Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reglament taula benestar_social

468 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reglament taula benestar_social

  1. 1. Reglament de Funcionament InternGener de 2012Reglament de Funcionament Intern de laTaula per a la inclusió i la cohesiósocial de l’Alt EmpordàConsorci de Benestar Social de l’Alt EmpordàGener de 2012CAPITOL I. Competències, objectius i membresArticle 1rD’acord amb la Llei 13/2007 de Serveis Socials, que defineix la “Necessitatdimplicar la ciutadania en el sistema de serveis socials, tant en allòreferent a la definició de les necessitats, com en la presa de decisions i enla gestió dels serveis”.D’acord amb el DECRET 202/2009 dels òrgans de participació i decoordinació del Sistema Català de Serveis Socials, que concreten que“L’òrgan superior de participació en matèria de serveis socials el ConsellGeneral de Serveis Socials (...) i crea, també, els consells territorials, elsconsells municipals i els consells supramunicipals de serveis socials com acanals de participació cívica en el sistema de serveis socials (...) iestableix la participació també en làmbit dels centres de serveis socials.”La Taula per la inclusió i la cohesió social de l’Alt Empordà creada peracord de la Junta de direcció del Consorci de Benestar Social de l’AltEmpordà el 17 de maig de 2012, es constitueix com a ConsellSupramunicipal de Serveis Socials i és lòrgan de participació de l’Àmbitde la inclusió i la cohesió social en totes les qüestions referents a les sevescompetències.Article 2nLa Taula per la inclusió i la cohesió social de l’Alt Empordà, com a ConsellSupramunicipal de Serveis Socials, té les característiques i funcionsbàsiques recollides al DECRET 202/2009 dels òrgans de participació i decoordinació del Sistema Català de Serveis Socials: És un òrgan col·legiatde participació comunitària amb funcions d’assessorament, consulta,proposta i participació en matèria de serveis socials en l’àmbit territorialde la comarca.Article 3rD’acord amb el DECRET 202/2009 dels òrgans de participació i decoordinació del Sistema Català de Serveis Socials, les principals funcionsde la Taula per la inclusió i la cohesió social de l’Alt Empordà són: 1 
  2. 2. Reglament de Funcionament InternGener de 2012a)Deliberar sobre les necessitats socials de la comarca, l’acció de lesentitats i de les diferents administracions, en base al coneixementcompartit.b) Fomentar la comunicació, la coordinació i el treball conjunt entre lesentitats de la comarca i amb l’administració.c) Fer propostes i suggeriments en relació a l’acció social a la comarca,amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials existents.Article 4tAtesa l’amplitud d’aquestes finalitats i funcions, la Taula per la inclusió i lacohesió social es fixa els següents objectius:a) Compartir entre les entitats informació, experiències, problemes iestratègies per superar-los i sumar esforços per fer realitat els projectes.b) Fer més eficaç i eficient l’acció de les entitats i l’administració a l’àmbitsocial, gràcies a la coordinació i la col·laboració.c) Permetre un major coneixement de la realitat social de la comarca, totcompartint informacions i visions entre les entitats i amb l’administració.d) Fomentar la transparència dins del tercer sector social i ambl’administració, per exemple en qüestions com el finançament públic oels canvis en les regulacions.e) Apropar les associacions a la ciutadania, buscant un majorconeixement, visibilitat i recolzament per part de la societat de lacomarca.f) Treballar conjuntament per arribar a ser un espai representatiu deltercer sector social de la comarca, que doti a les entitats duna veucomuna davant de la societat i de ladministració pública.Article 5èLa Taula per la inclusió i la cohesió social de l’Alt Empordà és un òrgan departicipació obert a totes les entitats que treballin en els diferents àmbitsde la inclusió social (habitatge, educació, salut, acció social,...) a lacomarca de l’Alt Empordà, així com a d’altres agents que intervenen enaquests àmbits a la comarca (p.ex. òrgans de participació social de lacomarca, personal tècnic de l’administració, sindicats, etc.), que estiguininteressats en participar.Article 6èRespecte als participants a la Taula, es diferencia entre veu i vot. Tots elsparticipants tindran veu, però només tindran vot els membres de la Taula,que són els que compleixin els següent requisits bàsics per formar part dela Taula:a) Ser una entitat sense ànim de lucreb) Realitzar la seva activitat en alguns dels àmbits de la inclusió socialc) Actuar en el territori de la comarca de l’Alt Empordàd) Participar a la Taula durant tres mesos, com a mínim 2 
  3. 3. Reglament de Funcionament InternGener de 2012e) Acceptar el present Reglament de Funcionament InterArticle 7èAbans de l’entrada d’un nou membre es comunicarà a la resta demembres de la Taula. Si hi ha un membre que posi inconvenient a lasol·licitud d’entrada a la Taula, es convocarà una Assemblea per adeliberar la nova entrada entre tots els membres de la Taula i aprovar-la,si s’escau.CAPITOL II. Estructura i organitzacióArticle 8èAteses les seves funcions i per tal d’aconseguir una major participació ioperativitat, l’organització de la Taula es basarà en una estructuraflexible. La Taula disposarà dels següents òrgans: l’Assemblea, la Comissióde Portaveus i els Grups de Treball. A més, comptarà amb el suport d’unaSecretaria Tècnica.Article 9èL’Assemblea és l’òrgan de màxima representació de la Taula i l’espaicentral del desenvolupament de les seves funcions:1. Integren l’Assemblea de la Taula per la inclusió i la cohesió social del’Alt Empordà:a) el/la Portaveu primer/ab) el/la Portaveu segon/ac) la Secretaria Tècnicad) els Membres de la Taulae) els Participants a la Taula (persones usuàries, expertes, polítics, entitats iorganismes d’altres àmbits...)2. Les principals funcions de l’Assemblea són:a) Definir el pla de treball anual de la Taulab) Deliberar sobre els temes que consideri d’interèsc) Decidir els membres de la Taula (altes i baixes) i les persones queocuparan els seus òrgansd) Analitzar la informació recollida pels grups de treballArticle 10èL’Assemblea nomenarà dos portaveus que constituiran la Comissió dePortaveus. Es prioritzarà l’aprovació dels càrrecs per consens i sinó seràper majoria absoluta dels membres assistents.1.Integren la Comissió de Portaveus dues persones:a) El/la portaveu primer/ab) El/la portaveu segon/a, que li dóna suport. 3 
  4. 4. Reglament de Funcionament InternGener de 2012c) Quan l’Assemblea ho decideixi, podran acompanyar als Portaveuscoordinadors dels grups de treball, persones expertes,..2.Les seves principals funcions són:a) Representar la Taula davant de la societat i de les administracionspúbliquesb)Convocar i presidir l’Assemblea de la Taulac) Rendir comptes de l’activitat de la Taula davant de l’AssembleaArticle 11èAtesa la diversitat de funcions i de camps d’actuació de la Taula i per tald’aconseguir una més gran operativitat, es constituiran diferents Grups deTreball per a temes, per territoris o per portar a terme projectes específics.Els Grups de Treball es constituiran en funció de les línies de treballmarcades per l’Assemblea, amb un caràcter temporal, i són els espais detreball continu de la Taula:1.Formen part dels Grups de Treball:a) Els membres i altres participants de la Taula, en funció dels interessos idisponibilitatb) Com a mínim cal dues persones per a formar un Grup de Treballc) Cada Grup de Treball compta amb un/a coordinador/a.2.Les seves principals funcions són:a) Treballar en profunditat un tema (sectorial, territorial, o projecte,...) queli encarregui l’Assembleab) Elaborar el seu propi Pla de Treball d’acord amb el Pla de Treball de laTaula.c) Informar i rendir comptes de la seva activitat davant de la l’Assembleade la Taula.Article 12èEl Consell disposarà d’una Secretària Tècnica amb les funcions pròpiesd’un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu, adscrita al Consorcide Benestar Social de l’Alt Empordà.1.Seran funcions de la Secretaria Tècnicaa) Convocar i preparar les sessions de les Assemblees i els Grups de Treballb) Redactar l’acta de les sessions, en la que figurin els acords adoptats iles incidències que siguin procedents per a reflectir fidelment la sessió. Lesactes seran sotmeses per a la seva aprovació a l’inici de la sessiósegüent.c) Fer el seguiment dels acords presos a les sessionsd) Assessorar i facilitar el bon funcionament de la Taula 4 
  5. 5. Reglament de Funcionament InternGener de 2012e) Dinamitzar l’espai web i l’Observatori per la Inclusió Social de l’AltEmpordàf)Té dret a veu a les reunions, però no té dret a votCapítol III. Règim de sessions i adopció d’acordsArticle 13è1. L’Assemblea de la Taula per la inclusió i la cohesió social de l’AltEmpordà s’haurà de reunir dues vegades a l’any en Sessió Ordinària i, enSessió Extraordinària, sempre que la Comissió de Portaveus ho considerinecessari o ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelacióde quinze dies i anirà acompanyada de l’Ordre del dia i, si s’escau, de ladocumentació pertinent. Per a la sessió extraordinària l’antelació mínimaserà de quaranta vuit hores.Article 14è1. La Comissió de Portaveus s’haurà de reunir com a mínim dues vegadesa l’any, per preparar les dues assemblees ordinàries.2. La convocatòria s’haurà de fer amb vuit dies d’antelació, exceptuantes casos d’urgències.3.  La convocatòria s’haurà de fer per correu electrònic i en el seudefecte, per correu postal.4. La Comissió de Portaveus es renovarà anualment, però de maneraparcial. Cada any el/la portaveu segon/a passarà a ser portaveuprimer/a i es nomenarà un nou/va portaveu segon/a.Article 15è1. El règim de reunions dels Grups de Treball, atesa la seva especialitat,serà flexible i adequat a la urgència de cada tema, però com a mínim esreuniran quatre vegades a l’any.2. La convocatòria i la coordinació del Grup de Treball correspondrà a lapersona coordinadora del Grup.3. Els Grups de treball finalitzen un cop acabat el projecte o mandatencarregat per l’Assemblea, i si no es renoven. En tot cas, és l’Assembleaqui en decideix la durada.Article 16èEs considerarà que l’Assemblea queda vàlidament constituïda en sessió,amb l’assistència mínima d’un terç dels seus membres. 5 
  6. 6. Reglament de Funcionament InternGener de 2012Article 17èEn la presa d’acords, tant a l’Assemblea com als Grups de Treball esprioritzarà el consens, i si no és possible s’adoptaran per majoria absolutadels assistents. Si no hi ha acord, es farà una segona volta per majoriasimple. No hi haurà possibilitat de vot delegat.DISPOSICIÓ FINALEn tot allò no previst per aquest reglament correspon a l’Assembleaadoptar la decisió que consideri més adient d’acord amb els criterisgenerals que inspiren les Normes Reguladores d’aquesta Taula, així comles Normes Reguladores de la Participació Ciutadana del Consorci deBenestar Social de l’Alt Empordà. 6 

×