Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijbelprofetie - Leven in de laatste dagen

308 views

Published on

Bijbelprofetie - Wat zijn de tekenen van de laatste dagen?
De Bijbel geeft duidelijke aanwijzingen dat wij in de laatste dagen leven, voordat Jezus Christus terug zal komen naar deze aarde. De mens lijkt steeds meer de weg kwijt te zijn. Het goede wordt kwaad genoemd en het kwade wordt goed genoemd. Er is een oplossing, die is te vinden in de Bijbel.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijbelprofetie - Leven in de laatste dagen

 1. 1. Wat zijn de tekenen van de laatste dagen?
 2. 2. Matthéüs 24:6 “En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; 7 en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheiden plaatsen.” “Syria: America will go to war even if Congress does not back Barack Obama , says foreign policy chief” Mirror News 1-9-2013
 3. 3. HEBZUCHT/GELD Spreuken 27:20 De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd.
 4. 4. GOED = KWAAD & KWAAD = GOED IJDELHEID DER IJDELHEDEN “Do as thou wilt”
 5. 5. Effect van alcohol & drugs
 6. 6. Krachteloze religie I Timothéüs 4:1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; 3 Verbiedende te huwelijken, …
 7. 7. CONCLUSIE
 8. 8. DE MENS IS DE WEG KWIJT…
 9. 9. HOE BEHOREN WIJ TE ZIJN? II Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
 10. 10. DE OOGST IS GROOT Matthéüs 9:37 Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige; 38 Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.
 11. 11. WIE IS DIE ARBEIDER DAN? U, JIJ, IK, WIJ? GOD: WAT KAN IK VOOR U DOEN? & VOOR ANDEREN… OF VOOR JEZELF…
 12. 12. OVER BIDDEN VOORBIDDING “TALKING TO GOD FOR MEN” I Timothéüs 2:1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; -> WIE STAAT ER OP UW GEBEDSLIJST? -> IDEE: IETS EERDER OPSTAAN, MINDER TV, SAMEN BIDDEN? -> NIEUW GEDRAG KOST EVEN TIJD, MAAR DAARNA WIL JE NIET ANDERS.
 13. 13. ABRAHAM, DE MAN VAN GEBED Abraham, de vriend van God Karakter: geroepen om naar een onbekend land te gaan met zijn familie, dienstknechten en bezit: Genesis 12:8 En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den HEERE een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan. Abrahams’ gebeden hebben de geschiedenis beïnvloed…
 14. 14. ABRAHAM, DE MAN VAN GEBED Sodom en Gomorra, God had gezworen deze zondige stad te vernietigen Neef Lot en familie was in deze stad, Abraham werd hevig geroerd door Gods plan Voorbede of bemiddelend gebed van Abraham Abraham baseert zijn smeekbede op het simpele feit dat er nog rechtvaardige mensen zijn in Sodom.
 15. 15. ABRAHAM, DE MAN VAN GEBED Genesis 18:25 Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze! dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van U! zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen? 26 Toen zeide de HEERE: Zo Ik te Sodom binnen de stad vijftig rechtvaardigen zal vinden, zo zal Ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. 27 En Abraham antwoordde en zeide: Zie toch; ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as ben! 28 Misschien zullen aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult Gij dan om vijf de ganse stad verderven? En Hij zeide Ik zal haar niet verderven, zo Ik er vijf en veertig zal vinden. 29 En hij voer voort nog tot Hem te spreken, en zeide: Misschien zullen aldaar veertig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal het niet doen om der veertigen wil. 30 Voorts zeide hij: Dat toch de Heere niet ontsteke, dat ik spreke; misschien zullen aldaar dertig gevonden worden!
 16. 16. ABRAHAM, DE MAN VAN GEBED En Hij zeide: Ik zal het niet doen, zo Ik aldaar dertig zal vinden. 31 En hij zeide: Zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere; misschien zullen er twintig gevonden worden! En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven om der twintigen wil. 32 Nog zeide hij: Dat toch de Heere niet ontsteke, dat ik alleenlijk ditmaal spreke: misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verderven om der tienen wil. 33 Toen ging de HEERE weg, als Hij geëindigd had tot Abraham te spreken…
 17. 17. RESULTAAT VAN GEBED We zien Abraham vanuit het diepst van zijn wezen God aanroepen met een diep nederige houding, maar ook ongekende vrijmoedigheid, onverzettelijkheid, zo worden zijn smeekbedes stap voor stap door God ingewilligd. Genesis 19: 17 Genesis 19: 26 Genesis 19: 28-30
 18. 18. OUT OF YOUR COMFORTZONE Romeinen 12:14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. 15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. 16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. 17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. 21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
 19. 19. DE EXTRA MIJL GAAN GETUIGENIS JENNY GINO MERCENARY OF WAR (HUURSOLDAAT) “NIEMAND KAN MIJ VERGEVEN, OOK GOD NIET”
 20. 20. GODS WIL VOOR DE MENS I TIMOTHÉüS 2:4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Herstel, genezing, voorziening, blijdschap, vrede & rust, een toekomst!
 21. 21. De uitstorting van de Heilige Geest Handelingen 2:1-4 1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
 22. 22. WEDEROM GEBOREN/ EEN NIEUWE START Handelingen 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. - Doop door onderdompeling - Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen
 23. 23. GODS GETUIGISSEN Nooit van zijn leven zou hij (katholiek destijds naar Noord-Ierland gaan vanwege het conflict tussen IRA en het Britse Noord-Ierland. Zijn eerste bijeenkomst was in Belfast, hoe is dat mogelijk? Vervallen in een levensstijl van alcohol, drugs en immoraliteit, was er geen hoop. Een onverzettelijk biddend moeder, bracht verandering! Zelfs Teresa’s vrienden vroegen via haar gebed voor banen, genezing etc.
 24. 24. DE VRUCHT VAN DE GEEST Galaten 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
 25. 25. HAPPY PEOPLE!
 26. 26. NOW WHAT ABOUT YOU? Deuteronomium 30:19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad. www.revivalfellowship.nl

×