Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uw WOZ-waarde in crisistijd

344 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uw WOZ-waarde in crisistijd

  1. 1. WOZ-waarde in uw voordeelwww.dtz.nlwww.dtz.com
  2. 2. Verlaag de WOZ-waarde en tel uit uw winst!Nu actie ondernemen bespaart straks tijd en geldVoor organisaties die over relatief grote kantoor- en/ofbedrijfsruimte of minder courant vastgoed beschikken,loont het de moeite om de WOZ-waarde kritisch telaten beoordelen. Hiermee wordt voorkomen dat dewaarde van het vastgoed te hoog wordt vastgesteldwaardoor jarenlang te veel belasting wordt betaald.DTZ Zadelhoff kent als geen ander de vastgoedmarkten voert al vele jaren met succes bezwaarproceduresvoor een brede groep van belanghebbenden.Hierdoor hebben we voor veel opdrachtgevers forsebesparingen kunnen realiseren.Wat is de Wet WOZ?Vanaf 1995 geldt een landelijk uniform systeem voor dewaardering van onroerende zaken, de Wet waarderingonroerende zaken (Wet WOZ). Op grond van deze wetworden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijksgewaardeerd. De WOZ-waarde wordt voor het komendekalenderjaar vastgesteld naar de marktomstandighedenzoals die gelden per 1 januari van het voorgaande jaar. Deeconomische realiteit (waardepeildatum) ligt dus altijd eenjaar eerder dan het jaar waarvoor de belastingheffing geldt.Is uw WOZ-waarde juist en conform het huidige marktbeeldvastgesteld?De Nederlandse vastgoedmarkt is de laatste jaren hardgeraakt door de financiële crisis. Vanwege de gewijzigdevraag- en aanbodverhouding, de oplopende leegstand ende sterk toegenomen incentives (zoals huurkortingen) op devastgoedmarkt, staan huurwaarde, rendement en uiteindelijk Wij zijn gespecialiseerd in taxaties en kunnen uw WOZ-de waarde van het vastgoed sterk onder druk. waarde beoordelen. Daarvoor maken wij gebruik van de meest actuele transactiegegevens en de lokale markt- enHet blijkt voor gemeenten lastig een juiste WOZ-waarde vast objectkennis van onze regionale vastgoedadviseurs.te stellen. In onvoldoende mate wordt rekening gehoudenmet de toenemende leegstand en dalende huurprijzen, Indien de OZB-aanslag al verzonden is kunnen wij de gehelewaardoor vaak een te hoge WOZ-waarde wordt vastgesteld. bezwaarprocedure doorlopen. Maar ook gaan wij met de grote(re) gemeenten in vooroverleg om vooraf zekerheid teWat kunnen wij u bieden? krijgen over de WOZ-waarde.De wetgeving rondom het bepalen van de WOZ-waarde iserg complex. Deels door de vele juridische uitzonderingen, Gezien alle ontwikkelingen in de Nederlandse en, meermaar vooral ook door taxatietechnische aspecten. Wanneer specifiek, de lokale economieën verwachten wij voor hetu wilt weten of uw vastgoed door uw gemeente op een juiste komende belastingjaar ook weer goede resultaten voor onzeen marktconforme wijze is gewaardeerd, dan zijn wij u graag opdrachtgevers te kunnen boeken.van dienst. DTZ Zadelhoff controleert de door de gemeentebepaalde waarde, rekening houdend met de wettelijkeuitgangspunten en de recente marktontwikkelingen per typevastgoed.WOZ-waarde in uw voordeel
  3. 3. De reguliere bezwaarprocedure MaatwerkDe WOZ-beschikking wordt door de meeste gemeenten in Omdat veel oplossingen maatwerk zijn, lichten wij dede maanden januari/februari verzonden. In het geval dat de mogelijkheden en de haalbaarheid van een onderzoek voorWOZ-waarde en dus de OZB-aanslag en overige aanslagen uw vastgoed graag in een persoonlijk gesprek toe.naar uw mening te hoog zijn vastgesteld, kunt u binnen zes U kunt erop vertrouwen dat wij passende en scherpeweken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. honoreringsafspraken maken, waarbij wij graag op prestaties worden afgerekend.Wij kunnen de gehele formele bezwaarprocedure voor udoorlopen, waarbij wij zorg dragen voor het administratieve Meer informatieen taxatietechnische proces. Voor meer informatie neemt u contact op met onze WOZ-specialisten van de afdeling Valuation AdvisoryHet gemeentelijk vooroverleg Services via tel. 020 6 644 644 of e-mail vas@dtz.nl.Met de grote(re) gemeenten, waarmee uitstekende Meer informatie is ook te vinden op www.dtz.nl.contacten bestaan, hebben wij vooroverleg. Het gemeentelijkvooroverleg met betrekking tot de WOZ-waarde dientervoor om in korte stappen het vastgoed te bespreken ende WOZ-waarde in nauw overleg met de gemeente vast testellen. Wanneer de WOZ-waarde tijdens het vooroverlegwordt vastgesteld, dan kunt u deze waarde meteen opuw eerstvolgende OZB-aanslag zien. Op deze manier kanvooraf zekerheid worden verkregen over de WOZ-waardevoor het komende belastingjaar. Daarnaast worden debezwaarprocedure en eventuele verdere gerechtelijkeprocedures u bespaard.Wet werken aan winst RekenvoorbeeldSinds 1 januari 2007 is de Wet werken aan winst in werking Afhankelijk van de grootte van uw vastgoed kan een lagegetreden. Deze wet heeft het toepassingsbereik van de WOZ-waarde u mogelijk enkele tienduizenden euro’s perWOZ-waarde vergroot. Het is nog belangrijker dan voorheen jaar besparen. De facto werkt deze verlaging meerdere jarenom belastingheffingen, die zijn gekoppeld aan de waarde door.van vastgoed, uitermate kritisch te laten beoordelen. Datgeldt specifiek voor belastingheffingen gebaseerd op de Wet Het volgende voorbeeld laat het financiële resultaat zien bijWOZ. Vooral de Onroerende Zaak Belasting (OZB), een van een verlaging van 10% op de WOZ-waarde.de belangrijkste gemeentelijke heffingen, kan op korte termijnscherp worden verlaagd. De WOZ-waarde is daarnaast WOZ-waarde voor bezwaar EUR 20.000.000,-een relevant gegeven bij de fiscale winstbepaling in de WOZ-waarde na bezwaar EUR 18.000.000,-inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Verlaging WOZ-waarde (10%) EUR 2.000.000,-Een van de maatregelen is de invoering van artikel 3.30a Besparing OZB EUR 6.800,-in de Wet Inkomstenbelasting. Dit artikel is van toepassing (tarief eigenaar/gebruik gem. NL 0,34%)op de heffing van de vennootschapsbelasting. Door de Besparing Waterschapsbelasting EUR 620,-invoering van dit artikel is het afschrijvingspotentieel van (tarief 0,031%)vastgoed aanzienlijk beperkt. Besparing Vennootschapsbelasting EUR 250.000,-* (grondslag 0,25 X 0,50 X EUR 2.000.000,-) * Dit fiscaal voordeel voorziet op meerdere jarenWOZ-waarde in uw voordeel
  4. 4. DTZ Zadelhoff is al ruim 40 jaar de naam in commercieel vastgoed. Uitblinker in advies. Perfectionist in uitvoering. DTZ Zadelhoff maakt deel uit van het netwerk van DTZ en UGL Services. Deze combinatie telt 27.000 vaste medewerkers en is wereldwijd actief met 225 vestigingen in 45 landen. In Nederland is DTZ Zadelhoff vertegenwoordigd met eigen kantoren in 12 grote steden. De professionals van DTZ Zadelhoff gaan voor het beste resultaat. Grondig voorwerk is daarbij een voorwaarde. DTZ Zadelhoff beschikt over een in-huis researchteam en ruim 200 makelaars en adviseurs die continu marktbewegingen volgen en inzichtelijk maken. Onze vastgoedspecialisten kennen hun markten als geen ander. Dat leidt tot duidelijke adviezen en tot oplossingen. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat DTZ Zadelhoff geen enkele kans onbenut laat. DTZ Zadelhoff investeert in langetermijnrelaties. We hechten veel waarde aan kwaliteit en continuïteit. DTZ Zadelhoff weet altijd wat er speelt in uw omgeving en wat het beste bij uw situatie past. Als u hoge eisen stelt, is de keuze helder. Duidelijk. DTZ Zadelhoff DTZ Zadelhoff is een v.o.f. waarin partners deelnemen via besloten vennootschappen en waarin de combinatie DTZ en UGL Services een minderheidsbelang heeft. UGL Services is een divisie van UGL Limited dat als UGL is geregistreerd aan de Australian Stock Exchange. Voor meer informatie zie www.dtz.nl en www.dtz-ugl.com. 01-12www.dtz.nl www.dtz.com

×