Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OKVIR DUGOROČNE STRATEGIJE RAZVOJA      METKOVIĆASTRATEGIJA RAZVOJA „METKOVIĆ 2021”UMJESTO STIHIJSKOG VOĐENJA GRADA
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
POLJOPRIVREDA  STRATEGIJA RAZVOJA  Izrada dugoroĉono odrţive strategije ruralnog razvoja i poljoprivrede grada  Metkovi...
POLJOPRIVREDA  FORMIRANJE MEHANIZIRANOG PRSTENA  Zajedniĉko korištenje strojeva po unaprijed definiranim pravilima  DIG...
POLJOPRIVREDA  ORGANIZIRANO PRIKUPLJANJE OTPADA IZ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I  IZGRADNJA KOMPOSTIŠTA  REVITALIZACIJA ...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
ENERGETIKA  PLINSKA ELEKTRANA „DUBRAVICA”  Intezivan rad na realizaciji projekta snage cca 400 MW:      ► Smanjenj...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
DIGITALNI GRAD  TEHNOLOŠKI NAPREDAN GRAD zalog je za njegovu budućnost i  preduvjet pravilnog gospodarskog rasta  IZGRA...
DIGITALNI GRAD  BROJNE PREDNOSTI OPTIKE  - Enormno smanjenje troškova u komunikaciji gradske uprave kroz povezivanje svi...
DIGITALNI GRAD  USPOSTAVLJANJE GRADSKOG KONTAKT CENTAR  - Jedan besplatni telefonski kratki broj za sve gradske sluţbe (...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
OTVORENI GRAD  CILJ: Vratiti Metković graĊanima  MOGUĆNOST SUDJELOVANJA  svaki graĊanin ima mogućnost sudjelovanja u kr...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
URBANIZAM  SREĐIVANJE URBANISTIĈKOG KAOSA  GENERALNI URBANISTIĈKI PLAN  - izrada Generalnog urbanistiĉkog plana grada M...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
TURIZAM  PROFESIONALIZIRANJE RADA TURISTIĈKE ZAJEDNICE GRADA METKOVIĆA  POVEĆANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA  IZRADA BAZE D...
TURIZAM  MOGUĆA POBOLJŠANJA  Mjesto u gradu za prijem turista, parkiralište, javni WC, info pult,  suvenirnica, prigodn...
TURIZAM  PARK ŠUMA PREDOLAC  UreĊenje i pošumljavanje park šume Predolac s osvijetljenim šetnicama, trim  stazama, bike...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
SPORT  NOSITELJI SPORTA MORAJU BITI  - Zajednica sportova grada Metkovića  - Ustanova sportski objekti grada Metkovića ...
SPORT  DETEKTIRANI PROBLEMI  - netransparentnost  - nedovoljna ukljuĉenost TZ grada Metkovića  - nepostojanje kalendar...
SPORT  PRIORITETI  - sportovi s dugogodišnjom tradicijom  - masovnost  - rezultati  - organizacija natjecanja za poje...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
KULTURA  OBOGAĆIVANJE NASTAVNOG PROGRAMA pomoću razliĉitih edukativnih izvanškolskih aktivnosti  OSNIVANJE CENTRA ZA MLA...
METKOVIĆ 2021  POLJOPRIVREDA  ENERGETIKA  METKOVIĆ DIGITALNI GRAD  METKOVIĆ OTVORENI GRAD  URBANIZAM  TURIZAM  SPOR...
ZDRAVSTVO  ZADRŢAVANJE SADAŠNJE RAZINE MEDICINSKE SKRBI I  SPRJEĈAVANJE GUBITKA MEDICINSKOG KADRA  DODATNA STRUĈNA POMO...
ZDRAVSTVOSTRUĈNO USAVRŠAVANJEu idućem razdoblju stvoriti mogućnosti za usavršavanje domaćeg lijeĉniĉkog kadra uspecijalnos...
WEB STRANICA•  Projekti•  Vijesti•  Kreiranje programa skupa s graĊanima•  Audio, foto i video materijali•  Ĉlanstvo ...
www.MOST-NL.comGraĊanima ne nudimo zadani strategijski okvir kao dovršeni dokument, nego kao otvoreni poziv na raspravu i...
Okvir dugoročne strategije razvoja metkovića  metković 2021
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Okvir dugoročne strategije razvoja metkovića metković 2021

567 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Okvir dugoročne strategije razvoja metkovića metković 2021

 1. 1. OKVIR DUGOROČNE STRATEGIJE RAZVOJA METKOVIĆASTRATEGIJA RAZVOJA „METKOVIĆ 2021”UMJESTO STIHIJSKOG VOĐENJA GRADA
 2. 2. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 3. 3. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 4. 4. POLJOPRIVREDA STRATEGIJA RAZVOJA Izrada dugoroĉono odrţive strategije ruralnog razvoja i poljoprivrede grada Metkovića RJEŠAVANJE PROBLEMA SA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I to onog: - u vlasništvu RH - s neobraĊenim privatnim zemljištem - provedba komasacije na odreĊenim podruĉjima (cilj 500 hA) ORGANIZIRANJE POLJOPRIVREDNIKA Formiranje organizacije koja će okupljati poljoprivrednike s podruĉja grada Metkovića u obliku zadruge > klasteraPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 5. 5. POLJOPRIVREDA FORMIRANJE MEHANIZIRANOG PRSTENA Zajedniĉko korištenje strojeva po unaprijed definiranim pravilima DIGITALNO MAPIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA IZGRADNJA VELETRŢNICE S modernim skladišnim kapacitetima POVOLJNI NAĈINI FINANCIRANJA GRADNJE PLASTENIKA PODIZANJE VJETROZAŠTITNIH POJASEVAPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 6. 6. POLJOPRIVREDA ORGANIZIRANO PRIKUPLJANJE OTPADA IZ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I IZGRADNJA KOMPOSTIŠTA REVITALIZACIJA MALE TRŢNICE Prema najnovijim standardima VISOKOŠKOLSKA USTANOVA Osigurati će se prostor i površine zainteresiranoj visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi u cilju usvajanja novih tehnologija u poljoprivredi MJERE RAZVOJA STOĈARSTVA, SLATKOVODNOG RIBARSTAVA, LOVA I RIBOLOVA POTICANJE GRADNJE MANJIH POGONA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA NA OBITELJSKIM GOSPODARSTVIMAPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 7. 7. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 8. 8. ENERGETIKA PLINSKA ELEKTRANA „DUBRAVICA” Intezivan rad na realizaciji projekta snage cca 400 MW: ► Smanjenje troškova grijanja javnih i privatnih objekata na podruĉju grada ► Znatna ušteda na grijanju u plasteniĉkoj proizvodnji DISTRIBUCIJSKI TOPLOVOD Planiranje distribucijskog toplovoda na lokacijama Koševo-Vrbovci Transfer grijanja plastenika sa LPG i loţ ulja na toplinsku paru > smanjenje cijene po kW sa cca 0,7kn/kWh na 0,07 KN/kWh (10 puta niţe!) kapaciteta 200 MW Dovoljno za grijanje 200 Ha plastenika OTVARANJE EE INFO GALERIJE namijenjene informiranju i educiranju graĊana o energetskoj uĉinkovitosti i podizanju ekološke svijesti kod graĊana ( Energetskom efikasnošću štedi se od 30 do 80 % energije) CENTAR ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE – Osjetite zelenu energiju uţivo • informativne, pokazne i edukacijske sadrţaji namijenjeni najrazliĉitijim ciljnim skupinama, od investitora do struĉnih partnera • Svim zainteresiranim stranama mogućnost struĉne edukacije POVOLJNI UVJETI ZA VLASNIKE OBJEKATA Najveći efekti postiţu se rekonstrukcijom postojećih objekata, za što je potrebno osigurati povoljne uvjete vlasnicima stambenih i javnih objekata BAZA KROVOVA - ekstrapolirati katastar krovova i ponuditi u najam zainteresiranim investitorima za izgradnju solarne elektrane DISTRIBUTIVNA MREŢA PLINOVODA Planiranje takve mreţe plinovoda na podruĉju grada Metkovića, transfer domaćinstava i gospodarskih subjekata na energent budućnostiPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 9. 9. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 10. 10. DIGITALNI GRAD TEHNOLOŠKI NAPREDAN GRAD zalog je za njegovu budućnost i preduvjet pravilnog gospodarskog rasta IZGRADNJA OPTIĈKE MREŢE - Mnogi gradovi u RH odavno su prepoznali vaţnost optike (Split, Zagreb, Krk, Dubrovnik, Pula...) - Privlaĉi se dolazak novih tvrtki u grad - Nekretnine s kvalitetnom IT infrastrukturom imaju znatno višu vrijednost - Mogućnost javno-privatnog partnerstva pri eksploataciji optike koja je u vlasništvu Grada (najam gradskih optiĉkih niti zainteresiranim operatorima)PREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 11. 11. DIGITALNI GRAD BROJNE PREDNOSTI OPTIKE - Enormno smanjenje troškova u komunikaciji gradske uprave kroz povezivanje svih gradskih ustanova i društava u jednu komunikacijsku mreţu (primjer je Grad Varaţdin) - Elektroniĉko upravljanje dokumentima – dodatna ušteda na tiskanju i koliĉini papira - Povećanje uĉinkovitosti gradske uprave - Povećanje opće sigurnosti i zaštite graĊana kroz zaštitne kamere na javnim površinama - Mogućnost odrţavanja udaljene nastave za djecu u udaljenim mjestima i selima MOGUĆNOSTI: - Niţi raĉuni za telefon, fax, internet i internet tv i radio - Otvorena gradska wireless mreţa na javnim mjestima - Ogroman turistiĉki potencijal (npr. live streaming Maratona laĊa, Sv. Ilije, razliĉitih sportskih i kulturnih dogaĊaja) - Turisti bi „hvatali” besplatnu wifi mreţu i dobivali sve informacije o turistiĉkoj, kulturnoj, gastronomskoj i svakoj drugoj dostupnoj ponudi u graduPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 12. 12. DIGITALNI GRAD USPOSTAVLJANJE GRADSKOG KONTAKT CENTAR - Jedan besplatni telefonski kratki broj za sve gradske sluţbe (servisne informacije, prijave manjih hitnih komunalnih problema poput gradske rasvjete, rupa na cestama, kvarova na vodovodnim cijevima, liftovima, otpada, onećišćenja zelenih površina itd...) - Mogućnost prijave putem poziva, SMS-a, e-maila i gradskog portala - Transparentan i promptan uvid u prijavu i obradu svakog sluĉaja LOKALNE VLASTI KOJE SE NE PRILAGODE TEHNOLOŠKI NAĆI ĆE SE U POLOŢAJU DA ZAOSTAJU ZA BOLJE PRIPREMLJENOM KONKURENCIJOM. OVDJE NIJE RIJEĈ SAMO O EKONOMSKOM RASTU; DIGITALNI GRAD IMA KLJUĈNU ULOGU U TRANSFORMIRANJU NAĈINA NA KOJI KOMUNICIRAJU I SURAĐUJU GRAĐANI I LOKALNA UPRAVA.PREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 13. 13. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 14. 14. OTVORENI GRAD CILJ: Vratiti Metković graĊanima MOGUĆNOST SUDJELOVANJA svaki graĊanin ima mogućnost sudjelovanja u kreiranju razvoja grada i u donošenju odluka bitnih za grad PRAVODOBAN I JAVAN UVID U SVE INFORMACIJE vaţne za stvaranje kvalitetnog mišljenja • transparentno financijsko stanje grada • informacije vezane za buduće natjeĉaje • plan za dugoroĉni razvoj grada kao i mogućnost da svi graĊani jednako sudjeluju u donošenju odluka • Informatizacije gradskih ustanova radi brţe i kvalitetnije komunikacije s graĊanima MOST ĆE OVIM PROMJENAMA BITI OKRENUT PREMA GRAĐANIMA METKOVIĆA, POVEZATI IH U CJELINU KOJA DIŠE I ŢIVI ZA SVOJ GRADPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 15. 15. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 16. 16. URBANIZAM SREĐIVANJE URBANISTIĈKOG KAOSA GENERALNI URBANISTIĈKI PLAN - izrada Generalnog urbanistiĉkog plana grada Metkovića - provesti digitalizaciju urbanistiĉkog plana grada Metkovića - Provesti javnu raspravu i izradu nacrta novog prijedloga prostornog plana grada Metkovića PLANSKO ŠIRENJE GRADA - Projekt stambenog naselja "Izvori" na obroncima Šibanice - stambeni objekti u novoj stambenoj zoni na Šibanici graditi će se prema energetski uĉinkovitim standardima - Grad Metković će zainteresiranim vlasnicima graĊevinskih objekata omogućiti izradu dokumentacije i apliciranje na natjeĉaje za sredstava za financiranje energetskog certificiranja i obnove zgrada, ukljuĉujući gradske ustanove, škole i vrtiće - formiranje ugostiteljske zone na dijelu sadašnje luke Metković - urbanistiĉkim planom propisati vizualne kriterije pri obnovi ili gradnji graĊevina u starom dijelu gradaPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 17. 17. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 18. 18. TURIZAM PROFESIONALIZIRANJE RADA TURISTIĈKE ZAJEDNICE GRADA METKOVIĆA POVEĆANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA IZRADA BAZE DOSTUPNIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I SADRŢAJA u svrhu objedinjavanje turistiĉke ponude, umreţavanje u sistem turistiĉkih agencija PROJEKT „METKOVIĆ U 19. I 20. STOLJEĆU“ multimedijalni centar i muzej starih fotografija grada i predmeta na ţeljezniĉkom kolodvoru u Metkoviću, te projekt „Stopama Habsburgovaca“ VAŢNOST ULAGANJA u izletniĉki turizam, etno turizam, seoski turizam, gastro turizam, biciklistiĉki turizam, sportski turizam, lovni turizam, vjerski turizam...PREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 19. 19. TURIZAM MOGUĆA POBOLJŠANJA Mjesto u gradu za prijem turista, parkiralište, javni WC, info pult, suvenirnica, prigodni programi za veće grupe, vodiĉi, izgradnja odmorišta za kampere, itd. NEISKORIŠTENE MOGUĆNOSTI Muzej Narone u Vidu, Ornitološka zbirka i prirodoslovni muzej, Gradsko kulturno središte, Jama u Predolcu, proslave Sv.Ilije, voţnja laĊama, utrka laĊa „Kup sv.Ilije“, natjecanje u lancanju laĊa „Lancarica“. UreĊenje šetnica i trim staza s obje strane rijeke NeretvePREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 20. 20. TURIZAM PARK ŠUMA PREDOLAC UreĊenje i pošumljavanje park šume Predolac s osvijetljenim šetnicama, trim stazama, bike parkom i sl. LOVAĈKA KUĆICA I GUBAVE KUĆE UreĊenje Lovaĉke kućice na Predolcu kao rekreacijskog centra Obnova lokaliteta „Gubave kuće“ kao posljednjeg leprizorija u Europi s multimedijalnom centrom Formiranje ureĊenih biciklistiĉkih cesta kroz prirodu cijelim podruĉjem oko grada Metkovića OBNOVA PLATANA Novo stablo, mali park, rekonstrukcija kriţanja, info ploĉaPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 21. 21. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 22. 22. SPORT NOSITELJI SPORTA MORAJU BITI - Zajednica sportova grada Metkovića - Ustanova sportski objekti grada Metkovića - Turistiĉka zajednica grada Metkovića CILJ Stvoriti jasnu i uĉinkovitu Strategiju razvoja sporta i sportskog turizma da se konaĉno dobije toĉan i ostvariv program s jasnim ciljevima razvojaPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 23. 23. SPORT DETEKTIRANI PROBLEMI - netransparentnost - nedovoljna ukljuĉenost TZ grada Metkovića - nepostojanje kalendara dogaĊanja kroz godinu - nepostojanje mehanizama ulaska natjecanja i manifestacija u lokalne i nacionalne saveze niti selekcija dogaĊanja (turniri, sportska natjecanja za dan grada i sliĉno) - slab interes sportske zajednice VEĆINA NAVEDENIH PROBLEMA PROIZLAZI IZ ĈESTO STIHIJSKE ORGANIZACIJE KAKO NA VIŠOJ RAZINI TAKO I UNUTAR SAMIH KLUBOVAPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 24. 24. SPORT PRIORITETI - sportovi s dugogodišnjom tradicijom - masovnost - rezultati - organizacija natjecanja za pojedini sport POSTIZANJE CILJEVA KROZ: • sportske igraonice, univerzalnU sportskU školU grada Metkovića, školski sport • sportske škole unutar klubova (rukomet,nogomet,tenis,veslanje,karate….) • razvijanje trenerskih potencijala • pravilno korištenje termina i način korištenja sportskih resursa • financiranje DODATNO RAZVIJANJE I KORIŠTENJE SPORTA • sport za sve –rekreacija • sportski turizamPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 25. 25. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 26. 26. KULTURA OBOGAĆIVANJE NASTAVNOG PROGRAMA pomoću razliĉitih edukativnih izvanškolskih aktivnosti OSNIVANJE CENTRA ZA MLADE I OBITELJ - Kroz Centar bi se mogli ostvariti brojni projekti na polju kulture - Platforma za organiziranje seminara, radionica, predavanja i sliĉnih aktivnosti OSNIVANJE KULTURNOG VIJEĆA REVITALIZACIJA GRADSKOG KINA REVITALIZACIJA AMATERSKOG KAZALIŠTA OĈUVANJE I POTPORA POSTOJEĆIH udruga, institucija i manifestacija OSNIVANJE KULTURNOG VIJEĆA Sastavljeno od kulturnih djelatnika i umjetnika koji svojim iskustvom, savjetima i prijedlozima pridonose realizaciji ciljeva kulturne politike te predlaţu mjere za njezino provoĊenjePREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 27. 27. METKOVIĆ 2021 POLJOPRIVREDA ENERGETIKA METKOVIĆ DIGITALNI GRAD METKOVIĆ OTVORENI GRAD URBANIZAM TURIZAM SPORT KULTURA ZDRAVSTVOPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 28. 28. ZDRAVSTVO ZADRŢAVANJE SADAŠNJE RAZINE MEDICINSKE SKRBI I SPRJEĈAVANJE GUBITKA MEDICINSKOG KADRA DODATNA STRUĈNA POMOĆ osigurati dodatnu struĉnu pomoć iz OB Dubrovnik u vidu medicinskih specijalnosti, potrebitih za adekvatnu zdravstvenu skrb LJETNA TURISTIĈKA AMBULANTA u vrijeme ljetnih mjeseci osigurati rad turistiĉke ambulante UPOGONITI STACIONAR staviti u funkciju stacionar za koji postoji prostor u Domu Zdravlja Metković FORMIRATI MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJPREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 2021 www.most-nl.com
 29. 29. ZDRAVSTVOSTRUĈNO USAVRŠAVANJEu idućem razdoblju stvoriti mogućnosti za usavršavanje domaćeg lijeĉniĉkog kadra uspecijalnostima neurologije, ortopedije, dermatologije i psihijatrijeLIJEĈENJE HITNIH STANJA U KB MOSTARNa osnovi meĊudrţavnog ugovora republike hrvatske i bosne i hercegovine, kojiomogućava hrvatskim drţavljanima iz bih lijeĉenje u republicihrvatskoj, reciprocitetno traţiti u prvom redu lijeĉenje hitnih stanja u KBMostar, ĉime se omogućava pravodobna i kvalitetna medicinska intervencija. PREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 30 2021
 30. 30. WEB STRANICA• Projekti• Vijesti• Kreiranje programa skupa s graĊanima• Audio, foto i video materijali• Ĉlanstvo www.MOST-NL.com
 31. 31. www.MOST-NL.comGraĊanima ne nudimo zadani strategijski okvir kao dovršeni dokument, nego kao otvoreni poziv na raspravu i razradu, kako bismo zajedno došli doideja i projekata koji će biti na dobrobit Metkovića i svih njegovih graĊana PREDSTAVLJANJE PROGRAMA – METKOVIĆ 32 2021

×