Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoofdstuk 1.1 pu

290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoofdstuk 1.1 pu

 1. 1. Only a fridge and 6 kids<br />Mirrel12<br />And<br />Claudinette<br />
 2. 2. ‘Lars, weet je nogweldat je zeidatwij later samengingenwonen?’Lars grinnikt. ‘Ja, en jij wilde me nooit geloven.’‘Toch is het welzogegaan…’‘Je bent toch wel blij?’‘Jawel, maar…’‘Maar wat, Luna? Wat is er?’<br />
 3. 3. ‘’We hebbennogmaar 100 simdollar, en eenpiepkleinhuisje. Hoe kunnen we hiernouooitkinderenopvoeden?!’zegt Luna haastonverstaanbaar. Eentraanrolt over haarwang.<br />
 4. 4. Eerstgaf Lars geenantwoordmaartoenzeihij: ‘Ikweetnogniet hoe, maar we zúllenhiergelukkigworden. Jij en ik…’ Luna glimlachte: dat was typischhaarman. Hij was altijdeen optimist geweest. Toengingenzenaarbinnen want het begonteregenen. <br />
 5. 5. Luna hield Lars’ had vast terwijlzenaar de deurliepen. Lars deed de deur open en samenliepenzenaarbinnen. Zodra Luna haarhuiszagstoktehaaradem in haar keel. <br />
 6. 6. Zemoetsmoeitedoenomnietweer in tranenuittebarsten. Ditkontochnietwaarzijn?<br />Ook Lars kon het nietgeloven. Hij had gedachtdatertemminstenogmeubelshaddengestaan. Maar nee… zehaddenalleeneenkoelkast. <br />
 7. 7. ‘We hoeventemminstenietuit de vuilnisbakteeten.’ merkte Lars op terwijlhijnaar de koelkastliepen ereenblikjeuithaalde. ‘Wat is dit… ow bah.. Kant-en-klare-maaltijdblikje?’Luna haaldehaarschouders op. ‘Ikweet het niet. We moeten het maargewoonproberenliefje.’‘Ja, laten we datmaardoen.’<br />
 8. 8. Zenamenallebeieenslok van het drankje. Lars trokgelijkeen vies gezichtmaar Luna giechelde: ‘Ikvind het best wellekker.’Ze dronk haar hele blikje in één teug leeg, terwijl Lars zijn drankje met moeite op kreeg en daarna kokhalsde: ‘Getver.’ <br />
 9. 9. Ondertussenkwamerbuiteneenjongenaan. Hijdroeglelijkegelekleren, en eenlelijkbij-passendpetje, en keekverbaasdnaar het huis. ‘Wateenkleinhuisje… daarkan je tochniet in wonen? Zelfsnietals je op jezelfwoont.’ Hijhaaldezijnschouders op. Watkon het hem ookschelen? <br />
 10. 10. Hijliephoofdschuddendnaar het huisje en legde de krantneer. Op dat moment kwamen de bewoners –dachthij- ooknaarbuiten. De vrouw met donkerbruinhaarzwaaidevriendelijknaar hem, en haar man concludeerdedat het stopte met regenen. <br />Het leken hem best aardigemensen.<br />
 11. 11. Zodra de jongen de krant had neergelegd stak de vrouw haar hand uit. Hij schudde hem rustig. ‘’Luna Schuil. En dat is mijn man Lars.’‘Sjaak van Vreemdvoort, de krantenjongen.’ ‘Het spijt me dat ik het vraag,’ zei Luna. ‘maar heb je die kleren zelf uitgekozen?’Sjaak lachte. ‘Nee, die horen bij mijn baan.’‘Gelukkig.’ zei Luna. ‘’Anders had je wel een heel slechte smaak.<br />
 12. 12. Ondertussen had Lars de krantalweerweggekaapt. Hij had zijnvrouweenleukverhaaltjeverteltvoordatze het huisjebinnenliepen, maarhijmoetmaareenszien of hijweleenbaankankrijgen. <br />
 13. 13. Hijbekeek de vactures. ‘Dansen, entertainment…’ nietsvoormij. Hijsloeg de paginaom, en zijnoogviel op eenbaan in het politiek. Het was danmisschiengeendroombaan, maar het verdiendewelgoed. En dathaddenzenodig! <br />
 14. 14. Luna stondnogtekletsen met Sjaak, maartoennamzeafscheid en liepnaar Lars. Daarstondhijbijna de stuiteren van blijdschap. ‘Ikhebeenbaan!’ Luna wildehaar man om de halsvliegenmaar Lars hieldhaartegen. ‘Eerstmoet je in de krantkijken!’<br />
 15. 15. Luna nameenbaan die iets minder verdiendemaarwaarzemeerplezier in zoukunnenbeleven. Zewerkte in het onderwijs. Datvondzewelhandig want als de kinderendanuit school kwamen was zijookklaar met werken. <br />
 16. 16. Lars Schuil<br />Levenswens: Goudenbruiloftvieren.<br />Hobby: Onbekend<br />Chemiefactoren: (+) Blond haar, bruin haar (-) geur<br />
 17. 17. Luna Schuil<br />Levenswens: 6 Kinderenzientrouwens<br />Hobby: Onbekend<br />Chemiefactoren: (+) Blond haar, bruin haar(-) geur<br />
 18. 18. Tot de volgendekeer, maarweer!<br />Wordtvervolgd<br />

×