Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pakej Import Dari China

586 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pakej Import Dari China

  1. 1.
  2. 2. Kilangkepadadunia...<br /> <br />Negara China kinilebihdikenalisebagai "Kilangkepadadunia" keranaandabolehmenjumpaibaranganbuatannegara China dihampirsetiapnegaradiseluruhdunia. Komputer yang andasedanggunakanuntukmembacalaman web inijugabesarkemungkinanmengandungibaranganbuatannegara China.<br />Negara China kinisudah mengambiltempatpertamasebagaipusatkegiatanekonomidunia, danandasepatutnyabersediauntukmengambilpeluangdaripadaperubahanini.<br />Perubahanbaruekonomidinegara China sepertipermulaan bursa sahamnegara China, peningkatanpelaburanluarkenegara China danusahaberterusandaripadausahawan-usahawanmereka, membawamaksud yang ekonomidinegara China akansemakinberkembangdanmeningkatdenganlebihpesatberbandingsebelumini.<br />Kuasapenghasilanbarangan popular olehnegara China diakuiolehkuasabesarduniaiaitu Amerika Syarikat berdasarkanjumlah import mencapaiberbillion Dollar Amerika yang telahdilakukanolehmerekaterhadapbarangan yang dihasilkandinegara China berdasarkanlaporan import negaraAmerika Syarikat daritahun 2000 sehinggatahun 2009 sepertiberikut...<br />
  3. 3.
  4. 4. Lubukbarangan popular...<br /> <br />Berikutmerupakandiantarasebilangankecil barangan popular yang bolehandaperolehidaripadanegara China. <br />
  5. 5.
  6. 6. ... danpuluhanribubaranganhebat lain yang tidakdapatsayasenaraikandi<br />sini.<br />
  7. 7. Adakahnegara China sesuaiuntuksaya?...<br /> <br />Berikutmerupakandiantarabeberapasebabutamamengapa andaperlumengimportdarinegara China:<br />Kos pembuatan yang murah: Kilang-kilangdinegara China menghasilkanpelbagaijenisprodukdanpadakebiasaannyaharganyaadalahjauhlebihmurahberbandingnegara lain didunia. <br />Polisipintuterbukanegara China: Pembekaldarinegara China semakinmenujukearahaktivitimengeksportbaranganmerekakepasaranluardansemakinmeningkatkanaktivitipemasarankepadapelangganluarnegara. <br />PerkhidmatanDropshipping: Ramaipembekalnegara China yang memberikanperkhidmatanDropshippinguntukpelangganmereka. <br />Mudahberurusniaga: Walaupunterdapatperbezaanbahasa, terdapatcarauntukmengurangkanmasalahiniapabilaandamelakukanurusniagadenganmereka (sayaakanberkongsirahsianyadidalamebookini).<br /> <br />
  8. 8. Walaupunandabelumpernahkenegara China, penduduknyatidakakanmenyingkirkanandawalaupunandamasihbarukepadanegaramereka. Merekaakanmembantuandadengansebaikmungkin. Janganrisau! Andacumaperlumemulakanlangkahpertamadanterusmengambilpeluang yang besarini!<br />

×