Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Architectural Patterns for Applications in Azure

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

Architectural Patterns for Applications in Azure

Download to read offline

As we have started migrating our applications to the cloud, microservices replaced multi-tiered architecture as the recommended choice. But is choosing the architecture really always that simple? The session covers the advantages and disadvantages of both architectural patterns and attempts to provide some guidance on how to choose the right one. It concludes with an overview of Azure services that can be used to host the applications depending on the architectural pattern they follow.

As we have started migrating our applications to the cloud, microservices replaced multi-tiered architecture as the recommended choice. But is choosing the architecture really always that simple? The session covers the advantages and disadvantages of both architectural patterns and attempts to provide some guidance on how to choose the right one. It concludes with an overview of Azure services that can be used to host the applications depending on the architectural pattern they follow.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Damir Arh (20)

Advertisement

Architectural Patterns for Applications in Azure

 1. 1. 1 Arhitekturni vzorci aplikacij v Azure D a m i r A r h , R a z u m d . o . o . M i c r o s o f t M V P @ D a m i r A r h
 2. 2. 2 Izbira prave arhitekture M i k r o s t o r i t v eVe č n i v o j s k a a r h i t e k t u r a
 3. 3. 3 Večnivojska arhitektura Podatkovni vir Aplikacijski strežnik Odjemalci
 4. 4. 4 Dostop do podatkov Poslovna logika Programski vmesniki - API (Spletni vmesnik) S e s t a v l j e n i z v e č m o d u l o v / k o m p o n e n t Monolitna arhitektura S k u p e n p r o c e s Aplikacijski strežnik
 5. 5. 5 Slabosti monolitne arhitekture K o m p l e k s n o d o d a j a n j e n o v i h f u n k c i o n a l n o s t i Te ž a v n o v z p o r e d n o d e l o v e č e k i p Z a h t e v n o v p e l j e v a n j e n o v i h t e h n o l o g i j Z a m u d n o i n d o l g o t r a j n o t e s t i r a n j e M o r e b i t n e n a p a k e v p l i v a j o n a c e l o t n o a p l i k a c i j o P o č a s e n z a g o n a p l i k a c i j e z a r a d i v e l i k o s t i V i r e j e m o g o č e d o d e l j e v a t i l e a p l i k a c i j i k o t c e l o t i S k r b n o n a č r t o v a n e r e d k e j š e r o č n e p o s o d o b i t v e
 6. 6. 6 Mikrostoritvena arhitektura Podatkovni vir Aplikacijski strežnik Odjemalci
 7. 7. 7 Podatkovni vir Aplikacijski strežnik Odjemalci Ločene podatkovne shrambe
 8. 8. 8 Podatkovni vir Aplikacijski strežnik Odjemalci API prehod API prehod
 9. 9. 9 Prednosti mikrostoritev N o v e f u n k c i o n a l n o s t i s e l a h k o d o d a j o k o t n o v e s t o r i t v e P o s a m e z n e s t o r i t v e l a h k o r a z v i j a j o l o č e n e e k i p e S t o r i t v e l a h k o u p o r a b l j a j o r a z l i č n e t e h n o l o g i j e M a n j f u n k c i o n a l n o s t i v p o s a m e z n i s t o r i t v i o l a j š a t e s t i r a n j e K l j u b n a p a k i v e n i s t o r i t v i , p r e o s t a l e š e n a p r e j d e l u j e j o H i t r e j š i z a g o n s t o r i t e v z a r a d i m a n j š e g a o b s e g a V s a k i s t o r i t v i j e m o g o č e n e o d v i s n o d o d e l j e v a t i v i r e N a m e š č a n j e i n p o s o d a b l j a n j e p o s a m e z n e s t o r i t v e j e n e o d v i s n o o d o s t a l i h
 10. 10. 10 Slabosti mikrostoritev P o t e n c i a l n a n e d o s e g l j i v o s t p o s a m e z n i h s t o r i t e v Ve č j a l a t e n c a p r i k l i c i h m e d s t o r i t v a m i P o r a z d e l j e n o s h r a n j e v a n j e p o d a t k o v p r e k v e č s t o r i t e v Te ž a v n o i n t e g r a c i j s k o t e s t i r a n j e p r e k v e č s t o r i t e v Z a h t e v n a k o o r d i n a c i j a s p r e m e m b , k i v k l j u č u j e j o v e č s t o r i t e v K o m p l e k s n o n a m e š č a n j e i n k o n f i g u r i r a n j e s t o r i t e v
 11. 11. 11 S kompleksnostjo pada produktivnost PRODUKTIVNOST KOMPLEKSNOST Monolit Mikrostoritve
 12. 12. 12 Začetek razvoja z monolitom M o r d a p r e h o d n a m i k r o s t o r i t v e n e b o p o t r e b e n Z a č e t e k r a z v o j a m o n o l i t a j e h i t r e j š i Predstavlja osnovo za kasnejšo delitev v mikrostoritve Naknadno spreminjanje delitve lažje kot pri mikrostoritvah M o d u l a r n a a r h i t e k t u r a z n o t r a j m o n o l i t a
 13. 13. 13 Ne gre vedno vse po načrtih R e a l n o s tU p a n j e
 14. 14. 14 Začetek razvoja z mikrostoritvami M o d u l a r n o s t b r e z z a n a š a n j a n a d i s c i p l i n o Souporaba skupnih modelov Zanašanje na skupno podatkovno zbirko Obstoječa komunikacija med moduli ni prenosljiva na mikrostoritve M o d u l a r n o s t v m o n o l i t u n i n u j n o z a d o s t n a Hitro pripravljanje novih strežnikov (provisioning) Spremljanje delovanja storitev (health) Avtomatizirano nameščanje novih verzij storitev (CI/CD) V p e l j a v a k l j u č n i h p r a k s ž e n a z a č e t k u p r o j e k t a
 15. 15. 15 Odvisno od kompleksnosti produkta Odvisno od izkušenj ekipe N i p r e p r o s t e g a o d g o v o r a Preproste aplikacije so lahko monoliti Mikrostoritve, kadar obseg upravičuje dodatno kompleksnost Modularen monolit kot vmesna pot O s n o v n o v o d i l o Monolit ali mikrostoritve O b l i k a g o s t o v a n j a n i k l j u č n e g a p o m e n a
 16. 16. 16 Azure Virtual Machines Azure App Service M o n o l i t Gostovanje v Microsoft Azure Azure Service Fabric (Mesh) Azure Kubernetes Service Azure DevOps Services Azure API Management M i k r o s t o r i t v e
 17. 17. 17 Fizični strežniki Navidezni strežniki M o n o l i t Gostovanje na lastnih strežnikih Service Fabric Kubernetes Azure DevOps Server TeamCity Octopus Deploy (Azure API Management) Akana API Gateway TIBCO Mashery M i k r o s t o r i t v e
 18. 18. 18

×