Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transparència i accés a informació

1,311 views

Published on

Presentació de la XIP (Xarxa d'Innovació Pública) sobre transparència i accés a la informació pública.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Transparència i accés a informació

 1. 1. Govern obert: transparència i accés a la informació Xarxa d’Innovació Open mind © Arenamontanus CC BY 3.0 Pública (XIP) Barcelona, Abril de 20121
 2. 2. xip Què és el Govern obert (Open Government o oGov)?2 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 3. 3. xip Les TIC i les xarxes socials conviuen amb... La ciutadania està més informada i opta per múltiples maneres de manifestar l’opinió. Per exemple, prefereix adherir-se a causes concretes en comptes d’haver d’assumir compromisos més llargs. Aquest interès per una altra mena de gestió dels afers públics es malinterpreta sovint com una simple desafecció política.3 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 4. 4. xip ... dinàmiques de govern anacròniques4 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 5. 5. xip ... i amb pràctiques opaques mà © jordigraells CC BY 3.05 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 6. 6. xip Demanda social: govern obert - oGov Governs que responguin a les necessitats ciutadanes, de manera oberta i facilitant la participació ciutadana en l’acció de govern. OPEN! ninots © martigraells CC BY 3.06 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 7. 7. xip Amb una gestió pública Inspirada en: 2.Austeritat 3.Eficiència Fer + coses amb - recursos7 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 8. 8. xip Evolució del concepte govern 1980-1990 1990-2000 2010... Modernització Administració Governança administrativa electrònica (eGov) oberta (oGov) - Ciutadà = client - La ciutadania - Principis: accedeix a transparència, -Influència de la l’Administració. participació i gestió empresarial -TIC = transformació col·laboració. en els serveis, el control de la -Es transforma la -Tràmits informatius, despesa... relació Adm. – interactius i empresa – transaccional s. ciutadania. -Dinàmica relació.8 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 9. 9. xip Administració electrònica - eGov L’accés digital a tràmits degudament simplificats és un estadi previ al govern obert (oGov). Per tant, no és adequat conceptualitzar ni circumscriure l’oGov a les mesures de simplificació i digitalització de serveis i tràmits de l’Administració. El govern obert (oGov) es caracteritza per l’ús que fa el govern de noves formes de participació / col·laboració amb la ciutadania, empreses i entitats, en la conceptualització, disseny, gestió i prestació de les polítiques de serveis i també en la millora de serveis i presa de decisions.9 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 10. 10. xip Què és el govern obert - oGov Memorandum European 25.07.2001 Open Governance – Government EUA White paper UE - Transparència - Obertura (openness) -Participació -Participació -Col·laboració -Claredat i rendició de compteswww.flickr.com/photos/jurvetson/2537873504/ (accountability) -Eficàcia -Coherència 10 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 11. 11. xip Més valors en el govern obert Altres conceptes -Escoltar -Comunicar -Relacionar-se -Respondre -Innovar -Open data -Interoperabilitat11 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 12. 12. xip Acció política en l’oGov Basada en: -Transparència -Rendició de comptes -Assumpció/Depuració de responsabilitats Compass © Ocean Flynn - CC NC SA 2.012 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 13. 13. xip Administració: més productiva i millor gestió D’una Administració burocràtica, centrada en els processos i que ignora els professionals, cal avançar cap a una altra basada en la gestió pública, enfocada a: -Obtenció de resultats -Rendició de comptes -Exigència de responsabilitats La clau: amb la governança oberta, l’Administració ha de ser més productiva.13 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 14. 14. xip Com aconseguir-ho? Avaluant les polítiques públiques Impacte = Y1 – Y0 measurement of the color © arquera CC-BY-2.0 Y1 = outcomes produïts amb la intervenció pública Y0 = outcomes produïts sense la intervenció pública (contrafactual). Es tracta sempre de trobar unitats amb trets similars a les que participen del programa que s’avalua.14 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 15. 15. xip Transparència i accés a la informació15 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 16. 16. xip Accés a la informació: un dret fonamental Cal reconèixer el caràcter essencial del dret d’accés a la informació pública, com a dret inherent a la llibertat d’expressió i com a dret fonamental, com recomanen organitzacions internacionals (ONU). Consegüentment caldria regular aquest dret amb una llei orgànica.16 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 17. 17. xip Marc legal: principi de publicitat activa La llei pot regular la transparència i l’accés a la info. Sense considerar la participació ciutadana, pot fer que: -La publicació de la informació sigui proactiva. No a demanda. -El silenci administratiu negatiu no sigui la via de resposta. -Hi hagi sancions per a l’Administració que l’incompleixi. -S’assigni dotació pressupostària per implantar-la. -Una entitat independent en supervisi el compliment. Per elaborar-la: -Cal comptar amb el coneixement col·lectiu de les persones. -S’han d’usar instruments digitals i en xarxa. -Usar repositoris que facilitin respostes socials a l’accés a la informació, del tipus http://tuderechoasaber.es.17 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 18. 18. xip Quina forma ha de tenir la llei? Es poden modelitzar els instruments normatius que regulin l’accés a la informació i la transparència, perquè: •Incorporin espais de relació i participació digital govern - ciutadania. No sols per denunciar temes que afectin la seguretat sinó per explotar-ne les funcionalitats de col·laboració en la innovació de serveis i productes. •Assoleixin un text pla, senzill, concís i proper a les formes de comunicació ciutadanes. •I que sigui especialment comprensible la informació d’índole econòmica (pressupostos, contractes, ajuts, licitacions, subvencions) per poder retre’n comptes.18 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 19. 19. xip Regular primer la transparència La transparència és la condició inicial bàsica per a la pràctica de la governança oberta (oGov). Hi ha 3 tipus de transparència (A.Ortiz de Zárate): -Transparència activa. Obligació de l’Administració a publicar la informació. -Transparència passiva. Dret de la ciutadania a rebre la informació pública que sol·liciti. -Transparència col·laborativa. Obligació de l’Administració a publicar les dades crues i dret de la ciutadania a processar-les per produir una nova informació.19 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 20. 20. xip I fer una definició àmplia d’informació Fer una definició àmplia del concepte informació per incloure-hi el màxim nombre de continguts a obrir. La definició ha d’incloure una ponderació entre el perjudici de la publicació i el seu interès públic. Això evitarà que s’exclogui massa informació de l’aplicació de la llei que ho hagi de regular, com ara la protecció de dades personals, el secret estadístic, la seguretat estatal, el perjudici comercial o a la propietat intel·lectual...20 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 21. 21. xip Amb el límit de les dades personals Tanmateix, pel que fa a dades personals, convé evitar una protecció excessiva, com ara l’obligació de consultar la informació a obrir amb les persones afectades o que no estigui permès consultar informació amb dades de moltes persones..., i tendir a obrir informació amb dades de les quals no s’infereixin possibles identitats.21 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 22. 22. xip I una nova gestió de propietat intel·lectual Quant als drets de protecció de la propietat intel·lectual, cal observar-los des d’una perspectiva més oberta.22 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 23. 23. xip Avís legal / llicències sobre autoria Amb la intenció d’evitar de conferir drets d’autoria on no n’hi ha d’haver –la informació pública–, basar-se de manera genèrica en un avís legal genèric (encara que de vegades, en un registre més administratiu, el puguem anomenar també llicència). En principi, reservarem les llicències de difusió oberta –com Creative Commons– per a continguts amb drets de propietat intel·lectual. En l’ús del terme llicència, destaca la campanya #10dataLicenseEU, perquè la Comissió i el Parlament europeus incloguin una sola llicència open data per a la UE i els estats membres.23 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 24. 24. xip Més abast 1/2: documentació La transparència ha de garantir l’accés a tota la informació pública del Govern i de la seva Administració. I específicament: -Als projectes de llei i altra normativa prevista per a la legislatura. -Als objectius i actuacions més significatives del pla de govern. -A l’avaluació dels serveis i polítiques públiques. -Als documents i informació de treball. -A l’activitat dels càrrecs públics (agenda, visites, reunions rellevants, participació a simposis i altres actes...).24 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 25. 25. xip Més abast 2/2: àmbits La transparència i l’accés a la informació ha d’afectar: -Qualsevol organisme finançat totalment o parcial a través dels pressupostos generals de l’Estat. -Els que, tot i tenir naturalesa jurídica diferent, presten un servei públic (gas, electricitat, telefonia, transport...). -Les funcions no administratives dels poders legislatiu i judicial, i també als òrgans constitucionals. -Els partits polítics, els sindicats, el Banc d’Espanya...25 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 26. 26. xip ... i la Casa Reial26 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 27. 27. xip ... i l’exèrcit Malgrat les excepcions per “seguretat nacional” o “defensa” Israel Defense Forces - Storming Ahead © Matanya CC BY 2.027 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 28. 28. xip Portals específics de transparència? No haurien de caldre portals web de transparència: -Cal dissenyar els webs dels governs i les seves administracions perquè ofereixin continguts de manera clara i accessible. -Si es vol, per a l’accés al portal de dades obertes i altra informació destacada de caire econòmic, posar un ítem de primer nivell amb el text Transparència.28 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 29. 29. xip Format de la informació Ús de formats oberts, desagregats, estructurats i semàntics al màxim, que en permetin la reutilització generalitzada. Que les dades i la informació estiguin com menys reelaborades millor. Numbers © e y e s e e CC BY-NC-ND29 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 30. 30. xip Objectius de l’acció pública Per avançar cap a l’oGov, els governs i les administracions han de: •Impulsar una democràcia més moderna i oberta. •Prestar serveis públics de qualitat, innovant-los constantment. •Gestionar i millorar els serveis gràcies a la participació dels altres actors (professionals, ciutadans, altres administracions, empreses, proveïdors, entitats...). •Controlar més els recursos econòmics. Més eficàcia gràcies a la transparència en la gestió i més eficiència gràcies a les estratègies de col·laboració.30 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 31. 31. xip Mesures oGov ja existents Mecanismes de participació democràtica existents: 2.Dret de la ciutadania a participació dels afers públics, directament o mitjançant representants. 3.Llibertat de comunicar o rebre informació. Day 26--The pen(cil) is mightier than the sword © dieselbug2007 CC –BY –NC – 2.0 4.Possibilitat de presentar proposicions de llei per iniciativa popular. 5.Audiència ciutadana en l’elaboració de disposicions administratives que l’afectin i les relacionades amb l’accés a arxius i registres administratius. 6.Mesures constitucionals per estabilitzar els pressupostos.31 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 32. 32. xip Més mesures per avançar cap a l’oGov Tanmateix, malgrat aquestes mesures existents, per modernitzar i obrir el sistema democràtic actual, cal obrir noves vies d’informació i de participació/col·laboració entre l’Administració i els altres actors (professionals, ciutadans, altres administracions, empreses, proveïdors, entitats...) que millorin el sistema actual i el facin més obert i més sostenible.32 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 33. 33. xip Quin model d’Administració pública? El govern obert (oGov) requereix d’una Administració prestadora de serveis en la societat del benestar que contribueixi a regenerar i consolidar el sistema democràtic perquè compleixi les exigències de la societat i hi connecti més. Per això: •Fa participar i involucra tots els professionals. •Obre les seves dades ? perquè la societat hi afegeixi valor. •Col·labora amb tothom a través de les xarxes socials i des de dispositius mòbils.33 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 34. 34. xip 1. Participació i implicació de tots els professionals Cal fomentar la cultura de la participació del personal servidor públic, promovent-ne el rol d’actor de primer ordre. S’han d’organitzar tots els espais i mecanismes per fer-ho possible.34 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 35. 35. xip 2. Obertura de dades (dades obertes o open data) És una de les parts essencials del govern obert (oGov). L’objectiu és proporcionar tota la informació pública a la ciutadania, en format al màxim de manipulable, perquè es puguin convertir en serveis públics o privats amb valor afegit. Dades estadístiques, pressupostos, licitacions, equipaments, judicials, terminològiques, culturals... Vegeu: Vuit principis del Govern Obert. Sebastopol (EUA), desembre de 200735 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 36. 36. xip 3. Coproducció / crowdsourcing amb els altres actors per les xarxes socials i amb accés mòbil Promoure la interacció de la ciutadania en els afers públics, potenciant-ne la responsabilitat en l’acció pública. Es tracta que les administracions satisfacin les necessitats ciutadanes a partir de la participació de persones, empreses i entitats en la conceptualització, disseny, gestió i prestació de les polítiques de serveis. I que aquesta participació en la presa de decisions i en la millora dels serveis tingui lloc en els processos habituals de gestió pública (en la planificació estratègica, la gestió pressupostària, la producció normativa i també en el disseny, gestió i provisió dels serveis en general). CC NC 2.0 www.flickr.com/rnyeua/143008912836 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 37. 37. xip Participació37 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 38. 38. xip Participació ciutadana Un Govern i una Administració transparents que facilitin l’accés a la informació pública s’han de complementar amb mesures que facilitin la participació de la ciutadania. d’una manera més innovadora i que faciliti la consolidació d’una + democràcia més deliberativa i propera a la ciutadania. Cal un altre treball que desenvolupi punts relacionats amb la participació, com: - web; xarxes socials; oficines d’atenció ciutadana; dades obertes; iniciatives reglamentàries i legislatives; campanyes formatives i de sensibilització; consultes a la ciutadania; referèndums; fòrums, panells i jurats per avaluar iniciatives i programes, etc.38 ‘Govern obert: transparència i accés a la informació’ XIP. Barcelona, abril de 2012 CC – BY 3.0
 39. 39. Gràcies Govern obert: transparència i accés a la informació Xarxa d’Innovació Open mind © Arenamontanus CC BY 3.0 Pública (XIP) Barcelona, Abril de 201239

×