Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga katangian ng bansang demokratiko

42,030 views

Published on

Araling Panlipunan VI

Published in: Education

Mga katangian ng bansang demokratiko

 1. 1. Ni Gng. Cristina M. Marquez Guro ng Araling Panlipunan 6 Paaralang Elementarya ng Paltit Badoc District Division of Ilocos Norte Region I
 2. 2.  Ang kapangyarihan ay nasa mamamayan  Sa pamamagitan ng halalan, nagpapasya ang taong bayan kung sino ang mamamahala sa bansa.  Ang iboboto ng nakararami ang nagwawagi at siyang hahawak ng tungkulin.  Tinatawag itong “Pamahalaan ng mga Tao” dahil mga tao ang nagluklok sa mga pinuno sa tungkulin
 3. 3.  Ang mga nahalal na pinuno ay mga kinatawan ng taong bayan. Ang kabutihan at kagalingan ng lahat ang kanilang layunin sa pamamahala.  May pananagutan sila sa bayan at kung naging matapat sila sa panunungkulan, maaari silang mahalal uli.
 4. 4.  Para sa kapakanan ng mga tao kaya may pamahalaan. Ang pinuno ay dapat maglingkod sa lahat ng tao nang pantay-pantay at walang kinikilingan.
 5. 5.  Ang pagpapahayan ng pagtutol sa panukalang batas ng pamahalaan ay karapatan ng isang tao at iginagalang o dinirinig ang pagbibigay paliwanag ukol dito. Ngunit ang pasya ng nakararami ang nakapananaig sa lahat. Ang majority o nakararami ay kalahati at isa ng kabuuang bilang.
 6. 6.  Ang sinumang tumututol o sumasalungat sa pamahalaan ay may karapatang maipahayag ang kanilang panig.  Maaari silang magprotesta, magmartsa o magpakita ng iba pang paraan ng hindi pagsang-ayon.  Ngunit ang pagsasagawa nito ay paraang hindi nakasasagabal sa kalayaan ng iba.
 7. 7.  Sa anumang desisyon, isinasaalang-alang ang mga saloobin ng mga mamamayan kaya iniharap sa mga tao ang panukalang Saligang Batas ng 1986 sa isang plebisito. Ang ilang reperendum ay isinasagawa upang iharap sa mga tao ang isang panukala at upang malaman ang kanilang pananaw hinggil dito.
 8. 8.  Sa demokratikong pamahalaan, walang taong nangingibabaw sa batas. Lahat ay pantay-pantay sa ilalim ng batas maging anuman ang katayuan ng tao sa buhay.
 9. 9.  Ang pagkakapantay-pantay ay nangangahulugang pagbibigay ng pantay na karapatan at pagkakataon sa lahat ng tao,mayaman man o mahirap, malusog o may sakit, kilala o hindi. Iginagalang ng demokrasya ang dangal at karapatan ng isang tao.
 10. 10.  1. Sa pamahalaang demokratiko, ang kapangyarihan sa pamamahala ay nasa mga _____________________________.  2. Ang iboboto ng nakararami ang siyang __________________________________________.  3. Ang mga nahala na tao ang siyang ____________ ng taong bayan.  4. Para sa kapakanan at kagalingan ng mga tao kaya may _________________________.  5. Ang pagpapahayag ng pagtutol sa panukalang batas ay ___________ ng isang tao.
 11. 11.  6. Ang pagtutol ay ginagawa ng sumasalungat na mamamayan sa paraang hindi nakasasagabal sa ______________ ng iba.  7. Ang demokratikong pamahalaan ay pamahalaan ng mga ___________ at hindi ng tao.  8. Ang mga batas na pagtitibayin ay dapat alinsunod sa _____________________.  9. Ang bawat pinuno ay may _______________ sa bayan.  10. Ang pagkakapantay-pantay ay nangangahulugang pagbibigay ng pantay na ____________ sa lahat ng tao.

×