 
Marc conceptual 
PROVEÏDORS 
EMPRESA 
CLIENTS 
MERCAT 
PRODUCTES SUBSTITUTIUS 
COMPETIDORS ACTUALS 
OPERACIONS 
MARQUE...
17 
Marc conceptual: efectes de xarxa
18 
Marc conceptual: efectes de xarxa
19 
Marc conceptual: efectes de xarxa 
Font: Torrent, J. (2013). Knowledge Products and Netwoks Externalities. Implication...
20 
PUNT 4 
EVIDÈNCIES DE CANVI EN L’EMPRENEDORIA I L’OCUPABILITAT
21 
Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat 
* 
Elssectorsd’activitatquecrearanmésllocsdetreballestanvinculatsamblasa...
22 
Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat 
* 
Lameitatdelesnovesfeinescreadesel2012el2002noexistien.BigdataiCloudCo...
23 
Xarxa educativa: formar-se per a millorar l’empresa, i a través de la formació (sobretot la virtual 2.0) aprendre a ap...
24 
Xarxa tecnològica: Millorar els usos TIC a l’empresa, connectar els usos personals i empresarials, i aprendre de la te...
25 
Xarxa de gènere: dos models de generació de valor complementaris i a fomentar 
* 
Evidències canvi emprenedoria i ocup...
26 
Estructura 
20% 
* 
Emprenedoria col·laborativa: col·laborar amb les noves fonts i la base emprenedora
27 
Estructura 
20% 
* 
Xarxa per a innovar: co-recerca, coo-peració i co-innovació
28 
Estructura 
20% 
* 
Xarxa organitzativa: co-treball, co-gestió, co-direcció
29 
Co-innovar per a co- rendibilitzar: els usos TIC (ús d’ordinadors a Internet), la coordinació interfuncional (treball ...
30 
Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat 
Al nivell empresarial, la competitivitat són el conjunt de factors que e...
31 
Xarxa per a ser competitius: co-invertir, co-formar, co-establir i co-innovar 
Capital físic 
Establiments exteriors 
...
32 
Conclusió
33 
Conclusió
34 
PUNT 4 
CONCLUSIÓ: CAP A LA TRIPLE HÈLIX
35 
OCPBL 
xarxa 
Conclusió 
Ocupabilitat en xarxa: cap a un nou diamant competitiu del teixit productiu 
Tecnologia 
Empr...
36 
Conclusió 
La triple hèlix és el model organitzatiu bàsic de la societat emprenedora del coneixement. Coordina i estru...
37 
Conclusió 
* 
9 
Deladisciplinaalproblemaasolucionar 
9 
Del’ocupabilitatal’ocupabiliqualitat 
9 
Del’emprenedoriaal’e...
38 
Dr. JOAN TORRENT-SELLENS 
jtorrent@uoc.edu 
Barcelona, 16 d’octubre de 2014 
Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l'h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l'horitzó de la societat xarxa 2014

363 views

Published on

Joan Torrent ens dona les claus del futur en la ocupabilitat dels nostres alumnes.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l'horitzó de la societat xarxa 2014

 1. 1. 1 Dr. JOAN TORRENT-SELLENS jtorrent@uoc.edu Barcelona, 16 d’octubre de 2014 Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l'horitzó de la societat xarxa -Estudis d’Economia i Empresa -Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) -Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Inauguració Xarxa d’Emprenedoria
 2. 2. 2 Índex 1. Presentació 2. Preliminar 3. Una mica d’història 4. Cap a la xarxa 5. Evidències de canvi en l’emprenedoria i l’ocupabilitat 6. Conclusió: cap a la triple hèlix Índex
 3. 3. 3 PUNT 1 PRESENTACIÓ
 4. 4. 4 Presentació Joan Torrent Sellens Master en Emprenedoria, Gestió i Direcció de Microempreses [director] Investigació Interdisciplinària sobre les TIC, i2TIC [director] Estudis d’Economia i Empresa [professor] Universitat Oberta de Catalunya (UOC) jtorrent@uoc.edu DoctorenSocietatdelaInformacióielConeixement,InternetInterdisciplinaryInstitute(IN3),UniversitatObertadeCatalunya(UOC).LlicenciatenCiènciesEconòmiquesiEmpresarials,iMàsterenEconomiaAplicadaperlaUniversitatAutònomadeBarcelona. LasevaactivitatdocentenelsEstudisd’EconomiaiEmpresaestanrelacionatsambl’economiailasocietatdelconeixement(creixementeconòmic,productivitat, competitivitat,mercatdetreballiempresaxarxa).ÉseldirectordelgrupderecercainterdisciplinàriasobrelesTIC,i2TIC.ÉseldirectordelaBusinessSchooldelaUOC. Lasevaactivitatd’investigacióestàrelacionadaambl’anàlisidelesvinculacionsentrelesTICieltreball,l’economia,lasocietatilapolíticapública.Entreelsseusfocusd’investigacióenl’economiailasocietatdelconeixementdestaquen: productivitaticreixementeconòmic,competitivitatidesenvolupament,capitalhumàimercatsdetreball,innovacióiempresaxarxa,iconsum,benestarifelicitat. Publicacions recents -Articles -Llibres & Capítols de llibre -Comunicacions -Seminaris & Tallers -Conferències -Altres publicacions -Vídeos & Entrevistes Investigació interdisciplinaria sobre les TIC’s
 5. 5. 5 PUNT 3 PRELIMINAR La formació és la base de l’ocupabilitat i la competitivitat
 6. 6. 6 Preliminar: formació i ocupabilitat "Eduqueu als nens i no serà necessari castigar als homes" (Pitàgores) "Un professor treballa per l’eternitat: ningú pot predir on acabarà la seva influència" (H.B. Adams) “L’educació consisteix en ensenyar als homes, no el que han de pensar, sinó a pensar" (Calvin Goolidge) "Si vostè creu que l’educació és cara, provi amb la ignorància" (Derek Bok) “L’educació i la cultura són la base del progrés i la felicitat dels pobles“ (Karl Marx) "Ensenyant aprenem" (Sèneca)
 7. 7. 7 1. Eltreballésl’articuladorbàsicdel’economiailasocietat.Sensetreballnohihanicreixement,niconsum,niestalvi,nibenestar,niarticulaciósocial,nipolítiquespubliques(benestar,sanitat...)...NiEscola¡¡¡. 2. Eltreballil’empresas’hanglobalitzat.Avuialmónhiha1.000milionsdepersonesquevolentreballarinopoden.AvuiaCatalunyahiha600.000MPIMESques’hadeglobalitzar. 3. Eltreballestàcanviantradicalment.Elprocésdetransiciódesdeltreballindustrialcapeltreballenxarxaibasatenelconeixement. 4. L’equivalènciaentrecompetitivitatiocupabilitat:elconjuntdefactors, institucionsipolítiquesquedetermineneltreballcontinu/elcreixementsostingutdelesempreses/organitzacions. 5. Noutreball,novescondicionsd’ocupabilitat,novespolítiquespúbliquesd’ocupació,novaUniversitat:emprenedoriainnovadora,filtredelconeixement, treballiempresaxarxa,itriplehèlixnousfonamentspúblicsiprivatsdel’ocupabilitat. Consideracions prèvies
 8. 8. 8 Preliminar: formació i ocupabilitat Amésformaciómésfeina *
 9. 9. 9 Preliminar: formació i ocupabilitat Amésformació, menysatur *
 10. 10. 10 PUNT 3 UNA MICA D’HISTÒRIA Tecnologia, empresa i treball
 11. 11. 11 Una mica d’història * Laprimerarevolucióindustrial. Procésdesubstituciódelsinstrumentspermàquines,apariciódeltreballfabriliconsolidacióciutats. * Lasegonarevolucióindustrial. Procésd’incorporacióconeixementcientíficalaindústria.Atomitzaciódeltreball,produccióenmassaiproblemesambelstreballadors.
 12. 12. 12 Una mica d’història * L’edatd’ordelcreixement,elcicleeconòmic,l’empresariinnovadorilacríticakeynesiana. * Lacrisidelssetanta,laproduccióflexible(toyotisme),elclústerilaxarxad’empreses.
 13. 13. 13 PUNT 3 CAP A LA XARXA Empresa i treball en xarxa
 14. 14. 14 Marc conceptual: TIC, empresa i treball en xarxa TREBALL INDUSTRIAL TREBALL EN XARXA Producció 1 Tecnologies manufactureres (skills manuals) 2Producció: fordisme, burocràcies i toyotisme 3Input bàsic: capital físic i treball manual 1 TIC. Ampliació/substitució skillsmentals 2 A mida/diferenciada (economies de xarxa) 3 Fluxos informació, comunicació i coneixement Capital humà 4 Formació reglada per tota la vida 5 Habilitats: experiència i constància 6 Tipus treball: treball genèric Organització 7 Divisió treball: atomització i execució 8 Coordinació treball: centralització i jerarquia 9 Estructura: organització científica del treball Valors i cultura 10 Treball: seguretat via especialització 11Empresa: creixement via acumulació 12 Contracte social: productivitat per treball estable 4 Formació continua i per al lloc de treball 5 Innovació i flexibilitat 6 Treball autoprogramable (job crafting) 7 Equips variables per competències 8 Descentralització i autonomia 9 Organització horitzontal en xarxa 10 Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11 Creixement via co-innovació 12 Productivitat per treball continuat
 15. 15. 15 Marc conceptual: TIC, empresa i treball xarxa PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS MERCAT OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA PRODUCTES SUBSTITUTIUS COMPETIDORS ACTUALS INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA MARGE
 16. 16. 16 Marc conceptual PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS MERCAT PRODUCTES SUBSTITUTIUS COMPETIDORS ACTUALS OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ MARGE OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA INFRASTRUCTURES RECURSOS HUMANS INNOVACIÓ MARGE N1 N6 N5 N4 N3 N2 XARXA N
 17. 17. 17 Marc conceptual: efectes de xarxa
 18. 18. 18 Marc conceptual: efectes de xarxa
 19. 19. 19 Marc conceptual: efectes de xarxa Font: Torrent, J. (2013). Knowledge Products and Netwoks Externalities. Implications for the Business Strategy. Journal of the Knolwedge Economy, 2(2): 1-21
 20. 20. 20 PUNT 4 EVIDÈNCIES DE CANVI EN L’EMPRENEDORIA I L’OCUPABILITAT
 21. 21. 21 Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat * Elssectorsd’activitatquecrearanmésllocsdetreballestanvinculatsamblasalut,elsserveissocialsicomunitaris,lesTIC,ilanovaconstrucció.
 22. 22. 22 Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat * Lameitatdelesnovesfeinescreadesel2012el2002noexistien.BigdataiCloudComputing,Internetdelescosesiimpressores3Dmarcaranlapauta
 23. 23. 23 Xarxa educativa: formar-se per a millorar l’empresa, i a través de la formació (sobretot la virtual 2.0) aprendre a aprendre a col·laborar. Importància formació d’equips * Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat
 24. 24. 24 Xarxa tecnològica: Millorar els usos TIC a l’empresa, connectar els usos personals i empresarials, i aprendre de la tecnologia per a col·laborar * Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat
 25. 25. 25 Xarxa de gènere: dos models de generació de valor complementaris i a fomentar * Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat
 26. 26. 26 Estructura 20% * Emprenedoria col·laborativa: col·laborar amb les noves fonts i la base emprenedora
 27. 27. 27 Estructura 20% * Xarxa per a innovar: co-recerca, coo-peració i co-innovació
 28. 28. 28 Estructura 20% * Xarxa organitzativa: co-treball, co-gestió, co-direcció
 29. 29. 29 Co-innovar per a co- rendibilitzar: els usos TIC (ús d’ordinadors a Internet), la coordinació interfuncional (treball en equip, polivalència i lliure informació), i la cooperació en innovació expliquen l’èxit de la innovació (retorn inversió) a la nova empresa catalana * Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat
 30. 30. 30 Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat Al nivell empresarial, la competitivitat són el conjunt de factors que expliquen la capacitat de les empreses per a guanyar quotes de mercat.A l’empresa xarxa, la competitivitat s’associa amb les capacitats de les empreses per a co-innovar, per establir relacions de complementarietat entre els usos de les TIC, el canvi organitzatiu i la formació constant d’empresaris i treballadors *
 31. 31. 31 Xarxa per a ser competitius: co-invertir, co-formar, co-establir i co-innovar Capital físic Establiments exteriors Capital físic Establiments Espanya Capital físic Actius intangibles MERCATS Usos TIC Internacionals Espanya Usos TIC baixos i mitjans Capital físic Actius intangibles Capital humà Experiència Establiments exteriors Usos TIC avançats * Evidències canvi emprenedoria i ocupabilitat
 32. 32. 32 Conclusió
 33. 33. 33 Conclusió
 34. 34. 34 PUNT 4 CONCLUSIÓ: CAP A LA TRIPLE HÈLIX
 35. 35. 35 OCPBL xarxa Conclusió Ocupabilitat en xarxa: cap a un nou diamant competitiu del teixit productiu Tecnologia Emprenedoria Gestió col·laborativa Co-innovació Aprenentatge Complementarietat capacitació, tecnologia i organització Aprenentatge i cultura col·laborativa constant de les persones i llocs de treball (nova orientació de la formació per equips) Incorporar les noves formes col·laboratives de direcció i gestió (democratizar la formació empresarial) Usar els efectes de xarxa per ampliar la base emprenedora (noves empreses i intraemprenedoria) Aprofitar el potencial de les TIC per a treballar continuadament
 36. 36. 36 Conclusió La triple hèlix és el model organitzatiu bàsic de la societat emprenedora del coneixement. Coordina i estructura els seus quatre pilars bàsics: i) emprenedors i MPIMESindependents que fan innovació radical; ii) grans empreses que fan innovació incremental; iii) la indústria i el mercat que fan innovació aplicada; i iv) centres educatius i governs que connecten les condicions d’entorn i la recerca bàsica amb l’empresa innovadora i la societat emprenedora * 1. Estendrelaformacióenemprenedoriaiempresaatotalabaseeducativa. 2. Desenvoluparlesxarxesd’incubadores,parcscientíficsitecnològics,iviversd’empreses. 3. Connectarelsagentslocalsperacol·laborarico-innovar. 4. Desenvoluparlíniesdecapitalpúblicisocialperal’emprenedoriaielcreixementd’MPIMES. 5. Desenvoluparmúltiplesbasesdeconeixement. 6. NovaAgènciadesuportalamicroempresailesMPIMES.
 37. 37. 37 Conclusió * 9 Deladisciplinaalproblemaasolucionar 9 Del’ocupabilitatal’ocupabiliqualitat 9 Del’emprenedoriaal’emprenabilitat 9 Delaformacióalapersonaalaformaciód’equipsdetreball 9 Delprogramaalnúvolcompetencial L’escolaemprenedoraéselmodelorganitzatiubàsicdel’escolaalasocietatxarxa: 9 Delcentredecostalsserveisdevalorització 9 Delajerarquiaal’autonomiainterdisciplinària 9 Delacarreradocentalatransferència 9 Delamarcalocalalamarcaglobal 9 Delconsellescolaralaxarxasocial Aristòtil i St. Albert el Gran Ètica a Nicòmac Dibuix intercanvi N. Oresme J. Ustáriz a Salamanca
 38. 38. 38 Dr. JOAN TORRENT-SELLENS jtorrent@uoc.edu Barcelona, 16 d’octubre de 2014 Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l'horitzó de la societat xarxa -Estudis d’Economia i Empresa -Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) -Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Inauguració Xarxa d’Emprenedoria

×