Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kryminalistyczne apskety wykorzystania technologii data mining w walce z cyberprzestępczością

601 views

Published on

założenia wykładu podczas Konferencji Ataki Sieciowe 2016 organizowanej przez UMK w Toruniu w dniach 5-6.04.2016 r.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kryminalistyczne apskety wykorzystania technologii data mining w walce z cyberprzestępczością

 1. 1. 1 Ataki Sieciowe 2016 / Cyber Attacks 2016 VI edycja konferencji naukowej Ataki Sieciowe / VIth edition of scientific conference Cyber Attacks Uniwersytet im. M. Kopernika / Nicolaus Copernicus University Toruń
 2. 2. Plan wystąpienia • Zakres znaczeniowy data mininig • Cele zastosowania DM • Typowe obszary zastosowań komercyjnych • Aspekty kryminalistyczna • Taktyka przestępcza • Przeciwdziałanie przestępczości • Wykrywanie znanych schematów postępowania • Przewidywanie nowych schematów • Podsumowanie 2
 3. 3. Zakres znaczeniowy DM • The American Heritage® Dictionary of the English Language – „ekstrakcja użytecznych, często wcześniej nie znanych informacji z dużych baz lub zestawów danych” • The Collins English Dictionary – „zbieranie informacji z istniejących wcześniej zbiorów danych, takich jak np. dane o klientach supermarketu o ich zwyczajach zakupowych” • The WordNet – „przetwarzanie danych używając zaawansowanych możliwości przeszukiwania danych oraz algorytmów statystycznych w celu odkrycia wzorów oraz relacji w istniejących wcześniej bazach danych; sposób na odkrywanie nowego znaczenia danych” 3
 4. 4. DM wg The TwoCrows Consulting • Aktywność polegająca na ekstrakcji informacji, której to celem jest ujawnienie ukrytych faktów znajdujących się w bazach danych • wykorzystuje ona kombinację • technologii uczenia maszynowego, • analiz statystycznych, • technik modelowania oraz • technologii bazodanowych, • data mining • odnajduje wzory i • ledwo dostrzegalne relacje w danych oraz • wyprowadza zasady, na podstawie których można prognozować przyszłe wyniki 4
 5. 5. DM wg The Gartner Group • DM jest procesem • odkrywania znaczących nowych zależności, wzorców oraz trendów • w dużej ilości danych zgromadzonych w stosownych repozytoriach • poprzez wykorzystanie technologii rozpoznawania wzorców, jak również • poprzez metody statystyczne i matematyczne 5
 6. 6. Cele zastosowania DM • Opis zbiorów danych : • Podsumowuje ich właściwości, parametry • Pozwala na ich analizę poprzez wykresy i grafy, • Pozwala wyszukiwać potencjalne istotne związki między zmiennymi • Budowa modeli predykcyjnych bazujących na wzorcach ze znanych wyników (danych), a następnie testowanie ich na nowej próbce danych • Empiryczna weryfikacja modelu 6
 7. 7. 7 Dane Informacje • Opis danych • Podsumowanie ich właściwości, parametrów • Ich analiza • Poszukiwanie związków Wiedza • Budowanie modeli • Testowanie modeli Mądrość • Podejmowanie decyzji • Wdrażanie modeli do praktyki
 8. 8. Typowe obszary zastosowania komercyjnych • Zarządzanie relacjami z klientami – (Customer Relationship Management - CRM) • Profilowanie klientów przez przedsiębiorców (np. klasteryzacja, klasyfikacja i predykcja) • Kierowanie ofert handlowych • Badanie sentymentu w wypowiedziach internautów • Wywiad (kontrwywiad) gospodarczy (Corporate Surveillance, Business Intelligence – BI) • Profilowanie pracowników pod kątem ich dalszej kariery, bezpieczeństwa podmiotu, możliwości przekupstwa • Zastosowanie w walce z przestępstwami finansowymi • Profilowanie klientów (wg ryzyka, PEP) • Wyszukiwanie znanych wzorców np. oszustw, prania pieniędzy (modele eksperckie) • Typowanie transakcji podejrzanych (wg kryteriów ustawowych) w ramach walki z praniem pieniędzy 8
 9. 9. 9 Aspekty kryminalistyczne Taktyka przestępcza Przeciwdziałanie przestępczości
 10. 10. Taktyka przestępcza • Analizowanie sposobu popełniania incydentów oraz czynów zabronionych w sieci lokalnej, jak i rozległej. To jest nic innego jak znana w kryminalistyce analiza modus operandi sprawców • Każdy z użytkowników sieci pozostawia po swojej aktywności ślady cyfrowe, które są podstawą analiz pozwalających na ich kategoryzację, klasteryzację • Za zachowanie, które może być podstawą analiz, należy uznać np. • logowanie się na określone strony z określonego adresu IP lub domeny • czas przebywania na stronie • sekwencja odwiedzanych podstron • nieudane próby logowania, • generowane raporty o błędach, itp. 10
 11. 11. Wybrane kwestie szczegółowe: • System jest w stanie analizować te zachowania i wykrywać tzw. anomalie - zachowania odbiegające od innych, statystycznie typowych zachowań • Jeżeli dany użytkownik zachowuje się jak typowy przestępca, to nie może być to jednoznacznie utożsamiane z faktem popełnienia przestępstwa • Systemy mają charakter wspomagający proces analizy dużych ilości danych, pozyskiwanie z nich wiedzy i podejmowania decyzji • Administratora: • ocenia zagrożenia płynące ze strony konkretnych zbiorów zachowań • może stworzyć modele postępowań o różnym poziomie potencjalnego zagrożenia na podstawie dotychczas zaistniałych incydentów czy ataków • testuje modele na danych historycznych pochodzących ze znanych przypadków incydentów lub ataków • testuje modele „na żywo” • Cyfrowy ślad behawioralny – odpowiednio przygotowane systemy mogą rozpoznawać osobę „przy klawiaturze” po jej swoistym zachowaniu będącym jej tak jakby indywidualnym podpisem, to samo dotyczy np. botnetów, programów hakerskich, itp.11
 12. 12. 12 Przeciwdziałanie przestępczości Wykrywanie znanych schematów Przewidywanie nowych schematów
 13. 13. Wykrywanie znanych schematów postępowania • Są one opracowane na podstawie wiedzy uzyskanej z wcześniejszych analiz • Technologia w sposób efektywny pozwala na wyszukiwanie takich wzorców w dużych ilościach danych • Zależnie od rodzaju wzorca można częściowo zautomatyzować proces reakcji administratora (dokładnie takie samo zachowanie jak wcześniej) • Data mining pozwalana zautomatyzowane przyporządkowywanie zachowania do najbardziej pasującego schematu ataku (nie dokładnie takie samo zachowanie jak wcześniej, ale najbardziej podobne) 13
 14. 14. Przewidywanie nowych schematów • Porównując cechy bieżącego ruchu w sieci z poszczególnych adresów IP, przez zasoby lub konta użytkowników ze znanymi modus operandi ataków, system może wygenerować sygnał ostrzegawczy, że istnieje prawdopodobieństwo zachowania, które już w najbliższej przyszłości może przerodzić się w atak. • Daje to szanse na przygotowanie sieci i jej poszczególnych elementów przez administratora. • Innymi słowy analiza zbiorcza danych pochodzących z wielu źródeł z użyciem technologii data mining w tej najbardziej zaawansowanej odmianie może stanowić element systemu wczesnego ostrzegania o potencjalnych zdarzeniach w sieci. 14
 15. 15. Podsumowanie • Z punktu widzenia kryminalistyki technologia te realizuje dwie jej funkcje: • wykrywczą oraz • prewencyjną. • W szczególności jest to realizowane poprzez: • monitorowanie ruchu w sieciach • profilowanie użytkowników na podstawie ich zachowania • wykrywanie anomalii • wsparcie procesu decyzyjnego • prewencja bazująca na przewidywaniu 15
 16. 16. Problemy prawne • dostęp do określonych danych telekomunikacyjnych przez poszczególne podmioty sektora publicznego, w tym organy ścigania i służby specjalne • możliwość przetwarzania danych osobowych przez podmioty z sektora prywatnego • wymianie danych z zagranicznymi podmiotami o użytkownikach sieci 16
 17. 17. Zbyt duża wiara w możliwości tej technologii w połączeniu z poszukiwaniem rozwiązań całkowicie zautomatyzowanych (ze względu na koszty osobowe) do przetwarzania ogromnych ilości danych (BigData), które mają często różną jakość (w tym także wiarygodność)  może prowadzić do znaczącej ilości wyników fałszywie dodatnich oraz tworzenia systemów nadzoru o gargantuicznych rozmiarach. 17
 18. 18. Powoduje to powstanie także pytań o kwestie konieczności i proporcjonalności stosowania tego typu rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a które to naruszają prawo do prywatności. 18
 19. 19. Dziękuję za uwagę dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB w.filipkowski@uwb.edu.pl @fwojtek Pełen tekst wystąpienia ukarze się w języku angielskim w kolejnym wydaniu pracy zbiorowej pod redakcją Prof. E. W. Pływaczewskiego pt. The Current Problem of Criminal Law and Criminology 19
 20. 20. Bibliografia • D. Barbara, S. Jajodia (red.), Application of Data Mining in Computer Security, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 2002 • H. Chen, E. Reid, J. Sinai, A. Silke, B. Ganor (red.), Terrorism Informatics, Knowledge Management and Data Mining for Homeland Security, Springer, New York 2008 • H. Chen, Intelligence and Security Informatics for International Security, Information Sharing and Data Mining, Springer, New York 2006 • W. Filipkowski, E. W. Pływaczewski, Z. Rau (red.), Przestępczość w XXI wieku, Zapobieganie i zwalczanie, t. II, Problemy technologiczno-informatyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 • C. McCue, Data Mining and Predictive Analysis, Intelligence Gathering and Crime Analysis, Butterworth Heindemann, Amsterdam 2006 • J. Mena, Investigative Data Mining for Security and Criminal Detection, Butterworth Heinemann, Amsterdam 2003 • E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohinicki (red.), Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, AGH, Kraków 2009 • E. W. Pływaczewski (red.), The Current Problem of Criminal Law and Criminology, C. H. Beck, Warszawa 2014 20

×