การจัดกิจกรรมการสอนโดย     ใช้เกม    โดย  อาจารย์ระเบียบ   คุณากร
วิชา การบัญชีตนทุน   ้       1 ยบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนี     ชั้นสูง ปีที่ 2
เรื่อง แนวคิดเกียวกับ         ่    ต้นทุนและ  วัตถุประสงค์ของ    บัญชีต้นทุน
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)   หมายถึง ต้นทุนที่จำานวนรวมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง...
การจำาแนกต้นทุนตาม พฤติกรรมทีมีความ       ่ สัมพันธ์กับระดับ   กิจกรรม
ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)  หมายถึง ต้นทุนซึ่งจำานวนรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม และเป...
ต้นทุนกึงผันแปร (Semi – Variable    ่       Cost)  หมายถึง ต้นทุนที่มีลักษณะผสมระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแ...
การจำาแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับ      หน่วยวัดต้นทุน• ต้นทุนทางตรง (Direcet Cost)  หมายถึง ต้นทุนที่สามารถคิดหรือติ...
การจำาแนกต้นทุนเพื่อวัดผลการ      ดำาเนินงาน1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)   หมายถึง ต้นทุนทีคิดเป็นต้นทุนของ ...
การจำาแนกต้นทุนเพื่อวัดผลการ     ดำาเนินงาน(ต่อ)• ต้นทุนงวดเวลา (Period Cost)   หมายถึง ต้นทุนที่หมดประโยชน์แล้วใน ...
ชื่อเกม “ต้นทุนอะไรทำาได้ไหมเอ๋ย”
กติกาการเล่นเกม1. ให้นักศึกษาส่งตัวแทนออกมา 2 กลุ่ม ๆ  กลุ่มละ 10 คน2. ครูเป็นกรรมการ เป็นผู้ถามและเฉลยคำา  ตอบพร้อมกับบ...
ใบงาน1. วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนคืออะไร2. ต้นทุนผลิตคืออะไร องค์ประกอบของ  ต้นทุนผลิตมีอะไรบ้าง3. จงให้ความหมายของค่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gamecost

2,278 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gamecost

 1. 1. การจัดกิจกรรมการสอนโดย ใช้เกม โดย อาจารย์ระเบียบ คุณากร
 2. 2. วิชา การบัญชีตนทุน ้ 1 ยบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนี ชั้นสูง ปีที่ 2
 3. 3. เรื่อง แนวคิดเกียวกับ ่ ต้นทุนและ วัตถุประสงค์ของ บัญชีต้นทุน
 4. 4. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ต้นทุนที่จำานวนรวมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ ไม่ว่าระดับกิจกรรมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้นทุนคงที่ยังคงมีจำานวนเท่าเดิม เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าโรงงาน ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
 5. 5. การจำาแนกต้นทุนตาม พฤติกรรมทีมีความ ่ สัมพันธ์กับระดับ กิจกรรม
 6. 6. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง ต้นทุนซึ่งจำานวนรวมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม และเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมนั้น กล่าวคือ เมื่อระดับกิจกรมเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมก็จะเพิ่มขึ้น เช่นต้นทุนของผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าต้นทุนของไม้ที่ใช้ในการผลิตโต๊ะ
 7. 7. ต้นทุนกึงผันแปร (Semi – Variable ่ Cost) หมายถึง ต้นทุนที่มีลักษณะผสมระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนที่จำานวนรวมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมต้นทุนกึ่งผันแปรอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุนผสม (Mixed Cost) เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่านำ้าประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
 8. 8. การจำาแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับ หน่วยวัดต้นทุน• ต้นทุนทางตรง (Direcet Cost) หมายถึง ต้นทุนที่สามารถคิดหรือติดตามเข้า หน่วยวัดต้นทุนได้ง่ายและชัดเจน• ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึง ต้นทุนที่ไม่สามารถคิดหรือติดตาม เข้าหน่วยวัดต้นทุนได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งปกติ แล้วต้องปันส่วนหรือจัดสรรต้นทุนทางอ้อมให้ หน่วยวัดต้นทุนต่าง ๆ การพิจารณาว่าเป็นต้นทุนทางตรงหรือ ต้นทุนทางอ้อม จะต้องกำาหนดหน่วยวัดต้นทุน ก่อน จึงจะสามารถกำาหนดได้ว่า
 9. 9. การจำาแนกต้นทุนเพื่อวัดผลการ ดำาเนินงาน1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) หมายถึง ต้นทุนทีคิดเป็นต้นทุนของ ่ สินค้า (Inventoriable Cost) ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่า ใช้จ่ายการผลิต ต้นทุนเหล่านี้จะถือเป็นต้น ทุนผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสภาพเป็นสินทรัพย์ (Asset) จนกว่าสินค้านั้นจะถูกขายออกไป จำาเรียกว่า ต้นทุนขาย
 10. 10. การจำาแนกต้นทุนเพื่อวัดผลการ ดำาเนินงาน(ต่อ)• ต้นทุนงวดเวลา (Period Cost) หมายถึง ต้นทุนที่หมดประโยชน์แล้วใน งวดเวลานั้น (Expired Cost) จะต้องนำาไป หักรายได้ของงวดเวลาเดียวกัน เพื่อวัดผล การดำาเนินงาน ซึ่งได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทุกรายการที่จะปรากฎในงบกำาไร ขาดทุน อันประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่า ใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 11. 11. ชื่อเกม “ต้นทุนอะไรทำาได้ไหมเอ๋ย”
 12. 12. กติกาการเล่นเกม1. ให้นักศึกษาส่งตัวแทนออกมา 2 กลุ่ม ๆ กลุ่มละ 10 คน2. ครูเป็นกรรมการ เป็นผู้ถามและเฉลยคำา ตอบพร้อมกับบันทึกคะแนน3. กรรมการถามคำาถามตัวแทนทั้ง 2 กลุ่ม สลับกันไปมา4. ผู้เล่นคนใดตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบแล้วกลับ ใปนั่งที่เดิม PLAY5. กลุ่มใดเหลือผูเล่นมากที่สุดเป็นผู้ชนะ ้
 13. 13. ใบงาน1. วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนคืออะไร2. ต้นทุนผลิตคืออะไร องค์ประกอบของ ต้นทุนผลิตมีอะไรบ้าง3. จงให้ความหมายของค่าใช้จายในการผลิต ่ และยกตัวอย่างมาอย่างน้อย 10 บัญชี4. จงบอกความแตกต่างระหว่างวัตถุดิบทาง ตรงกับวัตถุดิบทางอ้อม และค่าแรงงาน ทางอ้อม5. งบต้นทุนผลิตมีรายละเอียดทีสำาคัญอะไร ่ บ้าง

×