อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์1

327 views

Published on

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์1

  1. 1. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. 2. ความหมายของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. 3. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ.... การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นระบบเครือข่ายได้นั้น จะต้อง อาศัยอุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Device) ซึ่งทาหน้าที่บและส่งข้อมูลโดยผ่านทางสื่อกลาง ไม่ว่าจะเป็น สื่อกลางแบบใช้สาย และสื่อกลางแบบไร้สาย ยกตัวอย่างเช่น เครื่อง ทวนสัญญาณ ฮับ บริดจ์ เป็นต้น
  4. 4. ประโยชน์ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5. 5. มีประโยชน์คือสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าในระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น การใช้ อินเตอร์เน็ตในห้องเรียนบางโรงเรียนจะใช้ฮับเป็นตัวกระจาย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังเครื่องลูก

×