Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์1

333 views

Published on

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์1

  1. 1. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. 2. ความหมายของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. 3. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ.... การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นระบบเครือข่ายได้นั้น จะต้อง อาศัยอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Device) ซึ่งทาหน้าที่บและส่งข้อมูลโดยผ่านทางสื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็น สื่อกลางแบบใช้สาย และสื่อกลางแบบไร้สาย ยกตัวอย่างเช่น เครื่อง ทวนสัญญาณ ฮับ บริดจ์ เป็นต้น
  4. 4. ประโยชน์ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5. 5. มีประโยชน์คือสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าในระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น การใช้ อินเตอร์เน็ตในห้องเรียนบางโรงเรียนจะใช้ฮับเป็นตัวกระจาย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังเครื่องลูก

×