Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How Will C# 7 Probably Look Like

284 views

Published on

New C# language constructs currently in development, which will probably be included in C# 7

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How Will C# 7 Probably Look Like

 1. 1. Kakšen bo verjetno C# 7? Damir Arh, Razum d.o.o., Microsoft MVP
 2. 2. Agenda • C# danes • Novosti v C# 7 • Visual Studio „15“
 3. 3. Kratka zgodovina C# Generiki (2005) LINQ (2007) dynamic (2010) async (2012) Roslyn (2015)
 4. 4. Kaj je Roslyn? • Nova implementacija prevajalnika • Prevajalnik kot storitev • Odprtokodni projekt
 5. 5. Ključne teme C# 7 • Delo s podatki • Učinkovitost • Poenostavitev
 6. 6. Ujemanje vzorcev • Objektni jeziki – Vnaprej znane operacije – Enostavno dodajanje podatkovnih tipov – Polimorfizem • Funkcionalni jeziki – Vnaprej znani podatkovni tipi – Enostavno dodajanje operacij – Ujemanje vzorcev
 7. 7. Visual Studio „15“ Preview 4 Ujemanje vzorcev
 8. 8. Kaj smo videli? • Operator „is“ z deklaracijo spremenljivke • Stavek „switch“ z ločevanjem po tipu • Dodatni pogoj v stavku „case“
 9. 9. Terke public (int weight, int count) Stocktake(IEnumerable<IWeapon> weapons) { var w = 0; var c = 0; foreach (var weapon in weapons) { w += weapon.Weight; c++; } return (w, c); }
 10. 10. Prirejanje vrednosti terk var inventory = Stocktake(weapons); Debug.WriteLine($"Item count: {inventory.count}"); Debug.WriteLine($"Item weight: {inventory.weight}"); (var inventoryWeight, var inventoryCount) = Stocktake(weapons); Debug.WriteLine($"Item count: {inventoryCount}"); Debug.WriteLine($"Item weight: {inventoryWeight}"); (var inventoryWeight, *) = Stocktake(weapons); Debug.WriteLine($"Item weight: {inventoryWeight}");
 11. 11. Razstavljanje tipov public static void Deconstruct(this Sword sword, out int damage, out int durability) { damage = sword.Damage; durability = sword.Durability; } var sword = new Sword {Damage = 5, Durability = 7}; (var damage, var durability) = sword; Debug.WriteLine($"Sword damage rating: {damage}"); Debug.WriteLine($"Sword durability: {durability}");
 12. 12. Lokalne funkcije static void ReduceMagicalEffects (this IWeapon weapon, int timePassed) { double decayRate = CalculateDecayRate(); double GetRemainingEffect(double currentEffect) => currentEffect * Math.Pow(decayRate, timePassed); weapon.FireEffect = GetRemainingEffect(weapon.FireEffect); weapon.IceEffect = GetRemainingEffect(weapon.IceEffect); }
 13. 13. public void LocalVariableByReference() { var terrain = Terrain.Get(); ref TerrainType terrainType = ref terrain.GetAt(4, 2); Assert.AreEqual(TerrainType.Grass, terrainType); terrain.BurnAt(4, 2); Assert.AreEqual(TerrainType.Dirt, terrainType); } public ref TerrainType GetAt(int x, int y) => ref terrain[x, y]; Vračanje vrednosti po referenci
 14. 14. Optimizacija asinhronih klicev private async ValueTask DoWorkAsync(bool doRealWork) { if (doRealWork) { await DoRealWorkAsync(); } }
 15. 15. Telesa metod v obliki izrazov public Grunt(int health) => _health = health >= 0 ? health : 0; ~Grunt() => Debug.WriteLine("Finalizer called"); private int _health; public int Health { get => _health = 0; set => _health = value >= 0 ? value : 0; }
 16. 16. Izjeme v izrazih public Grunt(int health) => _health = health >= 0 ? health : throw new ArgumentOutOfRangeException();
 17. 17. Izboljšave konstant const int MAX_PLAYER_LEVEL = 0b0010_1010; const int MAX_PLAYER_XP = 10_000_000; const uint RED_COLOR = 0xFF_00_00_FF;
 18. 18. Visual Studio „15“ Preview 4 • Implementirana večina predstavljenih novosti • Izjeme – Ignoriranje vrnjenih vrednosti terk – Optimizacija asinhronih klicev – Telesa metod v obliki izrazov – Izjeme v izrazih • Podpora terkam zahteva dodaten paket
 19. 19. Kaj je na voljo danes? • Praktični preizkus • Spremljanje objav na GitHubu • Sodelovanje v diskusijah • Prevod in preizkus izvorne kode • …
 20. 20. DNC Magazine
 21. 21. Viri • http://bit.ly/vs15preview4 • https://github.com/dotnet/roslyn/ • http://bit.ly/RoslynLanguageRoadmap • http://bit.ly/DncCSharp7 • http://bit.ly/DncRoslynOverview
 22. 22. @DamirArh http://www.damirscorner.com

×