Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polit monitor lëtzebuerg rtl luxemburger wort september 2013 volet 3 aschätzung ablacklecher situatioun - à diffuser à pa

562 views

Published on

Politmonitor 2013 September 19

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polit monitor lëtzebuerg rtl luxemburger wort september 2013 volet 3 aschätzung ablacklecher situatioun - à diffuser à pa

 1. 1. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet Aschätzung vun der ablacklecher Situatioun 3 1 PolitMonitor Lëtzebuerg RTL – Luxemburger Wort TNS ILRES September 2013
 2. 2. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet FICHE TECHNIQUE 06-13-221 PoMo PolitMonitor SEPTEMBER 2013 2  population étudiée : population électorale du Luxembourg: luxembourgeois à partir de 18 ans  échantillon représentatif selon l’âge, le sexe, le type d’activité, la région et la nationalité  taille d’échantillon : 1009 luxembourgeois à partir de 18 ans  période d’enquête : 27 août – 13 septembre 2013  méthode : sondage internet (502 interviews) et téléphonique (507 interviews)  droits d’auteurs: réservés conjointement à TNS Ilres, à RTL et à Luxemburger Wort
 3. 3. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet 2 8 55 68 38 21 3 2 3 2 0% 25% 50% 75% 100% di aktuell wirtschaftlech Lag vu Lëtzebuerg äer perséinlech finanziell a materiell Situatioun ganz gudd éischter gudd éischter schlecht ganz schlecht keng Äntwert T1. / T2. Aschätzung vun der ablacklecher Situatioun am September 2013 76% 56% 23% 41% -7 + 8 (Entwécklung zënter Abrëll 2013) 3
 4. 4. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet Auslännerwahlrecht bei de Chamberwahlen: 52% pro / 47% kontra 4 14 13 17 13 15 14 17 15 21 21 14 13 21 30 25 18 21 17 17 10 16 18 22 17 11 12 7 10 13 14 18 17 12 20 15 24 1 3 1 1 0 0 0% 50% 100% total 18-24 Joer 25-34 Joer 35-49 Joer 50-64 Joer 65 Joer a méi ganz averstanen averstanen éischter averstanen éischter net averstanen net averstanen guer net averstanen weess net F6. D’Elektorat, d’Wielerschaft bei de Chamberwahlen ass net representativ fir d’Bevölkerung zu Lëtzebuerg; Auslänner mussen, nodeems si eng gewëss Zäit zu Lëtzebuerg wunnen, och bei de Chamberwahlen dierfe wielen goen
 5. 5. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet Den Index 5 1 Index-tranche maximal pro Joer 25% weess net 10% de ganzen Index soll erëm a Kraaft trieden 38% Index gedéckelt (2,5 oder 3 x de Mindestloun) 27% F7. Eng vun de Froen di sech fir di next Regierung stellt ass déi vum Index (vun de Gehälter); wat ass äer perséinlech Positioun an deeër Fro?
 6. 6. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet F8. Bereedschaft haut Politiker ze sinn d.h.Verantwortung ze droen a bei wichtegen Entscheedungen fir d’Zukunft derbäi ze sin ? 8 28 38 22 36 59 5 9 21 37 28 30 66 4 0 25 50 75 100 ganz bereed bereed éischter net bereed guer net bereed total : bereed total : net bereed keng Äntwert% 2009 2013 6
 7. 7. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet soen d'Wourecht net 10% soen net esou richteg d'Wourecht 43% wees et net 4% soen kloer an däitlech d'Wourecht 6% soen d'Wourecht 37% F9. Soen d’Politiker hei zu Lëtzebuerg de Bierger d’Wourecht fir de Moment an deem Moos wou se selwer Bescheed wëssen ? soen d'Wourecht net 26% soen net esou richteg d'Wourecht 59% wees et net 3% soen kloer an däitlech d'Wourecht 3% soen d'Wourecht 9% 2013 2009 7 Total: soen d’Wourecht: 12% Total: soen d’Wourecht: 43%
 8. 8. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet F10. Wat geschitt nom 20.Oktober? dat wat ugekënnegt gouf virdrun … oder …? Sidd Dir der Meenung dass... wees et net 18% et no de Wahlen esou kennt wi vun eise Politiker ugekënnegt während der Wahlkampagn, dass si dat machen wat se ugekënnegt hun a punkto Krisebekämpfung a Staatsfinanzen 7% no de Wahlen eng Rei Mosnamen geholl gin vun eise Politiker fir d'Kris ze bekämpfen an d'Staatsfinanzen an de Grëff ze kréien di firdrun net ugekënnegt goufen während der Wahlkampagn 75% wees et net 17% et no de Wahlen esou kennt wi vun eise Politiker ugekënnegt während der Wahlkampagn, dass si dat machen wat se ugekënnegt hun a punkto Krisebekämpfung 15% no de Wahlen eng Rei Mosnamen geholl gin vun eise Politiker fir d'Kris ze bekämpfen di firdrun net ugekënnegt goufen während der Wahlkampagn 68% 2009 2013 8
 9. 9. PolitMonitor Lëtzebuerg - RTL – Luxemburger Wort Ëmfro bei 1009 Persounen – Wieler ab 18 Joer vum 27. August bis den 13. September 2013 via Telefon an Internet F11. Huet d’Regierung fir de Moment d’Situatioun vum Land am Grëff ? 1 12 34 37 15 47 52 1 0 25 50 75 100 ganz gudd am Grëff éischter gudd am Grëff schon am Grëff net richteg am Grëff guer net am Grëff total : am Grëff total : net am Grëff keng Äntwert % 52% 13% 2009: total am Grëff 80% 9

×