Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parque Rosalia

1,444 views

Published on

Contra a desfeita urbanística. http://www.parquerosalia.es

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parque Rosalia

 1. 2. O Plan Xeral do ano 1.991 cando gobernaba no Concello de Lugo o Partido Popular, cualificou como urbanizábel a unidade de actuación Centro Sur nº 5 (CS-5) no lateral das costas do Parque, na que hoxe se pretenden construír 6 BLOQUES DE 9 PLANTAS pero sabiades que…
 2. 3. Dende o anuncio no BOP (Boletín Oficial da Provincia) da cualificación da parcela segundo o Plan Xeral, danse 4 anos para o planeamento e 4 anos para a urbanización. Dado que se publica en maio de 1.993, pasados 8 anos, en 2.001 o Concello puido reordenar esta parcela por non ser executada ¿por que non o fixo?
 3. 5. E así chegamos ao 7 de novembro de 2005: apróbase o PERI (Plan Especial de Reforma Interior) presentado polo promotor e o Convenio Urbanístico firmado polo Sr. Orozco e o promotor, cos únicos votos a favor do PSOE abrindo as portas á construción das 6 torres no lateral das costas do Parque.
 4. 6. ¿Por que se aproba días antes da entrada en vigor da nova Lei do Solo, que tería reducido a edificabilidade en aproximadamente un 25% ?
 5. 7. <ul><li>Obter do Concello unha licenza para a </li></ul><ul><li>apertura dun quiosco pode tardar ano e medio. </li></ul><ul><li>A firma deste convenio urbanístico e a aprobación </li></ul><ul><li>do PERI fíxose en menos de 4 meses: </li></ul><ul><li>firma do Convenio Urbanístico: 22 de xullo de 2.005 </li></ul><ul><li>aprobación inicial do PERI: 17 de agosto </li></ul><ul><li>aprobación definitiva do PERI: 7 de novembro </li></ul>
 6. 8. O Convenio establecía como prazo límite para fechar o proxecto de equidistribución o 31 de decembro de 2.005:
 7. 9. Atendendo á data fixada, escritúrase fora de plazo (6 de abril de 2006) unha das fincas que forman parte da unidade CS-5, o que fai nulo o PERI.
 8. 11. Outro motivo que anula o PERI: o Concello non solicitou á Consellaría de de Industria os informes preceptivos para a realización de calquera traballo subterráneo que se leve a cabo dentro do perímetro de protección das augas. Terceiro motivo de nulidade: tampouco concedeu audiencia ao titular da concesión das Termas, o que tamén establece a lei como indica o seguinte informe emitido pola Consellaría a petición do Xulgado.
 9. 13. O titular da concesión das Termas – que se decatou pola prensa – delegou nesta Asociación para que se fixesen os estudios xeolóxicos pertinentes, ante a posibilidade de que as edificacións puidesen afectar ós manantiais.
 10. 15. A día de hoxe o Sr. Orozco segue a manifestar que non hai nada que facer e o concelleiro de urbanismo, Sr. Besteiro, afirma que a parcela non está afectada por ningunha protección, cando a Asociación xa informara ó Concello que esta parcela está dentro do perímetro de protección das Termas Romanas (B.I.C. Ben de Interese Cultural) e do Sanatorio Portela, por ser estes bens catalogados.
 11. 17. Semella que o Concello e o Sr. Besteiro non estaban no certo, porque hai un cuarto punto que fai nulo de pleno dereito o PERI, e é que si existe ese perímetro de protección. Podédelo ver a continuación.
 12. 18. A petición da Asociación, a Consellaría de Cultura ven de remitir ó Xulgado de Lugo, a documentación que indica que para a aprobación do PERI no ano 2005, era preceptivo e vinculante o informe da Consellaría, por atoparse a parcela no perímetro de protección que vos indicábamos. Non se podía emitir ese informe sen que o Concello o solicitase previamente, e nunca chegou a facelo (agora xa é tarde para informar porqué o PERI se aprobou sen contar con ese documento). A continuación podes ve-la documentación remitida ó Xulgado e que demostra o que estamos a dicir.
 13. 22. É bo lembrar tamén que o Sr. Orozco foi Delegado da Consellaría de Cultura entre os anos 1.987 e 1.990, co que tamén tivo a posibilidade e non o fixo, de delimitar o perímetro de protección das Termas Romanas. E non só esta Consellaría debe delimitar o perímetro, no seguinte plano do Ministerio de Fomento tamén se establecen as áreas de protección que afectan á parcela.
 14. 24. Encántanos escoitar que se elabora un decálogo contra o urbanismo salvaxe e a especulación Punto 4: Preservar nuestro patrimonio natural aplicable ás vistas desde o mirador do Parque Reforzar la evaluación ambiental de los nuevos procesos urbanísticos. Preservar del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por su valor ecológico, paisajístico o cultural, así como los que se consideren necesarios como reserva de futuro. (Tal y como se recoge en la nueva Ley de Suelo que actualmente se encuentra en trámite parlamentario). Punto 10: Cumplimiento escrupuloso de la legalidad aplicable ós 4 motivos que fan nula a aprobación do PERI Potenciar en línea con lo que está haciendo el Gobierno todas las medidas para luchar contra prácticas ilegales y fraudulentas: Nuevas Fiscalías, nuevas unidades de las fuerzas de seguridad especializadas en delitos económicos, más y mejor inspección fiscal.
 15. 25. E seguindo co decálogo e o cumplimento escrupuloso da legalidade do punto 10: A Asociación do Parque solicitou mediante escrito ao Concello, o expediente da unidade de actuación na que se pretende edificar, sen recibir nunca resposta. So tivemos acceso ao mesmo cando foi requerido vía Xudicial a petición da Asociación.
 16. 27. Tamén nos agrada moito que o Sr. Touriño lle diga ao Apóstolo: “atoparemos o camiño de reencontro co urbanismo responsable”
 17. 28. Confiando nos seus desexos ao Apóstolo, solicitamos unha entrevista co Sr. Touriño para abordar solucións a este problema.
 18. 30. Pero supoñemos que a súa axenda non fixo posible este encontro.
 19. 31. <ul><li>Pero nós temos dúas preguntas: </li></ul><ul><li>¿por que o Sr. Besteiro afirma que as Termas non teñen </li></ul><ul><li>perímetro de protección por ser un B.I.C. urbano, </li></ul><ul><li>e ao mesmo tempo insta á Consellaría de Cultura a </li></ul><ul><li>declarar B.I.C. o Parque (que tamén é urbano) </li></ul><ul><li>pagando ésta a indemnización? </li></ul><ul><li>¿por qué só fala da declaración do Parque como B.I.C. </li></ul><ul><li>e non fala dos 4 motivos que anulan o PERI </li></ul><ul><li>aprobado polo seu equipo de goberno? </li></ul>
 20. 32. <ul><li>Son 4 MOTIVOS os que fan nulo de pleno dereito </li></ul><ul><li>o PERI desta aberración urbanística, pola forma </li></ul><ul><li>en que o Concello fixo a súa aprobación: </li></ul><ul><li>A escritura dunha parcela fíxose fora do </li></ul><ul><li>prazo establecido no convenio urbanístico. </li></ul><ul><li>O Concello non deu audiencia ao titular </li></ul><ul><li>da concesión de augas das Termas. </li></ul><ul><li>Tampouco se solicitou á Consellaría de </li></ul><ul><li>Industria autorización para a realización de traballos dentro da área de </li></ul><ul><li>protección destas augas. </li></ul><ul><li>E non se solicita informe a Consellaría de </li></ul><ul><li>Cultura, que é preceptivo e vinculante, estando </li></ul><ul><li>afectada a parcela polo radio de protección </li></ul><ul><li>de dous bens catalogados como son as </li></ul><ul><li>Termas (B.I.C.) e o Sanatorio Portela. </li></ul>
 21. 33. De terse cumplido cos catro puntos anteriores, sería moi difícil en menos de 4 meses como se fixo, firmar un convenio urbanístico e aprobar un PERI. Pero a realidade é que a tramitación nese curto espacio de tempo, fixo posible que este proxecto non se vise afectado por unha redución de edificabilidade, que traía consigo a nova Lei do Solo a piques de entrar en vigor.
 22. 34. Por todo isto, agardamos que o Sr. Orozco e o Sr. Besteiro den un xiro ás súas argumentacións, xa que consideramos claramente demostrado que o PERI é contrario a dereito, polo que o proxecto de urbanización que non comezou, debe suspenderse e non adxudicarse licenza de obra.
 23. 35. GRAZAS polas máis de 10.000 FIRMAS que vos opoñedes a este atentado contra a paisaxe de Lugo
 24. 36. www.parquerosalia.es

×