_ www.bantinsom.com

697 views

Published on

mua s¾m
b»ng
vèn vay IBRD

tÝn dông ida

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

_ www.bantinsom.com

 1. 1. Bản dịch không chính thức Chỉ dùng để tham khảo Bản Tin Sớm - www.bantinsom.com Híng dÉn __________________________ mua s¾m b»ng vèn vay IBRD vµ tÝn dông ida 5/ 2004 B¶n quyÒn © 2004 Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ / Ng©n hµng ThÕ giíi 1818 phè H, N.W. Washington D.C. 20433, U.S.A. In lÇn thø nhÊt: 4/2004 Gi÷ mäi b¶n quyÒn ISBN 0-8213-5829-4
 2. 2. Bản Tin Sớm - www.bantinsom.com I. PhÇn më ®Çu …………………………..... 1 1.1 Môc ®Ých ………………………………...... 1 1.2 C¸c vÊn ®Ò chung ………………………..... 3 1.5 Ph¹m vi ¸p dông cña Híng dÉn ………..... 4 1.6 T c¸ch hîp lÖ …………………………..... 5 1.9 Ký hîp ®ång tríc vµ tµi trî håi tè ……...... 7 1.1 0 Liªn doanh ………………………………... 8 1.1 1 XÐt duyÖt cña Ng©n hµng ……………….... 8 1.1 2 Mua s¾m sai quy ®Þnh …………………...... 8 1.1 3 Tham chiÕu ®Õn Ng©n hµng ……………..... 9 1.1 4 Gian lËn vµ tham nhòng …………………... 10 1.1 6 KÕ ho¹ch mua s¾m ……………………….. 12 II. §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) …..... 13 A Quy ®Þnh chung ………………………..... 13 2.1 Më ®Çu ………………………………….... 13 2.2 Lo¹i vµ quy m« hîp ®ång ……………….... 13 2.6 §Êu thÇu hai giai ®o¹n …………………..... 14 2.7 Th«ng b¸o vµ qu¶ng c¸o ………………...... 15 2.9 S¬ tuyÓn ngêi dù thÇu ………………….... 16 B. Hå s¬ mêi thÇu ………………………....... 18 2.1 1 Quy ®Þnh chung ………………………… 18 2.1 3 HiÖu lùc cña ®¬n dù thÇu vµ b¶o l·nh dù thÇu…. 19 2.1 5 Ng«n ng÷ ………………………………..... 20 2.1 6 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i râ rµng …………….... 21 2.1 9 C¸c tiªu chuÈn …………………………..... 22 2.2 0 ViÖc sö dông tªn nh·n hiÖu ……………..... 23 2.2 C¸ch chµo gi¸ 23 1 …………………………….. 2.2 4 §iÒu chØnh gi¸ …………………………..... 24 2.2 6 VËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm ………………..... 25 2.2 8 C¸c ®iÒu kho¶n vÒ tiÒn tÖ ………………..... 26 2.2 9 Lo¹i tiÒn dù thÇu ………………………...... 27 2.3 1 ChuyÓn ®æi tiÒn ®Ó so s¸nh ®¬n dù thÇu ...... 27 2.3 2 §ång tiÒn thanh to¸n ……………………... 28 2.3 4 §iÒu kiÖn vµ c¸ch thanh to¸n ……… 28 2.3 7 Ph¬ng ¸n chµo thÇu thay thÕ …………..... 29 2.3 8 §iÒu kiÖn hîp ®ång ……………………..... 29 2.3 9 B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ……………... 30 2.4 1 §iÒu kho¶n vÒ thëng vµ ph¹t …………..... 31 2.4 2 BÊt kh¶ kh¸ng …………………………...... 31 2.4 3 LuËt ¸p dông vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp …..... 31 C. Më thÇu, xÐt thÇu vµ trao hîp ®ång ….... 32 2.4 4 Thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu ……….... 32 2.4 5 Thñ tôc më thÇu ………………………….. 33 2.4 6 Lµm râ hoÆc söa ®æi ®¬n dù thÇu ……….... 34 2.4 7 B¶o mËt ………………………………….... 34 2.4 8 KiÓm tra s¬ bé ®¬n dù thÇu ……………..... 34 2.4 9 §¸nh gi¸ vµ so s¸nh ®¬n dù thÇu ………..... 35 2.5 5 ¦u tiªn trong níc ……………………….. 37 2.5 7 Gia h¹n hiÖu lùc cña ®¬n dù thÇu ………. 37 2.5 8 §¸nh gi¸ n¨ng lùc nhµ thÇu sau khi xÐt thÇu 38 2.5 9 Trao hîp ®ång …………………………...... 38 2.6 0 Th«ng b¸o trao hîp ®ång ………………..... 39 2.6 B¸c bá tÊt c¶ c¸c ®¬n dù thÇu 39 ii
 3. 3. Bản Tin Sớm - www.bantinsom.com 1 …………...... 2.6 5 Th«ng b¸o l¹i t×nh h×nh …………….... 41 D. §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ thÓ thøc ®¬n gi¶n ….. 41 2.6 6 Nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn mét ch- ¬ng tr×nh nhËp khÈu………………………….... 41 2.6 8 Mua s¾m hµng th«ng dông ……………….. 42 III. C¸c c¸ch mua s¾m kh¸c ……………….... 43 3.1 Quy ®Þnh chung …………………………... 43 3.2 §Êu thÇu quèc tÕ h¹n chÕ (LIB) …………... 43 3.3 §Êu thÇu c¹nh tranh trong níc (NCB) …... 44 3.5 Chµo hµng c¹nh tranh …………………...... 3.6 Hîp ®ång trùc tiÕp ………………………... 46 3.8 Tù lµm …………………………………...... 47 3.9 Mua s¾m qua c¸c c¬ quan cña LHQ …….... 47 3.1 0 C¸c tæ chøc mua s¾m chuyªn m«n ……...... 48 3.1 1 §¹i lý gi¸m ®Þnh ………………………..... 48 3.1 2 Mua s¾m trong c¸c kho¶n vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian ……………......... 49 3.1 3 Mua s¾m theo BOO/BOT/BOOT, chuyÓn nhîng vµ c¸c c¬ chÕ t¬ng tù cña khu vùc t nh©n ………………………………......... 50 3.1 4 Mua s¾m b»ng vèn vay ®îc Ng©n hµng b¶o l·nh …………………………………... 51 3.1 6 Mua s¾m trªn c¬ së thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô ……….... 52 3.1 7 Sù tham gia cña céng ®ång vµo viÖc mua s¾m ……………………………………….. 52 Phô lôc 1: Ng©n hµng xÐt duyÖt c¸c quyÕt ®Þnh mua s¾m …………………...... 54 1. Lªn kÕ ho¹ch mua s¾m ………………….... 54 2. XÐt duyÖt tríc ………………………….... 54 5. XÐt duyÖt sau ……………………………... 57 Phô lôc 2: ¦u tiªn trong níc ………….. 59 1. ¦u tiªn cho nh÷ng hµng hãa s¶n xuÊt trong níc 59 2. ¦u tiªn cho nh÷ng nhµ thÇu trong n- íc ...... 59 Phô lôc 3: ChØ dÉn cho ngêi dù thÇu ..... 63 1. Môc ®Ých ………………………………...... 63 2. Tr¸ch nhiÖm mua s¾m …………………..... 63 3. Vai trß cña ng©n hµng …………………...... 63 4. Th«ng tin vÒ viÖc ®Êu thÇu ……………….. 64 5. Vai trß cña ngêi dù thÇu ……………….... 64 6. B¶o mËt …………………………………... 58 7. Hµnh ®éng cña ng©n hµng ………………... 65 8. Th«ng b¸o l¹i t×nh h×nh …………… 65 iii
 4. 4. Bản Tin Sớm - www.bantinsom.com Ch÷ viÕt t¾t BOO X©y dùng, lµm chñ, vËn hµnh BOOT X©y dùng, lµm chñ, vËn hµnh, chuyÓn giao BOT X©y dùng, vËn hµnh, chuyÓn giao CIF Chi phÝ, b¶o hiÓm, vµ phÝ vËn t¶i CIP Cíc phÝ vµ B¶o hiÓm ®· thanh to¸n (n¬i ®Õn) CPT Cíc phÝ tr¶ ®Õn (tªn n¬i ®Õn) DDP ThuÕ giao nhËn ®· thanh to¸n EXW Gi¸ xuÊt kho, gi¸ xuÊt xëng, hoÆc gi¸ t¹i cæng nhµ m¸y FCA Chuyªn chë miÔn phÝ (tªn ®Þa ®iÓm) GNP Tæng s¶n phÈm quèc gia IBRD Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ (Ng©n hµng ThÕ giíi) ICB §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ IDA HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ LIB §Êu thÇu quèc tÕ h¹n chÕ NCB §Êu thÇu c¹nh tranh trong níc NGO Tæ chøc phi chÝnh phñ PAD Tµi liÖu ®¸nh gi¸ dù ¸n SA Tµi kho¶n ®Æc biÖt SBDs Tµi liÖu ®Êu thÇu tiªu chuÈn UN Liªn hiÖp quèc UNDB Kinh doanh Ph¸t triÓn Liªn hiÖp quèc iv
 5. 5. I. PhÇn më ®Çu Môc ®Ých 1.1 Híng dÉn nµy dµnh cho nh÷ng ngêi thùc hiÖn dù ¸n do Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ (IBRD) hoÆc HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ (IDA)1 tµi trî toµn bé hoÆc mét phÇn, theo nh÷ng chÝnh s¸ch chi phèi viÖc mua s¾m hµng hãa, c«ng tr×nh, vµ dÞch vô (ngo¹i trõ dÞch vô t vÊn)2 cÇn thiÕt cho dù ¸n. HiÖp ®Þnh vay quy ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a Bªn vay vµ Ng©n hµng cßn Híng dÉn nµy cho biÕt vÒ c¸c thñ tôc mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh (kÓ c¶ c¸c dÞch vô liªn quan) cho dù ¸n theo hiÖp ®Þnh. HiÖp ®Þnh vay quy ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a Bªn vay vµ Ng©n hµng, cßn Híng dÉn nµy ¸p dông cho viÖc mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh cho dù ¸n theo quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh vay. C¸c quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña Bªn vay vµ bªn cung øng hµng hãa vµ c«ng tr×nh cho dù ¸n ®îc quy ®Þnh bëi hå s¬ mêi thÇu3 vµ c¸c hîp ®ång do Bªn vay ký víi c¸c bªn cung øng hµng hãa vµ c«ng tr×nh, chø kh«ng ph¶i bëi Híng dÉn nµy hay bëi HiÖp ®Þnh vay. Ngoµi c¸c bªn ký HiÖp ®Þnh vay, kh«ng ai cã bÊt kú quyÒn g× liªn quan ®Õn kho¶n vay. 1 Yªu cÇu vÒ mua s¾m cña IBRD vµ IDA lµ gièng nhau. Trong híng dÉn nµy, nãi ®Õn Ng©n hµng lµ bao gåm c¶ IBRD vµ IDA, nãi ®Õn kho¶n vay lµ bao gåm c¶ kho¶n tÝn dông hoÆc tµi trî IBRD còng nh IDA vµ t¹m øng chuÈn bÞ dù ¸n (PPAs). HiÖp §Þnh Vay bao gåm c¶ HiÖp §Þnh TÝn Dông Ph¸t triÓn, HiÖp §Þnh Tµi trî Ph¸t triÓn, HiÖp ®Þnh Trî cÊp Ph¸t triÓn, vµ HiÖp ®Þnh Dù ¸n. “Ngêi vay” bao gåm ngêi nhËn mét Tµi trî IDA. 2 “Hµng ho¸” vµ “C«ng tr×nh” trong híng dÉn nµy bao gåm c¶ c¸c dÞch vô liªn quan nh vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, l¾p ®Æt, nghiÖm thu ch¹y thö, ®µo t¹o vµ b¶o dìng ban ®Çu. “Hµng ho¸” bao gåm c¸c hµng ho¸ th«ng dông, nguyªn liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vµ nhµ m¸y c«ng nghiÖp. Nh÷ng ®iÒu kho¶n trong Híng dÉn nµy còng ¸p dông cho c¸c dÞch vô ®îc ®Êu thÇu vµ hîp ®ång dùa trªn c¬ së c¸c ®Çu ra vËt chÊt cã kh¶ n¨ng ®o lêng ®îc, nh khoan, vÏ b¶n ®å vµ c¸c ho¹t ®éng t- ¬ng tù. Híng dÉn nµy kh«ng ¸p dông cho dÞch vô T vÊn, dÞch vô t vÊn ®îc quy ®Þnh t¹i Híng dÉn: Lùa chän vµ TuyÓn dông T vÊn cña Bªn vay Ng©n hµng thÕ giíi hiÖn hµnh (t¹i ®©y ®îc gäi lµ Híng dÉn T vÊn). 3 Theo môc ®Ých cña cuèn Híng dÉn nµy, c¸c tõ “bid” vµ “tender” (trong tiÕng Anh) ®Òu cã nghÜa nh nhau (lµ "®Êu thÇu"). 1
 6. 6. C¸c vÊn ®Ò chung 1.2 Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn dù ¸n bao gåm c¶ viÖc ký kÕt vµ qu¶n lý c¸c hîp ®ång theo dù ¸n lµ thuéc vÒ Bªn vay4 . VÒ phÇn m×nh, §iÒu lÖ cña Ng©n hµng yªu cÇu Ng©n hµng ph¶i “… b¶o ®¶m r»ng c¸c kho¶n tiÒn vay chØ ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých cña kho¶n vay ®ã, cã quan t©m tho¶ ®¸ng ®Õn tÝnh kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ vµ kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi c¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ phi kinh tÕ hoÆc c¸c yÕu tè kh¸c”5 . Ng©n hµng ®· x©y dùng c¸c thñ tôc chi tiÕt cho môc tiªu nµy. MÆc dï trong thùc tiÔn c¸c quy ®Þnh vµ thñ tôc mua s¾m cô thÓ ¸p dông cho viÖc thùc hiÖn mét dù ¸n tuú thuéc vµo tõng trêng hîp cô thÓ, cã bèn yÕu tè chung chØ ®¹o c¸c yªu cÇu cña Ng©n hµng: (a) sù cÇn thiÕt cña tÝnh kinh tÕ vµ hiÖu qña trong thùc hiÖn dù ¸n, kÓ c¶ viÖc mua s¾m hµng hãa vµ c«ng tr×nh liªn quan; (b) mèi quan t©m cña Ng©n hµng trong viÖc t¹o cho tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu cã ®ñ t c¸ch hîp lÖ, tõ c¸c níc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn6 th«ng tin nh nhau vµ c¬ héi ngang nhau ®Ó c¹nh tranh trong viÖc cung øng hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh do Ng©n hµng tµi trî; (c) mèi quan t©m cña Ng©n hµng trong viÖc khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp x©y l¾p vµ chÕ t¹o t¹i níc vay; vµ (d) tÇm quan träng cña tÝnh minh b¹ch râ rµng trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu mua s¾m. 4 Trong mét sè trêng hîp, Bªn vay chØ ®ãng vai trß trung gian, cßn dù ¸n do mét c¬ quan hoÆc tæ chøc kh¸c thùc hiÖn. Trong Híng dÉn nµy, nãi tíi Bªn vay lµ bao gåm c¸c c¬ quan vµ tæ chøc ®ã, còng nh nh÷ng Bªn vay l¹i theo c¸c tho¶ thuËn vay l¹i. 5 §iÒu lÖ Ng©n hµng ThÕ giíi; §iÒu III, kho¶n 5(b) vµ §iÒu lÖ HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ; §iÒu V, kho¶n 1(g). 6 Xem ®o¹n 1.6, 1.7, vµ 1.8. 2
 7. 7. 1.3 C¹nh tranh c«ng khai lµ c¬ së cho mua s¾m c«ng hiÖu qu¶. Bªn vay sÏ lùa chän c¸ch thøc thÝch hîp nhÊt cho c«ng viÖc mua s¾m chuyªn biÖt. Trong hÇu hÕt c¸c trêng hîp, ph¬ng ph¸p phï hîp nhÊt lµ ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) cã sù qu¶n lý phï hîp vµ c¸c u ®·i ®îc dµnh cho hµng ho¸ s¶n xuÊt trong níc, vµ khi phï hîp cho c¸c nhµ thÇu néi ®Þa 7 ®èi víi c¸c c«ng tr×nh theo c¸c ®iÒu kiÖn ®îc quy ®Þnh tríc. V× vËy, trong hÇu hÕt nh÷ng trêng hîp ®ã, Ng©n hµng yªu cÇu Bªn vay ph¶i mua sắm hàng hoá, công trình và dịch vụ thong qua ICB công khai đối với tất cả các nhà cung cấp và nhà thầu hîp lÖ8 . PhÇn II cña Híng dÉn nµy m« t¶ thñ tôc ICB. l.4 Trong nh÷ng trêng hîp, khi ICB kh«ng ph¶i lµ ph¬ng ph¸p mua s¾m phï hîp nhÊt, c¸c ph¬ng ph¸p mua s¾m kh¸c cã thÓ ®îc sö dông. PhÇn III m« t¶ c¸c ph¬ng ph¸p mua s¾m kh¸c nµy vµ c¸c tr- êng hîp khi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p ®ã cã thÓ sÏ thÝch hîp h¬n. C¸c ph¬ng ph¸p c¸ biÖt cã thÓ ®îc tu©n theo ®Ó mua s¾m hµng ho¸ cho mét dù ¸n cô thÓ ®îc quy ®Þnh trong HiÖp §Þnh Vay. C¸c hîp ®ång cô thÓ ®îc tµi trî theo dù ¸n vµ ph¬ng ph¸p mua s¾m, phù hợp với HiÖp §Þnh Vay ®îc nªu ra trong KÕ ho¹ch Mua s¾m nh ®îc chØ râ t¹i phần 1.16 cña Híng dÉn nµy. Ph¹m vi ¸p dông cña híng dÉn 1.5 C¸c thñ tôc nªu trong Híng dÉn nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c hîp ®ång hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p ®îc tµi trî toµn bé hay mét phÇn b»ng vèn vay Ng©n hµng9 . Khi c¸c hîp ®ång mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p kh«ng ®îc tµi trî b»ng vèn vay cña Ng©n hµng, Bªn vay cã thÓ ¸p dông c¸c thñ tôc kh¸c. Trong c¸c trêng hîp nh vËy, Ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n r»ng c¸c thñ tôc mua s¾m ®îc ¸p dông sÏ gióp hoµn thµnh nghÜa vô cña Bªn vay lµ b¶o ®¶m cho dù ¸n ®îc tiÕn hµnh ®óng yªu cÇu vµ cã hiÖu qu¶, hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p ®îc mua s¾m: (a) cã chÊt lîng ®óng yªu cÇu vµ phï hîp víi phÇn cßn l¹i cña dù ¸n; (b) ®îc giao hoÆc hoµn thµnh ®óng thêi h¹n; vµ 7 Theo môc ®Ých cña Híng dÉn nµy, “Nhµ thÇu” lµ chØ nãi tíi mét c«ng ty cung cÊp dÞch vô x©y dùng. 8 Xem ®o¹n 1.6, 1.7, vµ 1.8. 9 Bao gåm c¸c trêng hîp mµ Bªn vay tuyÓn dông mét ®¹i lý mua s¾m theo ®o¹n 3.10. (c) cã gi¸ c¶ hîp lý ®Ó kh«ng ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn tÝnh kinh tÕ vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña dù ¸n. T c¸ch hîp lÖ 1.6 §Ó thóc ®Èy tÝnh c¹nh tranh, Ng©n hµng cho phÐp c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n tõ mäi quèc gia ®îc chµo hµng hãa, c«ng tr×nh, vµ dÞch vô cho c¸c dù ¸n do Ng©n hµng tµi trî. BÊt cø ®iÒu kiÖn tham dù nµo ®Òu sÏ chØ giới hạn tíi nh÷ng ®iÒu thiÕt yÕu nh»m b¶o ®¶m n¨ng lùc của đơn vị hoµn thµnh hîp ®ång ®ang ®Ò cËp ®ã.10 1.7 VÒ c¸c hîp ®ång ®îc Ng©n hµng tµi trî toµn bé hoÆc mét phÇn, Ng©n hµng kh«ng cho phÐp Bªn vay tõ chèi viÖc tiÒn hoÆc hËu s¬ tuyÓn mét c«ng ty v× c¸c lý do kh«ng liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c«ng ty ®ã ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng hîp ®ång; còng nh kh«ng cho phÐp Bªn vay lo¹i bÊt cø ngêi dù thÇu nµo v× c¸c lý do t¬ng tù. V× vËy, Bªn vay cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sù cÈn thËn tháa ®¸ng trong viÖc s¬ tuyÓn kü thuËt vµ tµi chÝnh cña ngêi dù thÇu nh»m b¶o ®¶m kh¶ n¨ng cña hä liªn quan ®Õn mét hîp ®ång cô thÓ. 1.8 Nh÷ng trêng hîp ngo¹i lÖ: (a) C¸c C«ng ty cña mét níc hoÆc hµng ho¸ s¶n xuÊt t¹i mét níc cã thÓ bÞ lo¹i nÕu, (i) luËt hoÆc quy ®Þnh chÝnh thøc cña Níc Vay cÊm c¸c quan hÖ th¬ng m¹i víi níc ®ã, víi ®iÒu kiÖn lµ ng©n hµng ph¶i tho¶ m·n r»ng viÖc lo¹i trõ nµy kh«ng ¶nh hëng ®Õn sù c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trong viÖc cung øng hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh yªu cÇu; hoÆc (ii) do mét ®¹o luËt tu©n theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång b¶o an Liªn Hîp quèc ®îc th«ng qua theo Ch¬ng VII cña HiÕn ch¬ng Liªn hîp quèc, Níc Vay cÊm nhËp khÈu bÊt kú mÆt hµng nµo tõ níc ®ã, hoÆc cÊm bÊt kú kho¶n thanh to¸n nµo cho ngêi nµo hoÆc tæ chøc nµo t¹i níc ®ã. Trêng hîp níc cña Bªn vay cÊm chi tr¶ cho mét c«ng ty c¸ biÖt hoÆc cho hµng hãa c¸ biÖt nµo ®ã theo ®¹o luËt ®ã, c«ng ty ®ã cã thÓ bÞ lo¹i. (b) Mét C«ng ty hoÆc c¸c chi nh¸nh C«ng ty ®ã ®· ®îc Bªn vay hîp ®ång ®Ó cung cÊp dÞch vô t vÊn cho viÖc chuÈn bÞ hoÆc thùc hiÖn 10 Ng©n hµng cho phÐp c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®Õn tõ §µi Loan, Trung Quèc, ®îc chµo gi¸ c¸c hµng hãa, c«ng tr×nh, vµ dÞch vô cho c¸c dù ¸n do Ng©n hµng tµi trî. 3
 8. 8. mét dù ¸n sÏ kh«ng ®îc cung cÊp tiÕp sau ®ã hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh, hoÆc dÞch vô n¶y sinh do hoÆc trùc tiÕp liªn quan ®Õn dÞch vô t vÊn cña c«ng ty cho viÖc chuÈn bÞ hoÆc thùc hiÖn ®ã. §iÒu kho¶n nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c C«ng ty kh¸c nhau (chuyªn gia t vÊn, c¸c nhµ thÇu hoÆc nhµ cung øng) cïng nhau thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña nhµ thÇu trong khu«n khæ mét hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay hoÆc hîp ®ång thiÕt kÕ vµ x©y dùng11 . (c) C¸c doanh nghiÖp thuéc së h÷u cña chÝnh phñ cña níc vay chØ cã thÓ ®îc dù thÇu khi x¸c minh ®îc r»ng (i) ®éc lËp vÒ ph¸p lý vµ tµi chÝnh, (ii) ho¹t ®éng theo luËt th¬ng m¹i, vµ (iii) kh«ng ph¶i lµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cña Bªn vay hoÆc Bªn vay l¹i12 . (d) Mét C«ng ty mµ Ng©n hµng ®· tuyªn bè lµ kh«ng cã ®ñ t c¸ch hîp lÖ theo môc (d) trong ®o¹n 1.14 cña Híng dÉn nµy sÏ kh«ng ®ñ t c¸ch ®Ó ®îc trao hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî trong mét thêi gian do Ng©n hµng quyÕt ®Þnh. Ký hîp ®ång tríc vµ tµi trî håi tè 1.9 Bªn vay cã thÓ tiÕn hµnh mét sè bíc ®Çu tiªn cña viÖc mua s¾m tríc khi ký HiÖp ®Þnh vay. Trong nh÷ng trêng hîp nµy, c¸c thñ tôc mua s¾m, kÓ c¶ qu¶ng c¸o, ph¶i tu©n thñ híng dÉn nµy th× c¸c ho¹t ®éng sau nµy míi ®ñ tiªu chuÈn ®îc Ng©n hµng tµi trî, vµ Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh xÐt duyÖt quy tr×nh mµ Bªn vay sö dông. Bªn vay tiÕn hµnh hîp ®ång tríc nh vËy ph¶i chÞu kh¶ n¨ng cã rñi ro. BÊt kú sù ®ång ý nµo cña Ng©n hµng ®èi víi c¸c thñ tôc, tµi liÖu hoÆc ®Ò nghÞ trao hîp ®ång ®Òu kh«ng rµng buéc Ng©n hµng ph¶i cam kÕt cho vay cho dù ¸n ®ã. NÕu hîp ®ång ®îc ký kÕt, viÖc Ng©n hµng hoµn vèn ®Ó tr¶ c¸c kho¶n mµ bªn vay ®îc gäi lµ tµi trî håi tè vµ chØ ®îc phÐp thùc hiÖn trong giíi h¹n quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh vay. 11 Xem ®o¹n 2.5 12 Trõ ph¬ng thøc chñ dù ¸n tù lµm, ®îc phÐp theo ®o¹n 3.8 4
 9. 9. Liªn doanh 1.10 BÊt kú c«ng ty nµo còng cã thÓ dù thÇu ®éc lËp hoÆc trong mét liªn doanh x¸c nhËn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®ù¬c liªn kÕt vµ nhiÒu bªn, hoÆc víi c¸c nhµ thÇu trong níc vµ/ hoÆc víi c¸c c«ng ty níc ngoµi, nhng Ng©n hµng kh«ng chÊp nhËn nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êu thÇu b¾t buéc liªn doanh hoÆc c¸c h×nh thøc liªn kÕt b¾t buéc gi÷a c¸c c«ng ty. XÐt duyÖt cña ng©n hµng 1.11 Ng©n hµng sÏ xÐt duyÖt c¸c thñ tôc mua s¾m, hå s¬ mêi thÇu, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ thÇu, khuyÕn nghÞ trao hîp ®ång vµ hîp ®ång cña Bªn vay ®Ó ®¶o ®¶m r»ng qu¸ tr×nh mua s¾m ®îc tiÕn hµnh theo ®óng c¸c thñ tôc ®· ®îc nhÊt trÝ. C¸c thñ tôc xÐt duyÖt ®îc m« t¶ trong Phô lôc 1. KÕ ho¹ch mua s¾m do Ng©n hµng phª duyÖt13 sÏ quy ®Þnh cô thÓ møc ¸p dông c¸c thñ tôc xÐt duyÖt nµy ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p kh¸c nhau ®îc tµi trî toµn bé hoÆc mét phÇn b»ng vèn vay Ng©n hµng. Mua s¾m sai quy ®Þnh (Misprocurement) 1.12 Ng©n hµng kh«ng tµi trî cho c¸c kho¶n chi cho hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p mua s¾m kh«ng theo ®óng c¸c thñ tôc ®· tho¶ thuËn trong HiÖp ®Þnh vay vµ nh ®îc tr×nh bµy kü h¬n trong KÕ ho¹ch Mua s¾m14 . Trong nh÷ng trêng hîp nh vËy, Ng©n hµng sÏ tuyªn bè mua s¾m sai quy ®Þnh, vµ chÝnh s¸ch cña Ng©n hµng lµ huû bá phÇn vèn vay ph©n bæ cho nh÷ng hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p ®· mua s¾m sai quy ®Þnh. H¬n n÷a, Ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chÊn chØnh kh¸c theo HiÖp ®Þnh vay. Ngay c¶ khi hîp ®ång ®îc trao sau khi cã tuyªn bè “kh«ng ph¶n ®èi” cña Ng©n hµng, Ng©n hµng vÉn cã thÓ tuyªn bè mua s¾m sai quy ®Þnh nÕu Ng©n hµng kÕt luËn r»ng “kh«ng ph¶n ®èi” ®îc ®- a ra trªn c¬ së th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng chÝnh x¸c, hoÆc sai l¹c do Bªn vay cung cÊp, hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång ®· bÞ söa ®æi mµ kh«ng cã sù phª duyÖt cña Ng©n hµng. Tham chiÕu ®Õn Ng©n hµng ThÕ giíi 13 Xem ®o¹n 1.16 14 Xem ®o¹n 1.16 1.13 NÕu bªn vay muèn nãi ®Õn Ng©n hµng trong tµi liÖu mua s¾m th× cã thÓ dïng c¸c c©u sau: “(Tªn Bªn vay) ®· nhËn ®îc (hoÆc trong mét sè tr- êng hîp phï hîp ghi lµ “®ang tiÕn hµnh vay”) mét [kho¶n vay] tõ [Ng©n hµng T¸i thiÕt vµ Ph¸t triÓn Quèc tÕ] (“Ng©n hµng”) b»ng c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau t¬ng ®¬ng… USD ®Ó chi cho (tªn dù ¸n), vµ dù ®Þnh dïng mét phÇn [vèn vay] nµy ®Ó thanh to¸n c¸c chi phÝ hîp lÖ theo hîp ®ång nµy. ViÖc thanh to¸n cña Ng©n hµng chØ ®îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña (tªn Bªn vay) vµ sau khi ®îc Ng©n hµng phª duyÖt, vµ ph¶i tu©n thñ trªn mäi ph¬ng diÖn c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña HiÖp ®Þnh [vay]. HiÖp ®Þnh [vay] cÊm rót vèn tõ tµi kho¶n vèn [vay] ®Ó chi tr¶ bÊt kú kho¶n thanh to¸n nµo cho nh÷ng ngêi hoÆc nh÷ng tæ chøc, hoÆc chi tr¶ cho viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ nµo, nÕu viÖc thanh to¸n hoÆc nhËp khÈu ®ã, theo Ng©n hµng biÕt lµ bÞ cÊm bëi mét quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång b¶o an Liªn hîp quèc theo ch¬ng VII cña HiÕn ch¬ng Liªn hîp Quèc15 . Kh«ng bªn nµo ngoµi (tªn Bªn vay) ®îc hëng bÊt kú mét quyÒn nµo trong HiÖp ®Þnh vay hoÆc cã thÓ ®ßi rót bÊt cø kho¶n nµo tõ vèn [vay].”16 Gian lËn vµ tham nhòng 1.14 ChÝnh s¸ch cña Ng©n hµng yªu cÇu Bªn vay (bao gåm c¶ nh÷ng ngêi thô hëng vèn vay tõ Ng©n hµng), còng nh ngêi tham gia ®Êu thÇu, ng- êi cung øng, vµ nhµ thÇu x©y l¾p trong khu«n khæ c¸c hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî ph¶i t«n träng nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc cao nhÊt trong qu¸ tr×nh mua s¾m vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®ã. Theo chÝnh s¸ch nµy: (a) Ng©n hµng ®Þnh nghÜa nh÷ng thuËt ng÷ díi ®©y cho môc ®Ých cña ®iÒu kho¶n nµy: (i) “Hµnh ®éng tham nhòng” lµ chµo mêi, cho, nhËn hoÆc xin, trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, bÊt cø mét thø g× cã gi¸ trÞ lµm ¶nh hëng tíi hµnh ®éng cña ngêi thi hµnh c«ng vô17 trong qu¸ tr×nh mua 15 C¸c ®iÒu kiÖn chung cña IBRD ¸p dông cho Kho¶n vay vµ HiÖp ®Þnh B¶o ®¶m; §iÒu V; PhÇn 5.01 vµ C¸c ®iÒu kiÖn chung cña IDA ¸p dông cho HiÖp ®Þnh TÝn dông Ph¸t triÓn; §iÒu V, PhÇn 5.01. 16 Thay b»ng c¸c ch÷ “tÝn dông”, “HiÖp héi Ph¸t triÓn Quèc tÕ”, vµ “HiÖp ®Þnh TÝn dông” khi thÝch hîp. 17 Bao gåm c¶ nh©n viªn Ng©n hµng ThÕ giíi vµ nh©n viªn cña c¸c tæ chøc thùc hiÖn hoÆc xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh mua s¾m. 8
 10. 10. s¾m hoÆc trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång; (ii) “Hµnh ®éng gian lËn” lµ tr×nh bµy sai sù thËt hoÆc bá sãt ®Ó g©y ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh mua s¾m hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång; (iii) “Hµnh ®éng c©u kÕt, th«ng ®ång” lµ mét mu ®å hoÆc s¾p xÕp gi÷a hai hoÆc nhiÒu nhµ thÇu, ®îc hoÆc kh«ng ®îc Bªn vay biÕt, ®Ó t¹o nªn gi¸ thÇu gi¶ t¹o ë møc kh«ng cã tÝnh c¹nh tranh; (iv) “Hµnh ®éng Ðp buéc” lµ lµm h¹i hoÆc ®e do¹ lµm h¹i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ngêi vµ tµi s¶n ®Ó t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh mua s¾m ®Êu thÇu hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång; (b) Ng©n hµng sÏ b¸c bá ®Ò nghÞ trao hîp ®ång nÕu Ng©n hµng x¸c ®Þnh ®îc r»ng ngêi dù thÇu ®îc kiÕn nghÞ ®Ó trao hîp ®ång cã hµnh ®éng, trùc tiÕp hoÆc th«ng qua mét ngêi thay mÆt, liên quan đến tham nhòng, gian lËn, th«ng ®ång, hoÆc b¾t Ðp trong khi c¹nh tranh giµnh hîp ®ång ®ã; (c) Ng©n hµng sÏ huû bá phÇn vèn vay ®· ph©n cho mét hîp ®ång hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh nÕu bÊt kú khi nµo x¸c ®Þnh ®îc r»ng ®¹i diÖn cña Bªn vay hoÆc ngêi hëng lîi tõ vèn vay cã hµnh ®éng tham nhòng gian lËn, th«ng ®ång, hoÆc Ðp buéc trong qu¸ tr×nh mua s¾m hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång mµ Bªn vay kh«ng cã hµnh ®éng kÞp thêi vµ phï hîp ®Ó chÊn chØnh t×nh h×nh tho¶ m·n ®îc yªu cÇu cña Ng©n hµng; (d) Ng©n hµng quy ®Þnh h×nh thøc ph¹t, bao gåm c¶ tuyªn bè mét C«ng ty hoÆc c¸ nh©n, lµ kh«ng ®ñ t c¸ch hîp lÖ ®Ó ®îc trao hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî vÜnh viÔn hoÆc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nÕu vµo bÊt kú lóc nµo Ng©n hµng x¸c ®Þnh ®îc r»ng C«ng ty ®ã cã nh÷ng hµnh ®éng, trùc tiÕp hoÆc th«ng qua mét ngêi thay mÆt, liên quan đến tham nhòng, gian lËn, th«ng ®ång, hoÆc b¾t Ðp, trong khi c¹nh tranh ®Ó giµnh hîp ®ång, hoÆc khi thùc hiÖn mét hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî; vµ (e) Ng©n hµng cã quyÒn yªu cÇu ®a vµo hå s¬ mêi thÇu vµ hîp ®ång do Ng©n hµng tµi trî mét ®iÒu kho¶n buéc nh÷ng ngêi dù thÇu, c¸c nhµ cung øng vµ nhµ thÇu cho phÐp Ng©n hµng thanh tra c¸c tµi kho¶n vµ hå s¬ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn hå s¬ dù thÇu vµ thùc hiÖn hîp ®ång cña hä vµ cã quyÒn ®a kiÓm to¸n viªn do Ng©n hµng bæ nhiÖm tiÕn hµnh kiÓm to¸n c¸c tµi kho¶n vµ hå s¬ ®ã. 1.15 Khi ®îc Ng©n hµng ®ång ý, Bªn vay cã thÓ ®a vµo mÉu ®¬n xin dù thÇu c¸c hîp ®ång lín do Ng©n hµng tµi trî mét cam kÕt cña ngêi dù thÇu tu©n thñ luËt ph¸p cña níc Bªn vay chèng gian lËn vµ tham nhòng (gåm c¶ hèi lé) trong qu¸ tr×nh c¹nh tr¹nh vµ thùc hiÖn hîp ®ång, nh ®· nªu trong hå s¬ mêi thÇu18 . Ng©n hµng sÏ chÊp nhËn viÖc ®a vµo cam kÕt ®ã khi níc Bªn vay ®Ò nghÞ, víi ®iÒu kiÖn nh÷ng s¾p xÕp chi phèi cam kÕt nµy lµm tho¶ m·n yªu cÇu cña Ng©n hµng. KÕ ho¹ch Mua s¾m 1.16 Lµ mét phÇn cña c«ng t¸c chuÈn bÞ cho dù ¸n, Bªn vay sÏ chuÈn bÞ vµ, tríc khi tiÕn hµnh th¬ng th¶o vay, cung cÊp cho Ng©n hµng ®Ó Ng©n hµng phª duyÖt, mét KÕ ho¹ch Mua s¾m19 mµ Ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn ®îc, trong ®ã nªu ra: (a) c¸c hîp ®ång (gãi thÇu) cô cho hµng hãa, c«ng tr×nh, vµ/ hoÆc dÞch vô cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n trong giai ®o¹n ®Çu - Ýt nhÊt lµ 18 th¸ng; (b) c¸c ph¬ng ph¸p mua s¾m cho c¸c gãi thÇu nµy ®îc HiÖp ®Þnh vay cho phÐp, vµ (c) c¸c thñ tôc xÐt duyÖt liªn quan cña Ng©n hµng20 . Bªn vay sÏ cËp nhËt KÕ ho¹ch Mua s¾m hµng n¨m hoÆc khi cÇn thiÕt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Bªn vay ph¶i thùc hiÖn KÕ ho¹ch Mua s¾m theo ®óng phª duyÖt cña Ng©n hµng. II. §Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) A. Quy ®Þnh chung 18 VÝ dô, cam kÕt ®ã cã thÓ ®îc viÕt nh sau: "Chóng t«i cam kÕt r»ng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh (vµ nÕu chóng t«i ®îc trao thÇu, thùc hiÖn) hîp ®ång trªn, chóng t«i sÏ tu©n thñ tuyÖt ®èi nh÷ng ®iÒu luËt chèng l¹i gian lËn vµ tham nhòng hiÖn hµnh trong níc cña [Bªn mua] [Bªn thuª] ®îc [Bªn mua] [Bªn thuª] nªu trong c¸c hå s¬ mêi thÇu cho hîp ®ång nµy. 19 NÕu Dù ¸n bao gåm viÖc lùa chän dÞch vô t vÊn, KÕ ho¹ch Mua s¾m còng ph¶i bao gåm c¸c c¸ch lùa chän dÞch vô t vÊn phï hîp víi Híng dÉn nµy: Lùa chän vµ TuyÓn dông t vÊn cña Bªn vay Ng©n hµng ThÕ giíi. Ng©n hµng sÏ c«ng bè KÕ ho¹ch Mua s¾m ban ®Çu sau khi kho¶n vay cã liªn quan ®· ®îc phª duyÖt; c¸c cËp nhËt bæ sung sÏ ®îc c«ng bè sau khi Ng©n hµng phª duyÖt chóng. 20 Xem Phô lôc 1 9
 11. 11. Më ®Çu 2.1 Môc ®Ých cña ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB) nh nªu trong Híng dÉn nµy lµ nh»m th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi dù thÇu cã kh¶ n¨ng vµ ®ñ t c¸ch hîp lÖ21 vÒ yªu cÇu cña Bªn vay vµ t¹o cho hä mét c¬ héi ®Êu thÇu b×nh ®¼ng ®Ó cung cÊp c¸c hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cÇn mua. Lo¹i vµ quy m« hîp ®ång 2.2 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ lo¹i hîp ®ång sÏ ®îc ký kÕt vµ bao gåm c¸c ®iÒu kho¶n dù kiÕn phï hîp cho hîp ®ång ®ã. C¸c lo¹i hîp ®ång phæ biÕn nhÊt quy ®Þnh viÖc thanh to¸n trªn c¬ së trän gãi, ®¬n gi¸, chi phÝ cã thÓ hoµn tr¶ ®îc céng c¸c lo¹i phÝ, hoÆc hçn hîp c¸c thÓ lo¹i ®ã. C¸c hîp ®ång thanh to¸n theo thùc chi (reimbursable cost contracts) chØ ®îc Ng©n hµng chÊp thuËn trong c¸c trêng hîp ngo¹i tÖ nh ®iÒu kiÖn rñi do cao hoÆc khi chi phÝ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh tríc ®îc mét c¸ch ®ñ chÝnh x¸c. C¸c hîp ®ång lo¹i nµy cÇn cã mét sè yÕu tè khuyÕn khÝch hîp lý ®Ó h¹n chÕ chi phÝ. 2.3 Quy m« vµ ph¹m vi cña tõng hîp ®ång cô thÓ phô thuéc vµo tÇm cì, tÝnh chÊt vµ ®Þa ®iÓm cña dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n ®ßi hái nh÷ng h¹ng môc kh¸c nhau vÒ thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p th× th«ng thêng trao các hợp đồng riêng biệt cho nhà cung cấp và/hoặc lắp đặt cho những hạng mục khác nhau của thiết bị và nhà máy22 vµ cho c«ng tr×nh. 2.4 §èi víi dù ¸n ®ßi hái nhiÒu c«ng tr×nh x©y l¾p vµ h¹ng môc thiÕt bÞ t¬ng tù nhng t¸ch biÖt nhau th× cã thÓ mêi thÇu theo c¸c ph¬ng ¸n hîp ®ång lùa chän kh¸c nhau (alternative contract options) ®Ó thu hót sù quan t©m cña c¶ C«ng ty lín vµ nhá. C¸c C«ng ty nµy ®îc phÐp ®Êu thÇu cho tõng hîp ®ång riªng lÎ (tõng phÇn) hoÆc ®Êu thÇu cho mét nhãm hîp ®ång gièng nhau (gãi) tuú theo ph¬ng ¸n lùa chän cña hä. TÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu vµ nhãm c¸c hå s¬ dù thÇu sÏ cã cïng mét h¹n nép HSDT, ®îc më vµ ®¸nh gi¸ cïng mét lóc ®Ó quyÕt ®Þnh hå s¬ dù thÇu hoÆc nhãm hå s¬ dù thÇu ®a ra ph¬ng ¸n cã chi phÝ ®îc ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt ®èi víi Bªn vay.23 21 Xem ®o¹n 1.6, 1.7, vµ 1.8. 22 Theo môc ®Ých cña Híng dÉn nµy, "nhµ m¸y" lµ nãi ®Õn trang thiÕt bÞ ®îc l¾p ®Æt, nh lµ mét c¬ së s¶n xuÊt. 23 Xem ®o¹n 2.49-2.54 vÒ phÇn thñ tôc ®¸nh gi¸ thÇu. 2.5 Trong mét sè trêng hîp, Ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn hoÆc yªu cÇu ph¬ng thøc hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay, trong ®ã viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ viÖc x©y dùng mét nhµ m¸y hoÆc c«ng tr×nh c«ng nghiÖp hoµn chØnh ®îc thùc hiÖn theo mét hîp ®ång. HoÆc lµ Bªn vay cã thÓ chÞu tr¸ch nhiÖm viÖc thiÕt kÕ, sau ®ã mêi thÇu ký hîp ®ång d¹ng tr¸ch nhiÖm duy nhÊt ®Ó cung øng vµ l¾p ®Æt tÊt c¶ thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cÇn thiÕt. C¸c lo¹i hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng (design and build) hoÆc hîp ®ång qu¶n lý24 còng cã thÓ ®îc chÊp nhËn nÕu phï hîp25 . §Êu thÇu hai giai ®o¹n 2.6 Trong trêng hîp c¸c hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay hoÆc c¸c hîp ®ång cho c¸c nhµ m¸y lín, phøc t¹p hoÆc c¸c c«ng tr×nh c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng phøc t¹p th× viÖc chuÈn bÞ tríc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kü thuËt cã thÓ lµ kh«ng nªn lµm hoÆc kh«ng thùc tÕ. Trong c¸c trêng hîp nh vËy, nªn sö dông thñ tôc ®Êu thÇu hai giai ®o¹n. Giai ®o¹n mét mêi c¸c nhµ thÇu ®a ra c¸c ®Ò xuÊt kü thuËt cha cã gi¸ trªn c¬ së thiÕt kÕ s¬ bé hoÆc yªu cÇu tÝnh n¨ng sö dông. C¸c ®Ò xuÊt nµy sÏ ®- îc lµm râ vµ ®iÒu chØnh vÒ mÆt kü thuËt vµ th- ¬ng m¹i. Giai ®o¹n hai mêi thÇu b»ng hå s¬ mêi thÇu ®· ®iÒu chØnh 26 vµ c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu gåm ph¬ng ¸n kü thuËt hoµn chØnh vµ gi¸ chµo. Th«ng b¸o vµ qu¶ng c¸o 2.7 ViÖc th«ng b¸o ®óng lóc vÒ c¸c c¬ héi ®Êu thÇu cùc kú quan träng trong ®Êu thÇu c¹nh tranh. §èi víi c¸c dù ¸n cã mua s¾m theo thÓ thøc ICB, Bªn vay ph¶i chuÈn bÞ vµ nép cho Ng©n hµng mét dù th¶o th«ng b¸o chung vÒ mua s¾m (General Procurement Notice - GPN). Ng©n hµng sÏ thu xÕp viÖc ®¨ng th«ng b¸o ®ã trªn b¸o ®iÖn tö Kinh doanh ph¸t triÓn cña LHQ (UNDB online) 24 Trong x©y dùng, nhµ thÇu qu¶n lý thêng kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng tr×nh mµ ký kÕt hîp ®ång vµ qu¶n lý c«ng viÖc cña c¸c nhµ thÇu kh¸c, chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vµ rñi ro gi¸ c¶, chÊt lîng, vµ thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é. Ngîc l¹i, ngêi qu¶n lý x©y dùng (construction manager) lµ mét chuyªn gia t vÊn cho Bªn vay hoÆc ®¹i diÖn cña Bªn vay, th× kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c rñi ro ®ã. (NÕu do Ng©n hµng tµi trî th× dÞch vô cña ngêi qu¶n lý x©y dùng ®ã ph¶i ®îc mua s¾m theo Híng dÉn T vÊn. Xem chó thÝch 2.) 25 Xem ®o¹n 3.14 vµ 3.15 vÒ phÇn giao thÇu dùa trªn c«ng t¸c thùc hiÖn. 26 Trong khi xem xÐt l¹i hå s¬ dù thÇu trong giai ®o¹n hai, Bªn vay cÇn t«n träng tÝnh b¶o mËt cña ®Ò xuÊt kü thuËt mµ nhµ thÇu sö dông trong giai ®äan mét, nhÊt qu¸n víi tÝnh minh b¹ch vµ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. 10
 12. 12. vµ trªn t¹p chÝ Development Gateway's dgMarket27 , th«ng b¸o ®ã ph¶i cã th«ng tin vÒ Bªn vay (hoÆc bªn sÏ vay), sè tiÒn vµ môc ®Ých cña kho¶n vay, quy m« mua s¾m theo thÓ thøc ICB, tªn, sè ®iÖn tho¹i (hoÆc fax), vµ ®Þa chØ cña c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm viÖc mua s¾m cña Bªn vay vµ ®Þa chØ Website n¬i göi th«ng b¸o mua s¾m. NÕu ®· biÕt, ngµy dù tÝnh ph¸t hµnh hå s¬ s¬ tuyÓn hoÆc mêi thÇu, còng ph¶i ®îc nªu râ. Hå s¬ s¬ tuyÓn hoÆc mêi thÇu liªn quan, tuỳ theo từng trường hợp, sẽ kh«ng ®îc ph¸t hµnh cho c«ng chóng tríc ngày Th«ng b¸o Mua s¾m Chung ®îc ph¸t hµnh. 2.8 Th«ng b¸o s¬ tuyÓn hoÆc mêi thÇu ph¶i ®îc qu¶ng c¸o víi t c¸ch lµ Th«ng b¸o Mua s¾m cụ thể trªn Ýt nhÊt lµ mét tê b¸o ph¸t hµnh trªn ph¹m vi toµn quèc t¹i níc vay (hoÆc trªn c«ng b¸o, hoÆc t¹i mét cæng ®iÖn tö ®îc truy cËp miÔn phÝ). C¸c th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc s¬ tuyÓn nµy còng sÏ ®- îc ®¨ng trªn b¸o UNDB online vµ trªn dgMarket. ViÖc th«ng b¸o ph¶i ®îc lµm sao ®Ó cã ®ñ thêi gian cho c¸c nhµ thÇu cã thÓ nhËn ®îc hå s¬ s¬ tuyÓn hoÆc gäi thÇu, chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù s¬ tuyÓn hoÆc dù thÇu cña hä.28 S¬ tuyÓn ngêi dù thÇu 2.9 ViÖc s¬ tuyÓn thêng lµ cÇn thiÕt cho c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p lín vµ phøc t¹p hoÆc trong bÊt kú trêng hîp nµo kh¸c mµ chi phÝ cao cho viÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu chi tiÕt cã thÓ kh«ng khuyÕn khÝch c¹nh tranh, nh thiÕt bÞ thiÕt kÕ theo yªu cÇu, nhµ m¸y c«ng nghiÖp, c¸c dÞch vô chuyªn ngµnh, tæ hîp th«ng tin vµ c«ng nghÖ, vµ c¸c hîp ®ång thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ch×a kho¸ trao tay, c¸c hîp ®ång thiÕt kÕ và x©y dùng (design and build) hoÆc hîp ®ång qu¶n lý (management contracting). §iÒu nµy còng sÏ ®¶m b¶o chØ göi th«ng b¸o mêi ®Êu thÇu cho nh÷ng nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng vµ nguån lùc. ViÖc s¬ tuyÓn ph¶i dùa hoµn toµn vµo kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn tèt mét hîp ®ång cô thÓ, cã tÝnh ®Õn (a) kinh nghiÖm vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång t¬ng tù cña hä tríc ®©y; (b) n¨ng lùc 27 Kinh doanh Ph¸t triÓn (UNDB) lµ mét Ên phÈm cña LHQ. Xem th«ng tin thuª bao t¹i: Kinh doanh Ph¸t triÓn, Liªn hîp quèc, Hßm th sè GCPO 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Website: www.devbusiness.com; email: dbsubscribe@un.org); Development Gateway Market lµ mét cæng ®iÖn tö cña Development Gateway Foundation, 1889 phè F, N.W. Washington, DC 20006, USA (Website: www.dgmarket.com). 28 Xem ®o¹n 2.44 cña hä vÒ con ngêi, m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng hoÆc chÕ t¹o vµ (c) kh¶ n¨ng tµi chÝnh.29 2.10 Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn thÇu cho c¸c hîp ®ång cô thÓ hoÆc nhãm c¸c hîp ®ång t¬ng tù ph¶i qu¶ng c¸o vµ th«ng b¸o nh m« t¶ trong c¸c phÇn 2.7 vµ 2.8 nãi trªn. Ph¹m vi cña hîp ®ång vµ c¸c yªu cÇu râ rµng vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n ph¶i ®îc göi cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi ®· ®¸p l¹i th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn. TÊt c¶ nh÷ng ngêi ®· xin s¬ tuyÓn vµ ®¸p øng ®îc c¸c tiªu chuÈn ®· ®Ò ra ph¶i ®îc tham gia ®Êu thÇu. Bªn vay ph¶i th«ng b¸o cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi ®· nép ®¬n biÕt kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. Ngay sau khi s¬ tuyÓn xong, hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®îc cÊp cho c¸c nhµ thÇu ®ñ tiªu chuÈn. §èi víi viÖc s¬ tuyÓn cho c¸c nhãm hîp ®ång sÏ ®îc trao trong mét kho¶ng thêi gian, cã thÓ cã h¹n møc vÒ sè lîng hoÆc tæng gi¸ trÞ trao cho bÊt kú mét nhµ thÇu nµo dùa trªn c¬ së nguån lùc cña nhµ thÇu ®ã. Danh s¸ch c¸c C«ng ty tróng s¬ tuyÓn trong nh÷ng trêng hîp nh vËy ph¶i ®îc ®Þnh kú cËp nhËt. Nh÷ng th«ng tin nhµ thÇu ®· ®a ra khi nép hå s¬ s¬ tuyÓn ph¶i ®îc kiÓm tra vµ kh¼ng ®Þnh l¹i khi trao hîp ®ång. Nhµ thÇu nµo ®îc coi lµ kh«ng cßn n¨ng lùc hoÆc nguån lùc ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng hîp ®ång n÷a th× sÏ kh«ng ®îc trao hîp ®ång. B. Hå s¬ mêi thÇu Quy ®Þnh chung 2.11 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i cung cÊp tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó nhµ thÇu tiÒm n¨ng chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu c¸c hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cÇn cung cÊp. MÆc dï chi tiÕt vµ ®é phøc t¹p cña nh÷ng tµi liÖu nµy thay ®æi theo quy m« vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu vµ hîp ®ång dù kiÕn, hå s¬ mêi thÇu thêng bao gåm: th«ng b¸o mêi thÇu, chØ dÉn cho ngêi dù thÇu, mÉu hå s¬ dù thÇu, mÉu hîp ®ång, ®iÒu kiÖn hîp ®ång (®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ), ®¨c tÝnh kü thuËt vµ b¶n vÏ, th«ng sè kü thuËt liªn quan (bao gåm hå s¬ ®Þa chÊt vµ m«i trêng tù nhiªn); danh môc hµng hãa hoÆc b¶ng kª khèi lîng; thêi h¹n giao hµng hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh; vµ c¸c phô lôc cÇn thiÕt nh c¸c mÉu biÓu vÒ c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c nhau. C¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ vµ chän hå s¬ dù thÇu có giá ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt (lowest evaluated bid) ph¶i nªu râ trong phÇn chØ dÉn cho ngêi dù thÇu 29 Ng©n hµng ®· cã MÉu chuÈn Hå s¬ S¬ tuyÓn ®Ó cho Bªn vay sö dông, khi phï hîp. 11
 13. 13. vµ/ hoÆc yªu cÇu kü thuËt. NÕu cÇn ph¶i thu phÝ hå s¬ mêi thÇu, th× phÝ ®ã ph¶i hîp lý vµ chØ tÝnh chi phÝ ®Ó in vµ göi hå s¬ mêi thÇu tíi ngêi dù thÇu. Møc phÝ kh«ng ®îc qu¸ cao tíi møc kh«ng khuyÕn khÝch ®îc c¸c nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc tham gia. Bªn vay cã thÓ sö dông mét hÖ thèng ®iÖn tö ®Ó ph©n phèi hå s¬ mêi thÇu, víi ®iÒu kiÖn tháa m·n yªu cÇu cña Ng©n hµng vÒ sù thÝch hîp cña hÖ thèng Êy. NÕu hå s¬ mêi thÇu ®îc ph©n phèi qua ®êng ®iÖn tö, hÖ thèng ®iÖn tö cÇn ®îc ®¶m b¶o an toµn tr¸nh mäi söa ®æi hå s¬ mêi thÇu vµ kh«ng h¹n chÕ truy cËp cña ngêi dù thÇu tíi hå s¬ mêi thÇu. Híng dÉn vÒ c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña hå s¬ mêi thÇu ®îc nªu trong c¸c ®äan sau ®©y. 2.12 Bªn vay ph¶i sö dông Hå s¬ mêi thÇu m uẫ (SBD) phï hîp do Ng©n hµng ph¸t hµnh, khi cÇn thiÕt cã thÓ söa ®æi ë møc tèi thiÓu mµ Ng©n hµng chÊp nhËn ®îc ®Ó nªu c¸c vÊn ®Ò ®Æc thï cña tõng dù ¸n. BÊt kú söa ®æi nµo sÏ chØ ®îc nªu ë phÇn d÷ liÖu mêi thÇu hoÆc d÷ liÖu hîp ®ång, hoÆc ®iÒu kiÖn riêng của hîp ®ång. Kh«ng ®îc thay ®æi c¸c c©u ch÷ chuÈn trong SBD cña Ng©n hµng. Khi kh«ng cã hå s¬ mêi thÇu mẫu thÝch hîp ®· ®îc ph¸t hµnh, Bªn vay ph¶i dïng c¸c ®iÒu kiÖn chung hîp ®ång vµ c¸c mÉu hîp ®ång chuÈn kh¸c ®îc quèc tÕ c«ng nhËn vµ ®îc Ng©n hµng chÊp nhËn. HiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu vµ b¶o l·nh dù thÇu 2.13 Nh÷ng ngêi dù thÇu ph¶i nép hå s¬ dù thÇu cã gi¸ trÞ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®- îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ®ñ ®Ó Bªn vay cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh viÖc so s¸nh vµ ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu, xem xÐt c¸c kiÕn nghÞ trao hîp ®ång víi Ng©n hµng (nÕu KÕ ho¹ch Mua s¾m yªu cÇu) vµ ®¹t c¸c thñ tôc phª duyÖt cÇn thiÕt ®Ó hîp ®ång cã thÓ ®îc trao trong kho¶ng thêi gian ®ã. 2.14 Bªn vay cã quyÒn ®ßi hái mét b¶o l·nh dù thÇu. Khi ®îc sö dông, b¶o l·nh dù thÇu sÏ theo sè tiÒn vµ mÉu m· ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu30 vµ sÏ cßn nguyªn gi¸ trÞ trong thêi h¹n bèn tuÇn sau thêi h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, ®Ó Bªn vay cã ®ñ thêi gian hµnh ®éng nÕu cÇn ph¶i tÞch thu b¶o l·nh dù thÇu. B¶o l·nh dù thÇu sÏ ®îc tr¶ l¹i cho nh÷ng ngêi kh«ng tróng thÇu mét khi hîp 30 BiÓu mÉu cña b¶o l·nh dù thÇu ph¶i phï hîp víi hå s¬ mêi thÇu tiªu chuÈn vµ sÏ ®îc ph¸t hµnh bëi mét ng©n hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh cã uy tÝn do ngêi dù thÇu lùa chän. NÕu tæ chøc ph¸t hµnh b¶o l·nh ®Æt trô së n»m ngoµi l·nh thæ ®Êt níc cña Bªn vay, sÏ ph¶i cã mét tæ chøc tµi chÝnh ®èi t¸c cã trô së t¹i níc cña Bªn vay ®Ó khiÕn b¶o l·nh cã thÓ thi hµnh ®îc. ®ång ®· ®îc ký víi ngêi tróng thÇu. Thay cho mét b¶o l·nh dù thÇu, Bªn vay cã thÓ yªu cÇu nh÷ng ngêi dù thÇu ký mét tê tuyªn bè chÊp nhËn r»ng nÕu hä rót hoÆc söa ®æi hå s¬ dù thÇu cña m×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc hoÆc hä ®îc trao hîp ®ång nhng kh«ng ký kÕt hîp ®ång hoÆc nép mét b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång tríc thêi gian hÕt h¹n quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngêi dù thÇu sÏ bÞ mÊt t c¸ch hîp lÖ ®Ó dù thÇu trong mét kho¶ng thêi gian ®èi víi bÊt cø hîp ®ång nµo víi Bªn vay. Ng«n ng÷ 2.15 Hå s¬ tuyÓn vµ mêi thÇu vµ hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc so¹n b»ng mét trong c¸c ng«n ng÷ sau ®©y, do Bªn vay lùa chän: tiÕng Anh, Ph¸p, hoÆc T©y Ban Nha. Hîp ®ång ký kÕt víi ngêi tróng thÇu sÏ ®îc so¹n th¶o b»ng ng«n ng÷ ®· lùa chän cho hå s¬ mêi thÇu, vµ ng«n ng÷ nµy sÏ lµ ng«n ng÷ chi phèi c¸c quan hÖ hîp ®ång gi÷a Bªn vay vµ ngêi tróng thÇu. Ngoµi viÖc ph¶i ®îc so¹n th¶o b»ng tiÕng Anh, tiÕng Ph¸p, hoÆc tiÕng T©y Ban Nha, hå s¬ s¬ tuyÓn vµ mêi thÇu cã thÓ, tïy thuéc sù lùa chän cña Bªn vay, còng ®îc so¹n th¶o b»ng quèc ng÷ cña ®Êt níc Bªn vay (hoÆc ng«n ng÷ ®- îc sö dông trªn ph¹m vi toµn quèc cña níc Bªn vay trong c¸c giao dÞch th¬ng m¹i)31 . NÕu hå s¬ s¬ tuyÓn vµ mêi thÇu ®îc so¹n th¶o b»ng hai ng«n ng÷, nh÷ng ngêi dù thÇu sÏ ®îc cho phÐp nép hå s¬ dù thÇu cña m×nh b»ng mét trong hai ng«n ng÷ nµy. Trong trêng hîp nh vËy, hîp ®ång ký kÕt víi ngêi tróng thÇu sÏ ®îc so¹n b»ng ng«n ng÷ mµ hå s¬ dù thÇu ®· ®Ö tr×nh, trong trêng hîp nµy, ng«n ng÷ nµy sÏ lµ ng«n ng÷ chi phèi c¸c quan hÖ hîp ®ång gi÷a Bªn vay vµ ngêi tróng thÇu. NÕu hîp ®ång ®îc ký kÕt b»ng mét ng«n ng÷ kh¸c tiÕng Anh, tiÕng Ph¸p, hoÆc T©y Ban Nha, vµ hîp ®ång lµ ®èi tîng cña viÖc xÐt duyÖt tríc cña Ng©n hµng, Bªn vay sÏ cung cÊp cho Ng©n hµng mét b¶n dÞch cña hîp ®ång sang mét ng«n ng÷ ®îc sö dông quèc tÕ mµ b»ng ng«n ng÷ ®ã hå s¬ mêi thÇu ®· ®îc so¹n th¶o. Nh÷ng ngêi dù thÇu sÏ kh«ng bÞ yªu cÇu hoÆc còng nh kh«ng ®îc phÐp ký kÕt hîp ®ång b»ng hai ng«n ng÷. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i râ rµng 2.16 Hå s¬ mêi thÇu ph ải rõ ràng để cho phÐp vµ khuyÕn khÝch ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ. Nã ph¶i nªu râ rµng vµ chÝnh x¸c c«ng tr×nh sÏ x©y dùng, ®Þa ®iÓm cña c«ng tr×nh, c¸c hµng ho¸ vµ thiÕt bÞ cÇn cung cÊp, n¬i giao hµng hoÆc l¾p 31 Ng©n hµng sÏ phải được hµi lßng víi ng«n ng÷ ®îc sö dông. 12
 14. 14. ®Æt, lÞch giao hµng hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh, yªu cÇu tÝnh n¨ng t¸c dông tèi thiÓu, yªu cÇu b¶o hµnh vµ b¶o dìng còng nh c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan kh¸c. H¬n n÷a, khi cÇn thiÕt, hå s¬ mêi thÇu còng ph¶i nªu râ yªu cÇu thö nghiÖm, c¸c tiªu chuÈn vµ ph¬ng ph¸p sÏ ®îc dïng ®Ó kiÓm tra sù phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ ®· giao vµ c«ng tr×nh ®· x©y l¾p. C¸c b¶n vÏ ph¶i nhÊt qu¸n víi thuyÕt minh ®Æc tÝnh kü thuËt, ph¶i quy ®Þnh râ thø tù u tiªn cña hai lo¹i tµi liÖu nµy. 2.17 Ngoµi yÕu tè gi¸, hå s¬ mêi thÇu còng ph¶i nªu râ tÊt c¶ c¸c yÕu tè kh¸c sÏ dïng ®Ó ®¸nh gi¸ thÇu vµ c¸ch ®Þnh lîng hoÆc ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ®ã nh thÕ nµo. NÕu ngoµi ph¬ng ¸n chÝnh cã cho phÐp chµo thÇu thªm c¸c ph¬ng ¸n thay thÕ kh¸c vÒ thiÕt kÕ, nguyªn vËt liÖu, thêi h¹n hoµn thµnh, ®iÒu kiÖn thanh to¸n v.v… th× ph¶i nªu râ ®iÒu kiÖn chÊp nhËn c¸c ph¬ng ¸n ®ã vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thÇu. 2.18 Mäi ngêi dù thÇu tiÒm n¨ng ®Òu ph¶i ®îc cung cÊp nh÷ng th«ng tin nh nhau vµ ph¶i cïng ®- îc b¶o ®¶m c¬ héi b×nh ®¼ng trong viÖc nhËn th«ng tin bæ sung kÞp thêi. Bªn vay ph¶i taä sù tiÕp cËn hîp lý cho nh÷ng ngêi dù thÇu tiÒm n¨ng ®Õn th¨m ®Þa ®iÓm dù ¸n. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc hîp ®ång cung øng phøc t¹p, ®Æc biÖt khi ®ßi hái ph¶i c¶i t¹o l¹i c«ng tr×nh hoÆc thiÕt bÞ hiÖn cã, th× cã thÓ tæ chøc héi nghÞ tríc-dù thÇu (pre-bid conference) ®Ó ®¹i diÖn Bªn vay tr¶ lêi c¸c yªu cÇu gi¶i thÝch cña nh÷ng ngêi sÏ dù thÇu (trùc tiÕp gÆp mÆt hoÆc trùc tuyÕn). Biªn b¶n cña héi nghÞ nµy ph¶i ®îc göi cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi dù thÇu tiÒm n¨ng vµ mét b¶n göi cho Ng©n hµng (b¶n sao chôp hoÆc göi theo ®êng ®iÖn tö). Mäi th«ng tin bæ sung, gi¶i thÝch, söa lçi hay ®iÒu chØnh hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®îc göi ®Õn tõng ngêi ®· nhËn hå s¬ mêi thÇu ban ®Çu víi ®ñ thêi gian tríc ngµy hÕt h¹n nép hå s¬ dù thÇu ®Ó c¸c nhµ thÇu cã thÓ tiÕn hµnh nh÷ng viÖc thÝch hîp. NÕu cÇn th× ph¶i kÐo dµi thªm h¹n cuèi cïng nép hå s¬ dù thÇu. Ng©n hµng sÏ nhËn mét b¶n sao (sao chôp hoÆc ®îc göi theo ®êng ®iÖn tö) vµ sÏ ®îc tham vÊn ®Ó ph¸t hµnh th«ng b¸o "kh«ng phản đối" khi hîp ®ång lµ ®èi tîng cña viÖc xÐt duyÖt tríc. C¸c tiªu chuÈn 2.19 C¸c tiªu chuÈn vµ ®Æc tÝnh kü thuËt dïng trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i khuyÕn khÝch c¹nh tranh tíi møc réng nhÊt mµ vÉn b¶o ®¶m ®îc c¸c tÝnh n¨ng thiÕt yÕu hoÆc c¸c yªu cÇu kh¸c cña hµng ho¸ vµ/ hoÆc c«ng tr×nh cÇn mua s¾m. Trong chõng mùc tèi ®a cã thÓ ®îc, Bªn vay ph¶i nªu râ c¸c tiªu chuÈn ®· ®îc quèc tÕ c«ng nhËn nh nh÷ng tiªu chuÈn do Tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ (International Standards Organization) ban hµnh mµ thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu hoÆc tay nghÒ (workmanship) ph¶i tu©n theo. Trêng hîp nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ nh vËy kh«ng cã hoÆc kh«ng phï hîp th× cã thÓ nªu c¸c tiªu chuÈn quèc gia. Trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp ®ã, hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ r»ng c¸c thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu hay tay nghÒ ®¹t c¸c tiªu chuÈn kh¸c mµ vÒ c¬ b¶n lµ tối thiểu t¬ng ®¬ng víi tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh còng sÏ ®îc chÊp nhËn. ViÖc sö dông tªn nh·n hiÖu (Brand names) 2.20 §Æc tÝnh kü thuËt ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c ®Æc tÝnh n¨ng kü thuËt vµ/ hoÆc yªu cÇu vÒ hiÖu suÊt sö dông. CÇn tr¸nh nãi ®Õn c¸c tªn nh·n hiÖu, sè ca-ta-l« hoÆc c¸c c¸ch ph©n lo¹i t¬ng tù. NÕu cÇn ph¶i trÝch dÉn tªn nh·n hiÖu hoÆc sè ca-ta-l« cña mét nhµ s¶n xuÊt nµo ®ã th× míi nªu râ vµ ®Çy ®ñ ®îc ®Æc tÝnh kü thuËt th× ph¶i nªu thªm côm tõ “hoÆc t¬ng ®¬ng” sau dÉn chiÕu ®ã. Yªu cÇu kü thuËt ®ã ph¶i cho phÐp chÊp thuËn viÖc chµo c¸c hµng ho¸ cã ®Æc tÝnh t¬ng tù vµ cã hiÖu suÊt sö dông vÒ c¬ b¶n Ýt nhÊt t¬ng ®¬ng c¸c lo¹i hµng ho¸ ®· nªu. C¸ch chµo gi¸ 2.21 §¬n dù thÇu hµng ho¸ ph¶i chµo trªn c¬ së gi¸ CIP32 (n¬i ®Õn) cho tÊt c¶ nh÷ng hµng ho¸ s¶n xuÊt t¹i níc ngoµi bao gåm c¶ hµng ho¸ ®· nhËp tõ tríc vµ EXW33 (gi¸ xuÊt xëng, gi¸ t¹i cæng nhµ m¸y, hoÆc gi¸ xuÊt kho) céng víi chi phÝ vËn t¶i trªn bé vµ b¶o hiÓm ®Õn n¬i ®Õn ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p trong níc Bªn vay. Ngêi dù thÇu ph¶i ®îc phÐp bè trÝ vËn t¶i biÓn hoÆc vËn t¶i 32 Xem INCOTERMS 2000 vÒ c¸c ®Þnh nghÜa do phßng Th¬ng m¹i Quèc tÕ xuÊt b¶n, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, Ph¸p. CIP lµ chi phÝ/ vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm ®îc tr¶ ®Õn dia diem cong trinh ( n¬i ®Õn). §iÒu kho¶n nµy cã thÓ ®îc sö dông kh«ng phô thuéc vµo ph- ¬ng thøc vËn chuyÓn, bao gåm vËn chuyÓn ®a ph¬ng tiÖn. §iÒu kho¶n CIP nghÜa lµ thuÕ h¶i quan vµ c¸c thuÕ nhËp khÈu kh¸c cha tr¶, viÖc thanh to¸n nh÷ng kho¶n nµy thuéc tr¸ch nhiÖm cña Bªn vay ®èi víi hµng hãa ®· nhËp khÈu tõ tríc hoÆc hµng hãa sÏ nhËp khÈu. §èi víi nh÷ng hµng hãa ®· nhËp khÈu tríc ®ã, gi¸ chµo CIP sÏ kh¸c gi¸ nhËp khÈu gèc theo khai b¸o h¶i quan vµ sÏ bao gåm c¸c kho¶n tiÒn gi¶m bít hoÆc t¨ng lªn cña ®¹i lý hoÆc ®¹i diÖn ®Þa ph¬ng vµ mäi chi phÝ ®Þa ph¬ng kh¸c, trõ thuÕ nhËp khÈu - kho¶n nµy do ngêi mua chi tr¶. 33 Gi¸ EXW bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ nhËp khÈu, thuÕ b¸n hµng vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c ®· nép hoÆc sÏ nép cho linh kiÖn vµ nguyªn vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p thiÕt bÞ hoÆc cho thiÕt bÞ chµo trong hå s¬ dù thÇu. 13
 15. 15. b»ng c¸ch kh¸c vµ b¶o hiÓm tõ bÊt kú nguån hîp lÖ nµo34 . NÕu yªu cÇu ngêi dù thÇu ph¶i thùc hiÖn c¶ l¾p ®Æt, ch¹y thö, hoÆc c¸c dÞch vô t- ¬ng tù kh¸c, nh trong trêng hîp hîp ®ång “cung cÊp vµ l¾p ®Æt” th× ngêi dù thÇu ph¶i chµo thªm c¸c dÞch vô ®ã vµo trong hå s¬ dù thÇu. 2.22 Trêng hîp c¸c hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay, ngêi dù thÇu ph¶i ®a gi¸ nhµ m¸y ®· ®îc l¾p ®Æt xong, bao gåm toµn bé chi phÝ cung cÊp thiÕt bÞ , vËn t¶i biÓn vµ trong níc, b¶o hiÓm vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, nghiÖm thu ch¹y thö, còng nh c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan vµ tÊt c¶ c¸c dÞch vô kh¸c cã trong ph¹m vi hîp ®ång nh thiÕt kÕ, b¶o d- ìng, vËn hµnh v.v… Gi¸ ch×a kho¸ trao tay ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ nhËp khÈu, c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ kh¸c, trõ khi ®îc quy ®Þnh kh¸c vµ nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu35 . 2.23 Nh÷ng ngêi dù thÇu c¸c hîp ®ång c«ng tr×nh x©y l¾p ph¶i chµo gi¸ ®¬n vÞ hoÆc gi¸ trän gãi ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ ho¹t ®éng ®óng tÝnh n¨ng yªu cÇu. Nh÷ng gi¸ ®ã ph¶i bao gåm thuÕ nhËp khÈu, c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ kh¸c. Ngêi dù thÇu ph¶i ®îc phÐp lÊy tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Çu vµo (trõ lao ®éng kh«ng cã tay nghÒ chuyªn m«n) tõ bÊt kú nguån hîp lÖ nµo ®Ó hä cã thÓ chµo ®îc hå s¬ dù thÇu c¹nh tranh nhÊt. §iÒu chØnh gi¸ 2.24. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i ghi râ (a) gi¸ chµo thÇu ph¶i lµ gi¸ cè ®Þnh hoÆc (b) cã ®iÒu chØnh gi¸ (lªn hoÆc xuèng) nÕu cã thay ®æi vÒ chi phÝ trong c¸c thµnh phÇn chÝnh cña hîp ®ång nh lao ®éng, thiÕt bÞ, vËt liÖu vµ nhiªn liÖu. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ ®iÒu chØnh gi¸ thêng lµ kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi c¸c hîp ®ång ®¬n gi¶n vÒ giao hµng ho¸ hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p trong vßng 18 th¸ng. Nhng c¸c ®iÒu kho¶n ®ã lµ cÇn thiÕt cho c¸c hîp ®ång c«ng tr×nh x©y l¾p kÐo dµi trªn 18 th¸ng. Tuy nhiªn, trong th«ng lÖ th¬ng m¹i, để có được giá cố định cho mét vµi lo¹i thiÕt bÞ kh«ng phô thuéc vµo thêi gian giao hµng, trong c¸c trêng hîp ®ã, c¸c ®iÒu kho¶n vÒ ®iÒu chØnh gi¸ lµ kh«ng cÇn thiÕt. 2.25 Gi¸ hîp ®ång cã thÓ ®iÒu chØnh theo c«ng thøc (hoÆc c¸c c«ng thøc). C¸c c«ng thøc nµy t¸ch 34 Xem ®o¹n 1.6, 1.7 vµ 1.8. 35 Hµng hãa trong hå s¬ dù thÇu cho hîp ®ång trän gãi sÏ ®îc mêi trªn c¬ së DDP (n¬i ®Õn ®· nªu) vµ nh÷ng ngêi dù thÇu sÏ ®îc tù do lùa chän sù s¾p xÕp tèt nhÊt gi÷a hµng hãa nhËp khÈu vµ hµng hãa s¶n xuÊt trong níc Bªn vay, khi chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu cña m×nh. tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ra c¸c thµnh phÇn cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc b»ng c¸c chØ sè gi¸ c¶ ®îc quy ®Þnh cho tõng thµnh phÇn, hay mét c¸ch kh¸c lµ ®iÒu chØnh gi¸ trªn c¬ së c¸c b»ng chøng (kÓ c¶ c¸c ho¸ ®¬n thùc tÕ) do nhµ cung øng hoÆc nhµ thÇu cung cÊp. Nªn dïng ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ theo c«ng thøc h¬n lµ ph¬ng ph¸p dùa vµo chøng tõ. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh gi¸ sÏ ®îc sö dông, c«ng thøc ®iÒu chØnh (nÕu ®îc ¸p dông) vµ ngµy ¸p dông ph¶i ®îc nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu. NÕu ®ång tiÒn thanh to¸n kh¸c víi nguån ®Çu vµo vµ c¸c chØ sè t¬ng øng, th× ph¶i ¸p dông mét hÖ sè ®iÒu chØnh trong c«ng thøc ®Ó tr¸nh ®iªu chØnh sai. VËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm 2.26 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i cho phÐp c¸c nhµ cung øng vµ nhµ thÇu thu xÕp vËn t¶i vµ b¶o hiÓm tõ bÊt kú nguån hîp lÖ nµo. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ lo¹i vµ ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm mµ ngêi dù thÇu ph¶i cung cÊp. Båi thêng ®îc thanh to¸n trong b¶o hiÓm vËn t¶i Ýt nhÊt ph¶i lµ 110% gi¸ trÞ hîp ®ång b»ng ®ång tiÒn trong hîp ®ång hoÆc b»ng mét ®ång tiÒn tù do chuyÓn ®æi ®Ó cã thÓ thay thÕ nhanh chãng nh÷ng hµng ho¸ bÞ mÊt hoÆc bÞ h h¹i. §èi víi c«ng tr×nh x©y l¾p, thêng ph¶i dïng quy t¾c b¶o hiÓm mäi rñi ro cña nhµ thÇu. §èi víi c¸c dù ¸n lín cã nhiÒu nhµ thÇu t¹i mét c«ng trêng, Bªn vay cã thÓ thu xÕp b¶o hiÓm toµn bé dù ¸n. Khi ®ã, Bªn vay ph¶i cho ®Êu thÇu b¶o hiÓm ®ã. 2.27 Trong trêng hîp ngo¹i lÖ khi Bªn vay muèn dµnh viÖc vËn t¶i vµ b¶o hiÓm hµng nhËp khÈu cho c¸c c«ng ty trong níc hoÆc bÊt kú nguån hîp lÖ nµo kh¸c th× ngoµi gi¸ CIP (t¹i n¬i ®Õn) nh ®· nªu trong ®iều 2.21 ra, ngêi dù thÇu ph¶i chµo gi¸ FCA (®Þa ®iÓm ®· nªu) hoÆc CPT (n¬i ®Õn ®îc nªu)36 . ViÖc lùa chän hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chi phÝ thÊp nhÊt (lowest evaluated bid) ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ CIP, nhng Bªn vay cã thÓ ký hîp ®ång theo ®iÒu kiÖn FCA hoÆc CPT vµ tù thu xÕp viÖc vËn t¶i vµ/ hoÆc b¶o hiÓm. Trong trêng hîp nµy, hîp ®ång sÏ ph¶i h¹n chÕ ë møc gi¸ FCA hoÆc CPT. NÕu Bªn vay kh«ng muèn mua b¶o hiÓm trªn thÞ trêng th× ph¶i chøng minh cho Ng©n hµng lµ cã s½n c¸c nguån lùc ®Ó cã thÓ thanh to¸n ngay b»ng mét ®ång tiÒn chuyÓn ®æi 36 INCOTERMS 2000: lÇn lît lµ vËn t¶i miÔn phÝ (®Þa ®iÓm ®· nªu) vµ chi phÝ vËn chuyÓn ®· thanh to¸n ®Õn (n¬i ®Õn ®· nªu). 14
 16. 16. tù do cho nh÷ng kho¶n båi thêng cÇn thiÕt ®Ó thay thÕ nh÷ng hµng ho¸ bÞ mÊt hoÆc h h¹i. C¸c ®iÒu kho¶n vÒ tiÒn tÖ 2.28 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ ®ång tiÒn hoÆc nh÷ng ®ång tiÒn mµ ngêi dù thÇu ph¶i dïng ®Ó chµo gi¸ thÇu, c¸ch chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau sang mét ®ång tiÒn chung ®Ó so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu vµ nh÷ng ®ång tiÒn sÏ dïng ®Ó thanh to¸n hîp ®ång. Môc ®Ých cña c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y (®iều 2.29 – 2.33) lµ ®Ó (a) b¶o ®¶m r»ng nh÷ng ngêi dù thÇu cã c¬ héi ®Ó gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu bÊt kú mét rñi ro nµo vÒ tû gi¸ quy ®æi liªn quan ®Õn ®ång tiÒn bá thÇu vµ thanh to¸n, vµ do vËy cã thÓ chµo gi¸ hîp lý nhÊt; (b) t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ngêi dù thÇu tõ nh÷ng níc cã ®ång tiÒn yÕu cã kh¶ n¨ng sö dông mét ®ång tiÒn m¹nh h¬n vµ do vËy t¹o ra mét c¬ së v÷ng ch¾c h¬n cho gi¸ thÇu cña hä; vµ (c) ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ thÇu. Lo¹i tiÒn dù thÇu 2.29 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ r»ng nh÷ng ngêi dù thÇu cã thÓ chµo gi¸ thÇu b»ng bÊt kú ®ång tiÒn nµo. NÕu ngêi dù thÇu muèn th× cã thÓ chµo gi¸ thÇu nh mét tæng sè gåm nhiÒu phÇn b»ng c¸c ngo¹i tÖ kh¸c nhau, víi ®iÒu kiÖn lµ gi¸ chµo thÇu kh«ng gåm qu¸ ba ®ång ngo¹i tÖ. H¬n n÷a, Bªn vay cã thÓ yªu cÇu ngêi dù thÇu nªu mét phÇn gi¸ thÇu gåm c¸c chi phÝ t¹i níc vay b»ng ®ång tiÒn37 cña níc vay. 2.30 Trong hå s¬ mêi thÇu c«ng tr×nh x©y l¾p, Bªn vay cã thÓ yªu cÇu ngêi dù thÇu nªu gi¸ chµo thÇu hoµn toµn b»ng néi tÖ, cïng víi yªu cÇu thanh to¸n tèi ®a b»ng ba ngo¹i tÖ tuú lùa chän cña hä cho nh÷ng ®Çu vµo dù kiÕn ®a tõ bªn ngoµi níc Bªn vay nµo. PhÇn ngo¹i tÖ nµy ph¶i nªu b»ng tû lÖ phÇn tr¨m cña tæng gi¸ chµo thÇu, cïng víi tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ ®îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n. ChuyÓn ®æi tiÒn ®Ó so s¸nh hå s¬ dù thÇu 2.31 Gi¸ thÇu lµ tæng sè c¸c kho¶n thanh to¸n b»ng c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau mµ ngêi dù thÇu yªu cÇu. §Ó so s¸nh c¸c gi¸ thÇu, tÊt c¶ gi¸ chµo thÇu ®Òu ph¶i quy ®æi sang mét ®ång tiÒn duy nhÊt do Bªn vay chän (néi tÖ hoÆc ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi ®îc) vµ nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu. Bªn vay sÏ quy ®æi b»ng c¸ch sö dông tû gi¸ hèi 37 Tõ ®©y sÏ ®îc gäi lµ néi tÖ. ®o¸i b¸n ra cña c¸c ®ång tiÒn ®ã lÊy tõ c¸c nguån chÝnh thøc (nh Ng©n hµng trung ¬ng) hoÆc mét Ng©n hµng th¬ng m¹i hay mét tê b¸o ®îc lu hµnh quèc tÕ sö dông cho c¸c giao dÞch t¬ng tù. Ngµy vµ nguån lÊy tû gi¸ ph¶i ®îc chän tríc vµ nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu, víi ®iÒu kiÖn lµ ngµy ®ã kh«ng sím h¬n 4 tuÇn tríc ngµy hÕt h¹n nép hå s¬ dù thÇu vµ kh«ng muén h¬n ngµy hÕt hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu. §ång tiÒn thanh to¸n 2.32 ViÖc thanh to¸n gi¸ hîp ®ång ph¶i ®îc thùc hiÖn b»ng ®ång tiÒn hoÆc c¸c ®ång tiÒn nªu trong gi¸ chµo thÇu ë hå s¬ dù thÇu cña ngêi th¾ng thÇu. 2.33 Khi chØ ®îc phÐp chµo gi¸ b»ng néi tÖ, nhng ngêi dù thÇu yªu cÇu thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ ®îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m tæng gi¸ chµo, th× tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó thanh to¸n sÏ lµ tû gi¸ do ngêi dù thÇu nªu trong hå s¬ dù thÇu, nh vËy b¶o ®¶m gi¸ trÞ phÇn ngo¹i tÖ trong hå s¬ dù thÇu ®îc gi÷ nguyªn kh«ng lªn hoÆc xuèng. §iÒu kiÖn vµ c¸ch thanh to¸n 2.34 §iÒu kiÖn thanh to¸n ph¶i phï hîp víi th«ng lÖ th¬ng m¹i quèc tÕ ¸p dông cho c¸c hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p cô thÓ. (a) Hîp ®ång cung øng hµng ho¸ ph¶i quy ®Þnh thanh to¸n xong toµn bé sau khi giao hµng vµ kiÓm ®Þnh, nÕu cã yªu cÇu, ®èi víi hµng hãa ghi trong hîp ®ång, trõ c¸c hîp ®ång bao gåm l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu ch¹y thö th× mét phÇn tiÒn cã thÓ thanh to¸n sau khi nhµ cung øng ®· hoµn thµnh mäi nghÜa vô cña m×nh theo hîp ®ång. ViÖc dïng th tÝn dông ®îc khuyÕn khÝch ®Ó b¶o ®¶m thanh to¸n nhanh chãng cho nhµ cung øng. Trong c¸c hîp ®ång lín vÒ thiÕt bÞ vµ nhµ m¸y ph¶i cã ®iÒu kho¶n vÒ t¹m øng phï hîp; ®èi víi c¸c hîp ®ång thùc hiÖn trong mét thêi gian dµi ph¶i cã ®iÒu kho¶n thanh to¸n theo tiÕn ®é s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p. (b) Hîp ®ång c«ng tr×nh x©y l¾p ph¶i quy ®Þnh trong c¸c trêng hîp thÝch hîp c¸c kho¶n tiÒn t¹m øng ®Ó huy ®éng, t¹m øng cho thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu cña nhµ thÇu, c¸c kho¶n thanh to¸n ®Þnh kú theo tiÕn ®é vµ c¸c kho¶n tiÒn ë møc hîp lý gi÷ l¹i ®Ó thanh to¸n 15
 17. 17. sau khi nhµ thÇu ®· hoµn thµnh mäi nghÜa vô trong hîp ®ång. 2.35 BÊt kú mét kho¶n øng tríc nµo ®Ó huy ®éng vµ nh÷ng chi tiªu t¬ng tù ®îc tr¶ sau khi ký hîp ®ång hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh ph¶i liªn quan ®Õn sè tiÒn dù tÝnh cho c¸c kho¶n chi ®ã vµ ph¶i ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. Sè tiÒn vµ thêi ®iÓm t¹m øng c¸c kho¶n kh¸c, nh nguyªn vËt liÖu ®· chë tíi c«ng trêng ®Ó ®a vµo c«ng tr×nh, còng ph¶i quy ®Þnh râ. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i quy ®Þnh râ vÒ bÊt kú b¶o l·nh nµo cÇn cho viÖc t¹m øng. 2.36 Hå s¬ mêi thÇu ph¶i nªu râ ph¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®a ra cã cho phÐp dïng ph- ¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n kh¸c hay kh«ng, vµ nÕu cã th× c¸c ®iÒu kho¶n nµy ¶nh hëng ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu nh thÕ nµo. Ph¬ng ¸n chµo thÇu thay thÕ 2.37 Hå s¬ mêi thÇu sÏ chØ râ khi nµo ngêi dù thÇu ®îc phÐp ®Ö tr×nh ph¬ng ¸n dù thÇu thay thÕ, ®Ö tr×nh ph¬ng ¸n dù thÇu thay thÕ nh thÕ nµo, gi¸ thÇu ®îc chµo nh thÕ nµo, vµ c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n dù thÇu thay thÕ. §iÒu kiÖn hîp ®ång 2.38 Hîp ®ång ph¶i ®Þnh râ quy m« c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn, hµng ho¸ cÇn cung cÊp, quyÒn vµ nghÜa vô cña Bªn vay vµ nhµ thÇu hoÆc nhµ cung øng, chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña kü s, kiÕn tróc s hoÆc c¸n bé qu¶n lý x©y dùng nÕu Bªn vay tuyÓn dông ®Ó gi¸m s¸t vµ qu¶n lý hîp ®ång. Bªn c¹nh c¸c ®iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång, ph¶i quy ®Þnh thªm c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ liªn quan ®Õn hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh cÇn mua s¾m vµ ®Þa ®iÓm cña dù ¸n. C¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång sÏ cung cÊp mét sù ph©n bæ c©n b»ng vÒ rñi ro vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång 2.39 Hå s¬ mêi thÇu cho c«ng tr×nh x©y l¾p ph¶i yªu cÇu b¶o l·nh thùc hiÖn víi sè tiÒn ®ñ ®Ó b¶o vÖ Bªn vay khi nhµ thÇu vi ph¹m hîp ®ång. B¶o l·nh nµy ph¶i ®îc cung cÊp theo mÉu thÝch hîp vµ sè tiÒn do Bªn vay quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu38 . Sè tiÒn b¶o l·nh cã thÓ kh¸c nhau tuú theo 38 BiÓu mÉu cña b¶o l·nh thùc hiÖn ph¶i phï hîp víi hå s¬ mêi thÇu tiªu chuÈn vµ sÏ ®îc ph¸t hµnh bëi mét ng©n hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh cã uy tÝn do ngêi dù thÇu lùa chän. NÕu tæ chøc ph¸t hµnh b¶o l·nh ®Æt trô së n»m ngoµi níc cña Bªn vay, sÏ ph¶i cã mét tæ chøc tµi chÝnh ®¹i lý cã trô së t¹i níc cña Bªn vay ®Ó lµm cho b¶o l·nh d¹ng b¶o l·nh, tÝnh chÊt vµ tÇm cì cña c«ng tr×nh. Mét phÇn cña b¶o l·nh thùc hiÖn nµy ph¶i ®îc kÐo dµi qu¸ ngµy hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó bao trïm thêi gian chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ sai sãt hoÆc thêi h¹n b¶o dìng c«ng tr×nh ®Õn tËn ngµy Bªn vay tiÕp nhËn h¼n c«ng tr×nh. Mét c¸ch kh¸c lµ hîp ®ång cã thÓ quy ®Þnh cho gi÷ l¹i mét tû lÖ phÇn tr¨m trong tæng sè tiÒn cña tõng lÇn thanh to¸n ®Þnh kú cho ®Õn bµn giao c«ng tr×nh. Nhµ thÇu cã thÓ ®îc phÐp thay thÕ kho¶n tiÒn gi÷ l¹i nµy b»ng mét b¶o l·nh t¬ng ®¬ng sau khi nghiÖm thu t¹m thêi. 2.40 §èi víi hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸, nhu cÇu vÒ b¶o l·nh thùc hiÖn phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn thÞ trêng vµ th«ng lÖ th¬ng m¹i cña mÆt hµng cô thÓ. Nhµ cung øng hoÆc s¶n xuÊt cã thÓ ph¶i nép mét b¶o l·nh ng©n hµng ®Ó b¶o ®¶m trêng hîp hîp ®ång kh«ng ®îc thùc hiÖn. Lo¹i b¶o l·nh nµy víi mét sè tiÒn thÝch hîp còng cã thÓ bao gåm c¶ nghÜa vô b¶o hµnh, hay mét c¸ch kh¸c, là mét tû lÖ phÇn tr¨m cña c¸c lÇn thanh to¸n sÏ ®îc gi÷ l¹i ®Ó b¶o ®¶m nghÜa vô b¶o hµnh, c¸c yªu cÇu l¾p ®Æt vµ ch¹y thö. Sè tiÒn b¶o l·nh hoÆc tiÒn gi÷ l¹i ph¶i ë møc hîp lý. §iÒu kho¶n thëng vµ ®Òn bï thiÖt h¹i 2.41 Khi viÖc giao hµng hoÆc hoµn thµnh c«ng tr×nh chËm hay viÖc hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu tÝnh n¨ng t¸c dông cã thÓ sÏ g©y ra tèn kÐm thªm vÒ chi phÝ cho Bªn vay hoÆc gi¶m thu nhËp hay c¸c Ých lîi kh¸c cña Bªn vay th× trong ®iÒu kiÖn hîp ®ång ph¶i cã ®iÒu kho¶n vÒ ®Òn bï thiÖt h¹i hoÆc quy ®Þnh t- ¬ng tù b»ng mét sè tiÒn hîp lý. Hîp ®ång còng cã thÓ cã quy ®Þnh tiÒn thëng cho nhµ thÇu hoÆc nhµ cung øng do hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc giao hµng tríc thêi h¹n nªu trong hîp ®ång nÕu sù hoµn thµnh sím nµy mang l¹i lîi Ých cho Bªn vay. BÊt kh¶ kh¸ng 2.42 §iÒu kiÖn hîp ®ång ph¶i quy ®Þnh râ rµng viÖc c¸c bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh theo hîp ®ång sÏ kh«ng bÞ coi lµ vi ph¹m hîp ®ång nÕu viÖc kh«ng hoµn thµnh ®ã lµ do kÕt qu¶ cña mét sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ®îc nªu trong ®iÒu kiÖn hîp ®ång. LuËt ¸p dông vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp cã thÓ thi hµnh ®îc. 16
 18. 18. §iÒu kiÖn hîp ®ång ph¶i cã c¸c quy ®Þnh vÒ luËt sÏ ¸p dông vµ thñ tôc gi¶i quyÕt tranh chÊp. Träng tµi th¬ng m¹i quèc tÕ cã thÓ cã c¸c u ®iÓm thực tế so víi c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt tranh chÊp kh¸c. Do vËy, Ng©n hµng khuyÕn c¸o r»ng Bªn vay nªn sö dông lo¹i träng tµi nµy trong c¸c hîp ®ång mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh x©y l¾p. Kh«ng ®îc chØ ®Þnh Ng©n hµng lµm träng tµi vµ còng kh«ng ®îc yªu cÇu Ng©n hµng chØ ®Þnh träng tµi39 . Trong trêng hîp c¸c hîp ®ång x©y l¾p, hîp ®ång cung øng và l¾p ®Æt vµ hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay, quy ®Þnh vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¶i bao gåm c¶ nh÷ng c¬ chÕ nh héi ®ång gi¶i quyÕt tranh chÊp hoÆc träng tµi ®îc thiÕt lËp ®Ó ®Èy nhanh viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp. C. Më thÇu, XÐt thÇu vµ Trao Hîp ®ång Thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu 2.44 Thêi gian cho phÐp ®Ó chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së xem xÐt kü lìng c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n, quy m« vµ møc ®é phøc t¹p cña hîp ®ång. Th«ng thêng ®èi víi ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ (ICB), thêi gian nµy kh«ng ®îc ít h¬n 6 tuÇn kÓ tõ ngµy mêi thÇu hoÆc ngµy b¾t ®Çu ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu, tÝnh theo ngµy ®Õn muén h¬n. §èi víi c¸c c«ng tr×nh lín hoÆc thiÕt bÞ phøc t¹p, kho¶ng thêi gian nµy th«ng thêng kh«ng díi 12 tuÇn ®Ó c¸c nhµ thÇu cã triÓn väng cã thÓ tiÕn hµnh kh¶o s¸t tríc khi nép hå s¬ dù thÇu cña m×nh. Trong c¸c trêng hîp nh vËy, Bªn vay nªn tæ chøc héi nghÞ tiÒn ®Êu thÇu vµ bè trÝ cho c¸c nhµ thÇu nµy ®i thùc ®Þa. C¸c nhµ thÇu ph¶i ®îc phÐp nép hå s¬ dù thÇu qua bu ®iÖn hoÆc chuyÓn tËn tay. Bªn vay còng cã thÓ sö dông c¸c hÖ thèng ®iÖn tö cho phÐp c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö, víi ®iÒu kiÖn lµ Ng©n hµng tho¶ m·n vÒ sù ®Çy ®ñ cña hÖ thèng nµy, bao gåm nh÷ng yÕu tè nh hÖ thèng nµy ph¶i an toµn, b¶o ®¶m ®îc bÝ mËt vµ nguyªn tr¹ng cña c¸c hå s¬ dù thÇu ®îc nép, sö dông mét hÖ thèng ch÷ ký ®iÖn tö hoÆc t¬ng ®¬ng ®Ó rµng buéc tr¸ch nhiÖm nhµ thÇu ®èi víi hå s¬ dù thÇu cña hä, vµ chØ cho phÐp më c¸c hå s¬ dù thÇu víi sù chÊp thuËn ®ång thêi th«ng qua ph¬ng tiÖn ®iÖn tö cña c¸c nhµ thÇu vµ Bªn vay. Trong trêng hîp nµy, 39 Tuy nhiªn, cã thÓ hiÓu r»ng viªn chøc cña Trung t©m Quèc tÕ vÒ Gi¶i quyÕt Tranh chÊp §Çu t (ICSID) víi t c¸ch cña hä lµ viªn chøc ICSID vÉn ®îc quyÒn tù do chØ ®Þnh träng tµi. c¸c nhµ thÇu ph¶i tiÕp tôc ®îc lùa chän nép hå s¬ dù thÇu cña hä b»ng b¶n cøng (hard copy). Thêi h¹n cuèi cïng vµ ®Þa ®iÓm nhËn hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc nªu râ trong th«ng b¸o mêi thÇu. Thñ tôc Më thÇu 2.45 Thêi ®iÓm më thÇu ph¶i cïng lóc víi thêi ®iÓm hÕt h¹n nhËn hå s¬ dù thÇu hoÆc ngay sau ®ã 40 vµ ph¶i ®îc c«ng bè cïng víi ®Þa ®iÓm më thÇu trong th«ng b¸o mêi thÇu. Bªn vay ph¶i më tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ®· c«ng bè. C¸c hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc më c«ng khai, c¸c nhµ thÇu hoÆc ®¹i diÖn cña hä ph¶i ®îc phÐp cã mÆt (b»ng ngêi thùc hoÆc trùc tuyÕn trªn m¹ng khi sö dông ®Êu thÇu ®iÖn tö). Tªn cña nhµ thÇu tham dù vµ tæng sè tiÒn cña tõng ®¬n dù thÇu vµ cña bÊt kú ®¬n dù thÇu chµo ph¬ng ¸n thay thÕ nÕu ®· yªu cÇu hoÆc ®îc phÐp, ph¶i ®îc ®äc to vµ râ (vµ ®îc ®a lªn m¹ng trùc tuyÕn khi sö dông ®Êu thÇu ®iÖn tö) vµ cã ghi biªn b¶n khi më thÇu, mét b¶n chôp biªn b¶n më thÇu nµy ph¶i ®îc göi ngay tíi Ng©n hµng vµ tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu ®· nép hå s¬ dù thÇu ®óng h¹n. C¸c hå s¬ dù thÇu nhËn ®îc sau thêi ®iÓm ®· th«ng b¸o còng nh c¸c hå s¬ dù thÇu kh«ng ®îc më ®äc t¹i buæi më thÇu sÏ kh«ng ®îc xem xÐt. Lµm râ hoÆc söa ®æi hå s¬ dù thÇu 2.46 Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c nªu trong ®o¹n 2.63 vµ 2.64 cña Híng dÉn nµy, nhµ thÇu sÏ kh«ng bÞ yªu cÇu hoÆc ®îc phÐp söa ®æi hå s¬ dù thÇu cña m×nh sau khi hÕt h¹n nhËn hå s¬ dù thÇu. Bªn vay cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ thªm khi cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu cña hä, nhng kh«ng ®îc yªu cÇu hoÆc cho phÐp nhµ thÇu thay ®æi néi dung hoÆc gi¸ dù thÇu cña hä sau khi më thÇu. Yªu cÇu lµm râ cña Bªn vay vµ tr¶ lêi cña nhµ thÇu ph¶i b»ng v¨n b¶n, b»ng văn b n hoÆcả b»ng mét hÖ thèng ®iÖn tö tho¶ m·n ®îc yªu cÇu cña Ng©n hµng41. B¶o mËt 2.47 Sau khi më thÇu c«ng khai, c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc kiÓm tra, lµm râ vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, vµ c¸c kiÕn nghÞ vÒ tróng thÇu kh«ng ®- îc tiÕt lé cho c¸c nhµ thÇu tham dù hay nh÷ng ngêi kh¸c kh«ng liªn quan chÝnh thøc ®Õn qu¸ tr×nh nµy cho ®Õn khi th«ng b¸o c«ng khai viÖc trao hîp ®ång. 40 §Ó cã ®ñ thêi gian chuyÓn hå s¬ dù thÇu ®Õn ®Þa ®iÓm më thÇu c«ng khai nh ®· th«ng b¸o 41 Xem ®o¹n 2.44 17
 19. 19. KiÓm tra s¬ bé hå s¬ dù thÇu 2.48 Bªn vay ph¶i x¸c ®Þnh xem c¸c hå s¬ dù thÇu (a) cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu hîp lÖ theo môc 1.6, 1.7 vµ 1.8 cña Híng dÉn nµy, (b) ®· ®îc ký ®óng yªu cÇu cha, (c) ) cã kÌm c¸c b¶o l·nh theo yªu cÇu kh«ng hoÆc tê cam kÕt cã ch÷ ký theo yªu cÇu nh nªu t¹i ®o¹n 2.14 cña Híng dÉn nµy, (d) vÒ c¬ b¶n cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu kh«ng, vµ (e) vµ nh×n chung c¸c yÕu tè kh¸c cã ®óng quy ®inh kh«ng. NÕu bÊt kú mét hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng vÒ c¬ b¶n, nghÜa lµ cã nh÷ng sai lÖch hoÆc h¹n chÕ ®¸ng kÓ so víi c¸c ®iÒu kho¶n, ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu kü thuËt nªu trong hå s¬ mêi thÇu, th× hå s¬ dù thÇu ®ã sÏ kh«ng ®îc xem xÐt tiÕp. Nhµ thÇu kh«ng ®îc phÐp söa ®æi hoÆc rót bá c¸c sai lÖch hoÆc h¹n chÕ ®¸ng kÓ ®ã khi c¸c hå s¬ dù thÇu ®· ®îc më.42 §¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu 2.49 Môc ®Ých cña ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ đối với Bªn vay víi tõng hå s¬ dù thÇu b»ng c¸ch so s¸nh chóng trªn c¬ së c¸c chÝ phÝ ®îc ®¸nh gi¸. Tuú thuéc vµo ®o¹n 2.58, hå s¬ dù thÇu ®¸nh gi¸ lµ cã chi phÝ thÊp nhÊt,43 nhng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ hå s¬ dù thÇu cã gi¸ chµo thÇu thÊp nhÊt, ph¶i ®îc chän ®Ó trao hîp ®ång. 2.50 Gi¸ dù thÇu ®îc ®äc khi më thÇu ph¶i ®îc hiÖu chØnh bÊt kú lçi sè häc nµo. Víi môc ®Ých cña viÖc ®¸nh gi¸, th× còng ph¶i hiÖu chØnh c¸c sai lÖch hoÆc h¹n chÕ kh«ng c¬ b¶n vµ cã thÓ ®Þnh lîng. ViÖc ¸p dông c¸c ®iÒu kho¶n vÒ ®iÒu chØnh gi¸ trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång sÏ kh«ng ®îc xem xÐt trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸. 2.51 ViÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu ph¶i ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së gi¸ CIP (®Þa ®iÓm nhËn hµng) ®èi víi viÖc cung cÊp c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu44 , vµ gi¸ EXW (gi¸ xuÊt xëng) céng víi chi phÝ vËn chuyÓn néi ®Þa vµ b¶o hiÓm ®Õn ®Þa ®iÓm nhËn hµng ®èi víi hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt t¹i quèc gia Bªn vay, cïng víi gi¸ cña c¸c dÞch 42 Xem ®o¹n 2.50 vÒ söa lçi 43 Xem ®o¹n 2.52 44 Bªn vay cã thÓ yªu cÇu vÒ gi¸ trªn c¬ së gi¸ CIF (vµ c¸c hå s¬ dù thÇu ®îc so s¸nh cïng c¬ së nµy) chØ khi c¸c hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn qua biÓn vµ c¸c hµng ho¸ kh«ng ®îc ®ãng trong c«ngten¬. Gi¸ CIF sÏ kh«ng ®îc sö dông trong bÊt kú trêng hîp nµo ngoµi vËn chuyÓn hµng ho¸ qua biÓn. Trong trêng hîp hµng ho¸ ®· ®îc s¶n xuÊt, th× viÖc lùa chän gi¸ CIF sÏ thêng lµ kh«ng phï hîp, bëi v× nh÷ng hµng ho¸ nµy thêng ®îc ®ãng trong c«ngten¬. Gi¸ CIP cã thÓ ®îc sö dông trong bÊt kú ph¬ng thøc vËn chuyÓn nµo, kÓ c¶ b»ng ®- êng biÓn hay hçn hîp. vô ®îc yªu cÇu nh l¾p ®Æt, ®µo t¹o, ch¹y thö vµ c¸c dÞch vô t¬ng tù kh¸c45. 2.52 Ngoµi yÕu tè gi¸ c¶, hå s¬ mêi thÇu còng ph¶i quy ®Þnh cô thÓ c¸c yÕu tè liªn quan ®îc xem xÐt khi ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ c¸ch ¸p dông c¸c yÕu tè nµy ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chi phÝ thÊp nhÊt. §èi víi hµng ho¸, thiÕt bÞ, c¸c yÕu tè kh¸c cã thÓ ®îc xem xÐt bao gåm lÞch biÓu thanh to¸n, thêi h¹n giao hµng, chi phÝ vËn hµnh, hiÖu qu¶ vµ sù t¬ng thÝch (compatibility) cña thiÕt bÞ, dÞch vô s½n cã vµ phô tïng thay thÕ vµ c¸c dÞch vô liªn quan nh ®µo t¹o, an toµn vµ lîi Ých vÒ mÆt m«i trêng. C¸c yÕu tè ngoµi khÝa c¹nh gi¸ ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh hå s¬ dù thÇu có giá ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt, ë møc ®é thùc tÕ cã thÓ ®îc, ph¶i ®îc quy ®æi thµnh tiÒn hoÆc mét träng sè trong c¸c ®iÒu kho¶n vÒ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. 2.53 §èi víi hîp ®ång x©y l¾p hoÆc ch×a kho¸ trao tay, nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm vÒ thuÕ nhËp khÈu, c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ kh¸c46 , nhµ thÇu ph¶i tÝnh to¸n c¸c yÕu tè nµy khi chuÈn hå s¬ dù thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu ph¶i dùa trªn c¬ së nµy. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c gãi thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn toµn quy thµnh tiÒn. Ng©n hµng kh«ng chÊp nhËn bÊt kú thñ tôc nµo quy ®Þnh b¸c bá c¸c hå s¬ dù thÇu thÊp hoÆc cao h¬n mét gi¸ trÞ ®îc x¸c ®Þnh tríc. NÕu thêi gian lµ yÕu tè quan träng, th× gi¸ trÞ cña viÖc hoµn thµnh sím ®èi víi Bªn vay cã thÓ ®îc ®Ò cËp b»ng c¸c tiªu chÝ trong hå s¬ mêi thÇu, nhng chØ thùc hiÖn khi trong hîp ®ång cã ®iÒu kho¶n ph¹t t¬ng øng khi kh«ng ®¸p øng ®óng yªu cÇu. 2.54 Bªn vay ph¶i lµm mét b¶n b¸o c¸o chi tiÕt vÒ viÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu, nªu râ c¸c lý do cô thÓ ®Ó lµm c¬ së kiÕn nghÞ trao hîp ®ång. ¦u ®·i trong níc 2.55 Theo yªu cÇu cña Bªn vay vµ theo c¸c ®iÒu kho¶n ®îc tho¶ thuËn t¹i HiÖp ®Þnh Vay vµ ®îc nªu râ trong hå s¬ mêi thÇu, cã thÓ quy ®Þnh mét møc u ®·i nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®èi víi: 45 ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu sÏ kh«ng xem xÐt: (a) thuÕ h¶i quan vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c ®¸nh trªn hµng ho¸ nhËp khÈu trªn c¬ së chµo gi¸ CIP (lµ gi¸ cha bao gåm thuÕ h¶i quan); (b) thuÕ doanh thu vµ c¸c lo¹i thu t¬ng tù liªn quan tíi hµng ho¸ vµ viÖc giao hµng ®ã 46 Trõ khi hå s¬ mêi thÇu cã quy ®Þnh kh¸c ®èi víi mét sè hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay (xem mục 2.22) 18
 20. 20. (a) Hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt t¹i quèc gia Bªn vay khi so s¸nh hå s¬ dù thÇu chµo nh÷ng mÆt hµng ®ã víi c¸c hå s¬ dù thÇu chµo hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ë níc ngoµi; vµ (b) C¸c c«ng tr×nh x©y l¾p t¹i c¸c níc thµnh viªn cã tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP) tÝnh theo ®Çu ngêi díi møc ®· x¸c ®Þnh47 khi so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu hîp lÖ trong níc víi c¸c nhµ thÇu níc ngoµi 2.56 Khi u ®·i trong níc ®îc phÐp ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt trong níc hoÆc ®èi víi c¸c nhµ thÇu trong níc, th× c¸c ph¬ng thøc vµ c¸c giai ®o¹n nªu t¹i Phô lôc 2 cña Híng dÉn nµy ph¶i ®îc tu©n thñ trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh c¸c hå s¬ dù thÇu. Gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu 2.57 Bªn vay ph¶i hoµn tÊt viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ trao hîp ®ång trong thêi gian hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu ®îc quy ®Þnh tõ ®Çu ®Ó kh«ng cÇn thiÕt ph¶i gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu. §èi víi viÖc gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, trong nh÷ng trêng hîp ngo¹i lÖ, ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ gia h¹n göi ®Õn tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu tham dù tríc ngµy hÕt hiÖu lùc. Thêi gian kÐo dµi nµy ph¶i lµ thêi h¹n tèi thiÓu cÇn thiÕt ®Ó hoµn tÊt viÖc ®¸nh gi¸, xÐt duyÖt vµ trao hîp ®ång. Trong trêng hîp hîp ®ång theo gi¸ cè ®Þnh, ®Ò nghÞ gia h¹n lÇn thø hai vµ c¸c lÇn tiếp theo chØ ®îc phÐp khi cã mét c¬ chÕ ®iÒu chØnh thÝch hîp ®èi víi gi¸ c¶ ®· chµo ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi vÒ chi phÝ cho ®Çu vµo cña hîp ®ång trong thêi gian gia h¹n. Khi ®Ò nghÞ gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu th× tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu kh«ng bÞ đòi hỏi vµ kh«ng ®îc phÐp thay ®æi gi¸ ®· chµo (gi¸ c¬ së) hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c trong hå s¬ dù thÇu cña m×nh. C¸c nhµ thÇu ph¶i cã quyÒn tõ chèi viÖc gia h¹n nh vËy. NÕu hå s¬ mêi thÇu yªu cÇu cã b¶o l·nh dù thÇu, nhµ thÇu cã quyÒn tõ chèi viÖc gia h¹n mµ kh«ng bÞ tÞch thu b¶o l·nh, cßn ®èi víi c¸c nhµ thÇu chÊp thuËn viÖc gia h¹n hiÖu lùc hå s¬ dù thÇu cña m×nh sÏ ®îc yªu cÇu gia h¹n b¶o l·nh dù thÇu cña hä thªm mét thêi gian thÝch hîp. §¸nh gi¸ n¨ng lùc nhµ thÇu 2.58 NÕu c¸c nhµ thÇu tham dù cha qua s¬ tuyÓn, Bªn vay cÇn x¸c ®Þnh xem nhµ thÇu cã hå 47 Tæng s¶n ph¶m quèc d©n ®îc x¸c ®Þnh trong b¸o c¸o hµng n¨m cña Ng©n hµng s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ lµ chµo chi phÝ thÊp nhÊt cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn hiÖu qu¶ hîp ®ång nh ®· chµo trong hå s¬ dù thÇu hay kh«ng. C¸c tiªu chuÈn cÇn ph¶i ®¸p øng ph¶i ®îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu vµ nÕu c¸c nhµ thÇu tham dù kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c tiªu chuÈn ®ã th× hå s¬ dù thÇu cña hä sÏ bÞ lo¹i. Trong trêng hîp nh vËy, Bªn vay ph¶i x¸c ®Þnh t¬ng tù nh vËy ®èi víi c¸c nhµ thÇu ®îc ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt tiÕp theo. Trao hîp ®ång 2.59 Bªn vay ph¶i trao hîp ®ång trong thêi h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu cho nhµ thÇu tham dù ®¸p øng ®óng tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc vµ cã hå s¬ dù thÇu ®îc x¸c ®Þnh lµ (i) ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ (ii) vµ chµo chi phÝ ®- îc ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt48 . Nhµ thÇu tham dù kh«ng bÞ yªu cÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc kh«ng nªu trong hå s¬ mêi thÇu hay buéc ph¶i söa ®æi hå s¬ dù thÇu kh¸c ®i so víi lóc nép ban ®Çu nh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc tróng thÇu. C«ng bè viÖc trao hîp ®ång 2.60 Trong vßng hai tuÇn kÓ tõ khi nhËn ®îc th “kh«ng ph¶n ®èi” cña Ng©n hµng vÒ kiÕn nghÞ trao hîp ®ång, Bªn vay ph¶i c«ng bè trªn b¸o ®iÖn tö UNDB online vµ dgMarket vÒ kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña gãi thÇu víi c¸c th«ng tin nh sau: (a) tªn cña c¸c nhµ thÇu ®· nép hå s¬ dù thÇu; (b) gi¸ cña tõng ®¬n chµo thÇu ®· ®îc ®äc t¹i buæi më thÇu; (c) tªn vµ gi¸ ®¸nh gi¸ cña tõng ®¬n thÇu ®· ®îc ®¸nh gi¸; (d) tªn cña c¸c nhµ thÇu cã hå s¬ dù thÇu bÞ lo¹i vµ lý do lo¹i c¸c hå s¬ dù thÇu ®ã; vµ (e) tªn cña nhµ thÇu tróng thÇu, gi¸ tróng thÇu còng nh thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång ph¹m vi c«ng viÖc theo hîp ®ång ®îc trao. Lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu 2.61 hå s¬ mêi thÇu thêng quy ®Þnh r»ng Bªn vay cã thÓ lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu. ViÖc lo¹i bá c¸c hå s¬ dù thÇu lµ ®óng khi thiÕu sù c¹nh tranh hiÖu qu¶, hoÆc c¸c hå s¬ dù thÇu vÒ c¬ b¶n kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu, hoÆc khi tÊt c¶ gi¸ dù thÇu cao h¬n nhiều ng©n s¸ch hiÖn cã. ViÖc thiÕu sù c¹nh tranh kh«ng ph¶i chØ x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè lîng nhµ thÇu tham dù. ThËm chÝ, trêng hîp chØ duy nhÊt cã mét hå s¬ dù thÇu, qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vÉn cã thÓ ®îc xem lµ hiÖu qu¶ nÕu hå s¬ dù thÇu nµy tho¶ m·n c¸c 48 Cßn ®îc gäi lµ “nhµ thÇu ®îc ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt” vµ “Hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt” 19
 21. 21. yªu cÇu nh ®· qu¶ng c¸o vµ gi¸ c¶ lµ hîp lý so víi gi¸ c¶ thÞ trêng. Sau khi cã sù phª duyÖt tríc cña Ng©n hµng, Bªn vay cã thÓ lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu. NÕu tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu bÞ lo¹i bá, Bªn vay ph¶i xem xÐt l¹i c¸c nguyªn nh©n chøng minh cho viÖc lo¹i bá ®ã vµ xem xÐt viÖc söa ®æi ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång, thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn kü thuËt, ph¹m vi hîp ®ång hoÆc tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò h÷u c¬ nµy tríc khi tiÕn hµnh mêi thÇu l¹i. 2.62 NÕu viÖc lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu lµ do thiÕu c¹nh tranh, th× ph¶i xem xÐt ®Ó qu¶ng c¸o réng r·i h¬n. NÕu viÖc lo¹i bá lµ do hÇu hÕt hoÆc tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu ®Òu kh«ng ®¸p øng th× cã thÓ mêi thÇu l¹i tõ c¸c nhµ thÇu ®· qua s¬ tuyÓn hoÆc khi ®îc sù ®ång ý cña Ng©n hµng th× chØ mêi c¸c nhµ thÇu ®· nép hå s¬ dù thÇu trong lÇn tríc. 2.63 Kh«ng ®îc lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu vµ mêi thÇu l¹i víi hå s¬ mêi thÇu vµ hîp ®ång nh cò chØ v× môc ®Ých duy nhÊt lµ ®¹t ®îc gi¸ thÇu thÊp h¬n. NÕu gi¸ chµo thÇu ®îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng ®óng vµ thÊp nhÊt nhng vÉn cao h¬n nhiÒu so víi møc dù kiÕn tríc khi ®Êu thÇu cña Bªn vay, th× Bªn vay ph¶i ®iÒu tra nguyªn nh©n dÉn tíi gi¸ cao qu¸ møc nh vËy vµ xem xÐt viÖc mêi thÇu l¹i nh nªu t¹i c¸c ®o¹n trªn ®©y. Thay v× viÖc mêi thÇu l¹i, Bªn vay cã thÓ ®¸m ph¸n víi nhµ thÇu cã hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ lµ thÊp nhÊt ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc mét hîp ®ång ®¸p øng yªu cÇu b»ng c¸ch gi¶m bít ph¹m vi c«ng viÖc vµ/hoÆc ph©n bæ l¹i rñi ro vµ tr¸ch nhiÖm ®Ó cã thÓ gi¶m gi¸ hîp ®ång. Tuy nhiªn, viÖc gi¶m qu¸ nhiÒu ph¹m vi c«ng viÖc vµ hiÖu chØnh ®iÒu kiÖn hîp ®ång cã thÓ yªu cÇu ph¶i ®Êu thÇu l¹i. 2.64 CÇn ph¶i cã ý kiÕn phª duyÖt tríc cña Ng©n hµng khi lo¹i bá tÊt c¶ c¸c hå s¬ dù thÇu vµ mêi thÇu l¹i hay tiÕn hµnh ®¸m ph¸n víi nhµ thÇu ®îc ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt. Th«ng b¸o l¹i t×nh h×nh 2.65 §èi víi viÖc c«ng bè Trao Hîp ®ång theo ®o¹n 2.60, Bªn vay ph¶i x¸c ®Þnh râ r»ng bÊt kÓ nhµ thÇu nµo mong muèn cã thÓ yªu cÇu Bªn vay gi¶i thÝch c¸c lý do x¸c ®¸ng cña viÖc hå s¬ dù thÇu cña hä kh«ng ®îc lùa chän. Bªn vay ph¶i nhanh chãng ®a ra sù gi¶i thÝch t¹i sao hå s¬ dù thÇu ®ã kh«ng ®îc lùa chän theo c¸ch göi v¨n b¶n trùc tiÕp vµ/hoÆc tæ chøc häp v¾n vÒ viÖc trao hîp ®ång tuú theo sù lùa chän cña Bªn vay. Nhµ thÇu yªu cÇu trao đổi thông tin ph¶i chÞu mäi chi phÝ tham dù cuéc häp v¾n vÒ trao hîp ®ång nµy. D. §Êu thÇu ICB thÓ thøc ®¬n gi¶n (Modified ICB) C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ch¬ng tr×nh nhËp khÈu49 2.66 Khi vèn vay chi cho mét ch¬ng tr×nh nhËp khÈu, ICB víi thñ tôc ®îc ®¬n gi¶n ho¸ vÒ qu¶ng c¸o vµ c¸c ®iÒu kho¶n tiÒn tÖ cã thÓ ®îc sö dông cho c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín nh ®· ®îc x¸c ®Þnh trong HiÖp ®Þnh vay50 . 2.67 Nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ®îc ®¬n gi¶n ho¸ ¸p dông cho th«ng b¸o mêi thÇu ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m theo ICB kh«ng ®ßi hái ph¶i cã Th«ng b¸o Chung vÒ §Êu thÇu mua s¾m. C¸c Th«ng b¸o §Êu thÇu mua s¾m Cô thÓ ph¶i ®îc ®¨ng Ýt nhÊt trªn mét tê b¸o lu hµnh toµn quèc.Bªn vay (hoÆc trªn c«ng b¸o, nÕu cã thÓ, hoÆc trªn mét cæng ®iÖn tö víi truy cËp miÔn phÝ) cïng víi viÖc ®¨ng t¶i trªn m¹ng trùc tuyÕn cña UBNB vµ trªn dgMarket. Thêi gian cho phÐp nép hå s¬ dù thÇu cã thÓ gi¶m xuèng cßn 4 tuÇn. §Çu tiÒn ®Ó ®Êu thÇu vµ thanh to¸n cã thÓ h¹n chÕ trong ph¹m vi mét ®ång tiÒn ®îc sö dông réng r·i trong th¬ng m¹i quèc tÕ. §Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ th«ng dông 2.68 Gi¸ c¶ thÞ trêng ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ th«ng dông nh lóa g¹o, thøc ¨n gia sóc, dÇu ¨n, nhiªn liÖu, ph©n bãn vµ kim lo¹i lªn xuèng tuú thuéc vµo cung vµ cÇu theo tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. NhiÒu gi¸ c¶ cña nh÷ng mÆt hµng ®ã ®îc lÊy trªn thÞ trêng hµng ho¸ th«ng dông ®· h×nh thµnh. ViÖc ®Êu thÇu mua s¾m thêng ®îc thùc hiÖn theo c¸ch trao nhiÒu hîp ®ång ®Ó mua tõng phÇn cña tæng khèi lîng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt cung cÊp vµ mua nhiÒu lÇn trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó tËn dông c¸c ®iÒu ®iÖn thÞ trêng thuËn lîi vµ gi÷ møc lu kho thÊp. Cã thÓ lËp mét danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ®· qua s¬ tuyÓn vµ mêi hä tham dù thÇu theo ®Þnh kú. Nhµ thÇu cã thÓ ®îc mêi chµo gi¸ liªn quan ®Õn gi¸ thÞ trêng vµo cïng thêi ®iÓm hoÆc tríc khi vËn chuyÓn. Thßi h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu cµng ng¾n cµng tèt. §Ó chµo thÇu vµ thanh to¸n cã thÓ sö dông mét lo¹i tiÒn duy nhÊt mµ thÞ trêng mÆt hµng ®ã thêng 50 §Êu thÇu mua s¾m c¸c hîp ®ång quy m« nhá thêng ®îc tiÕn hµnh theo c¸c thñ tôc cho phÐp ®èi víi khu vùc t nh©n hoÆc khu vùc c«ng thùc hiÖn nhËp khÈu, hoÆc theo c¸c th«ng lÖ th¬ng m¹i kh¸c ®îc Ng©n hµng chÊp thuËn, nh m« t¶ trong ®o¹n 3.12. 20
 22. 22. dïng ®Ó tÝnh gi¸. Lo¹i tiÒn ®ã ph¶i ®îc nªu cô thÓ trong hå s¬ mêi thÇu. Hå s¬ mêi thÇu cã thÓ quy ®Þnh viÖc nép hå s¬ dù thÇu th«ng qua telex, fax, hoÆc hå s¬ dù thÇu ®îc nép th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö, vµ trong c¸c trêng hîp nh vËy th× ®Òu kh«ng yªu cÇu nép kÌm b¶o l·nh dù thÇu, hoÆc nhµ thÇu ®· qua s¬ tuyÓn ®· nép b¶o l·nh dù thÇu cã hiÖu lùc trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Ph¶i sö dông mÉu chuÈn vµ c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång chuÈn phï hîp víi th«ng lÖ thÞ trêng. 21
 23. 23. III. C¸c ph¬ng thøc ®Êu thÇu mua s¾m kh¸c Quy ®Þnh chung 3.1 PhÇn nµy m« t¶ c¸c ph¬ng thøc ®Êu thÇu mua s¾m cã thÓ ®îc sö dông khi thñ tôc ICB kh«ng ph¶i lµ ph¬ng thøc hiÖu qu¶ vµ kinh tÕ nhÊt, vµ khi c¸c ph¬ng thøc ®Êu thÇu mua s¾m kh¸c tá ra thÝch hîp h¬n51 . ChÝnh s¸ch cña Ng©n hµng vÒ møc u ®·i ®èi víi hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt trong níc vµ hîp ®ång x©y l¾p trong níc kh«ng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ph¬ng thøc mua s¾m kh¸c ngoµi ICB. §o¹n 3.2 ®Õn ®o¹n 3.7 m« t¶ c¸c c¸c ph¬ng thøc ®îc sö dông chung theo thø tù gi¶m dÇn cña viÖc u ®·i vµ c¸c ®o¹n cßn l¹i m« t¶ c¸c ph¬ng thøc ®îc sö dông trong c¸c trêng hîp cô thÓ. §Êu thÇu quèc tÕ h¹n chÕ (LIB) 3.2 §Êu thÇu quèc tÕ h¹n chÕ vÒ c¬ b¶n lµ ICB nhng kh«ng qu¶ng c¸o c«ng khai mµ trùc tiÕp mêi thÇu. §©y cã thÓ lµ ph¬ng thøc mua s¾m thÝch hîp trong trêng hîp (a) chØ cã mét sè h¹n chÕ c¸c nhµ cung cÊp, hoÆc (b) cã mét sè lý do ngo¹i lÖ lý gi¶i cho viÖc kh«ng ¸p dông hoµn toµn theo thñ tôc ICB. Theo LIB, Bªn vay cÇn mêi thÇu theo mét danh s¸ch ®ñ réng ®Ó c¸c nhµ cung cÊp tiÒm n¨ng ®¶m b¶o gi¸ c¶ c¹nh tranh, danh s¸ch nµy gåm tÊt c¸c nhµ cung cÊp chØ khi sè lîng hä lµ h¹n chÕ. ¦u ®·i trong níc kh«ng ®îc ¸p dông trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu theo LIB. Ph¶i ¸p dông thñ tôc ICB trªn mäi ph¬ng diÖn trõ qu¶ng c¸o vµ u ®·i, bao gåm c¶ viÖc c«ng bè Trao Hîp ®ång nh nªu t¹i ®o¹n 2.60. §Êu thÇu c¹nh tranh trong níc (NCB) 3.3 NCB lµ thñ tôc ®Êu thÇu c¹nh tranh thêng ®îc sö dông cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu mua s¾m c«ng ë trong níc Bªn vay vµ cã thÓ lµ c¸ch thøc phï hîp nhÊt ®Ó mua s¾m hµng ho¸ vµ c«ng tr×nh mµ ph¹m vi cña chóng dêng nh kh«ng hÊp dÉn sù c¹nh tranh quèc tÕ. §Ò ®îc chÊp nhËn sö dông ®Êu thÇu mua s¾m do Ng©n hµng tµi trî, c¸c thñ tôc nµy ph¶i ®îc rµ so¸t vµ hiÖu chØnh52 khi cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ, hiÖu qu¶ vµ minh b¹ch vµ nhÊt qu¸n vÒ tæng thÓ víi c¸c ®iÒu kho¶n trong PhÇn I cña Híng dÉn nµy. NCB cã thÓ lµ ph- 51 Kh«ng ®îc chia nhá c¸c hîp ®ång ®Ó lµm cho chóng kÐm hÊp dÉn theo thñ tôc ICB; bÊt kú ®Ò xuÊt chia mét hîp ®ång thµnh c¸c hîp ®ång nhá h¬n ph¶i cã sù phª duyÖt tríc cña Ng©n hµng 52 BÇt kú hiÖu chØnh nµo nh vËy ph¶i ®îc ph¶n ¸nh trong HiÖp ®Þnh Vay ¬ng thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh phï hîp nhÊt khi c¸c nhµ thÇu níc ngoµi kh«ng quan t©m v× (a) gi¸ trÞ hîp ®ång nhá, (b) c¸c c«ng tr×nh ph©n t¸n nhiÒu n¬i vµ thêi gian kÐo dµi, (c) c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p sö dông nhiÒu lao ®éng, hoÆc (d) hµng ho¸c vµ c«ng tr×nh cã s½n trong níc vµ gi¸ c¶ thÊp h¬n thÞ trêng quèc tÕ. Thñ tôc NCB còng cã thÓ ®îc ¸p dông trong trêng hîp c¸c lîi thÕ cña ICB râ rµng bÞ ¸p lùc vÒ khÝa c¹nh hµnh chÝnh vµ tµi chÝnh lµm phøc t¹p thªm. ViÖc qu¶ng c¸o cã thÓ ®îc thùc hiÖn h¹n chÕ ®èi víi b¸o quèc gia hoÆc c«ng b¸o, hoÆc miÔn phÝ vµ truy cËp réng r·i trªn trang Web. Hå s¬ mêi thÇu cã thÓ sö dông ng«n ng÷ cña quèc gia Bªn vay (hoÆc ng«n ng÷ ®îc sö dông réng r·i trong quèc gia Bªn vay trong giao dÞch th¬ng m¹i), vµ ®ång tiÒn cña quèc gia Bªn vay thêng ®îc sö dông víi môc ®Ých ®Êu thÇu vµ thanh to¸n. Ngoµi ra, hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®a ra c¸c chØ dÉn râ rµng sao cho c¸c hå s¬ dù thÇu sÏ ®îc nép, gi¸ c¶ sÏ ®îc chµo, vµ ®Þa ®iÓm vµ thêi gian nép hå s¬ dù thÇu. Ph¶i quy ®Þnh thêi gian hîp lý ®ñ ®Ó chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù thÇu. Thñ tôc nµy ph¶i quy ®Þnh sù c¹nh tranh phï hîp ®Ó ®¶m b¶o gi¸ c¶ hîp lý, c¸c ph¬ng thøc ®îc sö dông trong viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ trao hîp ®ång ph¶i lµ môc tiªu vµ ph¶i c«ng khai víi tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu trong hå s¬ mêi thÇu vµ kh«ng ®îc ¸p dông tuú tiÖn. Thñ tôc nµy còng ph¶i bao gåm viÖc më thÇu c«ng khai, c«ng bè kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ trao hîp ®ång vµ c¸c ®iÒu kho¶n ®Ó c¸c nhµ thÇu cã thÓ khiÕu n¹i. NÕu c¸c c«ng ty níc ngoµi muèn tham gia trong c¸c ®iÒu kiÖn nh vËy, th× hä ph¶i ®îc phÐp tham gia. Chµo hµng c¹nh tranh 3.4 Chµo hµng c¹nh tranh lµ mét ph¬ng thøc mua s¾m dùa trªn c¬ së so s¸nh gi¸ chµo cña mét sè nhµ cung cÊp (trong trêng hîp mua s¾m hµn ho¸), hoÆc tõ mét sè nhµ thÇu x©y l¾p (trong trêng hîp x©y l¾p c«ng tr×nh) víi møc tèi thiÓu lµ 3 ®Ó ®¶m ®¶m gi¸ c¶ c¹nh tranh, vµ lµ mét ph¬ng thøc phï hîp ®Ó mua s¾m c¸c lo¹i hµng ho¸ s½n cã hoÆc c¸c lo¹i hµng ho¸ th«ng dông cã gi¸ trÞ nhá víi ®Æc tÝnh kü thuËt ®· ®îc tiªu chuÈn ho¸, hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông ®¬n gi¶n vµ cã gi¸ trÞ nhá. Yªu cÇu chµo hµng ph¶i m« t¶ râ khèi lîng hµng ho¸ hoÆc tiªu chuÈn kü thuËt c«ng tr×nh còng nh thêi h¹n giao hµng mong muèn (hoÆc thêi gian hoµn thµnh) vµ ®Þa ®iÓm. ViÖc nép c¸c b¶n 43
 24. 24. chµo hµng cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua th, fax hoÆc qua c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸c b¶n chµo hµng ph¶i theo c¸c nguyªn t¾c gièng nh ®Êu thÇu réng r·i. C¸c ®iÒu kiÖn cña b¶n chµo ®îc chÊp nhËn ph¶i nhÊt qu¸n trong viÖc ®Æt hµng hoÆc ph¶i tãm t¾t trong hîp ®ång. ChØ ®Þnh thÇu 3.6 ChØ ®Þnh thÇu lµ hîp ®ång kh«ng cã c¹nh tranh (nguån duy nhÊt) vµ cã thÓ lµ mét ph¬ng thøc phï hîp trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: (a) Mét hîp ®ång vÒ mua s¾m hµng ho¸ hoÆc x©y l¾p ®ang thùc hiÖn, ®· ®îc trao theo ®óng thñ tôc ®îc Ng©n hµng chÊp nhËn, cã thÓ ®îc më réng ®Ó bæ sung c¸c hµng ho¸ hoÆc c«ng tr×nh cã tÝnh chÊt t- ¬ng tù. Trong trêng hîp ®ã, Ng©n hµng ph¶i chÊp thuËn r»ng nÕu tiÕp tôc ®Êu thÇu sÏ kh«ng ®em l¹i lîi Ých g× vµ gi¸ c¶ cña hîp ®ång bæ sung lµ hîp lý. NÕu xÐt thÊy cã kh¶ n¨ng sÏ ph¶i bæ sung hîp ®ång, th× c¸c ®iÒu kho¶n vÒ viÖc bæ sung hîp ®ång sÏ ph¶i ®îc ®a vµo hîp ®ång gèc. (b) ViÖc tiªu chuÈn ho¸ thiÕt bÞ hoÆc phô tïng thay thÕ ph¶i phï hîp víi thiÕt bÞ hiÖn cã cã thÓ lµ lý do cho viÖc mua thªm tõ nhµ cung cÊp ban ®Çu. §Ó minh chøng viÖc mua thªm nh vËy lµ ®óng, thiÕt bÞ ®· mua ban ®Çu ph¶i phï hîp, sè lîng thiÕt bÞ ®Þnh mua bæ sung nãi chung ph¶i Ýt h¬n sè lîng hiÖn cã, gi¸ c¶ ph¶i hîp lý vµ lîi thế của việc mua thªm thiÕt bÞ cã ký m· hiÖu kh¸c hoÆc tõ nguån kh¸c ph¶i ®îc xem xÐt vµ b¸c bá víi nh÷ng lý do ®îc Ng©n hµng chÊp nhËn. (c) ThiÕt bÞ cÇn mua lµ lo¹i ®éc quyÒn vµ chØ mua ®îc tõ mét nguån duy nhÊt. (d) Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thiÕt kÕ quy tr×nh yªu cÇu ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m b¶o ®óng tÝnh n¨ng, t¸c dông lµ ph¶i mua mét sè h¹ng môc thiÕt yÕu tõ mét nhµ cung cÊp cô thÓ. (e) Trong nh÷ng trêng hîp ngo¹i lÖ, nh ®Ó ®èi phã víi thiªn tai. 3.7 Sau khi ký hîp ®ång, Bªn vay ph¶i c«ng bè trªn b¸o ®iÖn tö UNDB online vµ dgMarket vÒ tªn cña nhµ thÇu, gi¸ c¶, thêi gian thùc hiÖn vµ ph¹m vi c«ng viÖc cña hîp ®ång. ViÖc c«ng bè nµy cã thÓ ®îc thùc hiÖn hµng quý vµ theo d¹ng mét b¶ng tæng hîp bao gåm c¶ giai ®o¹n tríc ®ã. Tù thùc hiÖn 3.8 Tù thùc hiÖn nghÜa lµ viÖc x©y dùng sö dông chÝnh thiÕt bÞ vµ nh©n c«ng cña Bªn vay53 , cã thÓ lµ ph¬ng thøc cã tÝnh thùc tÕ duy nhÊt ®Ó x©y dùng mét sè lo¹i c«ng tr×nh. ViÖc sö dông h×nh thøc tù thùc hiÖn cã thÓ phï hîp trong c¸c tr- êng hîp sau: (a) Khèi lîng c«ng viÖc kh«ng thÓ x¸c ®Þnh tr- íc ®îc; (b) C«ng tr×nh lµ nhá lÎ, ph©n t¸n hoÆc ë vïng s©u vïng xa mµ c¸c nhµ thÇu x©y dùng cã n¨ng lùc khã cã thÓ chµo thÇu víi gi¸ c¶ hîp lý; (c) C«ng viÖc ®ßi hái ph¶i ®îc tiÕn hµnh mµ kh«ng lµm gi¸n ®o¹n c¸c ho¹t ®éng ®ang diÔn ra; (d) Rñi ro c«ng tr×nh bÞ gi¸n ®o¹n lµ kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nªn tèt h¬n lµ Bªn vay chÞu chø kh«ng ®Ó nhµ thÇu chÞu; vµ (e) C¸c t×nh huèng khÈn cÊp cÇn ph¶i xö lý ngay. §Êu thÇu mua s¾m th«ng qua c¸c C¬ quan cña Liªn Hîp quèc (LHQ) 3.9 Cã thÓ cã c¸c trêng hîp mµ viÖc mua s¾m th«ng qua trùc tiÕp c¸c C¬ quan chuyªn m«n cña LHQ, víi vai trß nh c¸c nhµ cung cÊp, theo ®óng thñ tôc cña chÝnh hä, cã thÓ lµ c¸ch thøc mua s¾m phï hîp nhÊt: (a) khèi lîng nhá c¸c hµng ho¸ s½n cã, chñ yÕu trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ; vµ (b) c¸c s¶n phÈm chuyªn ngµnh víi sè lîng c¸c nhµ cung cÊp lµ h¹n chÕ nh vac-xin hay t©n dîc. C¸c tæ chøc mua s¾m chuyªn nghiÖp 3.10 Khi c¸c Bªn vay thiÕu tæ chøc, nguån lùc vµ kinh nghiÖm cÇn thiÕt, Bªn vay cã thÓ (hoÆc do Ng©n hµng yªu cÇu) thuª mét c«ng ty mua s¾m quèc tÕ chuyªn nghiÖp lµm ®¹i diÖn cho m×nh. Tæ chøc nµy, thay mÆt Bªn vay, ph¶i tu©n thñ tuyÖt ®èi c¸c thñ tôc mua s¾m nªu trong HiÖp ®Þnh vay còng nh c¸c ®iÒu kho¶n nªu trong KÕ ho¹ch §Êu thÇu mua s¾m ®· ®îc Ng©n hµng phª duyÖt, bao gåm c¶ viÖc sö dông MÉu chuÈn vÒ ®Êu thÇu mua s¾m (SBDs) cña Ng©n hµng, c¸c thñ tôc xÐt duyÖt vµ tµi liÖu. §iÒu nµy còng ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp c¸c c¬ quan cña LHQ lµm 53 Mét ®¬n vÞ x©y dùng cña ChÝnh phñ kh«ng h¹ch to¸n ®éc lËp vÒ tµi chÝnh ph¶i coi lµ mét ®¬n vÞ tù thùc hiÖn. “Tù thùc hiÖn” cßn ®îc gäi lµ “lao ®éng trùc tiÕp”, “lùc lîng cña c¬ quan”, hay “c«ng tr×nh trùc tiÕp” 44

×