Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• Założenia badawcze
• Cel badawczy
• Metodologia badao
• Charakterystyka grup badawczych
• Podstawowe wyniki
• Prezentacj...
Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w ramach realizacji
jednego z elementów projektu rozwojowego pt. „Nowoczesne
tech...
• Rozwiązania technologiczne są w stanie przyspieszyd oraz
podnieśd efektywnośd działania organów ścigania, służb
specjaln...
Określenie, które z wymienionych w ankiecie rozwiązao
technologicznych byłyby przydatne w pracy z otwartymi źródłami
infor...
Badania metodą sondażu diagnostycznego. Przygotowano
narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety
składającego się...
Tabela 1. Struktura respondentów według wieku w trzech grupach badawczych
Źródło: Badania własne
SG CBA Policja
do 29 lat ...
Tabela 2. Struktura respondentów według płci w trzech grupach badawczych
Tabela 3. Struktura wykształcenia respondentów w ...
Tabela 4. Struktura respondentów według stażu pracy na stanowisku związanym z
analizą informacji w trzech grupach badawczy...
Badanie ankietowe skierowane zostało do funkcjonariuszy Policji, Straży
Granicznej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego...
Tabela 6. Najwyżej i najniżej oceniane rozwiązania przez funkcjonariuszy Policji:
L.P. Treśd pytania średnia mediana Ilośd...
Tabela 7. Najwyżej i najniżej oceniane rozwiązania przez funkcjonariuszy CBA:
L.P. Treśd pytania średnia mediana Ilośd wsk...
Tabela 8. Najwyżej i najniżej oceniane rozwiązania przez funkcjonariuszy SG:
L.P. Treśd pytania średnia mediana Ilośd wska...
System służy do zbierania i analizy informacji dostępnych w
Internecie. Stworzony został w architekturze Big Data, składa ...
System pobierania (akwizycji danych), włącznie ze szczegółowymi
informacji o dacie, autorze poszczególnego wpisu, etc.
1. ...
System przetwarzania dokumentu, ekstraktujący dane i
wzbogacający model dokumentu o dodatkowe cechy -
sentyment, wskazane ...
Kilka systemów analitycznych:
1. na podstawie zadanych kryteriów budowany jest raport na
temat trendów, poruszanych temató...
Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy kryminalnej
Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy kryminalnej
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy kryminalnej

1,068 views

Published on

Prezentacja do referatu, który zostanie przedstawiony podczas konferencji organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security&Defence pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, 13-14 maja 2014 r., Gdynia:
Referat przygotowany wspólnie z Ł. Krajewskim
Referat zawiera wyniki badań ankietowych wśród analityków Policji, Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy kryminalnej

 1. 1. • Założenia badawcze • Cel badawczy • Metodologia badao • Charakterystyka grup badawczych • Podstawowe wyniki • Prezentacja system analizy informacji - CLUO PLAN PREZENTACJI
 2. 2. Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w ramach realizacji jednego z elementów projektu rozwojowego pt. „Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badao i Rozwoju (Nr O ROB 0021 01/ID 21/2). Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: • Uniwersytet w Białymstoku (Lider); • Wojskowa Akademia Techniczna; • Akademia Górniczo-Hutnicza; • PPBW Sp. z o.o. ZAŁOŻENIA BADAWCZE
 3. 3. • Rozwiązania technologiczne są w stanie przyspieszyd oraz podnieśd efektywnośd działania organów ścigania, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości • Korzystanie z rozwiązao technologicznych jest efektywną formą pracy ze względu automatyzację procesów • Rozwiązania krajowe mogą wpłynąd na obniżenie kosztów w stosunku do rozwiązao zagranicznych producentów • Zaangażowanie w proces przygotowywania narzędzia informatycznego odbiorców koocowych może przynieśd efekt w postaci przygotowania narzędzia dedykowanego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb ZAŁOŻENIA BADAWCZE
 4. 4. Określenie, które z wymienionych w ankiecie rozwiązao technologicznych byłyby przydatne w pracy z otwartymi źródłami informacji (w szczególności z Internetem). Lista zawierała 20 opisów proponowanych rozwiązao, głównie informatycznych. Przygotowane opisy wypracowane zostały w ramach projektów, które były lub są realizowane w ramach prac Polskiej Platformy Bezpieczeostwa Wewnętrznego. W wyniku badao można byłoby ocenid bieżące zapotrzebowanie po stronie funkcjonariuszy wybranych instytucji oraz zaplanowad kierunki dalszych badao rozwojowych i wdrożeniowych w tym zakresie. CEL BADAWCZY
 5. 5. Badania metodą sondażu diagnostycznego. Przygotowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety składającego się z jednego, rozbudowanego pytania dotyczącego 20 rozwiązao technologicznych oraz metryczki. Do badao wytypowano trzy instytucje paostwowe: • Policję, • Straż Graniczną oraz • Centralne Biuro Antykorupcyjne Jego treśd została przedyskutowana z funkcjonariuszami policji podczas spotkania w dniu 23 maja 2013 r. w ówczesnym Biurze Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji (obecnie Biuro Służby Kryminalnej KGP) METODOLOGIA PRZEPROWADZONYCH BADAO
 6. 6. Tabela 1. Struktura respondentów według wieku w trzech grupach badawczych Źródło: Badania własne SG CBA Policja do 29 lat 2 0 1 30 – 39 lat 4 12 15 40 – 49 lat 9 3 23 50 lat i więcej 12 0 3 Brak odpowiedzi: 35 0 3 SUMA: 62 15 45 CHARAKTERYSTYKA GRUP BADAWCZYCH
 7. 7. Tabela 2. Struktura respondentów według płci w trzech grupach badawczych Tabela 3. Struktura wykształcenia respondentów w trzech grupach badawczych Źródło: Badania własne SG CBA Policja Kobieta 2 1 4 Mężczyzna 46 14 37 Brak odpowiedzi: 14 0 4 SUMA: 62 15 45 SG CBA Policja średnie 7 0 4 wyższe licencjat 12 2 0 wyższe magisterskie 42 12 36 Brak odpowiedzi: 1 1 5 SUMA: 62 15 45 CHARAKTERYSTYKA GRUP BADAWCZYCH
 8. 8. Tabela 4. Struktura respondentów według stażu pracy na stanowisku związanym z analizą informacji w trzech grupach badawczych. Tabela 5. Struktura respondentów w trzech grupach badawczych według faktu, czy brali udział w szkoleniu z zakresu białego wywiadu Źródło: Badania własne SG CBA Policja do 5 lat 31 5 10 6-10 lat 23 8 24 11-15 lat 6 2 6 15 lat i więcej 0 0 3 Brak odpowiedzi: 2 0 2 SUMA: 62 15 45 SG CBA Policja Tak 6 13 3 Nie 54 2 38 Brak odpowiedzi: 2 0 4 SUMA: 62 15 45 CHARAKTERYSTYKA GRUP BADAWCZYCH
 9. 9. Badanie ankietowe skierowane zostało do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego będący analitykami kryminalnymi. W badaniu łącznie wzięło udział 129 funkcjonariuszy w tym: • 42 funkcjonariuszy Policji, • 72 funkcjonariuszy Straży Granicznej, • 15 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Respondenci poproszeni zostali o wskazanie przydatnych/nieprzydatnych ich zdaniem rozwiązao technologicznych w pracy z otwartymi źródłami informacji. Osoby w udzielanych odpowiedziach miały posłużyd się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszą, a 5 największą przydatnośd. PODSTAWOWE WYNIKI
 10. 10. Tabela 6. Najwyżej i najniżej oceniane rozwiązania przez funkcjonariuszy Policji: L.P. Treśd pytania średnia mediana Ilośd wskazao Najwyżej ocenione propozycje rozwiązao: 1 Rozpoznawanie informacji o potencjalnym przestępstwie w Internecie (na bieżąco lub w sposób wyprzedzający) np. o sprzedaży/kupnie przedmiotów z kradzieży, organów fałszywych dokumentów, bądź „ustawkach” pseudokibiców, pedofilach, itp. 4.0 4 41 2 Poszukiwanie informacji dotyczących tego samego zdarzenia, podmiotu, miejsca, itd. 3,9 4 42 3 Wsadowe sprawdzanie numerów IMEI, MSISDN wraz z ustaleniem właściwego operatora telekomunikacyjnego. 3,8 4 41 Najniżej ocenione propozycje rozwiązao: 18 Analiza w czasie i przestrzeni pojawiających się nowych wątków, komentarzy, itp. 3,2 3 41 19 Wskazywanie w informacjach danych, które powtarzają się w przekazach – podstawowy korpus informacji o zdarzeniu 3,1 3 40 20 Badanie sentymentu w informacjach czyli nastawienia emocjonalnego autora informacji do opisywanego zdarzenia, podmiotu, miejsca, osoby, itd. 2,6 3 41 PODSTAWOWE WYNIKI
 11. 11. Tabela 7. Najwyżej i najniżej oceniane rozwiązania przez funkcjonariuszy CBA: L.P. Treśd pytania średnia mediana Ilośd wskazao Najwyżej ocenione propozycje rozwiązao: 1 Rozpoznawanie informacji o potencjalnym przestępstwie w Internecie (na bieżąco lub w sposób wyprzedzający) np. o sprzedaży/kupnie przedmiotów z kradzieży, organów fałszywych dokumentów, bądź „ustawkach” pseudokibiców, pedofilach, itp. 3,75 4 15 2 Monitorowanie różnych źródeł (blogów, newsów, social media) i archiwizowanie danych pod kątem pojawiania się informacji o potencjalnych przestępstwach. 3,75 4 15 3 Wsadowe sprawdzanie numerów IMEI, MSISDN wraz z ustaleniem właściwego operatora telekomunikacyjnego. 3,75 4 15 Najniżej ocenione propozycje rozwiązao: 18 Poszukiwanie informacji dotyczących tego samego zdarzenia, podmiotu, miejsca, itd. 3,5 4 15 19 Analiza w czasie i przestrzeni pojawiających się nowych wątków, komentarzy, itp. 3,5 4 15 20 Badanie sentymentu w informacjach czyli nastawienia emocjonalnego autora informacji do opisywanego zdarzenia, podmiotu, miejsca, osoby, itd. 3,5 4 15 PODSTAWOWE WYNIKI
 12. 12. Tabela 8. Najwyżej i najniżej oceniane rozwiązania przez funkcjonariuszy SG: L.P. Treśd pytania średnia mediana Ilośd wskazao Najwyżej ocenione propozycje rozwiązao: 1 Rozpoznawanie informacji o potencjalnym przestępstwie w Internecie (na bieżąco lub w sposób wyprzedzający) np. o sprzedaży/kupnie przedmiotów z kradzieży, organów fałszywych dokumentów, bądź „ustawkach” pseudokibiców, pedofilach, itp. 4,43 4 62 2 Poszukiwanie informacji dotyczących tego samego zdarzenia, podmiotu, miejsca, itd. 4,19 4 62 3 Wsadowe sprawdzanie numerów IMEI, MSISDN wraz z ustaleniem właściwego operatora telekomunikacyjnego. 4,46 4 62 Najniżej ocenione propozycje rozwiązao: 18 Alerty o rozruchach, zbiegowiskach publicznych, katastrofach na podstawie monitorowania portali lub for dyskusyjnych. 3,11 3 62 19 Analiza w czasie i przestrzeni pojawiających się nowych wątków, komentarzy, itp. 3,06 3 62 20 Badanie sentymentu w informacjach czyli nastawienia emocjonalnego autora informacji do opisywanego zdarzenia, podmiotu, miejsca, osoby, itd. 2,46 3 62 PODSTAWOWE WYNIKI
 13. 13. System służy do zbierania i analizy informacji dostępnych w Internecie. Stworzony został w architekturze Big Data, składa się z kilku modułów, które podzielid można na: 1. System pobierania (akwizycji danych) 2. System przetwarzania dokumentu 3. Kilka systemów analitycznych W całości, program jest samodzielnym systemem informatycznym, pozwalającym na zbieranie i przetwarzanie dużych ilości informacji pochodzących z Internetu, odkrywając wiedzę zawartą w analizowanych źródłach danych. PREZENTACJA SYSTEM ANALIZY INFORMACJI - CLUO
 14. 14. System pobierania (akwizycji danych), włącznie ze szczegółowymi informacji o dacie, autorze poszczególnego wpisu, etc. 1. crawlery forów internetowych (obsługujące najbardziej popularne silniki) 2. crawlery serwisów społecznościowych 3. uniwersalny crawler stron internetowych, 4. włącznie z dedykowanymi ekstraktorami do kilkudziesięciu wybranych serwisów blogowych i newsowych PREZENTACJA SYSTEM ANALIZY INFORMACJI - CLUO
 15. 15. System przetwarzania dokumentu, ekstraktujący dane i wzbogacający model dokumentu o dodatkowe cechy - sentyment, wskazane nazwane jednostki (osoby, miejsca, organizacje, adresy email, etc.), kategoria, itd. PREZENTACJA SYSTEM ANALIZY INFORMACJI - CLUO
 16. 16. Kilka systemów analitycznych: 1. na podstawie zadanych kryteriów budowany jest raport na temat trendów, poruszanych tematów, powiązanych terminów, aktywnych użytkowników, etc. 2. znajdowania drogi (cytowao) danej wypowiedzi (włącznie z pierwszym jej wystąpieniem), 3. budowanie mapy połączeo między wskazanymi jednostkami, włącznie z kontekstem, w jakim występują PREZENTACJA SYSTEM ANALIZY INFORMACJI - CLUO

×