Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Happy8place

1,003 views

Published on

  • Be the first to comment

Happy8place

  1. 1.     ความสุข 8 ประการในการทํางาน HAPPY WORK PLACE 
  2. 2. คูมือ ความสุข 8 ประการในการทํางาน HAPPY WORK PLACE คูมือ ความสุข 8 ประการในการทํางาน HAPPY WORK PLACE / จัดทําโดย : แผนงานสุขภาวะ องคกรภาคเอกชน / จํานวน 60 หนา / สนับสนุนโดย : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) Happy Workplace องคกรแหงความสุข เมื่อคนเปนสิ่งมีคาที่สุดขององคกร เมื่อองคกรมีชีวิต เมื่อองคกรมีวัฒนธรรม งานที่ทาทายในอนาคต วันนี้ไมใชแค Human Resources เทานั้นแตเราตองการสราง Human Relationship เพื่อให “คนทํางานมีความสุข ที่ ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท” ปจจุบันนี้องคกรหลายแหงไดใหความสําคัญกับคนในองคกรมากขึ้น Happy Workplace จึงเกิดขึ้นเพื่อให คนทํางานมีความสุขในการทํางานเพิ่มขึ้นเชนกัน Happy Workplace คือ องคกรแหงความสุข ความสุขจะมีไดอยางไรในองคกร เราสามารถหาคําตอบไดใน “คูมือความสุข 8 ประการในที่ทํางาน (Happy Workplace) โดยมี Happy 8 หรือ “8 เซียน ความสุข” ที่สามารถชวย ตอบคําถามใหกับทุกคนในองคกรได
  3. 3. ทําไมเราตองมีเซียนนําทาง??? ตอแตนี้ไปชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดกาล เพียงแคเราเปดใจใหเซียนในหนังสือเลมนี้มาชี้แนะ หรือนํา ทางทานผูอาน เพราะชีวิตของผูคน นอยคนนักที่จะมีความเขาใจความสัมพันธของเรากับผูอื่น ความสัมพันธของเรากับ ธรรมชาติและสิ่งรอบตัวไดอยางถูกตอง หนังสื่อเลมนี้ชวยทุกทานใหเขาใจกับสิ่งตางๆ ได เซียนเปรียบเสมือน “ผูรูที่มาคอยชี้แนะสั่งสอน” สิ่งใดเปนสิ่งถูกผิดดีชั่วทานจะแนะเคล็ดลับตางๆ ใหเรา ซึ่งเปนเทคนิควิธีการใชชีวิตในทุกๆ ดานบางทีเปนเรื่อง ที่เราคิดไมถึงหรือรูแลวแตหลงลืมไป ทุกอยางเปนสิ่งที่มีอยูแลวในโลกใบนี้ แตเซียนจะพยายามดึงออกมาใหเห็น ชัดเจน ผูอานทานใดอยากทราบบทบาทของเซียน ติดตามไดที่ “คูมือ ความสุข 8 ประการในการทํางาน HAPPY WORK PLACEW Happy 8 คือเครื่องมือหนึ่งในการสรางความสุขในชีวิตของคนทํางาน โดยประกอบไปดวย Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ Happy Heart (น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต Happy Relax (ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต Happy Brain (หาความรู) การศึกษาหาความรู พัฒนาตนเองตลอดเวลา Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงินรูจักเก็บ รูจักใช ไมเปนหนี้ Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางานและที่พักอาศัย ...เราไมควรจมจอมอยูกับปญหา ไมแบกปญหาใหหนักอก… เซียนผอนคลายมักสอนพวกเราวา เราไมควรจมจอมอยูกับปญหา ไมแบกปญหาใหหนักอก แตจะวางปญหาลง ดวยสติตัดอารมณออกแลวถอยหางออกมา ใชวิจารณญาณในการพิจารณาปญหานั้น ปญหาใหญก็จะคลายเปนปญหา เล็ก ปญหาเล็กก็จะกลายเปนเพียงฝุนผง เรื่องยากก็จะกลายเปนเรื่องงาย เรื่องหนักหนาสาหัสก็จะกลับเปนดังปุยนุน ที่ “บางเบา”
  4. 4. นอกจากนี้เซียนผอนคลายยังบอกถึงวิธีผอนคลายรางกายเวลาเครียด และความรูจากเซียนอื่นๆ อีกมากมาย ที่ ผูอานทุกทานไมควรพลาด เซียนครอบครัวดีมักบอกเราวา “สิ่งที่นาเศราที่สุดในชีวิตของมนุษยก็คือ การใชชีวิตลําพังในโลก ใบนี้แตเพียงผูเดียว ไมมีใครแบงปนความทุกข ความสุข และครอบครัว ทําหนาที่ที่นี้ไดดีที่สุด” เรา จะเปนคนอยางไรมีพื้นฐานมาจากครอบครัวเปนคนมีความสุข มองโลกในแงดี เปนที่รักของคนทุกคน วันๆ ผานไปได ดวยความทุกขใจและรอนรน ไมพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีสักที ไมมีความสุขในการใชชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจะ เปนคนที่ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เซียนครอบครัวดี มีคําตอบ ใหกับผูอานทุกทานในหนังสือเลมนี้นะคะ สําหรับผูที่สนใจหนังสือ คูมือ ความสุข 8 ประการในการทํางานเลมนี้สามรถติดตอไดที่ แผนงานสุขภาวะ องคกรภาคเอกชน www.happygoal.org หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th โทรศัพท 0-2298-0222 ตอ 101-105 เขียนโดย : สุวิมล เทพนม ที่มาภาพประกอบ : ความสุข 8 ประการในการทํางาน HAPPY WORK PLACE    

×