Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optimitza

330 views

Published on

Proposta de consultoria per la optimització de recursos dins les subvencions del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya (ORDRE GRI/239/2011, de 22 de setembre)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Optimitza

  1. 1. OPTIMITZAConsultoria per a la optimització de lagestió municipalPropostaOctubre 2011
  2. 2. OPTIMITZA XARXA CONSULTORSOPTIMITZAPROPOSTAContextLordre GRI/239/2011, de 22 de setembre, aprova les bases reguladores per alatorgament de subvencions a municipis perquè realitzin actuacions adreçades a lamillora en leficiència de la seva gestió i optimització de recursos i obre la convocatòriad’ajuts per a lany 2011.En la apartat 3 de lannex s’identifiquen com a subvencionables els estudis adreçats aloptimització dels recursos humans i materials de les corporacions municipals.Dins el marc d’aquesta subvenció, des de Xarxa Consultors hem obert una líniad’actuació per oferir als municipis l’elaboració d’un pla de millora per a la optimització derecursos humans i materials.ObjectiusObjectiu general:Implicar a tot el personal de la corporació en la identificació de mesures per treballar, demanera participativa, mesures doptimització en quatre grans àmbits: organització interna,recursos materials, espai físic i temps de treball.Objectius específics: Sensibilitzar al personal de la corporació envers la necessitat doptimitzar la gestió dels recursos municipals. Definir, de manera participativa i amb la implicació de tot el personal, noves accions i mesures per optimitzar els recursos municipals i tendir cap a l’estalvi de despeses. Elaborar un pla dacció consensuat, en el que sidentifiquin les mesures a portar a terme a curt, mig i llarg termini prioritzades en funció de criteris d’interès, possibilitat (temporal i econòmica), impacte i urgència. Aconseguir la màxima implicació del personal en la implementació de les noves mesures acordades. Garantir la continuïtat del procés posant a disposició de la persona responsable del projecte a l’ajuntament les eines i capacitació necessàries per a realitzar el seguiment de les actuacions definides. 2 (5) 10/10/2011
  3. 3. OPTIMITZA XARXA CONSULTORSIntervencióPer assolir aquests objectius, es proposa realitzar un o més tallers amb els treballadors itreballadores de la corporació adreçat a recollir propostes i idees sobre mesures quepermetin avançar cap a una major optimització dels recursos.Per la realització dels tallers s’utilitzaran tècniques participatives que permetinsensibilitzar i implicar al personal en la necessitat de portar a terme mesures per a laoptimització dels recursos.Els tallers siniciaran amb una breu reflexió entorn a la optimització de recursos en lesentitats municipals (concepte, àmbits, importància, exemples de bones pràctiques) .Acte seguit, es passarà a treballar en equip per identificar estratègies per a optimitzar lagestió interna de la corporació. A fi dobtenir una mirada el més àmplia possible, larecollida didees sestructurarà entorn a tres grans blocs de preguntes o temàtiques:Organització Com ens organitzem per ser més − Reunions eficientsinterna eficients? − Planificació del treball − Agendes − Distribució de funcionsRecursos Què podem fer per estalviar? − Mesures d’estalvi (energia,materials paper...) − Reciclatge − Optimització de despesaTemps de Com distribuïm el temps de treball − Horaristreball per garantir un servei òptim? − Torns de treball − ConciliacióEspais físics Com traiem el màxim rendiment dels − Usos dels espais espais disponibles? − Costos de manteniment − Rendibilització d’inversionsA fi daconseguir la màxima implicació en el projecte en aquests quatre àmbits els tallersposaran especial atenció en la identificació de mesures que afectin a tot el personal, tanta nivell polític com tècnic, i que puguin ser impulsades pels mateixos treballadors itreballadores. 3 (5) 10/10/2011
  4. 4. OPTIMITZA XARXA CONSULTORS ProcedimentEl procés de consultoria es realitzarà segons els següent procediment de treball:Preparació Taller Pla d’acció Presentació 1. Preparació de la intervenció. Ajust del disseny de la intervenció, programació del taller, preparació, comunicació al personal i preparació dels aspectes logístics (sala, materials, ...) 2. Realització dels tallers. Dinamització dun o més tallers amb tot el personal, de recollida didees i iniciatives per optimitzar la gestió municipal 3. Elaboració del pla dacció. Elaboració, a partir dels resultats del taller, dun pla dacció incorporant les mesures proposades i acordades, i assignant responsabilitats, recursos necessaris i temps previstos per a la seva implementació. 4. Presentació a la organització. Presentació del Pla dacció i devolució del resultat del taller a tot el personal directament implicat.Equip de treballXarxa Consultors és una societat que agrupa consultors independents, amb currículumscomplementaris i amb una àmplia experiència professional.L’equip de treball de Xarxa Consultors està format actualment pels següents consultors:Claudia Vallvé,Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Llicenciada en Sociologia per laUniversitat Autònoma de Barcelona. És consultora dempreses en temes dorganització,recursos humans i qualitat i ha treballat per empreses públiques i privades de diferentssectors i dimensions.Glòria Sánchez.Llicenciada en Ciències Físiques i Màster en gestió de la Qualitat per la UPC. Postgraude Direcció Avançada de Desenvolupament de Recursos Humans per ESADE. Expertaen qualitat i en processos de millora contínua. Consultora de RR.HH. Especialitzada enimplantació i execució de polítiques de desenvolupament, especialment en gestió iplanificació de la formació. 4 (5) 10/10/2011
  5. 5. OPTIMITZA XARXA CONSULTORSRafael FolkLlicenciat en Psicologia. Consultor en RRHH especialitzat en implantació i execució depolítiques de desenvolupament, especialment en gestió integral de RR.HH. basada encompetències. Expert en temes d’organització i en consultoria a empreses de diferentssectors i dimensions.Xavier Peralta. Llicenciat en Psicologia i Diplomat en Ciències Empresarials per laUniversitat de Barcelona. Consultor en RR.HH. Especialista en la dinamització de grupsde treball i la realització de tallers participatius.Laia Monterde.Llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professorade Ciències de l’Administració del Departament de Dret Públic i Ciència Política de laUniversitat Autònoma de Barcelona. Experta en participació ciutadana i desenvolupamentlocal.Laia Castelló.Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora deTècniques de tècniques d’investigació social qualitatives al Departament de Sociologia dela Universitat Autònoma de Barcelona. Consultora d’administracions públiques.PressupostEl pressupost per a la realització de la intervenció s’ajustarà als imports subvencionablesestablerts a l’ordre GRI/239/2011. 5 (5) 10/10/2011

×