Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ita

359 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ita

 1. 1. ของไทย
 2. 2. จัด ทำำ โดยนำงสำวกรรณิก ำร์ จัน ธฤชำ 51010514546นำยศรำวุธ สกุล โพน 51010514529นำงสำวสุว ิม ล สุท ธิส น 5010212463นำงสำวทิว ำพร อมำตย 48011010408
 3. 3. หัว ข้อ ที่น ำำ เสนอ ดอกชบำ ดอกพุท ธรัก ษำ ดอกเฟือ งฟ้ำ ่ ดอกแก้ว แสงจัน ทร์ ว่ำ นหำงจระเข้ โกสน กะพ้อ ผกำกรอง
 4. 4. ดอกชบำชื่อ สำมัญ  Chinese roseลัก ษณะโดยทัว ไป ่ ชบำในบ้ำ นเรำรู้จ ัก กัน มำนำนแล้ว จะเห็น ได้จ ำกบ้ำ นคนสมัย ก่อ นจะมีช บำอยู่แ ทบทุก บ้ำ นปัจ จุบ ัน ชบำได้ร ับ กำรผสมพัน ธุ์เ พือ ่ให้ไ ด้พ น ธุ์ใ หม่อ อกมำมำกมำย ซึ่ง ล้ว นแต่ ัสวย ๆ งำม ๆทัง นัน ทำำ ให้ไ ด้ด อกของชบำทีม ี ้ ้ ่รูป ร่ำ งสวยงำมสีส น ของดอกสดใส ชบำนัน ั ้จัด เป็น ไม้พ ม ควำมสูง โดยทัว ไปประมำณ ุ่ ่2.50 เมตร ใบมีส ีเ ขีย วเข้ม มนรี ปลำยใบแหลม แต่ป ัจ จุบ ัน ก็ย ง มีพ ัน ธุ์ แตกต่ำ งออกไป ัอีก มำกมำย
 5. 5. ดอกพุท ธรัก ษำ ชื่อ สำมัญ Canna, Indian shoot ลัก ษณะทัว ไป่  พุท ธรัก ษำเป็น พรรณไม้ล ้ม ลุก เนือ อ่อ นอวบ ้ นำ้ำ ลำำ ต้น มีค วำมสูง ประมำณ 1-2 เมตร มีล ำำ ต้น อยูใ ต้ด น เรีย กว่ำ เหง้ำ มีก ำรเจริญ เติบ โตโดย ่ ิ แตกหน่อ เป็น กอคล้ำ ยกับ กล้ว ย ลัก ษณะหน่อ ที่ เจริญ เป็น ต้น เหนือ พืน ดิน นัน มีล ัก ษณะกลมแบนสี ้ ้ เขีย วขนำดลำำ ต้น โตประมำณ 2-4 เซนติเ มตร ใบ มีข นำดใหญ่ส เ ขีย วโคนใบและปลำยใบรีแ หลม ี ขอบใบเรีย บ กลำงใบเป็น เส้น นูน เห็น ได้ช ัด โคน ใบมีก ้ำ นใบซึ้ง ยำวเป็น กำบใบหุม ลำำ ต้น ซ้อ นสลับ ้ กัน ขนำดใบกว้ำ งประมำณ 10-15 เซนติเ มตร ยำวประมำณ 25-35 เซนติเ มตร ออกดอกเป็น ช่อ
 6. 6. เฟื่อ งฟ้ำ ชื่อ สำมัญ  Bougai ลัก ษณะทัว ไป่ เฟื่อ งฟ้ำ เป็น พรรณไม้ย ืน ต้น ขนำดกลำง ประเภทเถำเลื้อ ย ลำำ ต้น มีค วำมยำวประมำณ 1-10 เมตร มีล ำำ เถำแข็ง แรงเลื้อ ยไปได้ไ กล ผิว ลำำ ต้น สีเ ท่ำ หรือ สีน ำ้ำ ตำลลำำ ต้น มีห นำมคมแหลม ยำวประมำณ0.51เซนติเ มตรติด อยูเ ป็น ระยะๆ ่ ลัก ษณะของทรงพุม สำมำรถตัด แต่ง และบัง คับ ่ ทิศ ทำงกำรเจริญ เติบ โตได้ใ บเป็น ใบเดี่ย วแตก ตำมเถำลัก ษณะรูป ไข่ป ลำยใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรีย บพื้น ใบเรีย สีเ ขีย ว ขนำดใบกว้ำ ง 2 - 4 เซนติเ มตร ยำวประมำณ 4-5 เซนติเ มคร ดอก
 7. 7. ดอกแก้ว ชื่อ สำมัญ Orang jessamine ลัก ษณะทัว ไป ่ แก้ว เป็น พรรณไม้ย น ต้น ขนำดเล็ก ถึง ขนำด ื กลำงลำำ ต้น มีค วำมสูง ประมำณ5-10 เมตรเปลือ ก ลำำ ต้น สีข ำวปนเทำลำำ ต้น แตกเป็น สะเก็ด เป็น ร่อ ง ตำมยำวกำรแตกกิ่ง ก้ำ นของทรงพุม ไม่ค ่อ ยเป็น ่ ระเบีย บใบออกเป็น ช่อ เป็น แผงออกใบเรีย งสลับ กัน ช่อ หนึง ประกอบด้ว ยใบย่อ ยประมำณ 4-8 ใบ ่ ใบเป็น มัน สีเ ขีย วเข้ม ขยี้ด จ ะมีก ลิ่น ฉุน แรงขอบใบ ู เรีย บเป็น คลื่น เล็ก น้อ ยขนำดของใบกว้ำ ง ประมำณ 2 - 4 เซนติเ มตร ยำวประมำณ3-6 เซนติเ มตรออกดอกเป็น ช่อ ใหญ่ช อ สั้น ออกตำม ่ ปลำยกิ่ง หรือ ยอดช่อ หนึง มีด อกประมำณ 5 - 10 ่ ดอก แต่ล ะดอกมีก ลีบ ดอก 5 กลีบ ดอกสีข ำว
 8. 8. แสงจัน ทร์ ชื่อ สำมัญ Lettuce tree ลัก ษณะทั่ว ไป แสงจัน ทร์ เป็น พรรณไม้ย ืน ต้น ขนำด กลำง ลำำ ต้น มีค วำมสูง ประมำณ 5-10 เมตร ผิว เปลือ กลำำ ต้น สีข ำวเทำ ผิว ลำำ ต้น เรีย บ ลำำ ต้น และกิ่ง เจริญ ออกไปรอบต้น ใบสี เหลือ งอมเขีย วอ่อ น ปลำยใบแหลมขอบใบ เรีย บ ใบเป็น ใบเดี่ย ว แตกออตำมข้อ ของกิ่ง เนือ ใบมองเห็น เส้น ใบได้ช ัด ใบบำงนิม ้ ่ ขนำดควำมกว้ำ งของใบประมำณ 10-15 เซนติเ มตร ยำวประมำณ 20-30 เซนติเ มตร
 9. 9. ว่ำ นหำงจระเข้ ชือ สำมัญ ่ Aloe barbadensis Mill ลัก ษณะทัว ไป่ ไม้ล ้ม ลุก อำยุห ลำยปี สูง 0.5 - 1 เมตร ข้อ และปล้อ งสั้น ใบเดีย ว เรีย งรอบต้น กว้ำ ง ่ 5 - 12 ซม. ยำว 0.3 - 0.8 เมตร อวบนำ้ำ มำก สีเ ขีย วอ่อ นหรือ เขีย วเข้ม ภำยในมีว ุ้น ใสใต้ ผิว สีเ ขีย ว มีน ำ้ำ ยำงสีเ หลือ ง ใบอ่อ นมีป ระสี ขำว ดอกช่อ ออกจำกกลำงต้น ดอกย่อ ย
 10. 10. โกสน ชือ สำมัญ ่     Croton ลัก ษณะทัว ไป่  โกสนจัด เป็น ไม้ป ระเภทไม้พ ม มีข นำด ุ่ ตัง แต่พ ม ขนำดเล็ก จนถึง พุม ขนำดใหญ่โ ดย ้ ุ่ ่ ทัว นิย มปลูก เป็น ไม้ป ระดับ ในกระถำง เพือ ่ ่ ให้ม ล ัก ษณะเป็น ี พุม เล็ก ๆ แต่ถ ้ำ ปลูก ลงดิน และมีอ ำยุห ลำยปี ่ ลำำ ต้น สูง ใหญ่เ ป็น พุม ขนำดใหญ่ไ ด้เ ช่น กัน ่ จุด เด่น ของโกสนคือ เป็น ไม้ท ม ใ บแปลกไป ี่ ี จำกไม้ช นิด อื่น ๆ คือ มีร ูป ร่ำ งลัก ษณะของใบ แตกต่ำ งกัน ออกไปหลำกหลำยรูป แบบ มี
 11. 11. กะพ้อ ชื่อ สำมัญ    : Fan palm ลัก ษณะทัว ไป ่ กะพ้อ เป็น ปำล์ม พืน เมือ งทีม อ ยูท ว ไปใน ้ ่ ี ่ ั่ บ้ำ นเรำ กะพ้อ มีต ้น เป็น กอสูง ประมำณ 15 - 20 ฟุต ใบรูป ใบพัด ก้ำ นใบยำวเล็ก มีใ บย่อ ย แตกออกจำกกัน และแตกออกจำกจุด เดีย วกัน ทีก ้ำ นใบแต่ล ะใบจะมีใ บย่อ ย ่ ประมำณ 12 - 18 ใบ ตำมใบย่อ ยมีร อยจีบ ปลำยใบตัด ใบย่อ ยยำวประมำณ 1 ฟุต และ กว้ำ ง 4-5 นิว ใบสีเ ขีย วเข้ม เมือ เจริญ ้ ่ เติบ โตไปสัก ระยะหนึง จะเกดหน่อ อกมำตำม ่
 12. 12. ผกำกรอง ชือ สำมัญ ่        Cloth of gold        ลัก ษณะโดยทัว ไป ่    ผกำกรองเป็น ไม้พ ม ทีพ บทัว ไปในบ้ำ นเรำ ุ่ ่ ่ ใบจะมีส เ ขีย วเข้ม ใบรูป ไข่ข อบใบจัก เล็ก ี น้อ ย ผิว ใบจะมีข นอยู่ ทำำ ให้ร ู้ส ึก สำก ๆ เมือ ่ จับ ต้อ ง ผกำกรองนิย มปลูก เป็น ไม้ป ระดับ โดยอำจปลูก เป็น แถวหรือ อำจปลูก เป็น กลุ่ม ให้เ กิด เป็น พุม ก็ไ ด้ ดอกของผกำกรองมี ่ ลัก ษณะสีส น ทีส วยงำมมำก มีห ลำยสีต ั้ง แต่ ั ่
 13. 13. อ้ำ งอิงข้อ มูล จำกเว็บ ไซต์ ไม้ ประดับ ออนไลน์.คอม

×