M. golański program operacyjny polska cyfrowa 2014 2020

658 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M. golański program operacyjny polska cyfrowa 2014 2020

 1. 1. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Założenia Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa 2014‐2020  i możliwości finansowania projektów e‐ zdrowia Mateusz Golański Departament Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 11 września 2013 r.
 2. 2. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 1. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, 2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno‐komunikacyjnych, 3. podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR), 4. wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 5. promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 6. ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów, 7. promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, 8. promocja zatrudnienia i mobilności pracowników, 9. wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 10. inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 11. wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. Cele tematyczne polityki spójności na lata 2014‐2020
 3. 3. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Technologie informacyjno‐komunikacyjne to jeden z 11 podstawowych obszarów wsparcia funduszy UE na lata 2014 ‐2020. Zawiera się on w celu tematycznym 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno‐komunikacyjnych”, który realizowany ma być poprzez następujące priorytety inwestycyjne: – 2.1. poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o  wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i  sieci w gospodarce cyfrowej – 2.2. rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego  oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK – 2.3. wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno‐ informacyjnych dla e‐administracji, e‐learningu, e‐integracji, e‐kultury i  e‐zdrowia Cel tematyczny 2
 4. 4. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO • W dniu 15 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa wyznaczając tym samym kierunki interwencji ze środków UE w kolejnej perspektywie finansowej, w tym liczbę i zakres programów operacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2014‐2020. • Umowa Partnerstwa ‐ dokument opisujący strategię wykorzystania środków UE do realizacji celów rozwojowych kraju. Obecnie trwają konsultacje projektu UP z Komisją Europejską. • Powstanie program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – PO PC, którego celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia. • Interwencja w ramach PO PC wpisuje się w priorytet Strategii Europa 2020 dotyczący inteligentnego rozwoju oraz zapisy Europejskiej Agendy Cyfrowej dotyczące działań na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych, poprawy fizycznego dostępu do sieci oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on‐line. Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 5. 5. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Główne obszary wsparcia w ramach projektu POPC • Zwiększanie dostępu do sieci szerokopasmowych poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę sieci dostępowych oraz szkieletowo‐dystrybucyjnych, jako uzupełnienie istniejącej sieci szerokopasmowej • Wsparcie rozwoju e‐administracji poprzez rozwój e‐usług publicznych, zapewnienie wysokiej interoperacyjności wszystkich systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnianie funkcjonowania cyfrowych urzędów w oparciu o wypracowane standardy • Wsparcie w obszarze otwartego państwa poprzez budowę/rozbudowę repozytoriów oraz digitalizację zasobów publicznych oraz upowszechnianie informacji publicznej • E‐integracja oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych
 6. 6. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Oś 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Cel szczegółowy 1 ‐ Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach. •Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach 30 Mb/s i więcej. •Beneficjenci – przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz, w uzasadnionych przypadkach, jednostki samorządu terytorialnego.
 7. 7. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Oś 2 E‐Administracja i otwarty rząd Cel szczegółowy 2 Podniesienie dostępności i jakości e‐usług publicznych •Interwencja w obszarze podniesienie jakości i dostępności e‐usług publicznych ‐ będzie polegać na wsparciu jednostek administracji rządowej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e‐dojrzałości oraz integracji tych usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. •Beneficjenci – jednostki administracji rządowej oraz konsorcja ww. jednostek z innymi podmiotami. •Interwencja dotycząca tworzenia usług i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi będzie miała na celu dostarczanie impulsu dla podmiotów spoza administracji publicznej, zdolnych do wytwarzania usług, treści i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi. •Beneficjenci – jednostki naukowe, przedsiębiorcy, NGO’s.
 8. 8. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Oś 2 E‐Administracja i otwarty rząd Cel szczegółowy 3 Poprawa cyfrowej efektywności urzędów •Podniesienie standardów instytucji administracji rządowej m.in. w zakresie informatyzacji procedur wewnętrznych w urzędach, bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, interoperacyjności istniejących systemów, otwartości dostępu (availability) do informacji sektora publicznego, elektronicznej dostępności (accessibility) urzędu dla osób niepełnosprawnych. •Beneficjenci – urzędy administracji rządowej •Podniesienie kompetencji pracowników IT w centralnej administracji rządowej, w celu usprawnienia zarządzania i realizacji procesów informatyzacji państwa. •Beneficjenci – beneficjent systemowy
 9. 9. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Oś 2 E‐Administracja i otwarty rząd Cel szczegółowy 4 Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego •Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki •Wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych w instytucjach, które są w posiadaniu cennych zasobów publicznych, w tym kontynuacja finansowania projektów digitalizacyjnych w szczególności w polskich instytucjach kultury i nauki. Możliwa będzie również budowa oraz rozwój infrastruktury w celu zapewnienia możliwości przechowywania oraz udostępniania informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki. •Beneficjenci – m.in. jednostki naukowe, państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe.
 10. 10. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Oś 3 E‐integracja grup wykluczonych cyfrowo i  upowszechnienie TIK Cel szczegółowy 5 Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych w celu zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e‐ treści i e‐usługi. •Działania szkoleniowo – doradcze na rzecz e‐integracji grup wykluczonych cyfrowo (osoby 50+, osoby niepełnosprawne, emeryci, renciści) poprzez budowę i rozwój kompetencji cyfrowych w celu poprawy jakości ich życia. •Beneficjenci – NGO’s, uniwersytety trzeciego wieku, instytucje publiczne •Działania informacyjno‐promocyjne na rzecz upowszechniania e‐umiejętności oraz wykorzystania technologii cyfrowych •Beneficjenci – beneficjent systemowy.
 11. 11. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcia e‐zdrowia w ramach POPC Oś II, Cel szczegółowy 2 Podniesienie jakości i dostępności e‐usług publicznych •Celem wsparcia jest poszerzenie spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Jednym z priorytetów wsparcia, określonych na podstawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest sektor ochrony zdrowia. •Wydatki kwalifikowalne obejmą m.in. zakup oprogramowania, sprzętu, budowę infrastruktury oraz jako element projektu szkolenie kadr i działania informacyjne i promocyjne. •Zgodnie z podziałem wsparcia na poziom krajowy i regionalny projekty realizowane w POPC będą musiały mieć charakter ogólnokrajowy.
 12. 12. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcia e‐zdrowia w ramach POPC Oś II, Cel szczegółowy 2 Podniesienie jakości i dostępności e‐usług publicznych •Projekty wybierane będą w trybie pozakonkursowym. Kryteria wyboru będą odnosić się m.in. do analizy potrzeb w danym zakresie oraz zgodności propozycji z zapisami PZIP i celami POPC, jak również wykonalności technicznej i finansowej projektu. •Analiza potrzeb: dostępne badania pokazują, iż dla 81% użytkowników duże znaczenie ma możliwość zapisania się na wizytę lekarską przez internet, a dla 77% dostęp on‐line do historii zdrowia/chorób, zaś sprawy związane ze zdrowiem są drugą najczęściej poszukiwaną informacją na stronach podmiotów publicznych.
 13. 13. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcia e‐zdrowia w ramach POPC • PZIP wskazuje na konieczność rozwoju w kierunku m.in. e‐zarządzanie indywidualną dokumentacją medyczną przez pacjenta, e‐dostępu pracowników medycznych i pacjenta do pełnej dokumentacji medycznej, e‐recepty, e‐skierowania, e‐zwolnienia, e‐rejestracja na wizytę lekarską, czy konsultacji elektronicznych usług telemedycyny. • Wiele z powyższych funkcjonalności powinno zostać uruchomionych w wyniku realizacji projektów POIG, zatem w POPC niezbędny jest dalszy rozwój działań zmierzających do realizacji Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, w tym e‐dokumentacji medycznej usługodawców, rozwoju funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej (SIM), wdrożenia platformy usług telemedycznych, czy dostosowania ponadregionalnych podmiotów lecznicznych do współpracy z SIM.
 14. 14. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę!

×