lje] b, zf] if0f / PsfTds zf;g k4ltjf6 ;dfhdf
:yflkt åGå Pj+ !@ jif] { ;z:q åGånfO{ cGTo u/ L
b] zdf …lbuf] zflGt lgdf{0fÚ...
cfPsf ax; /  w] / }  ;/ f] sf/ jfnfx¿aLr ePsf
;+jfbx¿n]  o:tf ;+/ rgfx¿n]  s]  ;fFRr}  kLl8t
tyf k|efljtsf cfjZostfx¿ ;+af...
sf] sfk, cfof] g tyf / fli6«o dlxnf pTyfg
;+3 nufotsf ;+3;+:yfx¿sf] ;+o'Qm
;xsfo{df ;] K6] Da/ @! sf lbg Ps
cGt/ lqmof sfo...
o;y{ ;d'bfob] lv / fli6«o tx;Ddsf dlxnfx¿
a;L ;+qmd0fsfndf ljBdfg dlxnfsf ;jfnx¿
cljnDa ;Daf] wg ug{ dlxnfd'vL b[li6sf] 0f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट- राष्ट्रिय बहस – २१ सेप्टेम्बर २०१३

244 views

Published on

विभेद, शोषण र एकात्मक शासन पद्धतिवाट समाजमा स्थापित द्वन्द्व एवं १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी देशमा ‘दिगो शान्ति निर्माण’ को प्रतिवद्धतासहित सुरु गरिएको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले ७ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । २००६ नोभेम्बर २१ का दिन सात राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन विद्रोही पक्ष भनी चिनिने ने.क.पा माओवादीद्वारा हस्ताक्षरित बृहत शान्ति सम्झौताका साथै सरकारद्वारा विश्वसामु जाहेर गरिएको प्रतिवद्धतास्वरूप तयार गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव नं १३२५ मा आधारित राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता दस्तावेजहरूले यसलाई संस्थागत गरिसकेका छन् ।
देशलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपले पूर्ण रूपान्तरित गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको उद्घोष तथा त्यसलाई संस्थागत गर्ने सरकारी प्रतिवद्धताले आम नेपालीमा नयाँ रक्तसंचार गराएको थियो । तर, आज सात वर्षपछि वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रतिवद्धताहरू कागजमा मात्र सीमित देखिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव नं १३२५ मा आधारित कार्ययोजनालाई अब्बल दर्जाको रूपमा प्रशंसा गरिए पनि सरकारका उक्त कार्ययोजनामा आधारित कार्यक्रमहरू परियोजनामा सीमित भएका छन् । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित आम नागरिकका साथै विशेष रूपमा महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित हुनसक्ने आधारसमेत खडा गर्न सकेको छैन ।
वेपत्ता पारिएका हजारांै नागरिकहरू अझैसम्म पनि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको बाटो हेरिरहेका छन् । विभेद, शोषण लगायत अन्य विभिन्न प्रकारले प्रताडित महिलाहरू न्यायको बाटो पर्खिरहेका छन् । देशमा दण्डहीनता संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएको छ । हिजो आफूलाई पीडा दिने, शोषण गर्ने व्यक्तिलाई आज आफ्नो शासक, सहयोगी, अंगरक्षक लगाय

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

संक्रमणकालीन न्यायः महिलाको दृष्टिकोणबाट- राष्ट्रिय बहस – २१ सेप्टेम्बर २०१३

  1. 1. lje] b, zf] if0f / PsfTds zf;g k4ltjf6 ;dfhdf :yflkt åGå Pj+ !@ jif] { ;z:q åGånfO{ cGTo u/ L b] zdf …lbuf] zflGt lgdf{0fÚ sf] k|ltj4tf;lxt ;'? ul/ Psf] zflGt lgdf{0f k|lqmofn] & jif{ k"/ f ul/ ;s] sf] 5 . @))^ gf] e] Da/ @! sf lbg ;ft / fhgLlts bnx¿ / tTsfnLg ljb|f] xL kIf g] =s=kf dfcf] jfbLåf/ f x:tfIfl/ t a[xt zflGt ;Demf} tfsf ;fy}  ;/ sf/ åf/ f ljZj;fd' hfx] /  ul/ Psf]  k|ltj4tf:j¿k tof/  ul/ Psf]  ;+o'Qm / fi6« ;+3Lo k|:tfj g+ !#@% df cfwfl/ t / fli6«o sfo{of] hgf h:tf b:tfj] hx¿n] o;nfO{ ;+:Yffut ul/ ;s] sf 5g  . b] znfO{ ;fdflhs, cfly{s, / fhgLlts tyf ;+f:s[lts ¿kn] k"0f{ ¿kfGtl/ t u/ L Gofok"0f{ ;dfhsf] :yfkgfug] {/ fhgLltskf6L{x¿sf] pb3f] if tyf To;nfO{ ;+:yfut ug] { ;/ sf/ L k|ltj4tfn]  cfd g] kfnLdf gofF / Qm;+rf/  u/ fPsf]  lyof]   . t/ , cfh ;ft jif{kl5 j[xt zflGt ;Demf} tfdf pNn] lvt k|ltj4tfx¿ sfuhdf dfq ;Lldt b] lvPsf 5g . ;+o'Qm / fi6«;+3Lo k|:tfj g+ !#@% df cfwfl/ t sfo{of] hgfnfO{ cAan bhf{sf] ¿kdf k|z+;f ul/ P klg ;/ sf/ sf pQm sfo{of] hgfdf cfwfl/ t sfo{qmdx¿ Kfl/ of] hgfdf ;Lldt ePsf 5g . o:fn] åGåaf6 k|efljt cfd gful/ ssf ;fy}  ljz] if ¿kdf dlxnf tyf afnaflnsfsf] clwsf/  ;'lglZrt x'g;Sg] cfwf/ ;d] t v8f ug{ ;s] sf]  5} g  . j] kQf kfl/ Psf xhf/ f+}  gful/ sx¿ cem} ;Dd klg cfˆgf kl/ jf/ sf ;b:ox¿sf]  af6f]  x] l/ / x] sf 5g . lje] b, zf] if0f nufot cGo ljleGg k|sf/ n]  k|tfl8t dlxnfx¿ Gofosf] af6f] klv{/ x] sf 5g . b] zdf b08xLgtf ;+:s[ltsf] ¿kdf :yflkt ePsf] 5 . lxhf] cfkm"nfO{ kL8f lbg] , zf] if0f ug] { JolQmnfO{ cfh cfˆgf] zf;s, ;xof] uL, c+u/ Ifs nufot ljleGg ¿kdf :yflkt u/ fOb} 5 . o;n]  lxhf] kL8f ef] Ug afWo ePsfx¿sf] vf6f a:g yfn] sf 3fpnfO{ cem} sf] 6ofOlbPsf] 5 . åGåsf 3fpx¿nfO{ ;+af] wg ug{ …;To lg¿k0f cfof] uÚ, …d] nldnfk cfof] uÚ, …j] kQf cfof] uÚ h:tf ljleGg cfof] ux¿sf]  kl/ sNkgf /  ax;x¿ rln/ x] sf 5g . t/ To:tf lgsfox¿ tof/ ug] { egL agfOPsf sfg'g b08xLgtf Pj+ lje] bnfO{ g}  ;+:yfut ug] { tj/ n]  tof/  ul/ Psf]  5  . of] l:yltdf b] zdf :yflkt ;f] r, 5nkmndf …;+qmd0fsfnLg GofoM dlxnfsf]  b[li6sf]0faf6Ú / fli6«o ax; – @! ;] K6] Da/ @)!# “Transitional Justice from Women’s Perspective” cjwf/ 0ff kq
  2. 2. cfPsf ax; /  w] / }  ;/ f] sf/ jfnfx¿aLr ePsf ;+jfbx¿n]  o:tf ;+/ rgfx¿n]  s]  ;fFRr}  kLl8t tyf k|efljtsf cfjZostfx¿ ;+af] wg unf{g < eGg] df z+sf ug] { w] / } cfwf/ x¿ tof/ ePsf 5g . bf] ifLnfO{ 5'6, dfGotf / k'/ :sf/ lbg] :yflkt k/ Dk/ fn] lxhf] kL8f lbg] JolQm g} cfh tL kL8f zfGt kfg] { egL u7g ug{ nfu] sf ;+/ rgfx¿sf gfos gxf] nfg eGg;Sg] l:ylt 5} g . To;} u/ L zflGt lgdf{0f k|lqmofsf] z'?jft;+u}  ;'? ePsf] egL elgPsf] ;+s|d0fsfndf :yflkt x'b}  uPsf]  ;/ sf/ L nfrf/ Lkg tyf a9b}  uPsf]  / fhgLlts ck/ fwLs/ 0fn]  olta] nf b] zdf ck/ fwnfO{ :yflkt u/ ] sf]  5  . of]  ck/ fwsf]  ;aeGbf 7"nf] df/ df dlxnf / afnaflnsfx¿ k/ ] sf 5g . pgLx¿Dffly lx+;f a9bf] 5 . zflGt ;Demf} tfkZrftsf] ;+qmd0fsfnLg cj:yfdf b] z zflGt lgdf{0ftkm{ cufl8 a9g] k|lqmofdf / Xof] elgP tfklg dlxnfdfly x'g] xTof, lx+;f, anfTsf/ sf 36gf sd x'g' t stf xf] stf, emg a9] sf]  kf]  b] lvof]   . ;dfhsf x/ ] s ;+/ rgfdf h/ f uf8] /  / x] sf]  lkt[;QfTds ;+/ rgf, d"NodfGotf / ;f] rsf] kl/ 0ffd Pj+ lx+;fTds åGåsf ;dodf dlxnfx¿dfly ePsf lx+;f ;Daf] wg ug] { hdsf] {;d] t x'g g;Sg'sf]  Pp6f kl/ 0ffdsf]  ¿kdf ;d] t clxn] sf] a9bf] lx+;fnfO{ lng ;lsG5 . ljutsf tLg dlxgfdf -a};fvb]lv c;f/, @)&)_ dfq ljleGg / fli6«o kqklqsfx¿af6 k|fKt tYofÍ tyf cf] / ] s g] kfnåf/ f clen] vLs/ 0f  ul/ Psf 36gfsf cfwf/ df dlxnf lx+;fsf ^!# j6f 36gf l/ kf] l6{Ë ePsf 5g . h;df @&( j6f 3/ ] n' lx+;f -h;df >Ldfg / kl/ jf/ sf cGo ;b:ox¿sf]  s'6lk6, dfgl;s oftgf, 3/ lgsfnf, ufnL unf} h, zf/ Ll/ s oftgf kb{5g_, ^# j6f ;fdflhs lx+;f -h; cGtu{t af] S;Lsf] cf/ f] kdf s'6lk6, afn ljjfx / ufnL unf} h / x] sf 5g_, !$( j6f anfTsf/  -cfkmGt, l5d] sL, lzIfs / cGoaf6_, !$ j6f anfTsf/ sf] k|of;, $) j6f xTof, !) xTof k|of;, #% j6f of} +lgs lx+;f, ( a] rlavgsf]  36gf nufot cGo !$ j6f lx+;fsf 36gf / x] sf 5g 1 . o:tf 36gfdf kLl8tn] Gofo kfpg' eg] sf] lbg lbg} c;Dej xF'b} uPsf] 5 . Gofosf] kl/ efiff lje] bsf/ L sfg'g /  ;+/ rgfleq / flvPsf]  xF'bf s] xL 36gfx¿df dlxnfx¿n] Gofo kfPsf] b] lvPsf]  ePtf klg Jojxf/ ut ¿kdf dlxnfx¿ emg}  kLl8t ePsf 5g . of] l:yltsf] cGTo ljgf b] zdf zflGt ;Dej 5} g . of] oyfy{ dWogh/ ub} { b] zsf ljleGg dfgjclwsf/ jfbLx¿÷ ;+:yfx¿ Nffdf]  ;dob] lv lqmofzLn 5g . pbfx/ 0fsf nfluM Dflxnf dfgjclwsf/  / Ifsx¿sf]  / fli6«o ;+hfn /  cf] / ] s g] kfnåf/ f ljBdfg ;+qmd0fsfnLg cj:yfnfO{ dWogh/  u/ L ;] K6] Da/  @! zflGt lbj;s} k"j{;GWofdf b] zsf ljleGg lhNnfx¿df / x] sf] dlxnfsf] l:ylt / dlxnfsf nflu Gofo eg] sf] s] xf] / To;sf nflu s] ug'{kb{5 egL ljut rf/ jif{b] lv lg/ Gt/ jx; rnfOPsf] 5 . To;} df cfwfl/ t eO{ lgDglnlvt sfo{qmdx¿ ;DkGg eO;s] sf 5gM  ;g @))( df cf] / ] s g] kfn, dlxnf dfgjclwsf/  / fli6«o ;~hfn, 1 cf] / ] s g] kfn, @)!#, cuit, http://www.worecnepal.org/monthly-report “Transitional Justice from Women’s Perspective” 2
  3. 3. sf] sfk, cfof] g tyf / fli6«o dlxnf pTyfg ;+3 nufotsf ;+3;+:yfx¿sf] ;+o'Qm ;xsfo{df ;] K6] Da/ @! sf lbg Ps cGt/ lqmof sfo{qmd;lxt a[xQ zflGt ;Demf} tfsf]  ljZn] if0f;d] tsf]  Pp6f … kf] lh;g k] k/ Ú tof/  u/ L ;a}  / fhgLlts bnx¿nfO{ x:tfGt/ 0f ul/ Psf] lyof]  .  ;g @)!) df zflGt lgdf{0f k|lqmof …lxhf]  cfh /  ef] lnÚ ljifos cGt/ lqmof ul/ of] , ljleGg / fhgLlts bnx¿n] To;df k|lta4tf hf/ L u/ ]   .  ;g @)!! df k|d'v / fhgLlts bnx¿sf al/ i7 g] tfx¿;+u a;L …xfd|f] cfTd ;Ddfg sxfF 5Ú eGg] ;fj{hlgs ;'g'jfO{dfkm{t lx+;f k|efljt dlxnfx¿sf] cfjfhnfO{;DalGwt ;/ f] sf/ jfnfx¿;dIf k|:t't /  !* aF'b]  dfu ;lxtsf] 3f] if0ff kq hf/ L Pj+ / fhgLlts bnx¿nfO{ x:tfGt/ 0f ul/ of]   .  ;g @)!@ ;] K6] Da/ @) df v'nf d~rdf cf] / ] s g] kfn, dlxnf dfgjclwsf/  / Ifs / fli6«o ;~hfn nufot cGo ;+3;+:yf tyf ;~hfnx¿sf] ;+o'Qm ;xsfo{df … Standing Together for PeaceÚ ljifodf k':ts k|bz{g, ;+f:s[lts sfo{qmd, 8s'd] G6«L k|bz{g, k':ts ljdf] rg ;lxtsf]  a[xt zflGt k|bz{gLsf] cfof] hgf ul/ Psf]  lyof]   . o ;] K6] Da/  @! sf]  lbg …g] kfndf dlxnfsf]  clwsf/ , cj:yf / ;Totf M dfgj clwsf/ , zflGt, k|hftGq / ljsf;df r'gf} ltÚ ljifos ;+o'Qm / fi6«;+3Lo k|ltj] bs, ljz] if k|ltlglwx¿;+u / fli6«o k/ fdz{ sfo{qmd . o ;] K6] Da/  @@ df æP] Soa4tf nIoÆ (Solidarity Mission) ljifos sfo{qmd ;DkGg h;df ;d'bfob] lv / fli6«o tx;Ddsf dlxnfn] dlxnf ePs}  sf/ 0f cfkm"n]  ef] Ug'k/ ] sf kL8fbfoL ef] ufOx¿ / ljBdfg ;fdflhs tyf cfly{s sl7gfOx¿sf ;DaGwdf k|:t't u/ ] sf lyP . dflysf ;a} sfo{qmddf / fhgLlts bnsf 7"nf g] tfx¿åf/ f æGofosf nflu cfkm" k|lta4Æ / x] sf]  tyf o;sf nflu cljnDa sfo{ ug] { k|lta4tf hgfPsf lyP t/ ckm;f] r tL ;a} k|lta4tfx¿ xfn;Dd s'/ f / efif0fdf dfq ;Lldt / x] sf 5g . ljBdfg nfdf] ;+qmd0fsfnLg l:yltdf kl/ jt{g Nofpg, sfg'gsf]  k/ Dk/ fut emGeml6nf] , vlr{nf]  /  ck/ fwLnfO{ k|f] T;fxg lbg]  k/ Dk/ f Pj+ hl6n k|lqmof cGTo ug{, ;To tYo vf] hL u/ L jf:tljs kLl8tnfO{ ;dod} ;d'lrt b08 ;hfo lbg, cbfntdf k'u] sf d'2fx¿nfO{ cljnDa lsgf/ f ug{ l9nf] eO{ ;s] sf] 5 . o;sf nflu clxn]  b] zsf]  kl/ l:ylt, g] tfx¿sf]  Aff] Nb}  lj;{b}  ug] { z} nL tyf ;/ sf/ sf]  ;txL sfd ug] { k|j[ltsf sf/ 0f ljutdf ul/ Psf ;a}  k|ltj4tfx¿nfO{ km] l/ Psk6s aflx/ Nofpg' kg] { cfjZostf af] w ePsf] 5 . ;fy} ljBdfg l:yltdf ædlxnfsf nflu Gofo eg] sf] s] xf] Æ /  ædlxnfsf]  b[li6sf] 0faf6 ;+qmd0fsfnLg GofoÆ s:tf] x'g'kb{5 < eGg] ;DaGwdf 5nkmn u/ L b:tfj] h tof/ ug{' cTofjZos b] lvG5 . “What is justice for women in today’s context?” 3
  4. 4. o;y{ ;d'bfob] lv / fli6«o tx;Ddsf dlxnfx¿ a;L ;+qmd0fsfndf ljBdfg dlxnfsf ;jfnx¿ cljnDa ;Daf] wg ug{ dlxnfd'vL b[li6sf] 0faf6 ;+oGq lgdf{0fsf nflu kxn ug{] clek|fon] dlxnf dfgjclwsf/  / Ifsx¿sf]  / fli6«o ;~hfnn]  ;] K6] Da/ @!, @)!# sf lbg …;+qmd0fsfnLg GofoM dlxnfsf]  gh/ af6Ú ljifos Ps lbj;Lo ax;sf]  cfof] hgf ug{ nfu] s] f xf]  . sfo{qmdsf]  p2] ZoM • dlxnfsf]  b[li6sf] 0faf6 GofonfO{ kl/ eflift ub} { æDflxnfd'vL ;+qmd0fsfnLg GofoÆ sf af/ ] df 5nkmn u/ L d:of} bf 9fFrf tof/ ug] { . sfo{qmdsf]  k|lqmofM • sfo{qmd dlxnf dfgjclwsf/  tyf cf] / ] s g] kfnsf] ;+o'Qm ;xsfo{df x'g] 5 . • dlxnfsf nflu Gofo eg] sf] s] xf] < eGg] af/ ]  tof/  ul/ Psf]  5f] 8f]  lel8of]  k|:t't  . • dlxnfsf nflu Gofo eg] sf] s] xf] < s:tf]  vfn] cj:yf ;[hgf ul/ of] eg] dlxnfx?n]  Gofo kfPsf] cg'e"lt ub{5g, ;zq åGåsf ;dodf afx] s dlxnfdflysf lx+;fx¿sf nflu Gofo s;/ L ;'lglZrt ug{ ;lsG5, eGg] h:tf k|ZgfjnLx¿sf]  cfwf/ df b] z e/  dlxnfx¿;Fu ul/ Psf]  ;j] {If0fsf cfwf/ df …;+qmd0fsflng Gofo dlxnfsf] gh/ af6Ú eGg] sfo{kq k|:t't ul/ g] 5  . • k|ltgLlwd"ns tj/ n] % hgf dlxnfx¿n]  cfˆgf] ;d:of / cfˆgfnflu Gofo eg] sf] s]  xf] < eGg] ljifodf k|:t't ug] {5g . • k|:t'tLs/ 0f, 5nkmn, tyf cGt/ lqmofTds ;Dafbsf ¿kdf / fli6«o ax; cfof] hgf u/ L dlxnfd'vL ;+qmd0fsfnLg Gofosf af/ ] df a[xt 5nkmn tyf ;'emfj ;+sng u/ L k|d'v ;/ f] sf/ jfnfx¿;dIf k|:t't ul/ g] 5  . ;xefuLx¿M • pk/ f] Qm ;jfn;+u ;DalGwt :yfgLo Pj+ / fli6«o txsf dlxnf, dlxnf dfgjclwsf/  / Ifs / kLl8t tyf k|efljt dlxnfx¿ • k|ltlglw: dlxnf jfnjflnsf tyf ;dfh sNof0f dGqfno, zflGt tyf k'glg{df{0f dGqfno • dfgjclwsf/  cfof] u, dlxnf cfof] u, • / fhgLlts JolQmTj, gful/ s ;dfhsf ;b:ox¿, sfg'gljb • kqsf/  /  ;DalGwt ;/ f] sf/ jfnfx¿  . ;Defljt glthfM • ;+qmd0fsfnLg ;jfnx¿ ;Daf] wg ug{ dlxnfd'vL ;+oGqsf]  d:of} bf 9fFrf tof/  . National Alliance of Women Human Rights Defenders Tel: 01-5529841, Email: secretariat@nawhrd.org; Web: www.nawhrd.org WOREC Nepal Tel: 01-5006373, 01-2123124 Email: peace.center@worecnepal.org; Web: www.worecnepal.org Organizers: Registration Fee Organization: Nrs. 1000/- | Individual: Nrs. 500/- | Students: Nrs. 300/- 4

×