Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conxugacións verbais. Galego A-2

4,313 views

Published on

Táboas de conxugación regulares e irregulares en indicativo. Formas non persoais. Algunhas perífrases.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Conxugacións verbais. Galego A-2

 1. 1. Fichas de gramatica galega: Paradigmas verbais Nivel inicial
 2. 2. 1ª conx. reg. cantar Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro canto cantei cantaba cantarei cantas cantaches cantabas cantarás canta cantou cantaba cantará cantamos cantamos cantabamos cantaremos cantades cantastes cantabades cantaredes cantan cantaron cantaban cantarán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio cante cantando cantado canta cantes cante cantemos cantade cantedes canten Observese onde o copreterito ten o acento na 1PP e na 2PP: cantabamos e cantabades.
 3. 3. 1ª conx. reflexiva lavarse Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro lávome laveime lavábame lavareime lávaste lavácheste lavábaste lavaraste lávase lavouse lavábase lavarase lavámonos lavámonos lavabámonos lavarémonos lavádesvos lavástesvos lavabádesvos lavarédesvos lávanse laváronse lavábanse lavaranse Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio l que me lave Lavándose lavado ávate que te laves que se lave que nos lavemos lavádevos que vos lavedes que se laven
 4. 4. 2ª conx. reg. beber Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro bebo bebín bebía beberei bebes bebiches bebías beberás bebe bebeu bebía beberá bebemos bebemos bebiamos beberemos bebedes bebestes bebiades beberedes beben beberon bebían beberán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio beba bebendo bebido bebe bebas beba bebamos bebede bebades beban Observese onde o copreterito ten o acento na 1PP e na 2PP: bebiamos e bebiades. Alen diso, a diferenza entre o presente bebemos e o preterito bebemos esta na apertura da vogal. No primeiro caso e [e], mentres no segundo e [ε]
 5. 5. 2ª conx. reflexiva erguerse Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro érgome erguinme erguíame beberei érgueste erguícheste erguíaste beberás érguese ergueuse erguíase beberá erguémonos erguémonos erguiámonos beberemos erguédevos erguédesvos erguiádesvos beberedes érguense érguense erguíanse beberán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio que me erga erguéndose érguense érguese que te ergas que se erga que nos ergamos ergueuvos que vos ergades que se ergan
 6. 6. 3ª conx. reg. partir Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro parto partín partía partirei partes partiches partías partirás parte partiu partía partirá partimos partimos partiamos partiremos partides partistes partiades partiredes parten partiron parten partirán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio parta partindo partido parte partas parta partamos partide partades partan Observese onde o copreterito ten o acento na 1PP e na 2PP: partiamos e partiades.
 7. 7. 3ª conx. reflexiva vestirse Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro vístome vestinme vestíame vestireime vísteste vestícheste vestíaste vestiraste vístese vestiuse vestíase vestirase vestímonos vestímonos vestiámonos vestirémonos vestídevos vestístesvos vestiádesvos vestirédesvos vístense vestíronse vestíanse vestiranse Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio que me vista vestíndose vestido vístete que te vistas que se vista que nos vistamos vestídevos que vos vistades que se vistan Case todos os verbos desta conxugacion tenen unha alternancia de vogais –e/i–
 8. 8. Dar Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro dou din / dei daba darei dás deches dabas darás dá deu daba dará damos demos dabamos daremos dades destes dabades daredes dan deron daban darán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio dea dando dado dá deas dea deamos dade deades dean
 9. 9. Dicir Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro digo dixen dicía direi dis dixeches dicías dirás di dixo dicía dirá dicimos dixemos diciamos diremos dicides dixestes diciades diredes din dixeron dicían dirán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio diga dicindo dito di digas diga digamos dicide digades digan
 10. 10. Estar Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro estou estiven estaba estarei estás estiveches estabas estarás está estivo estaba estará estamos estivemos estabamos estaremos estades estivestes estabades estaredes están estiveron estaban estarán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio estea estando estado está (estate) esteas estea esteamos estade esteades estean Observese que a 2PS do preterito ten –e– en vez de –i– (cfr. comiches): estiveches. Isto e normal nos preteritos irregulares.
 11. 11. Facer Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro fago fixen facía farei fas fixeches facías farás fai fixo facía fará facemos fixemos faciamos faremos facedes fixestes faciades faredes fan fixeron facían farán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio faga facendo feito fai fagas faga fagamos facede fagades fagan
 12. 12. Haber Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro hei houben había haberei has houbeches habías haberás ha houbo había haberá habemos houbemos habiamos haberemos habedes houbestes habiades haberedes han houberon habían haberán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio haxa habendo habido – haxas haxa haxamos – haxades haxan A forma impersoal en presente indicativo e hai, equivalente ao portugues há, espanol hai, frances il y a, catalan hi ha. Para o resto de tempos, e sempre a 3PS invariábel: houbo, había, haberá.
 13. 13. Ir Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro vou fun ía irei vas fuches ías irás vai foi ía irá imos fomos iamos iremos ides fostes iades iredes van foron ían irán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio vaia indo ido vai vaias vaia vaiamos ide vaiades vaian
 14. 14. Poder Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro podo puiden podía poderei podes puideches podías poderás pode puido podía poderá podemos puidemos podiamos poderemos podedes puidestes podiades poderedes poden puideron podían poderán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio poida podendo podido – poidas poida poidamos – poidades poidan
 15. 15. Pór ~ Poñer Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro poño puxen puña/poñía porei/poñerei pos puxeches puñas/poñías porás/poñerás pon puxo puña/poñía porá/poñerá pomos/poñemos puxemos puñamos/poñiamos poremos/poñeremos pondes/poñedes puxestes puñades/poñiades pordes/poñeredes poñen puxeron puñan/poñían porán/poñerán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio poña pondo/poñendo posto pon poñas poña poñamos ponde/poñede poñades poñan
 16. 16. Querer Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro quero quixen quería quererei queres quixeches quería quererás quere quixo quería quererá queremos quixemos queriamos quereremos queredes quixestes queriades quereredes queren quixeron querían quererán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio queira querendo querido quere queiras queira queiramos querede queirades queiran
 17. 17. Saber Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro sei souben sabía saberei sabes soubeches sabías saberás sabe soubo sabía saberá sabemos soubemos sabiamos saberemos sabedes soubestes sabiades saberedes saben souberon sabían saberán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio saiba sabendo sabido sabe (has saber) saibas saiba saibamos sabede saibades saiban
 18. 18. Ser Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro son fun era serei es fuches eras serás é foi era será somos fomos eramos seremos sodes fostes erades seredes son foron eran serán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio sexa sendo sido sé sexas sexa sexamos sede sexades sexan
 19. 19. Ter Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro teño tiven tiña terei tes tiveches tiñas terás ten tivo tiña terá temos tivemos tiñamos teremos tendes/tedes tivestes tiñades teredes teñen tiveron tiñan terán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Imperativo Infinitivo Xerundio Participio teña tendo tido ten teñas teña teñamos te(n)de teñades teñan Observese que a 2PS do preterito ten –e– en vez de –i– (cfr. comiches): tiveches. Como xa foi dito, isto e normal nos preteritos irregulares.
 20. 20. Ver Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro vexo vin vía verei ves viches vías verás ve viu vía verá vemos vimos viamos veremos vedes vistes viades veredes ven viron vían verán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio vexa vendo visto ve (mira) vexas vexa vexamos vede vexades vexan
 21. 21. Vir Indicativo Presente Pretérito Copretérito Futuro veño vin viña virei vés viñeches viñas virás vén veu viña virá vimos viñemos viñamos viremos vides/vindes viñestes viñades viredes veñen viñeron viñan virán Imperativo Subxuntivo Formas non persoais Presente Presente Xerundio Participio veña vindo vido ven veñas veña veñamos vi(n)de veñades veñan As forma vés e vén tenen vogal aberta [ε], para se distinguiren de ti ves e eles ven do verbo ver, que tenen [e]
 22. 22. Formas non persoais • Tratase do infinitivo, xerundio e participio. – O infinitivo remata segundo as conxugacions en: • – ar: primeira conxugacion (I) • – er: segunda conxugacion (II). Tamen pertence a segunda o verbo pór, que convive con poñer. • – ir: terceira conxugacion (III). – O xerundio ten estas terminacions: • – ando (I) • – endo (II) • – indo (III) Poren, existen formas de participio – O participio remata en: irregulares que non se adaptan as • – ado (IC) terminacions anteriores: facer > feito, dicir > dito, etc • – ido (II, III)
 23. 23. Deber + INF • É unha construcion moi frecuente usada para expresar algo que pode debería acontecer, mesmo para expresar deberías obrigacions leves. debería – Ese ruído de fóra deben ser os paxaros. – Debes ter máis coidado co que comes. deberíamos • Para indicar consellos, usase a forma deberíades de condicional: deberían – Deberías ir máis amodo – Deberíamos chegar antes
 24. 24. Estar a + INF / estar + XER • E unha construcion moi frecuente usada para indicar accions do momento. • Podese usar tanto estar a + INF coma estar + XER. Nos recomendamos, poren, a segunda construcion coma preferente. – A miña irmá está a estudar un exame agora. – Que estás a facer? Nada, só estou a ver a tele. – Está a chover ás cuncadas por aquí.
 25. 25. Haber+ INF • É unha construcion moi frecuente usada para indicar futuro xunto cunha lixeira obrigacion as veces: – Hei mudar as rodas do auto. – Has contarme outra vez esa historia, neno.
 26. 26. Ir + INF • E unha construcion moi frecuente usada para indicar futuro: – Vou visitar os meus parentes esta fin de semana – As obras van comezar en setembro – Algúns de vós ides ter problemas con este xefe novo.
 27. 27. Ter que + INF • E unha construcion moi frecuente usada para indicar obriga: – Teñen que estar loucos para iso. – Terás que pedirlle escusas. – Teño que estudar isto para o exame.

×