Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ptp Objectius+Activitats Exemple Ccnn

615 views

Published on

Document cooperatiu,
Pla de treball personalitzat objectius + activitats

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ptp Objectius+Activitats Exemple Ccnn

  1. 1. Nom alumne/a: Àrea: CCNN PTP - PLA DE TREBALL PERSONALITZAT: OBJECTIUS Tema: 7- Minerals i Roques 0 = no ho sé 1 = ho sé una mica 2 = ho sé força bé 3 = ho sé molt bé Tipus de contingut Quin objectiu? Objectius prioritzats 1 P,A He treballat el quadern de CCNN de forma adequada seguint les indicacions de FULL DE SEGUIMET DEL QUADERN i les de inici de curs 2 P,A Utilitzo l'agenda de forma adequada per gestionar l'estudi i feina i per afavorir la comunicació familia-profes 3 P Se reconèrixer un text científic i respondre questions de comprensió Se fer un Mapa Conceptual guiat del que he après a l'últim tema 4 C,P Conec les roques principals que formen les capes de Terra 5 C
  2. 2. Sé definir el concepte de mineral 6 C,P Conec la diferència entre les roques i els minerals 7 C Conec les propietats principals dels minerals 8 C Conec els pincipals minerals que formen les roques 9 C 10 C Sé d'on prcedeixen i com s'obtenen els metalls 11 P Se fabricar cristalls d'alguns minerals 12 P,C Se descriure una roca per les seves característiques Sé classificar les roques segons el seu origen en sedimentàries, 13 C,P mamgmàtiques i metamórfiques. Sé descriure el cicle de les roques 14 C Valoro la importància de les roques i minerals per a la vida quotidiana 15 A 16 A,C Valoro els minerals com a recursos no renovables 17 C,P Se interpretar un mapa i un perfil topogràfic 18 19 20 TOTAL:
  3. 3. Roques A L'INICI DE LA UNITAT : OBJECTIUS Avaluació: Alumne AL FINAL DE LA UNITAT Grup: Curs: 1r ESO EB VALORACIÓ FINAL DEL PROFESSOR
  4. 4. 0 0 0
  5. 5. PTP - PLA DE TREBALL PERSONALITZAT: ACTIVITATS Nom alumne/a: Curs: 1r ESO Grup: Àrea: CCNN Període: EB: Matèria Ciències Naturals Tema: 7- Minerals i Roques Activitat prioritzada Activitat realitzada perActivitat revisada pel professor l'alumne/a (en fluorescent) Profes Nucli d'Activitats ACTIVITATS Font * Per treballar els Nivell objectius: 1 Introducció: Pag 113 act 1 LT C 1 2 act 2 LT C 6 3 act 3 LT C 6 4 58 LT C 6 5 La geosfera 1 LT B 5 6 2 LT C 5 7 3 LT C 5 8 4 LT C 9 10 Minerals i roques 5 LT B 6 11 7 LT C 8 12 Les propietats dels 9, 10 LT B 8 minerals, duresa 13 11,12,13 LT B 8 14 Pràcitca de 54 fins 57 LT laboratori... Densitat B 8 d'un mineral 15 propietats pàg 38 LLDB B 7 16 Minerals de les 14 LT Roques i minerals C 9 metal·lics 17 17 LT C 10 18 18.19 LT B 10 19 20 LT A 10 20 L'explotació dels 21, 22 LT C 10 jaciments: mines 21 64 LT C 10 22 pàg. 37 1,2 LLDB 10
  6. 6. 23 Roques: 23.24 LT característiques i el C 12 cicle de les R 24 25 LT A 12 25 26 LT B 12 26 pag 36 LLDB 12 28 Tipus de 28,3O LT ígnies B 12 Roques 29 31 LT C 12 30 32.34 LT B 12 31 Sediment 35 LT B 12 aries 32 36 LT A 12 33 metamór 37 LT C 12 fiques 34 38.39 LT C 12 35 Utilització de les 41.42 LT B 12 roques 36 pàg 39.1,2 LlDB 15 37 Mapa conceptual 43,44,45 C 4 38 Interpretació d'un pàg 34.1-4 LlDB 17 perfil topogràfic 39 Visionat comprensiu de la seqüencia de video ??? 40 41 42 43 * LT: Llibre text LLDB: Llibre de Destreses Bàsiques (Fotocopies donades pel professor) Al: Altres
  7. 7. IVITATS Per treballar els objectius: 1 15
  8. 8. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

×