Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

СТРЕС

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

СТРЕС

 1. 1. С Т Р Е С Ъ Т НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРИЧИНИ И СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ Петя Найденова – психолог
 2. 2. Какво е професионален стрес? С ъстояние, което изтощава нашия организъм и е резултат от необходимостта непрекъснато да се адаптираме към продължителните изменения на средата, в която живеем. <ul><li>Позитивната страна – </li></ul><ul><li>способност да действаме </li></ul><ul><li>Негативна страна – </li></ul><ul><li>гняв, депресия, здравословни проблеми... </li></ul>
 3. 3. <ul><li>В Европейския съюз засяга 28% от работещите </li></ul><ul><li>Почти всеки четвърти работник е засегнат </li></ul><ul><li>50-60 % от всички загубени работни дни в следствие стрес </li></ul><ul><li>Икономическите последици - около 20 милиарда евро.  </li></ul><ul><li>Броят на хората ще се увеличава. </li></ul><ul><li>Предпазването от стрес - цел в нова стратегия на Европейската комисията по отношение на здравето и безопасността на работното място. </li></ul>
 4. 4. Професионален стрес - емоционална, когнитивна, поведенческа и психологична реакция спрямо негативни аспекти. Тази реакция може да се превърне в трайно състояние и се характеризира със страдание, а често и с чувството на безизходица.
 5. 5. Опасен ли е професионалният стрес? <ul><li>- да се избягва прекалено силният и хроничният стрес. </li></ul><ul><li>Крайният резултат може да бъде появата на психосоматични заболявания и/или психични разстройства. </li></ul>
 6. 6. Когато служителят има усещането за контрол над ситуацията, стресът може да се окаже мотивиращ, а не заплашващ.
 7. 7. <ul><li>Терминът е въведен от Ханс Селие </li></ul><ul><li>Всеки фактор, бил той химически, физически, инфекциозен или психологически, който може да наруши равновесието в организма, се нарича стресор. </li></ul>
 8. 8. Стресът в организацията <ul><li>- четири равнища на стреса, породени в зависимост от отношението между човека и работата. </li></ul><ul><li>Организационно равнище </li></ul><ul><li>Междуличностно равнище </li></ul><ul><li>Професионално равнище </li></ul><ul><li>Личностно равнище </li></ul>
 9. 9. ВИДОВЕ СТРЕСОРИ <ul><ul><li>- техническата работна среда </li></ul></ul><ul><ul><li>- социалната среда </li></ul></ul><ul><ul><li>- режима на работа </li></ul></ul><ul><ul><li>- професионалните изяви </li></ul></ul>
 10. 10. Защо стресът е толкова голям проблем?  <ul><li>поради: </li></ul><ul><li>Промени в структурата на работата, организацията и ръководството </li></ul><ul><li>Срочни договори </li></ul><ul><li>Несигурност на работното място </li></ul><ul><li>Увеличаване на обема и бързината на работа </li></ul><ul><li>Големите емоционални очаквания на работниците </li></ul><ul><li>Насилието и психологическия тормоз </li></ul><ul><li>Незадоволителна равносметка на трудовото ежедневие. </li></ul>
 11. 11. Кой е засегнат?   <ul><li>Стресът на работното място може да засегне: </li></ul><ul><ul><li>Всеки и на всяко ниво </li></ul></ul><ul><ul><li>Във всеки сектор </li></ul></ul><ul><ul><li>Всяка организация, независимо от нейната големина </li></ul></ul>
 12. 12. Стресът има последици върху: <ul><ul><li>Здравето и безопасността на личността </li></ul></ul><ul><ul><li>Здравословното състояние на организациите </li></ul></ul><ul><ul><li>Състоянието на националните икономики </li></ul></ul>
 13. 13. Симптоми, причинени от стрес на работното място <ul><li>На организационно ниво: </li></ul><ul><li>  Отсъствия </li></ul><ul><li>  Високо ниво на текучество на кадри </li></ul><ul><li>Дисциплинарни проблеми </li></ul><ul><li>Насилие и психологически тормоз </li></ul><ul><li>Намалена трудоспособност </li></ul><ul><li>Грешки и инциденти </li></ul><ul><li>Увеличени разноски за обезщетения и здравни грижи. </li></ul>
 14. 14. Симптоми, причинени от стрес на работното място <ul><li>На индивидуално ниво: </li></ul><ul><li>  Емоционални реакции </li></ul><ul><li>  Когнитивни реакции </li></ul><ul><li>Промени в поведението </li></ul><ul><li>Психологически реакции </li></ul>
 15. 15. Стадии на стреса <ul><li>Реакцията към стрес се </li></ul><ul><li>развива във времето и преминава през няколко етапа. При продължаващ стрес всеки следващ етап е по-тежък от предходния. При по-лек стрес човек преминава от етап на етап. При тежък и внезапен стрес може директно да се премине към по-късен стадий </li></ul>
 16. 16. Стадий 1 – лека тревожност - човек се чувства изправен пред ново предизвикателство и се мобилизира, за да се справи с него. - повишава се производителността (в най-общ смисъл) и усещането за добре свършена работа у човека.
 17. 17. <ul><li>Стадий 2 –оплаквания от “затрупване с работа” или “невъзможност за поемане на глътка въздух”. </li></ul><ul><li>стресът се превръща в дистрес, който се съпътства от преживяване за свърхнатоварване. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Стадий 3 – “колкото повече работя, толкова повече не се справям” </li></ul><ul><li>наблюдават се симптоми, свързани с хроничния стрес, като: избухливост, напрежение, главоболие и др. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Стадий 4 – чувство за “прегаряне”, емоционално изтощение и усещане за снижени постижения. </li></ul>
 20. 20. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><ul><ul><ul><ul><li>• ФИЗИОЛОГИЧНИ: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ГЛАВОБОЛИЕ, МИГРЕНА; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- НАРУШЕНО ХРАНОСМИЛАНЕ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- СЪРЦЕБИЕНЕ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-УМОРА; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ПОДАТЛИВОСТ КЪМ АЛЕРГИИ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ЧЕСТИ БОЛКИ В ШИЯТА И ГРЪБНАКА; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ПОВИШЕНО ИЗПОТЯВАНЕ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ЧЕСТИ ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРЕДИШНИ БОЛЕСТИ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- РЯЗКА ПРОМЯНА В ТЕГЛОТО; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- МУСКУЛНО НАПРЕЖЕНИЕ; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- КОЖНИ ПРОБЛЕМИ </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 21. 21. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><li>ПОЗНАВАТЕЛНИ: </li></ul><ul><li>НЕРЕШИТЕЛНОСТ; </li></ul><ul><li>ОТСЛАБВАНЕ НА ПАМЕТТА; </li></ul><ul><li>ВЛОШЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВНИМАНИЕТО; </li></ul><ul><li>ПОВИШЕНА ОТВЛЕКАЕМОСТ; </li></ul><ul><li>ЛОШ СЪН, КОШМАРИ; </li></ul><ul><li>ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОГРЕШНИ ДЕЙСТВИЯ; </li></ul><ul><li>ЗАГУБА НА ИНИЦИАТИВА; </li></ul><ul><li>ПОСТОЯННИ НЕГАТИВНИ МИСЛИ; </li></ul><ul><li>МИСЛОВНИ НАРУШЕНИЯ И ДР. </li></ul>
 22. 22. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><li>ЕМОЦИОНАЛНИ: </li></ul><ul><li>РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ; </li></ul><ul><li>БЕЗПОКОЙСТВО; </li></ul><ul><li>ПОДОЗРИТЕЛНОСТ; </li></ul><ul><li>МРАЧНО НАСТРОЕНИЕ, ДЕПРЕСИЯ; </li></ul><ul><li>УСЕЩАНЕ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ; </li></ul><ul><li>ПРИСТЪПИ НА ГНЯВ; </li></ul><ul><li>ЦИНИЧЕН, НЕУМЕСТЕН ХУМОР; </li></ul><ul><li>ЗАГУБА НА УВЕРЕНОСТ; </li></ul><ul><li>ЧУВСТВО НА ОТЧУЖДЕНОСТ; </li></ul><ul><li>ПОНИЖЕНА САМООЦЕНКА; </li></ul><ul><li>УСЕЩАНЕ ЗА ОБЩА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ И ДР. </li></ul>
 23. 23. СИМПТОМИ НА СТРЕСА <ul><li>ПОВЕДЕНЧЕСКИ: </li></ul><ul><li>ЗАГУБА НА АПЕТИТ ИЛИ ПРЕЯЖДАНЕ; </li></ul><ul><li>НАРУШЕНИЕ НА РЕЧТА; </li></ul><ul><li>УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ; </li></ul><ul><li>ЛОШО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО; </li></ul><ul><li>ИЗБЯГВАНЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ; </li></ul><ul><li>ЗАНЕМАРЕН ВЪНШЕН ВИД; </li></ul><ul><li>АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ; </li></ul><ul><li>НИСКА ПРОДУКТИВНОСТ; </li></ul><ul><li>УВЕЛИЧЕНО ТЮТЮНОПУШЕНЕ И УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ; </li></ul><ul><li>НЕСПРАВЯНЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ. </li></ul>
 24. 24. Промени на работното място за намаляване на стреса <ul><li>автономност на самите работещи; </li></ul><ul><li>ниво на социална подкрепа </li></ul><ul><li>подобряване физическите условия на труд; </li></ul><ul><li>здравословното използване на технологиите; </li></ul><ul><li>оптимално ниво на изискванията на работата; </li></ul><ul><li>сигурност на работното място и възможност за професионално израстване; </li></ul><ul><li>здравословен режим на труд и почивка; </li></ul><ul><li>индивидуални механизми за справяне </li></ul>
 25. 25. Същ e ствуват три основни стратегии за превенция на стреса на работното място: <ul><ul><ul><ul><ul><li>Премахване на причиняващите стрес условия на труд и намаляване неблагоприятното им влияние </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Приспособяване на промените в работната среда към индивидуалните характеристики на работещите. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Увеличаване на индивидуалната резистентност към стреса </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 26. 26. Като важни мерки, насочени към работната среда, могат да бъдат посочени: <ul><li>Промяна на трудовата задача </li></ul><ul><li>Въвеждане на промени в работната среда </li></ul><ul><li>Въвеждане на гъвкави режими на труд и почивка </li></ul><ul><li>Участие на работещите в професионалното развитие </li></ul><ul><li>Подобряване на социалната подкрепа от колеги и ръководители </li></ul><ul><li>Анализиране на работните роли и поставяне на цели </li></ul><ul><li>Ясна длъжностна характеристика </li></ul><ul><li>Седмични/месечни работни срещи, дискусии относно проблемите в предприятието </li></ul><ul><li>Хармонизиране на отговорности и власт </li></ul><ul><li>Въвеждане на работнически контрол </li></ul><ul><li>Материално стимулиране и др. </li></ul>
 27. 27. <ul><ul><ul><ul><ul><li>начини </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>за овладяване на гнева </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- кои фактори провокират гнева ви </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>опознайте признаците му </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- правете паузи преди да избухнете </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>изразете гнева си по подходящ начин </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>открийте си отдушници – </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>-освобождавайте се от &quot;горещите мисли&quot; – </li></ul><ul><li>поддържайте оптимистични нагласи, </li></ul><ul><li>мислете позитивно </li></ul>
 28. 28. ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА <ul><li>• Релаксация </li></ul><ul><li>• Редовни почивки по време на работа. • Пътуване по време на отпуск. • Занимания с любими дейности. • Изпълнение на дихателни упражнения • Водене на дневник. • Гледане на комедии. • Контакт с домашни любимци. • Разговори с приятели. • Молитви или медитация. • Вземане на топла </li></ul><ul><li>ароматизирана вана. • Посещаване на СПА център </li></ul><ul><li>или салон за красота. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Баланс на желанията и възможностите </li></ul><ul><li>• Да приемете, че сте в състояние да промените само собственото си поведение, но не и това на околните. </li></ul><ul><li>• Да се примирите, че не е възможно да имате всичко, което пожелаете. </li></ul><ul><li>• Да осъзнаете най-главните си цели. </li></ul><ul><li>• Да преосмислите категориите „желателно&quot;, „необходимо&quot; и „задължително&quot;, които използвате. </li></ul><ul><li>• Да прощавате на себе си и на другите. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>• Да се опитате да приемате стресовите ситуации като възможности да научите нещо ново. </li></ul><ul><li>• Да се научите да отказвате. </li></ul><ul><li>• Да не се стремите към съвършенство. </li></ul><ul><li>• Да пресявате информацията, за да избегнете претоварването. </li></ul><ul><li>• Да отпъждате отрицателните мисли. </li></ul><ul><li>• Да не преувеличавате или омаловажавате проблемите. </li></ul><ul><li>• Да приемате неизбежното. </li></ul>
 31. 31. <ul><ul><ul><li>Самоконтрол • Отстоявайте правата си, но не чрез пасивност или агресия. • Определете своите проблеми, изберете си цели и начертайте план за постигането им. • Вслушвайте се в собствените си желания и страхове. • Старайте се да изпълнявате взетите решения. Приемете, че всеки избор означава да се откажете от нещо друго. </li></ul></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Организация на времето • Определете приоритетните си задачи. </li></ul><ul><li>• Поставяйте си реалистични срокове за изпълнението им. </li></ul><ul><li>• Занимавайте се с важните или с трудните задачи, когато се чувствате най-бодри. </li></ul><ul><li>• Предвиждайте стресовите периоди и предварително се подготвяйте за тях. </li></ul><ul><li>• Всекидневно отделяйте време за себе си. </li></ul><ul><li>• Не поемайте твърде много ангажименти. </li></ul><ul><li>• Прехвърляйте част от задачите си на други хора. </li></ul><ul><li>• Занимавайте се само с по една задача наведнъж. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Взаимоотношения с околните </li></ul><ul><li>• Да поддържате връзките си с хората около вас. • Да подобрите уменията си за общуване. • Да разпознавате чувствата на околните и да ги разграничавате от своите собствени. • Да се справяте с проблемите във взаимоотношенията си с другите. • Да поддържате контактите с приятели. • Да поощрявате и подкрепяте хората около себе си. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>ПОМОЩ И ПОДКРЕПА Осъзнайте, че винаги можете да откриете свои вътрешни, но и външни ресурси: • Всеки ден се поздравявайте за това, че все по-успешно се справяте със стреса. • Не се стеснявайте да молите за помощ свои близки, приятели или специалисти. КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ • Чувствате се съкрушени от стреса до такава степен, че той влияе негативно на работата ви или на взаимоотношенията ви с околните. • Имате физически симптоми на стрес като сърцебиене, задух или главоболие </li></ul>
 35. 35. Подхождайте стъпка по стъпка <ul><li>1. Осъзнайте стресорите във вашия живот и начина, по който емоционално и физически реагирате на тях. </li></ul><ul><li>2. Осъзнайте какво в </li></ul><ul><li>действителност може </li></ul><ul><li>да промените. </li></ul><ul><li>3. Моделирайте </li></ul><ul><li>емоционалните </li></ul><ul><li>си реакции. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>4. Научете се да контролирате физическите реакции на тялото при стрес. </li></ul><ul><li>5. Изградете си физически резерв. </li></ul><ul><li>6. Поддържайте емоционалния си резерв. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Господи, </li></ul><ul><li>дай ми сили да променя нещата, които мога да променя, </li></ul><ul><li>дай ми търпение да приема нещата, които не мога да променя и </li></ul><ul><li>мъдрост - винаги да виждам разликата между двете </li></ul>

×