K M Model

2,500 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Linking Knowledge Management Technologies to Strategy 01/24/10 Andre Saito and Katsuhiro Umemoto
 • creation, externalisation, TIME PASSES, retrieval, usage
 • The “ people to people ” transaction has tools that help primarily in the capture and transfer process steps - an example might be a member of the technical fellowship mentoring a protégé to pass on their knowledge. Other tools in this category include the lunch time knowledge sharing seminar series , and communities of practice . The “ people to media ” transactions help primarily in the capture and organize process steps - an example here being the use of e-learning to capture and record an expert’s knowledge. Some of the other tools in this category are the tacit knowledge capture tool, the library , AskMe and Goldfire . The “ media to people ” transaction, has many of the same tools used in the previous quadrant; it’s just that here we’re primarily supporting the transfer and utilize process steps. The last quadrant is the “ media to media ” transactions and includes tools that help you convert from one media to another like web sites , archiving and scanning systems . This quadrant contains tools that help you primarily with the “ organize and transfer ” process steps. Obviously these models are simplifications, but they provide a useful framework for the rest of our discussion. Next I will talk to you about the CCR process and then Kiho Sohn and the KM team will introduce you to some of the tools in each of these four quadrants.
 • Linking Knowledge Management Technologies to Strategy 01/24/10 Andre Saito and Katsuhiro Umemoto
 • Linking Knowledge Management Technologies to Strategy 01/24/10 Andre Saito and Katsuhiro Umemoto
 • K M Model

  1. 1. <ul><li>การนำเสนอ </li></ul><ul><li>การจัดการความรู้ของ ศภ . 2 </li></ul><ul><li>วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 </li></ul>กิจกรรมการจัดการความรู้ ศภ . 2 กสอ .
  2. 2. นวัตกรรม LO KM ภาวะผู้นำ การประเมินและการสร้างสิ่งจูงใจ บรรลุวัตถุประสงค์ KM ขององค์กร - เสริมสร้างสมรรถนะหลักและหน้าที่ให้บุคลากรได้ - มีองค์ความรู้ขององค์กรและมีการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง - นำองค์ความรู้มาพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้ - สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร Knowledge areas Metrics ยุทธศาสตร์องค์กร วิสัยทัศน์ องค์กร KM Strategic Map KM Action Plan
  3. 3. Knowledge areas Metrics Knowledge areas Metrics ยุทธศาสตร์องค์กร วิสัยทัศน์ องค์กร Level of Knowledge Individual Group or Team Organization Basic Knowledge ความรู้หรือกระบวนงานทั่วไปและกระบวนงานตามหน้าที่ขององค์กรที่พนักงานทุกคนต้องรู้ <ul><li>ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ความรู้เกี่ยวกับบริการของ กสอ . </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>กระบวนการให้บริการ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการใช้ระบบสารสนเทศ </li></ul><ul><li>คู่มือการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>คู่มือการติดตั้ง WIKI </li></ul><ul><li>คู่มือการใช้งาน SSMWiki </li></ul><ul><li>คู่มือการเขียน SSMWiki </li></ul>Advanced Knowledge ความรู้หรือกระบวนงานที่พนักงานผู้ปฏิบัติ ได้นำไปปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญและปรับกระบวนงานนั้นให้ดียิ่งขึ้น <ul><li>ความรู้ในการนำ Tacit และ Explicit Knowledge ของตนมาลงในระบบ </li></ul><ul><li>Knowledge / Best Practice จาก </li></ul><ul><li>KM Team ความรู้ในการจับภาพหน้าจอ เพื่ออธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ทีม COP การร่วมแลกเปลี่ยนผ่านชุมชนเสมือนบนเครือข่ายออนไลน์ </li></ul><ul><li>Strategy Team ความรู้ที่เกี่ยวกับการเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมการลงข้อมูล </li></ul><ul><li>Centers of Excellence จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษานะนำ การลงข้อมูลในระบบ </li></ul>Strategic Knowledge ความรู้หรือกระบวนการที่ทำให้องค์กรบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร <ul><li>Strategy Worker </li></ul><ul><li>Create Strategic Mission </li></ul><ul><li>Strategy Team </li></ul><ul><li>Integrated Across Function </li></ul><ul><li>Strategic Planning </li></ul>Innovative Knowledge ความรู้หรือกระบวนงานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม <ul><li>Create new idea and concept (Scenario, Model, Invention etc.) </li></ul><ul><li>Team across Value Chain เช่น Cluster & SCM กิจกรรมขององค์กร </li></ul><ul><li>Patent and License </li></ul><ul><li>GG </li></ul>1. การบ่งชี้ความรู้
  4. 4. Knowledge strategies Saito & Umemoto, 2005 Source: Zack,1999. Innovative knowledge Advanced knowledge Core knowledge Innovative knowledge Advanced knowledge Core knowledge Innovator Leader Viable competitor Laggard At risk Your organization Competitors Knowledge domain Probing strategy Expanding strategy Appropriating strategy Leveraging strategy Knowledge process New Existing Create Reuse Source: Adapted from von Krogh, 2001
  5. 5. KM Outcome Mapping IPC2 Vision เป็นองค์กรหลักในพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ( Competitiveness) ของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 1 Mission พันธกิจ ( Mission) 1. สร้างค่านิยมการนำข้อมูลและความรู้ทั้ง Tacit & Explicit มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 2. สร้างวัฒนธรรมการใฝ่เรียนใฝ่รู้ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ ในการสร้างขุมความรู้ด้าน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ 4. บูรณาการความรู้ระหว่างแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 2 3 Strategy 6 Organization Practice 1. สร้างทีมช่วยเหลือการใช้งานระบบ 2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 3. สร้างทีมกลั่นกรองความรู้ 4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเข้าระบบให้เพียงพอ 5. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล 7 มีทักษะในการนำความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit มาจัดเก็บไว้ใน SSMWiki และร่วมกันทำให้ข้อมูลหรือความรู้นั้นมีความถูกต้องสมบุรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ Outcome Challenges 4 8 การติดตามประเมินผล 7 6 5 Progress makers 5 เกินคาด
  6. 6. 2. การสร้างความรู้และแสวงหาความรู้ ( SECI) Creation 1 Externalisation 2 Retrieval / Reuse (search own/others) 6 Usage 8 (Organise, Formalize, Refine) 3 Socialisation Tacit 5 Internalisation 9 7 Usage (Share) (Share) Combination 4 Explicit
  7. 7. Procedural Knowledge - Knowing how - Methodology Output - Manual IPC 2 Knowledge Capture Process (Team/Group/Community) Knowledge Communities - Strategy Team - Project Team - Interest Team ดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย (Execution) New Concepts New Principles New Procedure New Processes เป้าหมาย 1. Methodology นั้นต้อง Re-Implement ได้ 2. คนที่เข้าทีมใหม่เรียนรู้ได้เร็ว 3. สร้างคนให้สามารถดำเนินการต่อไป Others People Tool & Technology Process การเชื่อมต่อเครือข่าย การใช้ Air Card การติดตั้งระบบ การใช้งานระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ SSMWiki Knowledge Base System
  8. 8. System Architecture Intelligent Search Engine Knowledge Portal Processing SSMWIKI Unstructured, Semi-structured, Structured Document DIP Network Knowledge Category SSMWiki.org SSMWiki.com NECWiki Ipc2 Knowledge Storage 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ WWW Real-World Ontology Ontology Task Oriented Ontology
  9. 9. IPC 2 Knowledge Capture Process (Individual) ความรู้ส่วนบุคคล ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit Knowledge Team Knowledge Team Knowledge Team <ul><li>Lesson Learned </li></ul><ul><li>CoPs </li></ul><ul><li>New Idea or Knowledge </li></ul>4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 การจัดเก็บและแก้ไขความรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บความรู้บน SSMWiki 4 การนำ Tacit และ Explicit ของบุคลากร มาจัดเก็บในระบบเครือข่ายออนไลน์ 1 <ul><li>KM System </li></ul><ul><li>การกลั่นกรองและจำแนกความรู้ </li></ul><ul><li>การสร้างความรู้ใหม่ </li></ul><ul><li>การจัดทำคู่มือเป็นองค์ความรู้ขององค์กร </li></ul><ul><li>การกระจายความรู้ภายในองค์กร </li></ul><ul><li>การนำความรู้ไปใช้ซ้ำ </li></ul><ul><li>การยกย่องให้รางวัล </li></ul>6 Security - Internal use only - ประวัติการจัดเก็บ แก้ไข และอ่าน - เรียกคืนข้อมูลเดิมได้ 8 การคัดกรองความรู้ที่บิดเบือนหรือล้าสมัย มาทบทวนปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ คลังข้อมูล 7 กิจกรรม แผน ผล 1. การจัดการเนื้อหา ( ฐานความรู้ ) 1 1 2. การเก็บกวาดเนื้อหา ( ครั้ง ) - - 3
  10. 10. 5. การเข้าถึงความรู้ ค้นเรื่องจากรายชื่อ ผู้เขียน หรือใช้ คำหรือวลี ในการค้นหาบทความได้ 1.Social Media 2. การอบรมสัมนา 3. ทาง e-Mail และการสร้าง Blog ใน Web อื่น มุมจัดการความรู้เสมือน สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงานนอกสำนักงานเป็นส่วนใหญ่
  11. 11. 5. การเข้าถึงความรู้
  12. 12. KM “Transactions” The bridge between the problem you’re trying to solve and the selection of which KM enabler to use. Knowledge location Knowledge Required ชุมชนนักปฏิบัติ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ Reuse Creation CONVERTING (organize & transfer) Web Sites Archiving Scanning Systems People People ให้คำปรึกษาแนะนำ SHARING (capture & transfer) Knowledge Share Fair Rotation Noon Seminars ฝึกอบรม Media-based Media-based CAPTURING (capture & organize) AskMe Semantic search Library Tacit Knowledge Capture Computer-based training ACCESSING (transfer & utilize) AskMe Semantic search Library Explicit Knowledge Capture Computer-based training
  13. 13. Mapping KM technologies Categories of KM systems Saito & Umemoto, 2005 Document management Content management Process management Enterprise portals Learning management Competence management Decision support Search and retrieval Discovery and datamining Group support Project management Community support Creation Reuse Personalization Media-based
  14. 14. Mapping KM technologies KM component technologies Saito & Umemoto, 2005 <ul><li>Connectivity </li></ul><ul><li>Storage </li></ul><ul><ul><li>Databases, Repositories, Data warehouses </li></ul></ul><ul><li>Authoring </li></ul><ul><ul><li>Office suites, Graphics, Multimedia </li></ul></ul><ul><li>Search and retrieval </li></ul><ul><ul><li>Search engines, Glossaries, Taxonomies </li></ul></ul><ul><li>Workflow </li></ul><ul><ul><li>Process modeling, Process engines </li></ul></ul><ul><li>Expert systems </li></ul><ul><ul><li>Rule-based systems, Case-based reasoning </li></ul></ul><ul><li>Ontologies </li></ul><ul><ul><li>Ontology development, ontology acquisition </li></ul></ul><ul><li>Connectivity </li></ul><ul><ul><li>Internet, Wireless, Mobility, Peer-to-peer technology </li></ul></ul><ul><li>Communication </li></ul><ul><li>Publishing and distribution </li></ul><ul><ul><li>Intranets, extranets, portals, Personalization, Syndication, Audio/Video streaming </li></ul></ul><ul><li>E-learning </li></ul><ul><ul><li>Interactive multimedia, Simulations, Web seminars, Learning objects </li></ul></ul><ul><li>Group collaboration </li></ul><ul><li>Community </li></ul><ul><li>Storage </li></ul><ul><li>Search and retrieval </li></ul><ul><li>Analytics </li></ul><ul><ul><li>Query, Reporting, Multi-dimensional analysis </li></ul></ul><ul><li>Datamining </li></ul><ul><ul><li>Statistical techniques, Neural networks </li></ul></ul><ul><li>Text mining </li></ul><ul><ul><li>Natural language processing, Semantic analysis </li></ul></ul><ul><li>Web mining </li></ul><ul><ul><li>Collaborative profiling, Intelligent agents </li></ul></ul><ul><li>Visualization </li></ul><ul><ul><li>2D and 3D navigation, geographic mapping </li></ul></ul><ul><li>Connectivity </li></ul><ul><li>Communication </li></ul><ul><ul><li>E-mail, Mailing lists, Discussion groups, Chat, Instant messaging, Audio/Video conferencing </li></ul></ul><ul><li>Authoring </li></ul><ul><li>Group collaboration </li></ul><ul><ul><li>File sharing, Calendaring, Meeting support, Application sharing, Group decision support </li></ul></ul><ul><li>Community </li></ul><ul><ul><li>Community management, Blogs, Wikis, Social network analysis </li></ul></ul><ul><li>Creativity </li></ul><ul><ul><li>Idea generation, Cognitive mapping </li></ul></ul><ul><li>Workflow </li></ul>Creation Reuse Personalization Media-based
  15. 15. 7. การเรียนรู้ องค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้และได้รับ ประสบการณ์ใหม่ๆ วงจรการเรียนรู้ การเรียนรู้และ นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง การนำความรู้ ไปใช้
  16. 16. 7. การเรียนรู้ การเรียนรู้และ นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง

  ×