Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ยินดีต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖จังหวัดลำพูน<br />
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗   เน...
แผนที่ทางอากาศ<br />
วิสัยทัศน์<br />	         เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา   			สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้มีสิทธิและโอกาสได้ร...
พันธกิจ<br />ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่บริการ<br />ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในค...
พันธกิจ<br />4.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา<br />พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบร...
เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษ...
กลยุทธ์การพัฒนา<br />การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่บริการ<br />การส่งเสริมคุณธรรม จร...
กลยุทธ์การพัฒนา<br />การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา<br />การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู...
ข้อมูลบุคลากร<br />
แผนชั้นเรียน<br />
จำนวนนักเรียน<br />
ไทยใหญ่ 18 คน<br />อาข่า 22 คน<br />เย้า 15 คน<br />ลีซอ 56 คน<br />ม้ง 338 คน<br />กะเหรี่ยง 227 คน<br />พื้นราบ 230 คน<b...
จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความด้อยโอกาส<br />
การจัดการเรียนรู้แบบวิถีพุทธเกษตรตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง<br />
การจัดการเรียนรู้แบบวิถีพุทธเกษตร<br />
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมทักษะการดำรงชีวิต<br />กิจกรรมหลักไตรรงค์<br />กิจกรรมสร้างสุขนิสัย<br />กิจกรรมสร้า...
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
กิจกรรมจริยศึกษา<br />
พุทธิศึกษา<br />	การเรียนรู้ทางปัญญา วิชาสามัญทั่วไป <br />เพื่อเป็นพื้นฐานชีวิตในอนาคต<br />การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรีย...
กิจกรรมพุทธิศึกษา<br />
กิจกรรมพุทธิศึกษา<br />
กิจกรรมพุทธิศึกษา<br />
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะกระบวนการทำงานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ<br /><ul><li>มัคคุเทศก์น้อย
แปรรูปอาหาร
การผลิตพันธุ์ไม้
เบเกอรี
เขียนป้าย
ขนมไทย
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงไก่เนื้อ
สมุนไพรอบแห้ง
แกะสลักไม้
มัคคุเทศก์น้อย</li></ul>หัตถศึกษา<br />
<ul><li> การเลี้ยงกบ
 การทำอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
 ดนตรี
 ผ้าปักผ้าทอ
 เพาะเห็ดฟาง
 นวดแผนไทย</li></ul>หัตถศึกษา<br /><ul><li> จักสาน
 ช่างเชื่อมโลหะ
 ช่างก่ออิฐฉาบปูน
 ช่างทำมุ้งลวดอลูมิเนียม
 การฝึกหัดขับรถยนต์</li></li></ul><li>กิจกรรมหัตถศึกษา<br />ปลูกพืช<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ยินดีต้อนรับ

1,227 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ยินดีต้อนรับ

 1. 1. ยินดีต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖จังหวัดลำพูน<br />
 2. 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗   เนื่องในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้ ๕๐ ปี    โดยจัดให้เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ ในลักษณะอยู่ประจำ รับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและจากครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจทางสังคมเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย <br />จัดการศึกษาอบรมในวิชาสามัญและวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถอยู่ในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย  โดยสามารถเป็นผู้นำหรือสื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนที่ตนอยู่ได้ โรงเรียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซาง มาทางทิศใต้ประมาณ  ๒๑  กิโลเมตร โรงเรียนมีพื้นที่   ๑๔๐ ไร่ ๕๗ ตารางวา <br />ประวัติโรงเรียน<br />
 3. 3. แผนที่ทางอากาศ<br />
 4. 4. วิสัยทัศน์<br /> เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br />
 5. 5. พันธกิจ<br />ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่บริการ<br />ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br />พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา<br />
 6. 6. พันธกิจ<br />4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา<br />พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ<br />ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษาและเครือข่ายในการบริหารและการจัดการศึกษา <br />
 7. 7. เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br />เป้าประสงค์<br />
 8. 8. กลยุทธ์การพัฒนา<br />การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่บริการ<br />การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br />การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา<br />
 9. 9. กลยุทธ์การพัฒนา<br />การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา<br />การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ<br />การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษาและเครือข่ายในการบริหารและการจัดการศึกษา<br />
 10. 10. ข้อมูลบุคลากร<br />
 11. 11. แผนชั้นเรียน<br />
 12. 12. จำนวนนักเรียน<br />
 13. 13. ไทยใหญ่ 18 คน<br />อาข่า 22 คน<br />เย้า 15 คน<br />ลีซอ 56 คน<br />ม้ง 338 คน<br />กะเหรี่ยง 227 คน<br />พื้นราบ 230 คน<br />จำนวนนักเรียน แยกตามชนเผ่า<br />
 14. 14. จำนวนนักเรียน แยกตามประเภทความด้อยโอกาส<br />
 15. 15. การจัดการเรียนรู้แบบวิถีพุทธเกษตรตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง<br />
 16. 16. การจัดการเรียนรู้แบบวิถีพุทธเกษตร<br />
 17. 17. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมทักษะการดำรงชีวิต<br />กิจกรรมหลักไตรรงค์<br />กิจกรรมสร้างสุขนิสัย<br />กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ<br />กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ<br />กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม<br />จริยศึกษา<br />
 18. 18. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 19. 19. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 20. 20. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 21. 21. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 22. 22. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 23. 23. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 24. 24. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 25. 25. กิจกรรมจริยศึกษา<br />
 26. 26. พุทธิศึกษา<br /> การเรียนรู้ทางปัญญา วิชาสามัญทั่วไป <br />เพื่อเป็นพื้นฐานชีวิตในอนาคต<br />การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้<br />การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้<br />นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ<br />
 27. 27. กิจกรรมพุทธิศึกษา<br />
 28. 28. กิจกรรมพุทธิศึกษา<br />
 29. 29. กิจกรรมพุทธิศึกษา<br />
 30. 30. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างทักษะกระบวนการทำงานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ<br /><ul><li>มัคคุเทศก์น้อย
 31. 31. แปรรูปอาหาร
 32. 32. การผลิตพันธุ์ไม้
 33. 33. เบเกอรี
 34. 34. เขียนป้าย
 35. 35. ขนมไทย
 36. 36. คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
 37. 37. การเลี้ยงสุกร
 38. 38. การเลี้ยงไก่เนื้อ
 39. 39. สมุนไพรอบแห้ง
 40. 40. แกะสลักไม้
 41. 41. มัคคุเทศก์น้อย</li></ul>หัตถศึกษา<br />
 42. 42. <ul><li> การเลี้ยงกบ
 43. 43. การทำอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
 44. 44. ดนตรี
 45. 45. ผ้าปักผ้าทอ
 46. 46. เพาะเห็ดฟาง
 47. 47. นวดแผนไทย</li></ul>หัตถศึกษา<br /><ul><li> จักสาน
 48. 48. ช่างเชื่อมโลหะ
 49. 49. ช่างก่ออิฐฉาบปูน
 50. 50. ช่างทำมุ้งลวดอลูมิเนียม
 51. 51. การฝึกหัดขับรถยนต์</li></li></ul><li>กิจกรรมหัตถศึกษา<br />ปลูกพืช<br />
 52. 52. กิจกรรมหัตถศึกษา<br />เลี้ยงสัตว์<br />
 53. 53. กิจกรรมหัตถศึกษา<br />ทำอาหาร/เบเกอรี<br />
 54. 54. กิจกรรมหัตถศึกษา<br />เขียนป้าย<br />
 55. 55. กิจกรรมหัตถศึกษา<br />เพาะกล้าไม้<br />นวด<br />
 56. 56. กิจกรรมหัตถศึกษา<br />จักสาน<br />
 57. 57. กิจกรรมหัตถศึกษา<br />ช่างก่ออิฐฉาบปูน<br />
 58. 58. พลศึกษา<br />กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการเจริญเติบโตตามวัย “จิตใจที่ผ่องใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”<br />แฮนด์บอล<br />แชร์บอล<br />แบดมินตัน<br />เทเบิลเทนนิส<br />เปตอง<br />โยคะ<br />แอรโรบิคแดนซ์<br />วิ่ง 31 ขา<br />ฟุตบอล<br />บาสเกตบอล<br />วอลเลย์บอล<br />ตระกร้อ<br />ฟุตซอล<br />
 59. 59. กิจกรรมพลศึกษา<br />
 60. 60. กิจกรรมพลศึกษา<br />
 61. 61. กิจกรรมพลศึกษา<br />
 62. 62. กิจกรรมพลศึกษา<br />
 63. 63. รายงานความก้าวหน้า<br />กลุ่มบริหารวิชาการ<br />ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา<br />
 64. 64. กลุ่มสาระภาษาไทย<br />-การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย ระดับชั้น ม. ปลาย(เดี่ยว)<br />ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 5<br /><ul><li>การแข่งขันท่องอาขยาน ระดับชั้น ประถมต้น (ทีม 5 คน)</li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 2<br />
 65. 65. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์<br /><ul><li>การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น(เดี่ยว)</li></ul>ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงอันดับ 1<br />
 66. 66. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์<br /><ul><li>การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น(ทีม 3 คน) </li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับที่ 2<br />
 67. 67. กลุ่มสาระศิลปะ<br /><ul><li>การแข่งขันรำรงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม) </li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2<br /><ul><li>การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ระดับชั้น มัธยมศึกษา (ทีม)</li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1<br /><ul><li>การแข่งขันฟ้อนเล็บ ระดับชั้น มัธยมศึกษา (ทีม)</li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2<br />
 68. 68. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี<br /><ul><li>การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับชั้น ม. ต้น(ทีม)</li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1<br /><ul><li>การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้น ม.ปลาย(ทีม) </li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1<br />- การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ม.ปลาย (ทีม) <br />ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1<br />
 69. 69. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ<br /><ul><li>การแข่งขันภาษาอังกฤษ Crossword ระดับชั้น ม. ปลาย(ทีม) </li></ul>ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1<br />- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้น ม. ปลาย(เดี่ยว)<br />ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 1<br /><ul><li>การแข่งขัน Spelling Beeระดับชั้น ม. ปลาย(เดี่ยว)</li></ul>ได้รับรางวัลชมเชย<br />

×