Mind manager 7

1,854 views

Published on

Mind manager 7

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
396
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mind manager 7

 1. 1. โดย นายวิทวัฒน์ ณ วรรณมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลาพูน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 2. 2. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา Mindjet.MindManager Mind Map หรือ Mind-Map แปลตรงตัวว่า แผนที่ความคิดอาจจะเรี ยกว่าแผนผังความคิดหรื อแผนภาพความคิด เป็ นทฤษฎีในการนาเอาสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีน้ ีคิดขึ้นโดยโทนี บูซาน(Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ Mind Map ่• ช่วยในการเรี ยนรู้ตางๆ ของมนุษย์ได้รวดเร็วขึ้น• สร้างจากสิ่ งที่เป็ นนามธรรมสู่รูปธรรม• ใช้แก้ปัญหาปัญหาต่างๆ ในชีวตประจาวัน ิ• ใช้ในการทาการตัดสิ นใจกรณีมีทางเลือกหลายๆ ทาง
 3. 3. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา ขั้นตอนในการเขียนแผนที่ความคิด1. เริ่ มต้นด้วยการเขียนหัวเรื่ องหลักของแนวคิด (Concept/Central Topic) ที่ก่ ึงกลางจอภาพ2. ใช้รูปภาพ หรื อสัญลักษณ์ ในการสื่ อผ่านแผนที่ความคิด ่ ให้มากที่สุด เพราะรู ปภาพจะทาให้จดจาได้งาย3. สร้างความคิดหลัก (Idea/Main Topic) ออกจากจุด ศูนย์กลาง4. สร้างความคิดย่อย (Sub Topic) แบบกิ่งไม้ ออกจาก ความคิดหลัก5. ย้อนทาตามข้อที่ 3-4 จนเนื้ อหาครบสมบูรณ์
 4. 4. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา1. หน้าต่างการใช้งานโปรแกรม2. ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม
 5. 5. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา หมายเลข คาอธิบาย 1 เครื่ องมือพื้นฐานในการทางาน คล้ายกับ Office 2007 2 เมนูเรี ยกใช้งาน 3 แสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์งานที่เปิ ดใช้งานอยู่ 4 ค้นหาข้อมูลในแผนที่ความคิด 5 พื้นที่ทางานในการเขียนแผนที่ความคิด3. เครื่ องมือพื้นฐานในการสร้างชิ้นงาน คล้ายกับ Office 2007
 6. 6. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา4. Central Topic คือหัวข้อแกนกลาง กด Enter บนแป้ นพิมพ์ เพื่อสร้าง Main Topic (หัวข้อหลัก)5. Central Topic คือหัวข้อแกนกลาง / Main Topic (หัวข้อหลัก) กด Insert บนแป้ นพิมพ์ เพื่อสร้าง Sub Topic (หัวข้อย่อย)
 7. 7. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา6. คลิกที่ขอความเพื่อแก้ไขข้อความ ้7. การสร้างจุดเน้น (Callout Topic) หรื อเสริ มแนวคิด เพิ่มเติม คลิกเลือกที่หัวห้อหลัก หรื อหัวข้อย่อย แล้วไปที่เมนู Insert Callout
 8. 8. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา8. การสร้างหัวข้อแบบอิสระ (Floating Topic) การเพิ่มหัวข้อ แบบอิสระไม่ผกกับหัวข้อหลัก หรื อหัวข้อย่อย ู คลิกที่เมนู Insert Topic Floating Topic ตามรู ป ่ คลิก วาง Floating Topic ตรงที่วาง
 9. 9. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา9. การแนบไฟล์ในหัวข้อ คลิกเลือกหัวข้อที่ตองการ แล้วไปที่ ้ Attachmentเลือกไฟล์ที่จะแนบ
 10. 10. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา10. การสร้างกรอบล้อม Topic (หัวข้อ) คลิกเลือกหัวข้อ Insert Boundary11. การเขียนโน้ต (Note) คลิกเลือกหัวข้อ Note
 11. 11. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา แสดงสัญลักษณ์ Note12. การแทรกหมายเหตุบนหัวข้อ (Topic Comment) คลิกเลือกหัวข้อ Review New Comment
 12. 12. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา13. การแทรกรู ปสัญลักษณ์เพื่อมาร์กจุดสาคัญ (Icon Makers) คลิกเลือกหัวข้อ Icon Makers Task priorities ลาดับความสาคัญของงาน Task complete (%) งานเสร็จสมบูรณ์ (คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์)
 13. 13. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา14. การแทรกข้อความเพื่อมาร์กจุดสาคัญ (Text Makers) คลิกเลือกหัวข้อ Text Makers
 14. 14. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา แสดงสัญลักษณ์ ข้อความ Text Makers15. การกาหนดความสาคัญและระยะเวลาในการทางาน (Task Info) คลิกเลือกหัวข้อ Task Info
 15. 15. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา
 16. 16. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา16. การใช้งานคลังรู ปภาพ (Image) คลิกเลือกหัวข้อ Image เลือกรู ป แล้วคลิก Insert
 17. 17. โดยวิทวัฒน์ ณ วรรณมา17. บันทึกชิ้นงาน Save

×