PyCon PL 2014 executable api
Wojtek Erbetowski 8 years ago