Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mission possible: Uporaba sedanje kode pri razvoju aplikacij "Metro"

A presentation about using existing .NET code in Metro applications for Windows 8

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mission possible: Uporaba sedanje kode pri razvoju aplikacij "Metro"

 1. 1. Mission Possible:Uporaba sedanje kode prirazvoju aplikacij „Metro“Damir ArhAdacta d.o.o.
 2. 2. Agenda Izzivi Pristopi Uporaba aplikacijskega strežnika Knjižnica za „Metro“ profil Knjižnica za „Portable“ profil Windows Runtime komponenta Dodatni viri
 3. 3. Izzivi Ločen profil v ogrodju .NET za Windows 8 Metro aplikacije Uporaba „standardnih“ .NET knjižnic ne bo podprta
 4. 4. Uporaba aplikacijskega strežnika „Metro“ Večnivojska arhitektura aplikacija Uporaba obstoječe kode na aplikacijskem Aplikacijski strežniku strežnik „Metro“ aplikacija kot tanki odjemalec Podatkovni viri
 5. 5. Knjižnica za „Metro“ profil Obstoječa koda se ovije v „Metro“ .NET „Metro“ .NET knjižnico aplikacija Potrebna je prilagoditev kode tipom, ki so na voljo Ločena koda ali pogojno „Metro“ .NET prevajanje knjižnica
 6. 6. „Metro“ profil v ogrodju .NET „Metro“ profil je podmnožica .NET 4.5 Metro Odstranjeni številni tipi Neuporabni v „Metro“ ZastareliWP7 SL5 Podvojeni Ovoji okrog Win32 API …
 7. 7. Tipi Windows RuntimeOgrodje .NET Windows RuntimeSystem.Windows Windows.UI.XamlSystem.Security.IsolatedStorage Windows.Storage.ApplicationDataSystem.Resources Windows.ApplicationModel.ResourcesSystem.Net.Sockets Windows.Networking.SocketsSystem.Net.WebClient Windows.Networking.BackgroundTransfer System.Net.HttpClient
 8. 8. Tipi ogrodja .NET Izbor sprememb Reflection XML System.Data Threading Zbirke Vodnik za prenos kode http://msdn.microsoft.com/en-us/ library/windows/apps/br230302%28v=VS.85%29.aspx
 9. 9. Preslikani tipi Windows RuntimeWindows Runtime Ogrodje .NETHRESULT ExceptionIAsyncOperation<T> Task<T>IIterable<T> IEnumerable<T>IVector<T> IList<T>IVectorView<T> IReadOnlyList<T>IMap<K,V> IDictionary<K,V>IMapView<K,V> IReadOnlyDictionary<K,V>
 10. 10. Pomožni tipi za interoperabilnostWindows Runtime Ogrodje .NETIInputStream StreamIOutputStreamIRandomAccessStreamIBuffer Byte[] Prehajanje z uporabo razširitvenih metod IInputStream.AsStream() Stream.AsInputStream() Byte[].AsBuffer() IBuffer.TryGetUnderlyingData()
 11. 11. Knjižnica za „portable“ profil Presek razpoložljivih tipov v vseh podprtih profilih Binarna združljivost zgrajenih zbirov z vsemi profili Omejen nabor razpoložljivih tipov
 12. 12. Windows Runtime komponenta Možna uporaba iz vseh podprtih jezikov: C# in Visual Basic C++ Javascript Datoteke WinMD Prenos podatkov prek meja jezikov ima svojo ceno
 13. 13. Omejitve javnega vmesnika Dovoljeni so le Windows Runtime tipi Struct lahko vsebuje le javna polja Vsi tipi morajo biti „sealed“ Dovoljeni so le sistemski generični tipi
 14. 14. Dva možna pristopa Projekcija Projekcija WinRT komponenta WinRT komponenta .NET knjižnica
 15. 15. Dodatni viri http://channel9.msdn.com/Events/Build/ Build2011 http://channel9.msdn.com/Events/BUILD/ BUILD2011/PLAT-877T http://channel9.msdn.com/Events/BUILD/ BUILD2011/TOOL-930C http://channel9.msdn.com/Events/BUILD/ BUILD2011/TOOL-531T http://msdn.microsoft.com/en-us/ windows/apps
 16. 16. Zaključek Uporaba obstoječe kode brez večjih posegov ni možna Težavna predelava obstoječih aplikacij Omejitve vredne razmisleka pri načrtovanju novih rešitev
 17. 17. HVALA

×