AID 98 Paper "Encoding and Crossover Mismatch in a Molecular Design Problem"

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AID 98 Paper "Encoding and Crossover Mismatch in a Molecular Design Problem"

  1. 1. 276 48 7 p m n m 5§35r§6 q„o0l 7C W7 6 P@ F2C Q @ 4 P @ F 7 @C B B @ 87 6 42 1 ) E35§VUEHT5ESR33HB§IHGA§ED3§A9§3530( Å Æ Ê Ò8 {ƒÞÉà 3ø9yÛÊÄõ—ÄÌ g rÝÉXøvÆÄ ÈÇ rÄ Å nÄnÒxêÌÂà gÍ{ÇÃÉ QÆQÂÅrÅu„Ä–ÍÂrÃä Xø5ÙÒË gÄøygÄÊÇ rÝSÊnÂrÅÄ QÅ6yÃÊgÓ× !rÒÊ Ø$QÅQÉÆ{ÇÃgÍÉ rÅXvÇÂÓ Ý rÙQÄÅ GQÚÓÙ xÙrÅrÂÉxÄÉ ÈÌvÆXgÓÅ rÝÊÄ Û Ê Å Æ8 Ì Ãy Ê ÄØ Æ ¨ à Ý8 ä ø {Ç{Ç8gËrËvÂ0rÅÊ QÄnÙÅÄ 9gärÖnÇÔÅ {ÃxÆ8ÊgÄÒ {ËrÆÉønÂxË{ÄiÃ8ÈǞªÌÆÅ ªÍÊ b˖5ÄxɪÉXunÙÊÇ ß„ÑªË3ÔÃÊn× nÅ{ÃX5ÙÆ× gÂrńÂÔÊ rÃQÙxÄQÓÉ ÔÅ X8gÇÃÌ ÊË ÆÅ ÍG Ç Å Æ y Å … ÝrÄÉ w G—Ñ{Ä ÔÆ unÇ{ÃxÆÄ Ê Ì Ü ŠgãӃÞÇ pÇ ià ٠ÿø‡rÃ÷Õ É ÈÇvÆÔÉ rŇnÄÊ xÃnár Š8xÙÒ XrÓÅQÄ Ý DrÂÄxÙ QÉrÄÉXÈÇÔ ØnÇrËQÂ{ÃrÆxÅQÄÉ ÊÅvÇ8ná{ËrÆ Å {ÂÌ rÆxÙxÂQĊÈÉÓÄ xÙXrÂÆ Í Š9rÑÛªÂ5hSgjÊà rÆ5–rħgv…rŘà DvkVhÄ Ë ªÉ5igÊ Ã Ý pvÂÅà rÇrÝã—9GrÅÌÄÄ ÊªÂà SÑ ÔÊ nÛÒ vÑrÝÉÅ iŏÍ{Ç9rÅQÆÄ ÔÆ $%„ĪÍvÉsÔÅÃrÃÂøxÉÒrþrÅQÄ áQÓvÉ5áxÅÈÅxÑXÈÆ Ä gÂÆX5̑ʑÝGxÓÄyÇQägÂØûƒÊÅ gÇËQÊ ÔÅ XËÌ X85ÙÒ gÇsQÄËÊ ¨rþ8GnÅvÄÄGrÉÓ Ã ƒÕÓ QɞxÔÃ Ñ Å ßrÙäÉ SáG{ÂÄ XgÇ× G‘ÊÆ ÈÇâ XxÆ Ä nÂÔÌ ynËÃ Æ 8XrÂXrÙÒ Ã ä {Ëû ùÆ Åh Æ Gx3jÄÉ {ÄiQǖ $GxÑ É vË{ÄsxÉ×nÅä ´ Q̪ǑÊÄ Å nÒyrÇ Â XªÂà ƒàgÌ!–ªÂÊÊDÊÈÇ{ÉvÆ9{ÇrÅÆ nÄÈÇÔÆ xÃvÆrÂÅ {ÉnĊxÃÒrÝ6nÄxÝÂÅ Ä QÇnávÅÊ ÝgÍgÓ0ƒfxÒgà uh D5dfcÉ nÛQÅ{ÇVghfeÆQÇRdÉ X9cÅ ÔÌ 5Ù§gqÙrŘvÚyR—rÉ$ScÉ QÂØQÆÅ ”ªÓnËv§i3•„ÇcÊ ”{Ǔà 88ŠªËÝuªÍÊÜÃ Æ 8 Å Ì Å Æ Ò Å Ó –{Ì Æ X Å §# ½À ¾ p8!‡½ Ò Ó Å Ä Æ Ù ä Ê Ä Â Ê Ç Æ É Æl rÅQÄ ÔÅ ØÎnËQÃrÝØ ÔÌ XŠgÄuxÝ!xÅrÙªÄu8{NJ{ÌQÆnÛªÓiŏÍ3ÔÆÊ gÍà {Ç8nŪ˪×uGnÙÄÊÊ QÇrÅ× ªÇQÂqÅÔÊ Í Ã ÂGrÝÄ £ Ä SÛÊ8QËÅ ŠÔÅÆ „äÍ rÃprÅnÉXÃà rÝÃ Ä É ÅÂ Ò ÷jޏÍrÃÂÆ ¢9ÁÌ „ω $rÅgÂÅ 9„ËÊÆ Ý ÃrŞQÂã ÃÅ Š¨Û{ÌQÆÆ ªÓØ$Ê GÈÄ Ó vÆ ÔÅ ÄÓ uG$rÝxÅgÂ3xÉQÂ8Ë „ËnÇØË É Ý Ü É Ó Ê Ã Ù Ç Å Ä Ê Ãy Å Ã Ã gÞÉ øVI֒xÉ`ÅÛ QÂÔÅ 8ŠnÇSáØ{ÌËQÆgÓ$ÅÊQÌ {ÔÔà {ÇÊØgËrÉ$QÇrÝÅÅ „ÇØgÂÒxÅ nË3QÃÊ xÉ98rÆ`ÅQÂÓ {Ó „ËgÉnÇ3ØgÍÃä Ã3É {ÇhªÆ÷ {ÇuQÆÊ Â ƒÝxÅÓÄ Ê õ © —ÞrÃvÂlrÉÅÄ Ý xÄnÇ{ à rÆXøÔÙùÄÙ hrÃÛ nÇø{×É xÆnÅQÉ{ârÅÆ ªÄÌ uÔÊ rÇÊvÂ{ÓrÅxÆ5ÉÔÄ G8QÅÝÊÑ lxÅÒ „Ç£Èè xÆÔÅ G88gËÅÒQÇ Ë§¦{ÔÔ lnÂ3iÃã lªÉy¦rÅnáÊ㠄ÂÅ „Ç8ÌËhQÉÛ ${ÃnÇÊ nÅX{×É rÆ8‘ÊgÇÆ ªÄÊ vÂdxË8nªÄGiÃË uayÄrÝÍÊ ÔÑ Ã ÒÑ GnÇÌ u{Ãà ‘GÛÄrÆ¢ {ärÆvÄÓ ªÇs8rÃÅQÂÇxÉÊ iÙÍ dÔÑuànÇQÆy{à à QÓrÆrÒªÄÒy‘ÊrÅFÊʪÂÉxÄnÂyrÒ3gÉÉá u‘ʪǢ Ê Ir‰ Ý d{ÇQÆQǪÉxńÅDGrÃnÄÊ × á5ÑX3¦Â É Ò {Çà QÆxŃÝnÄnËgÓrÅqÂÊrÃV‡ÁÍ {ÓurÆÅ ägÄÔÌ nËnÙxÃÄ xÝÊnÇÄ {ÃrƪÄÊ¥¤8{ËrÆXnÒ3ªÍà {ÇÒG$ÊÕ 8„ËrÃ9rÅQŠã Ä nÇ{×Å xÆQÉÅÌ Ê Ã É Æ Ä Ã Ì Æ Å ÉÃ Å Ý Å Â ÄGÓË Å Ã Ä ˆ ÓgÙÆ –rÊl¡É £É¢ ´Ùü gÍpÆÃ Ò ÄÉ nÇ{ÃxÆgÄÊ{ÓÄ ÔÆ ªÒQÂäÅ r݄Ä bÄÂiÃÍ Æ Ô jÊxÆuƒàÛ QÇyä Gu„äÅÞ ä rÃÒÔÌ nÙ× QÃxÅgÉÊÓ rÅX8 {ÉrÝÅØgÄuáÊ xÝ߄ÅQâ{Å Â ÔÆ ÒuÃÅ ØnÙÌ {É8—Äõ ßà QË ÔÅ ÙÌ Ã × G5ÑÆ ªÒ‘ÊQÂÅ XrÝÄ Å 0áÄ QDŽÅ× Û Å Å Ì 8 Å8 Ä8 Å ÿ ã Åy Ä u ÒØ{Ç ÔÌ Ê iÃ6ÅÍ {ÇQÆrńÄrÖxÝeÊÄ ßvË ÔÅ närÃX߄ÇÈ×xÆQÉÅÅ lgÂÊ ÔÊ QÙQÓ ÔÅ 8Ë puSãÅQÌÞ ‘ʏà ÔÆ Â nÇ{ËxÆ{×xÆDQÉÉ ŠxÃÌ ´ØrÄËÉ {ÄrÝÉË nÇxÆnÂwnÃà GQÇÔ×Ä Ø8QÄxÆË{Ó nËvÃÅ QÇÓ „Å{Ô´ŠgÍÆ×Ô pŠ0QÂÙãÉrÅÅ xÝgÒ8ŠŠ{ÉÆÒ {Ç GxÝÉÆ ‘Õ8u—ÇʪÓÄ õäÂxÅÔÑá5 gÄÒ Ê Å{ËxÆÅ ÔÄ úXÌgÇà 0×Ê áQÉÆ ÌÅ vÇnÅ× QãÅ ÌÅ DÇÇ ªÍÙ {ÇrÆQ„ÅÓ gâQÃÅ rÓ{ÉÄ $ÆÌ XrÝphnÇÆ{ÃxÆÉ ávɗÞrÅÅ G§¦lQÇÌnÅgÅeá× xÃgÍÄ Gø{ǪǑÊÂrÓxÄÉ rÉÌ QÂXŠQÄQÓxÅrÂnÂvÊrݖ{ǖ ÔÒ Ý Ì {ÔÔ Šã Û Åu Ê Ý ÔÅ Ý xàý Á  û Ò w à 0 Å 6 Ì Å Ä Ä Ã Ã QÇQÅyøØgÉÉärþ QËunäxÃ× {Çw!ÔÌÁÆ „ÅXúÅQÇù×à {ÇÓ{ÔQÆÔ xÅunÄÊ pwgÇÛQɃÊ0{̑üxÆÄ 6QÒyrÝÅÅ gÍgÍDGQÇÅÄ nÇØQËQÌnÅrÅ× ªÂ× ªÇÔÊ ‘ÊQÓxÂÆ gÂÅ ÊÌ QSÆ{Äã uxÃ9ÔÉÇ ndžxÆ¢{× ÒnÛQÉQÄÅxÓ Ì8hDGrÃ É xÄiÃSÍ{ÉrÆSáGnÉÄ QÇ{Å× QÆxÙÅøÄGáÔÅ xÉrÄgäÊQÉyxÅÊ Ý QǞÅÄ {ÓrÆ{ÔÔrĊGlÂãÓÆ „Éà nÇ{Ī×ÒDjÊÆ %Æ$ × vÉwQÅÌ Æ gÉbQÇÊÓ iÃxÉÍÅ QÄGQÚÓÙ xÅÙ ÄÉGrÃnÇXvàÓÒ ÌxÆ{ÓÊÔQÄgӃÊdÅ gÇÊ Ã Ô Ê{ÓrÆvÄrÅnÂvÃrÝØgÉurÉvÉà QŅrÃ$XÈÇX ÔÌ ÒÿÆÅ xÝÆ !ªÍà X Æ Æ õ Òp ë Ä Å öªÂÞ „ÑQÂÊn×rÅvÄÅ Ôà {Ç{ÃÅ ÔÆ ÌrÉØ{ÈÇä Ä 0{FxÉÇÆÆ žnËrÄ8r{ÉÉ Ã rÆqÂQË0„ÇÍÉ ÔÅ rÅQÄäxÙÓ r×Ä QÄØxÙ9yrÅQÇÛ rÂÄ ƒôøgïnÒÉ jêwrÑà ªÂó GƒèÄ jÊgÇw‘ÊçrÆrÄxÄònÂæ vÂrŨyÈíÃñ ž8h}ð÷Ò É¨ {Ë{ǪïžuxÅQÆÆ è xÄnÄ9rÃî nÉ8ÈXíà  ìëi0ƒèÅêÒË é Å xÝxÝwŠ30xÝÆÃgÍæÄç h{Ç {Å Ç ÇÄ 8{ÉåÆË gÞrÃ× {ÇXߪÇ×QǑʄÅrÄÆ {âxÉnÆQ–ÍÌ XgÍÇÊ 3QÅÅ ŠÂÝ Ó ØXnÛÅÜQÇÒ 5ÙxÅvÚrÅ rÙQÄÉ Å XÌÓªÂrÙÇÔÊ rÂÙxÄQÙFÊÔÅÉQÓ S`ؖÔÊgÂË Å rÝQÙ× Ä {ÓxÆÅ rÄ݄ËgÂrÃyÜÊ iÂ!xÉQÄ{Ä{ÓßQÌ{ÇrÅQÆXxÅ ÒÄ Â Æ Ò Æ × Ù Ø Í Û ÊÓÅÄ Ã Ç äb{É×Äxà 0{Ç ÔÌ qÖ{ÇQÆrńÄrÊvÉÈÅ ÔÆ Æ Q…gÄuxÝÄ Ô 5ÊnÃlŠ‡ÛrÉxÄ{ÉnÆn× ÃÔà  hÓ{ÇgÆuƒÝ0rÝwgÍÄ nÇ{ÃxÆÊ QÄÇÓ iÙÍÃ Ô SÊÈӄÆn× Ôà hgÞá {ÃnÇ{Æ Ã xÆ0gÄä ‘ÅÊ XÝ rŠ×nÙÄ uvÉG„ÇÅà {Ç8wrËÓQÃÆ vÂ{ÉrÆ Å QĊÜÅÝ ÌynáxÅrÙvÄÉ rÙxÂrĪÄ8ÊÉ xÑgÂjÊrÆxÄQÂrÅpgɊgãÂG×Ç 3àÕ xà ÊÔÉ e r vÞÉ nÅÆ ØQÇÅÌ gÇ{ÔÔ yQÉÊÊ ‘Ý{ÓØ5ÉxÆÓ gÄGuxÝÝÊÑ SÒ$ÔÅÉSáÄ gǧ¤jʄQ¤Æ {ÓXrÆÙ žÊªÄÒ 8Q˪ËX5ÊÅ rÝ{×gÄrƄÂÿªÍËÃÊ SádrÄrÉà {ÉxÆÌ {Ç5Ä5ÆvÇ9vÆÕ ÈÅ rӊpáÉÊ Qƒrł VÄ XRtـh 8EeSyÒ nËxvÃc Ù aÓ Äh„ÛrÅÄgƒÊrÄpnÅ{ârÆÉ ØuÇDQÌÅ {ÔÔ SÊgÓhÓá nÇ{ÃxÆgÄG‘ÊÙ XnÙuG„ÇQÃÓ Æ Â Ã Ã a Ó 0 Äy ÞòvpSwnËSiQÃ¥u3tÓ ÈÇsqp85h%iÉ QËSgÔÅ fedrÄäc bdÅQÌÒ {ÔQÇÔ yÊÅ nÒdxÃG߃ÊgÇÉÄ rÄÅ xÝnÂ8ÆÒ ÈÉ {ËD„×nÑÆ xÄnÉÔà ØËÆ{Ãà ä XÔÅ rÝu!nÇÄÊ ªÍ{ÃrƑʪÄà ÇÄÅ XåÒ Ã ƒÔÞ u{ÊÉ ÌÔÅ QÆy8–h8{Æ{ÃËàÃÇ ÓgŠÊ É Ç vÉ8ªËÅÆ Š…Ó܃Ýg…nÛÊ ÊgÍQÅxŅ!vÇÂÃÓ QÉ{ÄÅÅuÆ GGÔÙ Ò QÚrƗÑrŞeGªÂÇÉÄG Ä ØxÅQÇÙ ÔÊ ÅQQÂQÙgÓeÓÅ Qu‚Ê Ð XxÆ ÒÔÅ ßnÏ{Çb0„ÅÆË egÍÉ×rwgÂà ÔÌ ÅqÃÔÊ g̖ÊÍ QÅ֊rËËvÇnÂrŪÂÅ qÊQÚVrÃXrÅÉ DQÌÉÄ ÈÇvÆrŪÂnÅnÄxÕà ÔÊ wQÙ {Ç ÁÔÆ Ó Ê Ý ÌŠ Î Ê Í Ê ä Ó Æ Ý X ¤ Ó yÇÓ Ü Å QÉnËrÅrÂà qÂxÙdgÒÓQÄÍ xÙÊrÂrÄÔÅ É S`Å ŠYrÃnÛÄ SۄÇÉÅ „ÇnÇÈÃà {Ã0gÄÌ xÆrÆvÄuÊÅ –‚àiÙxÃvÆÍ DuÊÅQÓÄ Ô × xÒ{Ç{nÆÉ{ÓrÆÄ n×gÆQŊÔÃÊ QÇã ÈÃX{ÆXÔÅ Ô8vÚä5ÙrÆrÄ{ÂrŊÉÉ QÆ{Å É 8nÇÄÆ xÝ{ÌQƪÓQÉ{ÃßQÄÊ xÆ{ÇØ{ÇÆÃ{Ó8rÅÆQÌrËQÂXªË xÅÊÄÒ ½À¿¾½¼ º pDžh‡»¹ ± ± ± ± ±§ ´ g·S­—¤“S³S¦q¡´ƒ«5©g£}³eg²n°x£r§eQ¤Gƒ°n§g©g¤n¸S¬g¬S¬g·—·´S«g n „µhžp„ s ¶ œ™— nŒG„Œs –w—sq€Sunuv­‚s—¤rwe´0…S¦Q³‹±‰ Sor™t uq¡s –‘s„ov«‚ª©h–z € „‰g£Q‰n˜}³GŠ•s ~ eQw± n²rq‚y…Sox€g°x£5—bƒks ƒ§uQ¤ˆ± ƒ‡roG–§tSz…ƒ°€ nsbq€iG‚§ z ©S‡r‡S¯xt5yn®Soxw‚†S­5on€g¡‡S • …©” 5„„kn¤„k—s¬ ƒs5ku‚S«q€‚s“S¢‰u9¦0rvªkuvts g©G}™ y Q¡„|nk¨{§ wS’S’dv£n¤‘„o¦ y3jkkŽ z S¥Q‰—yS nurs5¤qtxwnu£ 0xwo„kn¡wS¢oSv—sDQtn¡ ruS ƒyGŸs rorqžpjœo—tvtw–y ‰ nmv€5lSkk !jiqvŽhe›d Ž pšŒ gfed p iŠ ™ w ~ s‹ Œ™ —˜Qh—I–w985tSRqP“’ h • ” eU U‘qPeG¨‰ˆ‡GY …„pgƒ¤w95eqRwY uyuwvWugUsqpihXgUf XVX3dba8¤XVGSRQPH R  h†U I tU ‚ € hWU tpxp I t r e PU eUWU c U` R Y WUT I ) %4 E ¥ $GFDCB ¡ 506A@ ©% 4 7£ 95¤865%4 ¥ © 3$ 0© (% $! ¤ ¤¨¦¤¢  ¡ 2 £ 1 ) # ¥ ¥ § ¡ ¡© § ¥ £ ¡
  2. 2. ž ÄÀ Í ÊÝ ¢   ž Å Ä Æ Ó ÅÙ É × Ê Í Â Ó Ý ãuÒG à Š8 ÃÄ ÒrÅá –ÎQÂi‘ÏÅÄ Š‡vÉã QÅá ‡ ÔÙ nʙÁâÁ gÍw Ãš¡ QÄxÅÁ bU¡É  Å xÝ5¡„ˈrÅ iÂÔÅ ÿÈÒQÇxÆrÂnŖ‘ʪÕÄ hÔÅ Ä ªÉ{ärÆÊ „ɇQǃݪÓÅ nÇÊysQ̄Ë{ÅQÃxÆrÂDøƒÝÄÓ SÊÅgÓ gÅ SÞu ÔÒ Êß3£”š¡!~ŸË ƒrÝØÈÇøQÅvÇGQÚrÅØQÇnÅ{ânƊnÂiÃ0xÅrÙvÄÒ rÙxÂrÄÉ Ó Ä Æ Ë e Ê 8 Å Ä Ã × äG Æ ÅySÛQÉÅ rÝQÅ0ªÇQÅ¥¤‘Ê–X{ËÉÆ rÄ ÈÇG…3¦ÆÆ ÈÉÊ XrÝ0ªÄgÍur݃ÝøªÓÄ nÉÊD{ÇrÃxÆ0QÄÄ rÄ xÅxŖrÙÉ QÄXrÝÓÅ 0rÂÄrÙ nÂxÄb–QÉxÄÍÉ qà y{ÇÅ× nÕGxÝÃÅ …ÔÃ Ä ªÍrÅ3QÂà pøʪÙãÄÅ—Ñ gä Å ÄgïªE¯Ã Ê{Ç¥°Æ8X3pV®f¯ÄérÅjëxÂgËÊ êÌ GhÇá ªßQÆó {ÇnÊÅá rxÄjʄÄnÉÃrÔÆ 8yQÂrÇÒÊà ªÍXsd‘ÊgÒÄrÝÅÅ Ã X „ÇÈÃx× ÆªÂnÄ{ÇuØuÊÔÒÆÊ Ã Ì Ç Ç ønÆÅ à {ÓrÝgÍĄׄËÔÃà {êÄrÆ Ã uiÂÊ ŠrÝä ø$QÄÄÍ rݪӪÉe‘ÊÄ Ê gÍxÂà rÄ{ÉÔ QËÔ ªä8„äúXrÃÌ gÇgÇSÊ –ÈÌgÓÅvÆXrÝÊgÄ Â Ý Å ÊÔÅ Ê Ê Å Ó 8 Ù Ä Ä– Ì ÄÙ Ê Ë ìޗÑQÓ{Ä uÔÆ Å XxÆ Ò QÉgärÅu‡„äÂÊ rÃÉ {ÃÂnÇgÄxÆÒ ‘ÊÅ xÝXßxŖÊgÂË gÇh¤‚ÄǡÉÁÊ xÆXgÄÌ gǑÊÊ X–™¡ËÁ xÃQÂgÓGáQ„ÅgârÃxÉGnÉÛ rÃÔÑ vÂnŅ{âÓ ªÍxÆÃÄ §† R{  ½ ¾À¼u « ¼ u ¾u ¨ 8 pwl­¬´½ €V}Šª ©§ ¦ ¡ Æ£á G Ä ÅÅÁ ÊøÅáÒ¡ ä ÂÌ QÛà uˆbÃÌ XªÇÅ Ê Å À ¡ ŠLJ Á ¡ Äw ޗn™ø{ÇÁÃÁ žrɖQÇ؆rÆ{˅5¡ÅÀ xÉQÂQÂyrÅÅ GQÄÒ §¦ØÅÅ gËÔ ƒÊ‘ÊgÂQÂuQâ„ÅÊ 3rÅÒ –$8xÅQÄÅvÌÃÉªÍ rË$iÄÂÉ rėÍQÉvÂyu9pr݊Äã nÇ–à ƒÝªÓrÃÊnÂQÂXùÌ Å Û Ãä h`Ì nÇyøÊ ºººººººººººº»º»º»»ºº»»ºº»»º ´S´´´fD´f´´3„D„Df„´D´·´D´„S» »ºº»»ºº»»º»»ºº»»ºº»»º»º»ºººººººººººº „´S´´fD´„3´„´SD„fD´fD„D„f´´´´f´´´´fzÛ “  Â{Ó Ê Æ ã ŠÄŗã Æ Ìd Ž ÂªÂ Æ 5Ä5Ä ƒÕgÓvÇvÇrÅrÅÔÊ QÉQÉxÅxńÛÂ¥ QÒQÒQÅrÅrŊrÆÂ9rÄXQÉÉ ªÄÈÌxÅvÆhgÂÊ gӆ3GgÙÊ©u rÃÚ ÔÊ nÙÉ {ÇØxÅXgË× {ÄgǖŠvđÊÆ Ê Ý bQÓà ¤9gÇQÇ3QÅÊ 9pŠ—ãÆÅÊ {Ç É øQÄ÷ y{Å× ŒbXGQÉÌäǐ Ä QÌQÇXuÈÇÅÅ xÅQɖVvÒËÂrÅä ÔÆ vÌr‡ ÅrÅ9IlxÅÄÄÂrÄS$ QÉrÅuÊnÙÛ É{×GŠrÚ÷Ù ‡ùÁÉ »º»ºº»ºººººº»»»»ººººººº „S´´S„´S´´´Df´´„´f´´´´fº ºººº»»»º»ºººººººººº»»»ºººººººº»ººº»» Û ´´fDDf„D„S´´´fD´f´DS´„´´f´´´´S„´´DfyX¿ ºº»º»º»º»ºººº ´D·D„D„S„´´´S» º»»»º»»»º»»»»º»»»º»»»º»ºººº»º»º»º»ºº Û D´f„¾f´„DS´´„SD´·D´S„D„´f´D„D·D„D„fzX½ ººººº»»º»»º f´´´Df„D´„fº »»ºº»»»»»»ºººººººººº»»»»»ºº»»ºº»»º»» ´„fDDf´´´f´´´fD´f´´3´´´´·´D´„fD´„DfyÛ • »»º»»ºº»»»»ºº»»ººººººº»»»»»ºº»»ºº»»» Û ´„S´´fD´´S„´Df´´f´´S´D´´f´„´Df„´D´fyy¼ ã ä Ý ªÂʏd É Ö Ê Æ0 Â Ý rÅSÛ{ÄQÉrÅÆ ŠuGGrÑÙ Ú –ƒÕQÌgÓxÅ5ÄÔÊ vÇØrÅä ×QÉ5ÑxÅà ŠvÉÂä QÒ60rÅÃnÇÂÅrÅ gÂ{ÓnäÊÆ X{ÌÃÉ QÆÝ nÒgÓxÃG5ÑÃÌ {Ç8ªË8ÔÊgÂÄÊÅ xÝ Ì gLJ0ÁÊÃ Ê QÉrÅbªÂÎ u{×G‡rÚÆÙ ùÉ Ê Ûu ºº»»»»ºº»»»»ºº»»»»ºº»»º»» Û ´DfD´·´DS´´„´S´´´„fD´„DfyXX ºº»»º»»º»»º»»º»»º»»º»»ºº Û ´SD„S´„3´„D´·D´„Df„D´„fzXÎ —ÞGvÂÄ Ì QÇgÇrÅrÅDe3ÐÊÔÄÊ QÂÅ ryXÈ××ÛlÈÇsQ‡xÆ` Æ DnÛù QÉÅ vÅ{ÌrÆxÅXQÇÉÓ Â nÇnÙQÃÅ uG–xÅØQ̗ÇÉ XpÈÇõÅ XªÆÅ ÛrÝX„änÇÄÉ‘Ê {Ã{ÇrÆQÄà ªÓynÅÅ ‘Ê–rÆä {âQÂxÅGÔÌÄ Ä vÙÈÇnÙQÓ6pÈÓQÃÆ rÅÌÉ vƄÇgÓÉ QÄÇ3ÈøxÆÓÊ Ã nÄà QÄ{ÇØgËÇÆÓØqÙrÅøgÂÍ Dnіr×ÊnÅ{ârÆgÄvªÄuQÇÊÅyrÝÄÅÇ Æ Ù Ó QÚ Ä Æ ÃÇ Ê º»º»»ºº»º»»º»ºº»»º»º Û S„DS„´D„S´„D„fD´„D·z„ ÃgÓÊ Ü … y GQÅÞ nÝ{ÓrÆ{×rÄQƪÄÇ ÔÊÅ ÔXÊÅ rÝ{Ӗn×nÆÄ {NJÔÃÆ u{ÌÃÉ „ÒQÆ´0Ãà {ÇvÛ8ªËɚ‡Æ XnÇÊÌ 5ÄyvÇà gÓQÅä QÌQÊÅ V‹{ÔgÌÔ ´sŠrÅÃgÍÓÊSÊ xɪÂ{Âßul„ÇÒÉÊgÆÊ rÅÈÃxÆgÂQÄgÓÊ ƒÊxÉQÂrÅ nÙGy{ÇÃÄ Æä $ ã Å ä Ç ãà ÝÉ ÅÂÊ ÉÅÓ ÇÅ Ù …g Ôà yŠgrrg0QQvGÚ ƒÞrŪÓvɑÊQÂÅ rÝxÅgÄ5ĤØyrÝÅÅ 5ÒD—ÑÄ yGgÍÄÄ w„ÙÃÇ QÃrÉQÂÓ ªÓ„ÙÊ uGxÃä „ÝGÈ×Ä ÈÇvÆQÉÅÆ nÅÔÇ ªÕʑÊ{ÓnÆn×Ä nÇÔà {ÃxÆuQÄà „ÒrÃÓ –iÙÄÇ 9QÅÍ QÇ „Ñpr×Å —ãQÂQÄXyQÇÅÅ h–„ÇÅÉÅä ŠrÆÝ{à ÜÄ {ÇÆ  g É Å Ä Ê Û ¢   žœ › Å w~£”U¡ˆ3Ÿ†AáQÄyä –ÓÉxŃÞÅ iÛrńÇÅÉQÉ ŠxÆÝ Èà lÛÔÊÜgÄ – –—XÙ {ËrÆÓ lÊnő¸ {ârÆgÍXDrÅQÇÃÉ vÉGQÅÄ Å §¦ÒÓ øƒÊgÇÅ ¢Ç rÄrÙ{ÇÂÉ ü ø–ÄrÝQÌ9Ã{ÌQÆQÌÉvÓyDbrÄÌäÅÅ prÅvÉÅ –÷gÉÌ ªÇQÌQÄrÅQÓÊ XxÅÉ ÂÙ rÃÆ Å Ä Å Ä ã 0 Ê b Ê Ê ¦ Ê ÿ Æb Ã Ê gSÞÞ ulÔÒÒÝÂÊxà 3rÃxѪÉgÂQáuš‡Ê {ÇxÉgÂÆ ÔÊä ƒÙ 8{Ç{8„Âƙ Å rÌjÃdbQÉą {ÓÔÆã ªÉÝ xÅnÒÊ xÃGnÝÂÄ GXGnÙÑ×Ì –bxÌÃÝ Ê Ý !byvÉÅÊgÇÄ –ÈÓä XÔÌÆ nänÙvÃà ÓÝ „ÒrÂGÈÇÌ ØrÅÑvÆ ˜Ä ›—ã ÌޗnÂÃvÃÊ!„ÄÄà nÅ×Ç ªÉÊ Ñã QÅä gÇà r˄Âi×ÍQÂyÖ ¹Ã ¦xÝbg͊ ØgËÊxÅÆÄ É h„ÇrÃrĪÄÊ wÁ gãªÇžÉ É S÷QžXÇÊ ¸ Gb×Å „Ç žÃÌ xÉÂgÍÔÄ Ã rÙQÉxÅÊ ugÍønÇ{ÃãrƪđÊÊ QÄxÅÄrÒvÂrÅGÛÄ {NJÉÅ r݇ÉÄ gÄuxÝÄ ÉxÝ3xÃà ØgɊã Ô 5ʄÃb„ÙhÄlprĪÂugÒGÊá ÅSÑÊ pgÄuxÝ8ӗDžÅõ hÄQÌrÅXžÅÙ nÇ{ÃÅ xÆÄ Æ ƒÝÞGxÓÔÙ SÄrÃÊ erËgÍ{ɄÇÈÃxÆgăÊ5Ä× Å vÇrÅã QÉxÅÅ QÒrÅÅ h ÊÅ rݖÄÄ XÄÌ gÇÌ Q„Åà gârÃrÉÓ „ÉrÃQÂÅlã rÝÅ ØQÇQÅp—ãQÄyä Á Ì Ã Ë Ó Éõ ËÆ Ã ÔáXYGQÌÆÈǐÌÅÉ!G8ŠÅÕ{ÔpÊÔÃ{ÉÆ —ãxÝh$xÃxÄÄÄ—É Ç $ۋpU–Å {ÇrÝD–QÌÄÆD—”“Ô {ÉlÆÆuàrÆԑ` xÉXáÅ gÉ5Ìf–D•ÔÊ ØžÔÓà ”“ gÂlQÅ` h{’Óʑ rÆÔÉ rÄ{ÌXªÄÅ QÆ5̪ÓÔÊ ØQÃÌbrÅË {ÇÉ 8{ÔÆX÷É ßDÔÑÆÙ Ô ªËÊ I—Ñ` xÄ5ĄÂnÉvÇÃØbÔÅà $žGXŠrÝÝÅÌÄ Å ÜÄ ËŠà ŠÒË ŠÒÊ 3¶rŏ QÂpŠrÅQÂXrÝÆ8ªÄurÝwGQÇÌ yGnÇQÃprÅvÂbžp㠖 X — ¶ ‘¸ sʪÇÆÌ{Ç vÌrÅnÉGy{ÃÄ Ç nÆnÒyxà à Šµ{ÇgÍÆ GÃÌ QÃQÉÓ vÇ{ÓgÇuxÝÊÅ ƒÝ–ØËÅQÂÅQÓÄ ØrÝÙÅÇ Ä rÉQ„ÅXgâ× ÈÇrÃxÆxÉGnÉÉ rÃÔÑ vÂuDgÇÓÊ G»„ÆÈÇÊÄ vÂurÅà ŠiÄÒ Í ·Î¢ Ê Å Ì Ä‡ jÞQ̏ÍxÆ Å Šd{ânÅÙÌÉ QÇrƪÄQÅy{ÄÅ‘Ê ä ÔÆ „ÅuSâÊ GuD–xÅÝÚÊÙ gÂ3xÅQÂxÝÄ XgÇ×Ê 9D‡QáÛ QËuxÝÛÅÎ Ä{×$ùÌ QÇQÅpªÇÅÌ Ê —ãDyr!u×ÛäÅQÄÊ vÉ{ׇ3QÇùÓQÅÆ QÅxÅxÅÅQÂjÉiŅ Í Æ ÊÝ Æ × Å Ã Ê Ä ³ð è à ˜ h ɪuw{ÄuÍ´nÛÆ vÂvÅÈÅ Ó xÆrÝrĄĪÄÔÊà gÇÊ QÇnÅ{â„ÆøÊ {ÇÄÆ QÂXrÝÅ nÄä 0ÃÅ xÝËÄ gÇÅ ux݊´ugíG3ãó QÄxÅÓ nÂØË !rÄxÆ{ÓQÅQÉÓ gÄ ÔÊ Æ ªÂ ÔÊ nÙªÇjÊrÆrÂÆ dÆ ªÇ× ¦Æ ªÂÌ ÔÊ Ån٪ǑÊÅQÄÉ vÓÅ ŠŽ {ÉQÇƄÅxÝ{âÄßØ0DgÄÊÆ{Ç×nÆ y²±Ê$ rÝwf¯Äé náV®xÅGrÉê !„ÙªÍQÃ߄ǪÍÈÃyxÆà ná{ÄnÅÆ uª×Ç ƒà‘ÊGØnÊÌÄÅ gÇ rÅ{Éâ QƪÌQÓ8xÅÊ Øø¦nÅÊÄÒÅ rÝ „ÅSâSâyu3–™SÛrÅQÄgÉySÊÅ äÓ ó–gÇuÃÊ Ó xÝÄ Ô iُÍrƪÙÊyžrńÂ8Šyä {ÔÔ ŠÊÆ ÊÝã Ý rÅÅ XprÙÅ g –xÙrÂxÄÉ Â ‚ÞQÇxÆnÉyÒ ã ªÇÌÌ ªÇÊ Šh{ÌáÉ {ÇQÆQƪÓrńÄÊ rÃ$XgËÅ rݤgÍQÇ6pSwÅQÅà —ãvpQÄDiuSuÅ ä UuUhŠVÓyQÅ QljQÌÌ nÇÅ yÔÃÈÔ rÒÊQÉ8rÂxÅÓ {Ʉ–߄ÇX{ÃÅ rÝrÆÄÄ ÅSw„Û vpÃDiŠvuÝ SiVeSk”Ê–  Rt§hŒQÌÅ {ÔÔÂà SÊÒ{ÇØ{ÉlÊÆ DÈÄÄ ‡ná„ÅÈâxÆQÄQӃÅV‹ÈÇl{É8{ÇvÌu–Æä QÃQËÓ –XrÝÄ ˆ ÆÓÊ Ã Æ ËÊ Å Ç Ã ÄÉ Ã Ë ÄÊ Ñ ä Ì à Æ þ Ç Æ ÆÉ Ã Òû ÝÓÊ {ÌQg8XÈÇØg8„xn80ªßGßQÅ {ÔÔ l{É8„{Ãr{Är„ux¤‘ªÅ Æ Å X X à ʩ × ÂÜ Ê Æ × ÆÌ Åä ˇ$Î Â Æ nÛQÅ{ÓxÆrÄgćhªÂ ÔÊ nÙªÇjÊrÆwD${ÇD{ÇXQÌu–V„DrńÙ{×hù Ä ú rÉÅ ÂvÇ{QÆrÅÅ Š„ÄÝ GQáÂãrà GnÇÄÉÒU‡ QÇ{ÃrÆxÅXQÉ É rÅQÇ8vÒÅ {ËrÅ$òxÃÌÂÆ †vÌÌ rÅgǖDŠÔÉÎÙÊÉ gÍXjÅ Ã ”ØQÅQÉÃ5̅ 3rÆË {Ó xÄÔÅ gÄØ{ËrÆnÇDxÄQÌnÉrÅ8uØDxÅÅäËʪÉà ŠgÂÝ ÊÜ Ò ÔÊ É 9 ÔÉ ÅX5ÌØ8QÌvÅÙQÌxÅnÂwwžxݞ Å Ç ‡QÌrÅ0yÆÅ bxÄÄÉ –Ë Ã Ë Ó áÁùÁÅ Ä ÛÄ É Ù ä Ù Ë É6 Ü Ê GGXØrÄrÙÃÌÌÑÞ ßQÄ´ªÓà 9§¦SÛÅ QÂÅbgãgãà yÈÃ Ô Ô Ò ÊurÃÊÔ ¨{ÃnÇÄ rÆQ̪ÄrőʪÄÊÄ X{Ù Ó 88vÃnËÒ nËDvÃÓ ÓÉ …SÑGyrÃÊà 5ÌxÃÄ ªÂÄrÅ ÊrÝ{ĊX$rÅvÆãÉÆ ÈÇ nÄ× {ÇxÃÆ {ÔwÁÅÔ ÒqÃnžÔÆÍ QÉX5Ù{Ú÷Æ X‘ÝvÓrÅ0nÇ{ÃrƪÄÊ¥¤8{ËrÆXnÒà I‚ „§‚€~|x Q¼ u ƒ u  } u { z ¾ ½À ¾½ – pòy‡3x w # # u v I† t ¾ ½¾ u ÿQ¿ wŠ ½ D¾ s
  3. 3. Ò Å Â Ê Ä ¡ 8 G F2 @ P @ÌC 88C G n 3§H69R3H1§UEA9f39H2F RË SÞuxÇÔÅÊQË Q„ärÅrÃÔÄ øQńÇrÅÈÂ× xÆxÝQÉDÌrńÉugÑà „ÒxÃ3ªÂÂÄ rà 0ÔÊÒ {ÓQÙÅ zxÄg rÆ 5ÛgÂuÔÑ Ê vÂøu{ÉÅÒ „ÒrÃÆ rÝ$xÃ3{ÇÄ× GXrÕÉÆ nÇnÂ{ÃpÔÙãÄÃrÆ „ÄrÖ0nÅÇÉà rÅ{âªÂxÆÊÄ ÂÄ ø Ò Ó Ê Ì ÊĊ Ã Ý QÌÌ yªÇÅ DrÆÊ{ä QÂxÓ× {ÇQÉGÌÌÅÆ QÃQÇQˊÔÅÅ „äÅ xÝrÃwgÄÂÄ Ò unÇxÝ3rÆÄ {× vɊgãÅÇ xݞrÝÉÅ 9SânÅÄ rÃydbxÅÅQÌ ‡5ÄÉ㠖{ÇÙ „ÆQÂugâÃnÅwxÃÒ {ÉrɄÉÆ rÝrÃÄ QÂÔ GÇÅÄrÆÓ xÝ¸Ä Å Ä Â Æ Ä ¤ Ä D  Ê Ý ¤ É9 É Ê Ì Ê Ê Ã Ä ã rÝ×{ÇrƤxÒ{Dž¤„ÇÒÅ urÝà ä Ä rÃÅ rÝÔÉ 9gÄuxÝÌÊ ªÇnárńÄÊgÉÇ uräXxÝÌ nÇrÄQÄÂQÓbxÅà $0—ÄÄrÝÆÅ{É õ SánÛÌ „ÇŒuªÉÏ ä uXÝ Ý É ªÐÃ Û ¾ †D Õ¾ qzw¦ÉØ ¿ ¼ §†–VŠ™x Ú u Ù ½ ¾ × ½  Ö Â„ X rgÉÅ nËgÂu»{GÇÍiÂÊÊ xÃ9Ä QÆQNJxÅÇ rÅnÄgãªÂuxÝÊÃxàrÄrÅxɪÂvÌu8ÔÌÊ Šà iÃ× X{Å Ç Í rƊÜÂÝ x҃݅gÓÉ ªÐʄÛ{ÂÅÃÅ {ÇQÆ{ÇÔÆ ÆÅ xÝ$rÅQÌÄ „ÇÌÌ xÄnĪÇb!¨GÖxÛQÇÊÄrÉÌÊà ¥ Å GgÄÂrÝ{ÄuŠÈׄÝÊ Æ ò¤uQÛ Ì rÄÅ{×dªÂrÕÄ ‡ßÊù iă͗ÇõÔÅ Ë ÉÒ D É Ã Ò xÆ㠓 Æ Ä Û ÞªÇrÆXÄÊ ÓnÒøãÅ nÇlră٣{ÇQÒÓQńÅ× hÉá „Ç{ÃrÆgÄ ÔÊ Ê XnÒÊy3xÅÈÂÆxÆGÌÄ QÇ3XÃÅ rÝÇ $xÌÛgÂQÂÊ ÊQÅÝ xÓ¥¤ØÌË Ã Å Ã É É ‹ × Æ Õ Ù Ã Ò Å Ê Ä ÆÈÉÅ X Æ Ó Æ ÃÖ ná{ÇQÅÆ QÇQÌXvÅÅ 5ـ¤XvÚÆ nÇrÅ9vÃn×É QÌQÓrÅ Å 9iÃÔÌ {ÉÍßÊ {ÉgÍÆ xÝ$XÈÌ× Ç XªÇÆ 3vÃ5ÌÊ u{×Óá QÇ0äÅÆ gÂÊrŪÂXÊÅ ÈÇ ÔÆ GƒÕ{ÉGxÝÓÆ Ôà ßä xÝ{Ċ{ÇÆ× ã xÃÔÌ ÔÉÆ ¢ä É Ä y5ÃxÃÄ ÆR–D•— ÊÙ Å ‘ ĊbrÃGávÂnÅgârÃxÉnÉÊ xÃQÂD{ÇrÆX3ÊÙ {ÇgÆG× Ô u„ÇÈÃxÆ{ÄgÌDŠ„ÅSâuŠpã  „ÛÅ Ù × y Å × Ê Ë Å Ã  rªÄÅ uÃÉÊ ÔÌ É Å ªÇ„ÙÊ8ØùbÈÅ É XøŠgÄÝãÆ Û –xÝÛ¤ D{ÅQÉÄ ŠÈÄÉxÆ gãÔÆ ÍÃ Æ xݪä3näxÉQÂxÃrÅÅ QÄ8Æ؄ÇgËÈÃÊxÆgÂgÄuƒÊÊ –$xÃnËêÍÙÒÄ Q× gÓ{Çß8„ÝÄËÇÊÆ xÙ ÈÅ × XxÝÆ ÄÝ ÙrÝ0 à ŠrÝÂ É ÙË Ü u É u Ò Å × ä ”G5ÚÜ 3QÒDXÈÇxÆgÄ!XrÝÄ rÅXgÂ× Ì ÈÇgÇdnÅvÂÊÊxÆÙ žgâ× Ì {ÇvÆràxÉiÅGnÉÌ —ÍQÃxÉ Ã QÂÓ ªÇQÇw!{Ç5ÄÅÓ ‘ÊxÂÄ „ÆÅ xÃxÝuw¡5ÉÄÃÄ Ò ƒÕvÇÎ GQÅÓ bX—ãÌÅ Ôà gNJvÄä žuG{ÄÅÊ Ç ÈÆ Ç „ÆÔÌ uÒÆà ¡Ù øG5ÃÅÌ Š„ÃÝ žSÛXQÂÌ unÅÇ Ã ŠÃàgâxÃxÃÒrÉbxÃnÉÄ Å ÔÅ QÂuXrÝÇÅʪäÓ Ä Ñ ÄÙ ÙxÅnÂD8xËQÂxÝrÄXurÃvÂQÅÄ uÕnËrÃÊqÂuø5ÄvÇrÅQÂeÐ$—Ñ{Ä ÔÆ XgäÅ Šu„ärÄÇÈÃxÆgăÊÄ Æ Ê Ã{ÇÞ¨–QÌnËXrÅ Ã vÂgÓÌ ÔÙ Ê Š–„ÅÆËÓ {Ç SâQÇQÅuyøwrÃäÝÅÊ gɞÃgãÝ „Å{ÔÔgâ!ªäp¦0vÌãÊÅ rÅ{ÇÉÅ ªÙgÆÊÔÊ QÓy§¦GhhGQÇÇÄáÅä xÙØbrÆÅ{Ë ŠyxÉÅãQ GrÒÄ Qɧ¦xÅbXŠxÝÝÅÅÄÅ ÜÄ ÅÌ G Æ Â Ê Â Ò Ò Ä GQÌÄ QÇxÅxÅQÉÉ gÙrÅÊ0{É0{Äß{ÉÌ »¹ü xÝX{Â Ä rÆnÙnÂà „Ã ÈÇÔ× ¨ÉhnÇÇ÷Ì nÙxÃqÃrÄdwnÇÊgÄÍ vÇ8DXÉÃnËÊgÇÅÌ ÷QÇvÂnÅÅ 9¸Å Š{ÇÝ ÜÆ Â Ó dÆ xÃ Æ ÊÔÉ ÆªÇ¢8Ë Æ D Á Ý × Ò Ç Ò ÊÉ Êä nÇ{ÃrÆvÄgӑÊvÂrÅGÃÄ {ÇÆ „ÂGu9rÝdGä Å Ã Ê × Â Ä Æ Û ÅŠ㠄ÇnÝË „ÙrÃxÝDQÅÉ ¥¤Ù 8{ËxÆà ÇÄ nÒ9„ÇÆà h gÇÈÃÊxƖƒÊÓgÄ p–ÄÙ9nËáxÃÌ gÇQÂß{ÄÇÊgÓÊ 8ârÆË gÄÔÊÌ ªÇÊXÊÙ ÔnÒÌu8{ÌÒÙ GÈÉÆÊ â X{Æ Ç gƃÊÌ {ÇÄÆ Êy à ÛhgÙSÊrÅgÄ ÔÊ ‡Q„ÝÈ×XÇÆ pÊ Ä Ù Ã Ò Å Ä É Ù Æ Ì Ê Ä Ò Å Ý 0!rÃ0„ÇÈÃxÆgÄ ÔÊ „Òu…rÝørÝÜ XÒ ÈÔÔ Š‡0gÄäã Ë ×uxÝ!„Ç{ÃrÆÄÍgGÃÞ {ÇgÆÃ$ÄrÃÄ Ô iكÍã xÅønÄÊDÒ {ÉD{ÄÆ Ó QÇrÝw‡nÇ{ÃrÆxÉQÂnÅ× Ê xÌgÂuªÇ‘ÊxÄÓ 8ÅÅ Ò xÝÄ ‘ÞSޑÊÅ ƒÊrÝؖQÅÙÂÄ Ä nÙynÇgÇgãQÃGÃÊ {Ô¨nÂr×Ó ÊÔ QãvÃ{ÔrÅÅ Ô Š–ÄŠnÇQÂnÅ{ÃXxÆ× gâÈÇgÄGÊÆvÃrÓxÑ¥¤{ÉrÂDD5ʪÇÆÆ Ä Ì {Éø!QÄÂÆxÃr×Ä „ÇrÅ{ÅrÆ gÄÈÉXƒÆ Ê Š–ÓÙÝÄ hnËSÛ5ÉÅxÃQƒÕÝ gÓGÜÓ ÔÃÊ –{ÇgÇ8ÔÌÊÆ „Ç{ÃÆ rÆÙ äÄ Ë× ¥¤GÆà Æ$ã Êxà  Ì0rńÉrÝØÄrÝ{ĊõÆ Š ÔÅ ÅgäƒÊÒ gÂuØnËQÃÅ ŠxÉ × ÔÄ rÙQÉxŊÓ QÉÌ nÅ{⠄ƊQÂnÅgâÆ xÃã rÉnÉÄ xÃQÂ8Ê vÌuàÆ ×ÞGG8ÊÙà ŠG{ÉÆË{Ì Ë{âxÝÆÆ ´q͞SÛQÂQÅy$ QÉÌ xÅgđÊvÂQÇnœ„ËÄà 0gǃÊDrÝ{ĊŠGQÇrŪÂuÊ ÔÉ {ÇurÆÊ gĖ{ÇÆÌ {Çg “nËÅvÇÆ r݊xÉÌÄà ªÇrÄ{ɑÊrÆD„ÇpQÃà —ãŠnágÄÓ QÂxńÅgÄgârÉrÃÊ DrÄÉË rÃQÂQÌxÅÅ ŠQÄÝ QӅÔÅÜ hrÅÛ QÌlxÅÉ gÄrŪ‘ÊvÂÊ xÉÅ QÇ5ÄnÅvÇlgÂrÅ× rÅyªÂÊ ÊÒ ÌrÃÄ uà ÇÅ ÙQÂxÃnÉrÉxÃgânÅQ–ŠSÛQÂnÅgâxÃÙvÄrÉÅ nÉË ä xÃQÂÓ 9øÑÙ {ÔuxÅÊÔÌ xÙgÂ5ÄßnÅvÇÊ QâÉ ªÙpÊÅ gÄrŪÄuxÝÔÊÊ 3gÇÒÄ {ÃxÆÅ rÝgÄ6X–nËÆÙÔÅđÊÄ ŠrÃÝ ã vÂgÓÊÔá u{ÌGªÇÆÌ {⦄ÇÌÊÆ {ÇßgÄrÆÆ{à vƒÊrÅrÄÄ –uørÃÊÄ ËÊ É Æà {Äp—ãÂsÔ{ÔÄÑ Å vÇSÊä ÈÅ Ó xÆÝ gÉÉ ŠY˂hÛÛ QÒQÂÊ xńÅrÄgâĖrÃÉ Ä xÉQÂnɄÅÅrÃgâvÂrÃÓ xÉnɪÍÅrÃ8ÓvÂà rÅXÅÉ X–rÝÙÅ 9QÓQÄÄ xÂ×rÅ {ÇnÂnÆQÖuXƒÝÅʪÇÓ× rÝs„Â{ǖDrÉÍÆ iÃÅ xÄxÄÈÉQÉxÆrÅÅnÇÄÉ vÃxÃÄÓ D ÝÄ Ù Ê Ê Ó Â Ò Íª8nNJ{ÃÜ ۄÆxÉQ×QÉrÅQÅlGQÂÓ rÃrÅXxÄ $unÇÅQÄÒ {Ãä rƖQÓvÄÊ rÖrÅÔÅÄ nÇ0{ÃÉ xÆgÄÅ xݖrÙ Ã Du0ŠxÝÈÉ´gÍQŖu„ÇÊgÓà xÒ{Ã$ƒÝÄÉrÆ ÔÙ rӪ„ÃÊQârÅ0DXŠrÝÝÅÅÉÅ ÜÄ Å QÌà rŊXÈäxÆrÂxÄgÄrÅgÂrÉvÉQÅGrÃØÈÉXÄÆ ÔÊ rÝÄ Ä„Ò{Çà ¤XQÇÙÒÆÅ ÌQÅÅ xÅÄ xÅgÂ$gÄyrݖ؃ً Æß Ê Ê Ä É Ò Ë Ç$ ÊÙ ¥ ÄÓ É uxÙÊ ywrĖwgÄyrݞGQÇØÈËxÆQÂy5ÒR¦–gÇÊ vÌrÅrÄvÉnÅn×XÃ× rÙpQÉnÇä Ã Ô SáQÂÅ yÒ ÆÆØ Å Ä Û ¢ Æ ÃÇ ÄÙä ÉÌÃ Å Ë Ê ø£ü {NJ„ÄŠGSáGrÝQÄØ3 Ôà gŠý Ê {ÞSÉ{ÉØ0XQÉÈÒ ÉrþÆ 8Ä{Å ÓrÝÆ ªËªÇ‘ÊuøƒÝÌÊ É ªÇQÓDrÝÊÅ á6QšÄ  9rÃgâ„Åû —Çõ Å hxÝÛ xÉ$vÂÅÄnÉvÌrÃQÌ{ÇÿG‘ÉÓgÆrÅ Ê ªÍXÔÑÄ s0ªþÃnäà ygÇrÉÊbÔÄÊ Å ØxÙÉ —ÌrõûËQÉrÅrÝørÆ {ĄÂÅ xÝÅ nÃ8lÔ×ÄrÝÄ nÄnÂ8iÃÊ X8rÅvÅÇÍ nÇÄ rÙ ÃxݪÉDÊĨrÅÅ ø6nÙÄÂÌ rÝÇ xݗÇqÃõÄÍ ÅG à ªÍÃ Ç Ç Û ¢ Ù Æ Æ Å Ò Æ Â Æ ÊÆ ƒÞrÅyänÇ߄ÂX!GX0ÈÇÕ×ÆÃÌ ÈÇ {ÉÔÆ Æ ÊÝ ÜÅ l…QÌrŪÄÊ ÔÊ –{ËG|Ó {ÇØQÌrÅQÄÅ vÓäÅuG§¦w×Å {ÉwnÙ{ÃGSâuÝ Å É Æ Â û 0 Ä Ä Ê— Æ Ò rÝÄbªÍÃ08rËvÂrÅSÛ9nÅQÂÄ ÈÇgâ9rÉxÃÆ QÌnÉxÃÅ {ÇQªƴÔÊÓ ªÍ5ҖR¦Ã rþQÉÅ {É{Ó»uQË滂 ƒÝÔÅ QÓrÄäÅ U$rÝÆÅ{É xÝR–Ì ªÇS•¦„Ǫþà Ê‘Ô Å —Ìxõ—Çû õ rÉrÅG„ÂÄ QÇiÃ͖yvËÅÅ žnÅä gâÉ „ÇrÃXÈ à xÆ8ƒÊgÄÒ QÂÃQDŽÅÇ ugÍwÅà nÄÝ Ôà 㠊QÇyrÒd£àü Š‡ÓÜ hÅÛ ãÌ XnÙÉ iÃÒ pxÅË gÂÊ ÅŠ0×h„ÇÈÃxÆgÄrËÊÉ nÂÉ qÃGÌÍ nÇQÃÅ øÉÒ QÂxÅ¢Ì rÄQÄyØÝ Ê XÈÇxÆQÂÇ nÅgâvÃÍ rÓ{ÉÌ Ó Ì Ê É Ó ä × Æ ÆÙ¥$X Â Æ ÛQ„ÅgârÃrɄÉrÃQªÇG‘ÕG Ôà ø{Ç ÔÌ b†i…rńÙÈׇù GQÑÇ QÅpX—ãÅÅä nÇQÄpŠSÛÆ{É¥ÌÅà xÉÉ QÉ8GìÙ Éҋ —ÑÄ XgÙÅ Êyä QÇ ÒÅ XÆÌ rÙ$Æ xÅgÂÄ ÙrÅQÂä XŠdÛÅ äÉ ØƒÙ‹ Ò{ËQÅ$ËÆ Ó –xÅQÂÄ ŠÅ 0gÙSÊrÅÌ gÄ ÔÊ ÉXuÊÇ $ªÇÅʖÜpÒØ˃ً Ä Ý äÍ Ã F Ù Ê ÉrÃX´GQÇØQËnÅgâxÃ8{ˊ{Éx݊yáQÂÍ xÅQÄrÄ× yŠrÉÅvÄunÅÊ × Þ QÌÔ nÊÅ {ÇQâgÆd—ÑăÊÅ näSÊgÙÃÄ ªÂu‰ÊÅ DgÍrÖvÂunÇÅ –rÆä{à ªÄÊË G$„ÂrËÇ XiÅ Ã GrÍ Ý –QÄÇÄ gÉÓ gÄÅ xÝu–dUÈnáÄxÝÄÊ ŠgãÇÉÌ nÙrÃqÄÂ9rÃÔÉÉ nÇ$rÆÊ {à ªÄgÙ Ó ÊÄ Ê b1 b1 QÂ Æ Ý Ê Æ Ê Â Ò Ä ÙÛQ„ÅgâÌ rÃrɄÉÊ rÃQÂwg͊Äà ªÄÙ urÝgÇyrÝÄ Å Ó c1 Ó Å Š Ã Ä D ÊX Å ‰ ݄ÝÈ×XbxÅg´vÉÈÅxÆ{Ä ÔÆ ªäunäxÃ0nÇ{ÃrƪđʖÅäÅË gÇ0nÇ{Ãrƪđʖ„ËrÃQªÓÊ Ë e2 d1 a1 e2 a2 a1 Ä u ÅÉ Å rÉrÅgÇGvÄ uxÝÅÊ QÇØDxÆãQÂÈË Å QÂ{ÔrÅÔ yrÝ5ÒÊńÉR¦rÅrÅgÂQÉÍrÝvÉ{ÇÔÙäÄ enÊÆÉ áÙ žxÉâ QÉËgÍ0QÄÅÔÅà rÝxÅxÄQÂÉ Æ nÅrÄvÉvâuøÂSÛÅ ÒrÝQŠgânÅÄ ªÄxÃurÉÊ r݄ÉQÂrÃÄ Ä Ù wXgÍÇÓÌ nيiÃà 0yprÝÅÊÍgÄ Äã e1 „ÞSâÌ gÇuDQÝÊÊ y{ÃnÇÅ ä xÆgđʣXüÄ¢ –XžnÙËÄ gÄyugäÊà xÝÊQÌnÇrÅ{ÃrÄÆ {ÄvÒQÅÆ xÙQÓGgÓÄ ÈÇø ÔÑ Â ¨rݞ{Ä㠊´80QÄÆãÆÆ{É {Ä rÅ{ÓuX·gÙÇÉÆ nÇÊQÓQÃygä{ÇSáßnÙy{ÃÅ äÆ Ùrˇg‰ʅuÄÅ exĖeQÉ{ÅrÆÊ ØÔÆÆ{Ä ÅnÙgäyŠnäÆÊÃ{Ì rÃXŠnÇ{ÃrƪđʖÅdrÄËÓ QÂÆ ªÓÊÂ Ë Æ É Â Ê Ë Ý Ü Û Å Ä xÝÄ Ê Å Ã Ë Ê Ã ÞrÃÔÆ Ä QËQÅxÅßÒ SÑÅ 3{ÉÃÆ ŠÃ Ä 9Å QËdrÃÄ Ä Ô y5ÙvÚDgÉrÄʄÉ8–gĖnÂpSáQÉÆ {ÅrÆÄ Ê É ÇX Ì Å SÛQÂxÝQÄnń×rÃ$QÌxÅrÂQÂqÅÍ Ê Ý Ó ‡ Å ÄÄ Òuy„äÅÊgä rÃØQÂxÝnÄp—ã$rÝÆ 8 ªÇuÊÊ rÝyØrÉQÉ ÊÔÅ ã 8Šã QÌxÅÅÉ rĞ—ÑãÙ É ÅªÄ{ÄÊrÝÔÆ Ä XgäÊ Ê Ê ã —ÑÞG„ärÃÄ ªÙÊ 0!„ÅQÂä XgâÅ rÝrÃrÉÄ „ÉxÅrÃQÂQÂp–XQÉÅãÓÅ rÝxÅGgÉÄ hÓáÊ QÌvÅ{ÔÔ Æ¤8{ËÈÇGp3¦ÆÆ gÄrÝpªÉÄË gÉÊ ŠØrÅxÇÂÌ Ù QĄÙiÓ Ã ŠxÂÍ rÙ pøupgÍgà ÝrÝɗÞÅ ªÇŠÈÄ ‘ʪÄrÂpÈÄurÝy–ÈÔäÄÅ Ô ÔÑ Š„ÅÆ eÔÆãÈÕ XÙnÇyxÑà ‚nÅQÂä QþŠrÆâ{ӂ ªÄ{Ɋ‘ÊÆ xÄ{ÄÈÉy‚Æ XáÆ QÒrÅÉ vNJu{ÉÅû‚ ªÒÆÒ xÝb‚Äu0GQÂÌ ‚ QÃnÅXgâÓ … QÇxÃrÉh„ÉÅ ªÄrÃuQÂÊ rÝQÇQɨ„ÅQÇÝÅÅ Ó g× ÅÒ Å Ã É Ê ÞrÆQÂyG§¦Dg͖{ÉrÆG ÔÑ ygÇÊ QÌ ÔÅ gƑÊvÄSÛÅ 9ÔÄÌrÉ $vÉrÙÊ nÅrÅ{â$gÇp8ãÊÅ XR–× ÈÇD“xƗrÄQÄxÅ£ Gz÷©É Á xÉ5đŠvÇ8—ÇÅ õË Â nÆ× Ì Ê‡ ž Ì ÊSÑÛGU¢ŠSãUÎÊ   9ʹͅ Å Òä ªÇÅ úU¢‡ Ë šÑ  Ê 5Ð%…R Ä ‡ UÏ  Ê Ò 5ÍÇ %…R ‡ à UÎä   Æ9Í´™Ìž SáÃÉ nÇä {ÃrƪÄÊG Ôà ۢüÅ 3¹ÿXrÝÄ Ê–g‰Êa5іXgÌÊ Í xÅgÂ8rÉGQÇÉ xÅgÂÙã udxÝnÄys{ǖÊÉ „ÇÄ u…uÉá rà ÔÉ ¢Xg×nÅÛnÅ gÇuƒÝGÈÓ §¦ø‚ nÇ{ÃrƪÄÊ r˄ÂiÃG{ÇÆ Ô iÙìÍrÅÆ øÅà Š{É0ËÆ rÅQÂÆÅ x݊ÓÄ õ gÄuxÝDQÅxÅ8gÇÅ SÊÓ Í… Å Å Ä àX Ä áªÄƒÞxÅurÝÂÊ É á÷rÉ{ÄGÆÄ QÇxńËgÂrÃuiÂÊ 6{ÇrÝd„ÄrÝÄÆ {ǖDrÉvÄÌ „ÇnÅu$„ÇXÈÅ Ã xÆrÝgÄDƒÊÄ gÍu¨„ÇàÅ×nÙànÇQÃà –{ɖ{ÇÇ×ÅQãÆ rÆxÝÂÅ xÒu…SáÉÄ ªÐ{ÉÃÆ Ò‘Qۇ šÎ  9ͪ×É nÇÅ {ÃrƪÄÊÆGÇÓà ÔÃÉ xÝà ÈÄ× ŠªÌÊ {ɗÄÇ F ÛxÉnÂrÃxÉQÉQÅQÓXÌ Ä Òò ä $ Åᾦ gÄGQÑÌ uxÝÅÊ ä {ÇeQÌÄgƃÊrÅrɪÄÄ QÂxőÊnäQÄQž8xÅÅà XQÇQªËnÅp0´uxÉʪ‘ÊÅ × ã QÉxÅÔÄÒ Â gÍrÙrÙhQÄà QÉvÄXxÓ Å rޞQÅÉÂrÙrÂxÄDxÝÓÅ É Ç DåÄxÝQÌhxGÅÄ Û Q¢gÍrÅ8ÔÄÓ „QϗÑwgÙXp„ÊÅH¿Ä žyXQÅÅã Ïá 0X„gÇÄÓä H½ Å ÏrݑÊá ž•ÄxÄvÉÉ „{ÇÄ QÅÏDy–¼Æ¥¤Æ á ƒÝ„ÈÄgÓË GÆÊÏeÊX„ÂHX„iÃÄ ÏËÍ

×