คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla!     การติดตั้งและใชงานเบื้องตนจนถึงระดับกลาง                   ...
2             คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla!     คูมอการติดตั้งและใชงาน joomla CMS ที่ไดจัดทําขึ้นเพ...
3สารบัญความหมายของ Content Management System (CMS)………………………………………………..……….…….…………………..4การติดตั้ง Web Server จําลอง .........
4                    คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla 1.5 CMSความหมายของ Content Management System (CMS...
5Joomla นั้นถูกออกแบบเวอรช่น มาอยู 2 แบบดวยกันคือ                ั Joomla 1.0.xxx เปนเวอรชนที่ถูกพัฒนา...
6                        ความตองการของระบบในการติดตั้ง       Software          R...
7                         การติดตั้ง Web Server จําลองการติดตั้ง AppServ 2.5.10AppServ รุน 2.5.10...
82. คลิ๊ก Next จะพบกับหนาจอ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเปน ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL License3. เมื่อคลิ๊กI Agree เพื่อยอมรับลิ...
94. เมื่อคลิ๊กNext จะเขาสูหนาเลือก คอมโพเนนที่จะติดตั้ง ในที่นี้คลิ๊กใหหมดทุกตัว5. หนาServer Informationชอง Server ...
106. ตั้งคา MySQLชองEnter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ Account User: rootหมายเหตุ กรุณาใสรหัสที่คณจําไดงายๆ   ...
117. จากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง รอจนครบ 100% ในระหวางนี้ หาก Windows มีการสอบถามเรื่องการ Block โปรแกรม ใหคลิ๊กUnblock โ...
129. เมื่อติดตั้งเสร็จ ใหเปด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ขึ้นมา ชอง Address พิมพ http://localhost เพื่อทดสอ...
13การติดตั้ง XAMPPXAMPP for windows เปนโปรแกรมจําลอง web serverเอาไวสําหรับทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต ที่เราพัฒนาภายในเครื่...
143.กําหนดพาทที่จะติดตั้ง ปกติ อยูที่ c:xampp
154.เลือกติดตั้ง service ทั้งหมด next ตอไป    5.เริ่มทําการติดตั้งรอสักครู
166.ทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอย กด finish7.โฟลเดอรที่ใชเก็บขอมูลจะอยูที่ C:xampphtdocs ลองเขาบราวดเซอร http://loca...
178.เขาเมนู Security เพื่อจัดการกําหนดรหัสผานสําหรับเขาใชงาน server และฐานขอมูล9.คลิ๊กที่ http://localhost/security/x...
1810.กําหนดรหัสผาน ของ MySQL SuperUser หรือ root ยืนยันรหัสผานอีกครั้ง กด password changing11.กําหนดชื่อผูใชงาน ไดเรกท...
1912.ระบบจะทําการบันทึกรหัสผานไวที่ไฟล ดังกลาว13.ถาเรากําหนดรหัสผานการเขาใชไดเรกทอรี เวลาเขา http://localhost จะถ...
2015.เขาปรับแตง FTP server (C:xamppFileZillaFTPFileZilla Server Interface.exe)16.กําหนดรหัสผาน เสร็จแลว กด ok
2117.เขาเมนู edit > users > General เลือกยูส แกไขรหัสผานใหม เสร็จแลวกด ok18.ตรวจดู พาท ของ FTP วาถูกตองหรือไม ปกติ...
2219.ทําการสตารทเซอรวิส ทั้งหมด โดยคลิ๊กที่ รูป ดานบน20.ทดสอบ ทําการงาน ของ FTP Server เขาที่โปรแกรม FTP- host = local...
2321.เขาปรับแตงโปรแกรม mail server คลิ๊กที่ admin ดังในรูปดานลางนี้22.เมนู configruation > manage local user
2423.เลือกที่ newuser กดchange
2524.เปลี่ยน password ใหม25.เขาใชงาน mail server ไดที่ http://127.0.0.1/xampp/mailform.php (newuser@localhost)26.เปดใ...
26เมื่อ บูตเครื่องใหม โปรแกรม FTP อาจจะไมทํางาน ตองสั่งใหมนทํางานดวยมือเอง ที่ C:xamppxampp-control.exe สั่งสตารท ทั...
27                     เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน กอนทําการติดตั้งนั้นตองทําการดาวนโหลดสตริปสําหร...
28                       เลือก Save ไฟลไวในเครื่อง                       ร...
29ทําการแตกไฟลบีบอัด จะไดไฟลดังในรูป
30ใหกอปปไฟลทั้งหมด นําไปวางไปบน web server จําลองที่ไดติดตั้งไวแลวตาม เนื้อหากอนหนานี้ (XAMPP)  ็ โฟลเดอร c:x...
31     จะเขามาสูหนานี้ ในชอง Create new database ใหพิมพชื่อฐานขอมูลตามตองการ (ในที่นี้ขอตั้งชือเปน joomla) จ...
32ตัวหนังสือสีแดงที่ข้นวา no ใหปลอยไวยงไมตองสนใจในสวนนี้ ใหคลิ๊ก Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป          ึ  ...
33ในสวนนี้ใหใสรายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล  - host name ใสช่อของ host สวนมากเปน localhost           ื  - ...
34ในสวนนี้เปนการกําหนดคาในขั้นตอนสุดทาย  - site name ใสชอเว็บไซต กําหนดชื่อตามตองการ           ่ื  - yo...
35                         ทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้งจากนั้นมาทีเ่ บราวเซอร คลิ๊กที่ s...
36Note คําที่ใชตอนตอไป  - Front end คือสวนหนาเว็บไซต ผูใชทั่วไปที่ไมตองลงทะเบียนหรือมีหนาที่ดแลระบบสามารถเขาถ...
37การเขา – ออกระบบ ผูดแลระบบ             ู     การเขาสู cpanel สามารถทําไดโดยเขา หนา front end ตามป...
38การออกจากระบบคลิ๊กที่ logout ดานมุมบนขวามือของหนาจอการตั้งคาเบื้องตนทําการล็อกอินเขาหนา back end ของระบบ จากนั้นคล...
39ในชอง- Global Site Meta Description ใสคาอธิบายเกียวกับเว็บไซต วาเปนเว็บไซตอะไร กําหนดตามตองการ          ...
40บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla     joomla ไดแบงระดับการเขาถึงขอมูลไว 2 ระดับ คือ Front-end...
41การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5    โครงสรางการจัดเก็บเนื้อหาของ joomla แบงไดดังนี้    Sec...
42จากนั้นคลิ๊กทีปุม new       ่กําหนดรายละเอียดของ Section- Title ชื่อของ section- Alias ชื่อแทนของ section ควรกํา...
43     เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ saveเมื่อได Section แลวตอไปก็ทําการสราง Categoryการสราง Category ข...
44กําหนดรายละเอียดของ Category- Title ชื่อของ Category- Alias ชื่อแทนของ Category ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด- Publi...
45การสรางบทความ (article)    หลังจากไดทําการสราง Section และ Category เพื่อใชเก็บ ตอไปก็ทําการสรางบทความ (articl...
46    - Title ชื่อของบทความ    - Alias ชื่อแทนของ บทความ ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด ถาปลอยวางไว joomla จะ...
47การใสรูปภาพลงในบทความ     การใสรปภาพ โดยใชรูปภาพที่มีอยูแลว หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ       ...
48    ใส Full URL ของรูปภาพ เชน http://www.google.com/images.jpgการสรางลิ้งก อานตอ Read more    เปนการสรางบ...
49    รูปแบบการใช read more ในบทความการแบง บทความออกเปนหนา ๆ (Page Break)    ในกรณีที่บทความหนึ่ง ๆ มีความยาวมา...
50    รูปแบบการแสดงผลจะเปนแบบนี้ มีสารบัญอยูดานขางของบทความการไมใช เครืองมือ editor       ่    สามารถทํ...
51      สวนนี้เปนการกําหนดชื่อผูเขียน ชื่อแทนผูเขียน วันที่ทําการสรางบทความ คุณสามารถกําหนดวันที่ งดเผยแพรบทคว...
52              - noindex ไมใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine              - nofollow ไมใ...
53คลิ๊กเลือก Articlesจะปรากฏเมนูยอยลงมา  - Archive คือลิ้งกไปหาบทความที่ถูกเก็บ  - Article คือลิ้งกไปหาบทความ  - Cat...
54    จะเห็นวามีสวนของ blog layout และ list layoutblog layout จะเปนแบบรูปดานลางเหมือนหนา front pagelist layout แ...
55เลือก section ที่ตองการ เมื่อกําหนดเรียบรอยแลวก็คลิ๊ก save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง                 ...
56การสรางเมนูใหม    เมนูนี้มีลักษณะการทํางานเหมือนกับ main menu ไปที่ admin menu >> menu manager    คลิ๊กที่ new ...
57    การใชงานเมนูที่สรางนี้ จะเหมือนกับการใชงาน main menu ดังที่กลาวมาแลวในขางตน    เมนูที่สรางใหม จะกลายเ...
58User Manager    สวนจัดการผูใช สามารถลบ แกไขชื่อ รหัสผาน กําหนดสิทธิการใชงาน เพิ่มผูใชงานใหมไดที่น่ี ผูทมส...
59สรางปายโฆษณา (banner)ไปที่ admin menu >> component >> bannerเลื่อนมาที่แท็บเมนู categories เพื่อสราง categories กอนเ...
60ตั้งชื่อตามตองการเหมือนขั้นตอนการสราง sectionเลื่อนมาแท็บเมนู clients คลิ๊ก new เพื่อสราง banner clients ใหม กําหนดช...
61การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code    นําโคดปายโฆษณามาใสในชอง Custom Banner Codeการสรางแบนเนอรแบบใชรปภาพจากภาย...
62การสรางรายชือผูติดตอ Contact       ่ไปที่ admin menu >> component >> contactsคลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคล...
63คลิ๊กแท็บเมนู Contacts จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสรางชื่อผูติดตอ    - ใส name, alias    - เลือก Category    ...
64กําหนดพารามิเตอร ตองการจะแสดงหรือไมแสดงในสวนไหนของ contact ใหผูเยียมชมเว็บไซตเห็น                ...
65e-mail parameter ใชสําหรับใสรายชื่ออีเมลที่ไมตองการใหติดตอมา (banned) การใชงานสามารถกําหนดไดหลายอีเมลแลวคั่นด...
66การใชงาน Feed Manager    ไปที่ admin menu >> components >> news feedsคลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่...
67คลิ๊กแท็บเมนู Feeds คลิ๊ก New เพื่อสราง Feed ใหมใส name, alias, เลือก category , ใส link เมื่อกําหนดทุกอยางเสร็จ คล...
68ตัวอยางลิ้งก feedการใชงาน Component News Feeds    การใชงานตองสรางเมนูเพื่อลิ้งกไปหา feed ที่ไดสรางไว ไปที่...
69เลือกรูปแบบการแสดงผล
70ตั้งชื่อ title, alias เลือก feed ทําการ saveการแสดงผลดาน front endการสรางโพลสํารวจ    ไปที่ admin menu >> componen...
71คลิ๊ก NewOption ของ poll มีทั้งหมด 12 ตัวเลือก  - title ตั้งชื่อ poll  - alias ชื่อแทน  - lag กําหนดเวลาความถี่ในก...
72Search component  เปนสวนเก็บสถิติการคนหาภายในเว็บไซต ปกติจะปดการทํางาน สามารถเปดการทํางานไดโดยคลิ๊กตั้งคาที่ p...
73Web Link Manager   สําหรับเก็บลิ้งก URL ของเว็บไซตตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู งายตอการใชงาน    ไปที่ admin menu >>...
74    คลิ๊กที่แท็บเมนู links จากนัน คลิ๊ก new เพื่อสราง links                  ้    ใสขอมูลตา...
75ตั้งชื่อ title, alias เลือก category ทําการ saveรูปแบบการแสดงผลดาน front end
76Media Manager    สวนนี้มีไวสําหรับจัดการเกียวกับรูปภาพตาง ๆ ทั้งสรางโฟลเดอรสาหรับเก็บไฟลภาพ อัพโหลดรูปภาพ ลบรู...
77การอัพโหลดรูปภาพคลิ๊ก Browser จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลภายในเครื่อง จากนั้นกด open คลิ๊ก Start Uploadการลบรูปภาพคล...
78การติดตั้ง Extensions ของ joomlaการติดตั้ง extensions หรือตัวเสริมตาง ๆ เชนโมดูล เทมเพลท คอมโพเนนท ภาษา ทําไดดังนี้...
79การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall)เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstallเลือกแท็บเมนู Ext...
80การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search))    ทําการสรางเมนูคนหา (Search) มาที่ menu manager คลิ๊กที่...
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms

4,817 views

Published on

Joomla cms

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
802
Actions
Shares
0
Downloads
332
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการติดตั้งและใช้งานJoomla cms

 1. 1. คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla! การติดตั้งและใชงานเบื้องตนจนถึงระดับกลาง Step By Step จัดทําโดย joomlathaiclub.com
 2. 2. 2 คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla! คูมอการติดตั้งและใชงาน joomla CMS ที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือสําหรับผูเริ่มตนใชงาน joomlaCMS ในการทํา ืเว็บไซต เนื้อหาภายในเกี่ยวกับการทดลองติดตั้งและใชงาน joomla ดวยเครื่องมือที่มีอยูภายในตัว joomla การเตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาและเขาใจเครื่องมือตาง ๆ ของ joomla เนือหาสวนใหญเนน รูปประกอบ ทําความเขาใจแลวปฏิบัติตาม ้ หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาการทําเว็บไซตดวย joomlaCMS ผูจัดทํามิไดหวังผล ทางการคา แตอยางใด และไมสงวนลิขสิทธิ์ สําหรับขอความ รูปประกอบ ในทุกสวนของเอกสารฉบับนี้ หากผูใดตองการนําไปเผยแพรตอ ก็สามารถทําได แตขอใหระบุแหลงที่มาของเอกสาร www.joomlathaiclub.com
 3. 3. 3สารบัญความหมายของ Content Management System (CMS)………………………………………………..……….…….…………………..4การติดตั้ง Web Server จําลอง ....................................................................................................................................................................7การติดตั้ง AppServ 2.5.10 …………………………………………………………………………………….……………….……….. 7การติดตั้ง XAMPP …………………………………………………………………………………………………..…………………..13เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน ........................................................................................................................................................................27การเขา – ออกระบบ ผูดูแลระบบ .............................................................................................................................................................37บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla ……………………………………………………………………………… 40การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5 ……………………………………………………………………………….. 41การสรางบทความ (article) ……………………………………………………………………………………………………………... 45การใสรูปภาพลงในบทความ .................................................................................................................................................................... 47การใชงาน menu manager ……………………………………………………………………………………………………………… 52การสรางเมนูใหม ………………………………………………………………………………………………………………………...56Trash manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 57User Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 58สรางปายโฆษณา (banner) ……………………………………………………………………………………………………………….. 59การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code ………………………………………………………………………………………………… 61การสรางรายชื่อผูติดตอ Contact ………………………………………………………………………………………………………….. 62News Feed Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….65Search component …………………………………………………………………………………………………………………………72Web Link Manager ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73Media Manager …………………………………………………………………………………………………………………………… 76การติดตั้ง Extensions ของ joomla …………………………………………………………………………………………………..…… 78การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall) ……………………………………………………………………………..……..79การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search)) …………………………………………………………………….……… 80Mass Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………… 81Clean Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...………. 82Purge Expired Cache ………………………………………………………………………………………………………………….…...83Syatem Information ………………………………………………………………………………………………………………….…... 83ลงมือปฏิบัติ ………………………………………………………………………………………………………………….…............... 84เกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ ……………………………………………………………………………………………………………… 104ขั้นตอนในการ Upgrade Joomla …………………………………………………………………………………………………………. 104วิธีการเพิ่มความเร็ว - เพิ่มประสิทธิภาพ Joomla ………………………………………………………………………………………… 107การใชงาน system legacy …………………………………………………………………………………………………………………109การปดเว็บไซตชั่วคราวออฟไลท ………………………………………………………………………………………………………… . 110ทําให url joomla 1.5 เปน search engine friendly …………………………………………………………………………………………. 111มาเปลี่ยน favicon ให joomla กันเถอะ …………………………………………………………………………….………………………. 112Upload joomla ที่ทําเสร็จจากเครื่องขึ้น hosting…………………………………………………………………………………………….. 114 การใชงาน phpmyadmin เบื้องตน ………………………………………………………………………………………………………..... 119การใชงาน filezilla FTP manager …………………………………………………………………………………………………………... 124
 4. 4. 4 คูมือการติดตั้งและใชงาน Joomla 1.5 CMSความหมายของ Content Management System (CMS)ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต(Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดคนขึ้นมาเพื่อชวยลดทรัพยากรในการพัฒนา(Development) และบริหาร(Management)เว็บไซต ไมวาจะเปนเรื่องของกําลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใชในการสรางและควบคุมดูแลไซตโดยสวนใหญแลว มักจะนําเอา ภาษาสคริปต(Script languages) ตางๆมาใช เพื่อใหวิธีการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ไมวาจะเปนPHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ(แลวแตความถนัดของผูพัฒนา) ซึ่งมักตองใชควบคูกันกับโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร(เชนApache) และดาตาเบสเซิรฟเวอร(เชน MySQL)ลักษณะเดนของ CMS ก็คือ มีสวนของ Administration panel(เมนูผูควบคุมระบบ) ที่ใชในการบริหารจัดการสวนการทํางานตางๆในเว็บไซต ทําใหสามารถบริหารจัดการเนือหาไดอยางรวดเร็ว และเนนที่การ จัดการระบบผานเว็บ(Web interface) ในลักษณะ ้รูปแบบของ ระบบเว็บทา(Portal Systems) โดย ตัวอยางของฟงกชันการทํางาน ไดแก การนําเสนอบทความ(Articles), เว็บไดเรคทอรี(Web directory), เผยแพรขาวสารตางๆ(News), หัวขอขาว(Headline), รายงานสภาพดินฟาอากาศ(Weather), ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ(Informations), ถาม/ตอบปญหา(FAQs), หองสนทนา(Chat), กระดานขาว(Forums), การจัดการไฟลในสวน ดาวนโหลด(Downloads), แบบสอบถาม(Polls), ขอมูลสถิติตางๆ(Statistics) และสวนอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลงแกไขแลวประยุกตนํามาใชงานใหเหมาะสมตามแตรูปแบบและประเภทของเว็บไซตนั้นๆJoomla คืออะไร?Joomla คือระบบที่ชวยในการจัดการเนื้อหา(Content Management System: CMS) บนเว็บไซต เพื่อชวยในการอํานวยความสะดวกลดขั้นตอน และความยุงยากในการบริหารจัดการเว็บไซต โดยที่ ผูใชไมจําเปนตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต ก็สามารถจัดทําเว็บไซตดวยตัวเองไดกอนจะมาเปนจุมลาในปจจุบันMambo หรือชือเดิม Mambo Open Source (MOS) เปนระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Content Management System) แบบโอเพนซอร ่สที่มผูใชจํานวนมาก Mambo เคยชนะการประกวดซอฟตแวรของนิตยสาร Linux Format ในป 2004 และ LinuxWorld เมื่อป 2005 ีMambo เปนซอฟตแวรที่มีความสามารถมากมาย เชน ปฏิทิน, RSS, เว็บบล็อก ปจจุบันมีกลุมนักพัฒนาจํานวนมากสรางโปรแกรมเสริมใหกับ Mambo การติดตั้ง Mambo จําเปนตองใช Apache HTTP Server, MySQL และ PHP เดิม Mambo พัฒนาโดยบริษัทMiro Corporation ประเทศออสเตรเลีย แตภายหลัง Miro ไดตั้ง Mambo Foundation ขึ้นมารับหนาที่แทน ใชสัญญาอนุญาตการใชงานแบบ GPL หลังจากการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนามาอยูใต Mambo Foundation นักพัฒนาเดิมสวนหนึ่งไดแยกไปตั้งโครงการใหมชื่อวา Joomla จูมลา! (Joomla!) เปนระบบจัดการเนือหาเว็บแบบโอเพนซอรส ที่เขียนดวยภาษาพีเอชพีและใชฐานขอมูล ้MySQL เวอรชน 1.0 ออกเมือวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2005 ทีมงาน พัฒนาจูมลา! แยกตัวออกมาจากการพัฒนา Mambo ซึ่งเปน ั ่ระบบจัดการเนื้อหาเว็บที่ไดรับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากมีความคิดเห็นไมตรงกับบริษัท Miro Corporation ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนผูสนับสนุนหลักและเจาของเครื่องหมายการคา Mambo เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2005
 5. 5. 5Joomla นั้นถูกออกแบบเวอรช่น มาอยู 2 แบบดวยกันคือ ั Joomla 1.0.xxx เปนเวอรชนที่ถูกพัฒนาตอมาจาก Mambo 4.5.x โดยแยกตัวออกมาทําเปนเวอรช่นของ Joomla โดยรูปแบบการใช ั่ ังานยังคลายคลึงกับ Mambo 4.5.x อยูJoomla 1.5.xxx เปนเวอรชั่นที่ถูกพัฒนาแตกตาง ออกไปจาก Joomla เวอรชั่น 1.0.xxx อยางสิ้งเชิงทั้งเมนูการใชงานรวมถึงขั้นตอนการติดตั้ง และโครงสรางการทํางาน จากการทดสอบ ในการโหลดหนาเว็บไซต Joomla 1.5.xxx สามารถทํางานไดเร็วกวา Joomla1.0.xxxContent Management System: CMS คืออะไร?Content Management System หรือ CMS ถาแปลตามตัว Content = เนือหา,บทความ Management=การจัดการ System =ระบบ ้เพราะฉะนั้นจะไดความหายตามตัวคือ ระบบบริหารการจัดการเนื้อหา แตที่จริงแลว CMS นี้ถูกนํามาใชเรียกงานทางดานเว็บไซตซะสวนใหญ เ ขาจึงเรียกระบบนี้วาเปนระบบบริการการจัดการเว็บไซต โดยที่ระบบนี้ นั้นนควาหมาย จะรวมไปถึงการจัดการขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน ขอมูลที่เปนตัวอักษร รูปภาพ ไฟลงานตางๆดวย แลวแตผใชงานจะเลือกหรือกําหนดความตองการของ  ูตัวเองJooma เหมาะกับเว็บไซตแบบไหนบาง?วาไปแลว Joomla นั้นเราสามารถนํามาประยุกตทําเว็บไซตไดทุกรูปแบบ ตัวอยางเชน* Corporate Web sites or portals* Corporate intranets and extranets* Online magazines, newspapers, and publications* E-commerce and online reservations* Government applications* Small business Web sites* Non-profit and organizational Web sites* Community-based portals* School and church Web sites* Personal or family homepagesทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน Joomla! Joomla ถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL การที่จะใชงานไดนั้นจําเปนตองมี web server (เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต) ซึ่งตองรองรับการทํางานของ PHP และ MySQL web server ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับjoomla ก็คือ web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux นอกจากจะถูกกวา web server ที่ติดตั้งดวยระบบปฏิบัติการwindows server เพราะไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ ปญหาการใชงานเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ยงมีนอยกวา windows server  ั
 6. 6. 6 ความตองการของระบบในการติดตั้ง Software Recommended Minimum More information PHP* 5.2 + 4.3.10 http://www.php.net MySQL** 4.1.x + 3.23 http://www.mysql.com Apache*** 2.x + 1.3 http://www.apache.org (with mod_mysql, mod_xml, and mod_zlib) Microsoft IIS**** 7 6 http://www.iis.net* ไมควรใช PHP 4.3.9, 4.4.2 หรือ 5.0.4. และ Zend Optimizer 2.5.10 สําหรับ PHP 4.4.x ยังมีขอบกพรองรายแรงและคุณควรขอโฮสตของคุณเพื่ออัปเกรดเปนเวอรชันใหม . Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ PHP 5.3** Joomla ยังไมสามารถทํางานรวมกับ MySQL 6.x.*** เพื่อที่จะใช SEO URL ที่คุณจะตองมี Apache mod_rewrite**** Joomla จะเหมาะสําหรับ Apache แตยังทํางานบน Microsoft IIS (แตไมสนับสนุนอยางเปนทางการ). ขึ้นอยูกับการตั้งคาของ คุณตอไปนี้ PHP 5.2 MySQL 5.1 Apache 2.2 Microsoft URL Rewrite Module – ความตองการสําหรับ SEO URLs เทานั้น Joomla 1.6 will require PHP 5.2+ and MySQL 5.0.4+. จะเห็นวาตองมี web server ที่มความพรอมจริง ๆ ในการลงระบบ joomla หากตองการทําสอบ joomla ในเครื่องคอมพิวเตอรของ ีคุณเองสามารถทําไดโดยใชโปรแกรม web server จําลอง ที่มีความสามารถในการจําลองระบบใหเหมือนกับ web server จริง ๆโปรแกรม web server มีอยูหลายตัวใหเลือกใชการติดตังงาย ๆ เพียงแค Next ไมกี่ขั้นตอนก็เสร็จเรียบรอย อยางเชน  ้ - AppServ ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.appservnetwork.com/ - XAMPP ดาวนโหลดฟรี ๆ ไดที่ http://www.apachefriends.org/เลือกเอาตัวใดตัวหนึงครับ แตผมจะแนะนําคือ XAMPP ความตางก็คือมีระบบจําลองการทํางานของ FTP Server และ Mail Server ่มาใหดวยทําใหการใชงานเหมือน server จริง ๆ มาขึ้น 
 7. 7. 7 การติดตั้ง Web Server จําลองการติดตั้ง AppServ 2.5.10AppServ รุน 2.5.10 มีรายละเอียดดังนี้ • Apache 2.2.8 • PHP 5.2.6 • MySQL 5.0.51b • phpMyAdmin 2.10.3เหตุที่เลือกตัวนี้เพราะมี php5 ดวยซึ่งการใชงานในปจจุบัน นั้นเริ่มที่จะหลากหลายมากขึ้น แมวาจะมีที่เปนเวอรช่น php6 แลวก็ตาม ัอีกอีกยาวไกลกวาจะมีความนิยมอยางหลากหลาย กอนอืนก็ดาวนโหลดตัวติดตั้งที่ http://www.appservnetwork.com/ ตัวนี้คนไทย ่เปนผูพัฒนาครับ และไดรับความนิยมอยางแพรหลายหมายเหตุ กอนอื่นตองแนใจวาคุณไมเคยติดตั้งโปรแกรมจําลองเครื่องเปน Server หากเคยใหถอนออกกอนการติดตั้ง หากติดตั้งIIS ไวตองปดการทํางานกอนเชนกันเริ่มติดตัง ้1. ดับเบิลคลิ๊กappserv-win32-x.x.x.exe เพือติดตั้ง AppServ บนเครื่องPC ่
 8. 8. 82. คลิ๊ก Next จะพบกับหนาจอ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเปน ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL License3. เมื่อคลิ๊กI Agree เพื่อยอมรับลิขสิทธิ์แลว ก็จะเขาสูหนาเลือกโฟลเดอร และไดรฟ ที่จะติดตั้ง ในที่นี้เปน C:AppServ
 9. 9. 94. เมื่อคลิ๊กNext จะเขาสูหนาเลือก คอมโพเนนที่จะติดตั้ง ในที่นี้คลิ๊กใหหมดทุกตัว5. หนาServer Informationชอง Server Name ใหใสlocalhostชอง Admin Email ใหใสemail ของเราไปชอง HTTP Port ใหใสหมายเลข Port ที่ตองการเผยแพรเขาไป ในที่นแนะนําเปน 80 จากนั้นคลิ๊ก Next ี้
 10. 10. 106. ตั้งคา MySQLชองEnter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ Account User: rootหมายเหตุ กรุณาใสรหัสที่คณจําไดงายๆ ุRe-Enter Root Password ใสรหัสผานสําหรับ root อีกครั้งใหเหมือนเดิมชอง Character Sets เลือกเปน TIS620 Thai เพื่อใชงานกับภาษาไทย หรือ UTF-8 ก็ได แต เวลาใชงานจริงบนโอสติ้งตองตรวจสอบกอนวาโฮสเราสนับสนุน UTF-8 หรือไมจากนั้นคลิ๊กInstall
 11. 11. 117. จากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง รอจนครบ 100% ในระหวางนี้ หาก Windows มีการสอบถามเรื่องการ Block โปรแกรม ใหคลิ๊กUnblock โปรแกรมจะถูกติดตั้งอยางสมบูรณ8. เมื่อระบบติดตั้งจนครบ 100 % ก็จะเขาสูหนาสุดทาย ระบบจะถามวา จะเริ่มให Apache และ MySQL ทํางานหรือไม จากนั้นคลิ๊ก Finish
 12. 12. 129. เมื่อติดตั้งเสร็จ ใหเปด Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ขึ้นมา ชอง Address พิมพ http://localhost เพื่อทดสอบ หากสําเร็จ จะมีหนาจอดังภาพโครงสรางของโฟลเดอร เราจะเก็บ joomla ไวใน โฟลเดอร www (c:appservwww)
 13. 13. 13การติดตั้ง XAMPPXAMPP for windows เปนโปรแกรมจําลอง web serverเอาไวสําหรับทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต ที่เราพัฒนาภายในเครื่องของเราเอง เวอรชั่นทีจะแนะนําคือ XAMPP 1.6.8 bate 2 ซึ่งเปนเวอรชั่นทดลองใชอยูแตเทาที่ใชดูก็โอเค ดีครับ ในตัวนี้มี ่* Apache HTTPD 2.2.9 + Openssl 0.9.8i* MySQL 5.0.67* PHP 5.2.6* PHP 4.4.9* phpMyAdmin 2.11.9.2* FileZilla FTP Server 0.9.27* Mercury Mail Transport System 4.52 สามารถสลับระหวาง PHP 4 และ PHP 5 ทําการดาวนโหลดตัวติดตั้งไดที่ http://www.apachefriends.org/ ขนาด ไฟลประมาณ 38 MB เมื่อทําการดาวนโหลดเสร็จสิ้นทําการติดตั้งเลยครับ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ xampp-win32-1.6.8-installer- beta2.exe 1.เลือกภาษาติดตั้ง 2.next
 14. 14. 143.กําหนดพาทที่จะติดตั้ง ปกติ อยูที่ c:xampp
 15. 15. 154.เลือกติดตั้ง service ทั้งหมด next ตอไป 5.เริ่มทําการติดตั้งรอสักครู
 16. 16. 166.ทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอย กด finish7.โฟลเดอรที่ใชเก็บขอมูลจะอยูที่ C:xampphtdocs ลองเขาบราวดเซอร http://localhost เลือกภาษาที่จะใชงาน จะพบหนาจะดังรูป
 17. 17. 178.เขาเมนู Security เพื่อจัดการกําหนดรหัสผานสําหรับเขาใชงาน server และฐานขอมูล9.คลิ๊กที่ http://localhost/security/xamppsecurity.php
 18. 18. 1810.กําหนดรหัสผาน ของ MySQL SuperUser หรือ root ยืนยันรหัสผานอีกครั้ง กด password changing11.กําหนดชื่อผูใชงาน ไดเรกทอรี (เมื่อตองการ กําหนดหรือไมก็ได)
 19. 19. 1912.ระบบจะทําการบันทึกรหัสผานไวที่ไฟล ดังกลาว13.ถาเรากําหนดรหัสผานการเขาใชไดเรกทอรี เวลาเขา http://localhost จะถามชื่อล็อกอินและรหัสผานดว14.เมื่อเขา http://localhost/phpmyadmin/ รหัสตามที่ตั้งไว
 20. 20. 2015.เขาปรับแตง FTP server (C:xamppFileZillaFTPFileZilla Server Interface.exe)16.กําหนดรหัสผาน เสร็จแลว กด ok
 21. 21. 2117.เขาเมนู edit > users > General เลือกยูส แกไขรหัสผานใหม เสร็จแลวกด ok18.ตรวจดู พาท ของ FTP วาถูกตองหรือไม ปกติจะอยูที่ C:xampphtdocs
 22. 22. 2219.ทําการสตารทเซอรวิส ทั้งหมด โดยคลิ๊กที่ รูป ดานบน20.ทดสอบ ทําการงาน ของ FTP Server เขาที่โปรแกรม FTP- host = localhost- username = newuser- password = ตามที่ไดตั้งไว
 23. 23. 2321.เขาปรับแตงโปรแกรม mail server คลิ๊กที่ admin ดังในรูปดานลางนี้22.เมนู configruation > manage local user
 24. 24. 2423.เลือกที่ newuser กดchange
 25. 25. 2524.เปลี่ยน password ใหม25.เขาใชงาน mail server ไดที่ http://127.0.0.1/xampp/mailform.php (newuser@localhost)26.เปดใหสามารถใชงาน mod_rewrite ได เขาไปแกที่ C:xamppapacheconfhttpd.confใน บรรทัด #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so เอาเครื่องหมาย # ออก ทําการเซฟ สั่ง stop apache เสร็จ สั่งstart apache ใหมอีกรอบ
 26. 26. 26เมื่อ บูตเครื่องใหม โปรแกรม FTP อาจจะไมทํางาน ตองสั่งใหมนทํางานดวยมือเอง ที่ C:xamppxampp-control.exe สั่งสตารท ทั้ง ัFTP และ โปรแกรม mail server
 27. 27. 27 เริ่มทําการติดตั้งและใชงาน กอนทําการติดตั้งนั้นตองทําการดาวนโหลดสตริปสําหรับติดตั้งกอนครับ โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.joomla.orgเลือกเวอรชน joomla 1.5.14 ั คลิ๊กที่รูป Download Jomla เลือกดาวนโหลดแบบ Full Package คลิ๊กที่ลิ้งก ZIP
 28. 28. 28 เลือก Save ไฟลไวในเครื่อง รอจนดาวนโหลดเสร็จสิ้นเมื่อดาวนโหลดไฟลเสร็จเรียบรอยแลวจะไดไฟลที่มีนามสกุล *.zip ใหทําการแตกไฟลออก โดยใชโปรแกรมจัดการไฟลบีบอัดอยางเชน 7zip, winzip, winRAR ฯลฯ
 29. 29. 29ทําการแตกไฟลบีบอัด จะไดไฟลดังในรูป
 30. 30. 30ใหกอปปไฟลทั้งหมด นําไปวางไปบน web server จําลองที่ไดติดตั้งไวแลวตาม เนื้อหากอนหนานี้ (XAMPP) ็ โฟลเดอร c:xampphtdocs ทําการสรางโฟลเดอรใหมทชื่อวา joomla แลวนําไฟลที่ไดก็อปปไวแลวดังขางตน นํามาวางในโฟล ี่เดอร joomla นี้ รูปโฟลเดอรที่ทําการสรางขึ้นในชื่อ joomla เมื่อทําการก็อปปแลวใหเขาที่โปรแกรมเบราวเซอร (browser) พิมพในชอง address http://localhost/phpmyadmin เพื่อเขาจัดการสรางฐาน MySQL เอาไวสาหรับติดตั้ง joomla ํ พิมพช่อ User name เปน root, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้งโปรแกรม XAMPP จากนั้นคลิ๊กปุม Go เพื่อล็อกอินเขา ืระบบ
 31. 31. 31 จะเขามาสูหนานี้ ในชอง Create new database ใหพิมพชื่อฐานขอมูลตามตองการ (ในที่นี้ขอตั้งชือเปน joomla) จากนั้น ่คลิ๊กปุม Create เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูกพรอมกรอบสีเขียวแสดงวา การสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย จากนั้นพิมพในชื่อ address วา http://localhost/joomla สคริปติดตั้งจะนําพามาสูหนาติดตั้งโดยอัตโนมัติ ใหทําการเลือกภาที่ใชในการติดตั้ง ในที่น้ขอเลือกเปนภาษาอังกฤษ จากนันคลิ๊กปุม Next (ดานมุมบนขวามือ) ี ้
 32. 32. 32ตัวหนังสือสีแดงที่ข้นวา no ใหปลอยไวยงไมตองสนใจในสวนนี้ ใหคลิ๊ก Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป ึ ั หนานี้เปนการบอกถึงลิขสิทธิ์การใชงาน joomla CMS ใหคลิ๊ก NEXT ตอไป
 33. 33. 33ในสวนนี้ใหใสรายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล - host name ใสช่อของ host สวนมากเปน localhost ื - User Name ใสชื่อผูใชงานฐานขอมูล คือ root - Password ใสพาสเวิรดตามที่ตองไว - Data Base ชื่อฐานขอมูลตามที่สรางไวใน phpmyadminจากนั้นคลิ๊ก Nextสวนของการกําหนดคา FTP ยังไมใชงานวางไวกอน จากนั้น คลิ๊กปุม Next 
 34. 34. 34ในสวนนี้เปนการกําหนดคาในขั้นตอนสุดทาย - site name ใสชอเว็บไซต กําหนดชื่อตามตองการ ่ื - you E-mail ใสอีเมลของผูดูแลระบบ - admin password ใสรหัสผานในการเขาระบบของผูดูแลระบบ - confirm admin password ยืนยันรหัสผานอีกครับในชองลงมา หากตองการติดตั้งขอมูลตัวอยางก็ใหคลิ๊กที่ install sample data (ในที่นไมขอติดตั้งขอมูลตัวอยาง) ้ีตากนั้นคลิ๊ก Next จากนั้นจะมีหนาตางขึ้นมาใหยนยันวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ให คลิก OK ื ๊เขามาสูหนานี้ ระบบจะบอกวา ชื่อผูใชงานของคุณคือ admin ระบบจะบอกใหทําการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร installationยังไมตองไปไหนในขั้นตอนนี้ใหทําการยอหนาตางเบราวเซอรไวกอน แลวใหทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้งกอน 
 35. 35. 35 ทําการลบโฟลเดอร installation ทิ้งจากนั้นมาทีเ่ บราวเซอร คลิ๊กที่ site เพื่อเขาดูหนาเว็บไซต หรือ admin เพื่อล็อกอินเขาระบบ หนาเว็บไซตแรกที่ยังไมมีขอมูลใด ๆ เลย
 36. 36. 36Note คําที่ใชตอนตอไป - Front end คือสวนหนาเว็บไซต ผูใชทั่วไปที่ไมตองลงทะเบียนหรือมีหนาที่ดแลระบบสามารถเขาถึงได ู - Back end คือสวนดานในเว็บไซตที่ผูดูแลระบบใชจัดการตั้งคาระบบ พิมพเนื้อหาบทความตาง ๆ ผูใชทั่วไปไมสามารถ เขาถึงหนานี้ได - admin menu คือสวนของเมนูที่อยูดานบน- cpanel หรือ control panel คือสวนของ back end ทั้งหมด
 37. 37. 37การเขา – ออกระบบ ผูดแลระบบ ู การเขาสู cpanel สามารถทําไดโดยเขา หนา front end ตามปกติแลวพิมพช่อพาธ /administrator ตามหลัง ื จากนั้นกด enter ก็จะเขาสูหนาล็อกอินของ back end จากนั้นพิมพ User Name คือ admin, password ตามที่ตั้งไวตอนติดตั้ง จากนั้นคลิ๊ก login ก็จะเขาสูหนา cpanel 
 38. 38. 38การออกจากระบบคลิ๊กที่ logout ดานมุมบนขวามือของหนาจอการตั้งคาเบื้องตนทําการล็อกอินเขาหนา back end ของระบบ จากนั้นคลิ๊กที่ Global Configuration หรือไปที่ admin menu >> Global Configurationจะเขามาสูหนานี้
 39. 39. 39ในชอง- Global Site Meta Description ใสคาอธิบายเกียวกับเว็บไซต วาเปนเว็บไซตอะไร กําหนดตามตองการ ํ ่- Global Site Meta Keywords ใสคาคนหาหลักสําหรับเว็บไซตและสําคัญสําหรับ Search Engine (เว็บทีใหบริการคนหา เชน ํ ่Google, yahoo เปนตน) กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหรก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,)จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน การใสจลภาคควรเวนวรรค (เคาะ Space Bar 1 ที) แลวตามดวยคําตอไป ุ เลื่อนมาที่แท็บเมนู server ตั้งคาโซนเวลา ตามประเทศที่ตองการ หากเปนเมืองไทย เลือกเปน (UTC +07.00) Bangkok, Hanoi, Jakata จากนั้นคลิ๊ก save เพื่อบันทึกการตั้งคาที่ไดกระทําลงไป
 40. 40. 40บทบาทหนาที่ของ User Group Access levels for joomla joomla ไดแบงระดับการเขาถึงขอมูลไว 2 ระดับ คือ Front-end groups และ Administration section groups ซึ่งมีระดับการเขาถึงและจัดการที่แตกตางกันไปFront-end groups มีดวยกัน 4 กลุมในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหนาเว็บไซต Registered - ผูลงทะเบียน กลุมนี้อนุญาตใหผูใชเขาสูระบบไปยังสวนหนาอินเตอรเฟส. ผูใชที่ลงทะเบียนไมสามารถมีรวมกับเนื้อหาแตพวกเขาอาจจะเขาสวนจัดการ อื่น ๆ ได เชน เว็บบอรดหรือสวนดาวนโหลดสวนถาเว็บไซตของทานมี. Author - ผูแตง กลุมนี้อนุญาตใหโพสตเนือหาผานทางลิ้งกในเมนูผูใช พวกเขาสามารถสงเนื้อหาใหมเลือกตัวเลือกการ ้แสดงรายการในหนาแรกและเลือกวัน ที่สําหรับการเผยแพรแตพวกเขาไมสามารถเผยแพรเนื้อหาไดโดยตรง เมื่อเนื้อหาถูกสงโดยระดับพวกเขาจะไดรับขอความ ""ขอขอบคุณที่ใหการสง. การสงของคุณจะถูกตรวจสอบกอนที่การโพสตไปยังไซต" พวกเขาสามารถแกไขบทความของพวกเขาเองเทานั้นแตเฉพาะเมื่อบทความทีไดรับ การเผยแพรและเห็นชอบ ่ Editor - ผูแกไขหรือผูตรวจสอบ กลุม นี้อนุญาตใหผูใชโพสตและแกไขใดๆ (ที่ไมใชเฉพาะของตัวเอง) จากเนื้อหารายการจากดานหนาเว็บไซต นอกจากนี้ยังสามารถแกไขเนื้อหาที่ไมไดรับการเผยแพร ถาไซตของคุณใชการติดตั้งดีฟอลตของตัวเลือกเมนู"ขาว" ซึ่งเปนตารางรายการ - สวนเนื้อหาประเภทบรรณาธิการยกเลิกการเผยแพรจะเห็นบทความในรายการที่พวกเขา สามารถเลือกสําหรับการแกไขที่ในฐานะผูเ ขียนหรือผูเผยแพร (ที่ยังไมไดลงทะเบียน) Publisher - กลุมนี้อนุญาตใหผใชโพสตการแกไขและเผยแพรใด ๆ (ไมใชเฉพาะของตัวเอง) ผูเผยแพรสามารถทบทวน ูบทความทั้งหมดแกไขและเปลี่ยนการเผยแพร ยังสามารถพิจารณาเมื่อมีการบทความเพื่อเผยแพรเมือมีผูเขียน หรือผูที่ยังไม ่ลงทะเบียนสงบทความเขามาAdministration section groups ระดับผูบริหารเว็บไซต มีดวยกัน 3 ระดับในกลุมนี้สามารถเขาจัดการในสวนใด ทางดานหลังเว็บไซต Manager - ผูจัดการ กลุมนี้อนุญาตใหถึงการสรางขอมูล และระบบขอมูลอื่น ๆ ทางดานหลังเว็บไซต พวกเขาสามารถเขาสูระบบผานอินเตอรเฟสผูดูแลระบบแตสิทธิของตนเองและการ เขาถึงถูกจํากัด ในการจัดการเนื้อหา พวกเขาสามารถสรางหรือแกไขเนื้อหา, การเขาใชบางสวนเฉพาะคุณสมบัติเชนเพิ่มการลบและแกไขหนาและเมนูแตพวก เขาไมมการเขาถึง "Mechanics" ของ ีJoomla เชนการจัดการผูใชหรือความสามารถในการติดตังองคประกอบหรือโมดูล ้ Administrator - ผูดแลระบบ กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงฟงกชนการบริหารสูงสุด ผูดูแลระบบมรสิทธิ์ในการจัดการ ู ัผูใช สามารถเขาถึงตั้งคาในการติดตั้ง/ลบ คอมโพเนนท โมดูล ปลั๊กอิน สามารถเขาถึงและดูสถิติเว็บไซต สิ่งที่พวกเขาไมาสามารถดําเนินการไดคือ ติดตั้ง เทมเพลต Super Administrator - ผูดูแลระบบแบบซุปเปอร กลุมนี้อนุญาตใหเขาถึงการจัดการฟงกชั่นทั้งหมด
 41. 41. 41การสรางหมวดหมูไวเก็บเนื้อหาเว็บไซตใน joomla 1.5 โครงสรางการจัดเก็บเนื้อหาของ joomla แบงไดดังนี้ Section คือหมวดหมูใหญทสุด ซึ่งขางในจะเปนทีเ่ ก็บ Category ยอย ๆ ภายใน  ี่ Category คือหมวดหมูที่ใชสําหรับเก็บเนือหา บทความไวภายใน Category จะอยูภายใน Section ้ Content คือ พื้นที่ ที่ใชเก็บเนื้อหา Content จะอยูภายใน Category  Tip : คุณสามารถสรางเนื้อหาโดยไมตองกําหนด Section และ Category โดยการกําหนดเปน Uncategorised แทน เมื่อเขาใจโครงสรางของ joomla แลว ตอไปก็มาเริ่มสราง Section และ Category กันการสราง Section ทําการล็อกอินเขาระบบ back end คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager
 42. 42. 42จากนั้นคลิ๊กทีปุม new ่กําหนดรายละเอียดของ Section- Title ชื่อของ section- Alias ชื่อแทนของ section ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด- Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได - Access Level กําหนดเปน - Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได - Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได - Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น- Image รูปสําหรับ section สามารถใสรูปให section ได (ไมตองกําหนดก็ได)- Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได)- Description รายละเอียด ของ section (ไมตองกําหนดก็ได)
 43. 43. 43 เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ saveเมื่อได Section แลวตอไปก็ทําการสราง Categoryการสราง Category ขั้นตอนจะคลายการสราง Section คลิ๊กที่ Section manager หรือ เขาที่ admin menu >> content >> section manager จากนั้นคลิ๊ก New เพื่อสราง Category ใหม
 44. 44. 44กําหนดรายละเอียดของ Category- Title ชื่อของ Category- Alias ชื่อแทนของ Category ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด- Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น Category ได- Section เลือก Section ที่ทําการเก็บ Category- Access Level กําหนดเปน - Public บุคคลทั่วไปเห็นหรือเขาใชงานได - Registered บุคคลที่ทําการสมัครสมาชิกและล็อกอินเขาระบบจึงจะสามารถเห็นหรือเขาใชได - Special เฉพาะบุคคลที่เขาถึงหนา back end ไดเทานั้น- Image รูปสําหรับ Category สามารถใสรูปให Category ได (ไมตองกําหนดก็ได)- Image Position กําหนดตําแหนงของรูปภาพ (ไมตองกําหนดก็ได)- Description รายละเอียด ของ Category (ไมตองกําหนดก็ได)เมื่อใสรายละเอียดครบหมดแลว ใหทําการ Save
 45. 45. 45การสรางบทความ (article) หลังจากไดทําการสราง Section และ Category เพื่อใชเก็บ ตอไปก็ทําการสรางบทความ (article) คลิ๊กที่ Add new Article หรือเขาที่ Admin menu >> Content >> Article Manager จากนั้นคลิ๊กที่ New
 46. 46. 46 - Title ชื่อของบทความ - Alias ชื่อแทนของ บทความ ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษจะดีที่สุด ถาปลอยวางไว joomla จะนําวันที่ เวลาที่บันทึกการสรางบทความนี้มาใสแทน เชน 2009-09-09-01-12 และจะแสดงที่ลิ้งก ทําใหลิ้งกของบทความไมสวย เพราะฉะนั้นกําหนดจะดีกวา - Published กําหนดเปน yes เพื่อเปดเผยแพร ถากําหนดเปน no บุคคลภายนอกจะไมสามารถเห็น section ได - Front Page กําหนดเปน yes คือกําหนดใหบทความนีแสดงที่ดานหนาสุดของเว็บ (home page) ถากําหนดเปน no คือ ้บทความนี้จะไมแสดงที่หนาเว็บไซต (home page) - Section เลือก Section ที่ทําการเก็บบทความ - Category เลือก Category ที่ทําการเก็บบทความ สวนนี้สาหรับพิมพ ขอความบทความตาง ๆ ใสรูปภาพ หรืออะไรที่ตองการได ํ 
 47. 47. 47การใสรูปภาพลงในบทความ การใสรปภาพ โดยใชรูปภาพที่มีอยูแลว หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ู คลิ๊กที่ Image เลือกรูปที่ตองการจาก โฟลเดอรที่มี หรืออัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โดยการ Browser เมื่อเลือกภาพไดแลวก็คลิ๊ก start upload เมื่อเลือกรูปได แลวใหคลิ๊ก insert เพื่อแทรกรูปภาพลงบนบทความ Tip : โฟลเดอรที่ใชเก็บรูปภาพของ joomla คือ /images/storiesการแทรกภาพลงบนบทความดวยลิ้งก URL คลิ๊กที่รูปตนไม จะขึ้นหนาตางใหใสรายละเอียด
 48. 48. 48 ใส Full URL ของรูปภาพ เชน http://www.google.com/images.jpgการสรางลิ้งก อานตอ Read more เปนการสรางบทความในสวนของไตเติ้ล กลาวนํากอนแลวใหผูอานเขามาอานตอดานใน ตองการจะตัดบทความใหเขามาอานตอตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ read more จะเกิดเสนขึ้นใหเราเห็นวาสวนนี้ลงไปเปนสวนที่ตองเขามาอานตอ
 49. 49. 49 รูปแบบการใช read more ในบทความการแบง บทความออกเปนหนา ๆ (Page Break) ในกรณีที่บทความหนึ่ง ๆ มีความยาวมาก ๆ และตองการแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อใหดูดี หรือไมยาวเกินไป ตองการจะแบงบทความตรงสวนไหน ก็นําเคอรเซอรมาวางแลว คลิ๊กที่ Page Break จะปรากฏหนาตางนี้ข้นมา page title ใสช่อตามตองการ Table of contents alias ควรกําหนดเปนภาษาอังกฤษ จะดีที่สุด ึ ื
 50. 50. 50 รูปแบบการแสดงผลจะเปนแบบนี้ มีสารบัญอยูดานขางของบทความการไมใช เครืองมือ editor ่ สามารถทําไดโดยไมใช เครื่องมือ editor หรือเครื่องมือในการสรางบทความ แถบเครื่องมือที่เห็นมีหนาที่อํานวยความสะวกในการแทรกคําสั่ง ตาง ๆ ลงไปไดรวดเร็วขึ้นโดยทีไมตองมานั่งพิมพ แท็กคําสั่งเอง ทั้งหมด ่ หากตองการแทรกคําสั่ง HTML เองก็สามารถทําไดโดย คลิ๊กที่ Toggle Editor จะเห็นคําสั่งที่สามารถแกไขไดเอง การกําหนดพารามิเตอรของบทความ Parameters Article
 51. 51. 51 สวนนี้เปนการกําหนดชื่อผูเขียน ชื่อแทนผูเขียน วันที่ทําการสรางบทความ คุณสามารถกําหนดวันที่ งดเผยแพรบทความไดที่น่ดวย ี การกําหนดพารามิเตอรแบบ advanced เปนการกําหนด ใหคาหรือไมแสดง รายละเอียดตาง ๆ ในบทความ การกําหนด metadata information ในสวนนี้มีประโยชนตอการคนหา ทั้งใน Search Engine และในเว็บไซต - Description ใสคําอธิบายเกี่ยวกับบทความ วาเปนบทความอะไร กําหนดตามตองการ - Keywords ใสคําคนหาหลักสําหรับบทความ กําหนดเปนคํา ๆ หรือประโยคที่สั้นเขาใจงายสามารถใสเทาไหร ก็ไดโดยการเวนขึ้นคําใหมใหใช (,) จุลภาค ขั้นไว เชน joomla, joomla thai เปนตน - robots เปนคําสั่งที่ใชบอก robots (โปรแกรมสําหรับคนหาของ Search Engine) วาวรจะตองทําอะไรในบทความ นี้ คําสั่งหลัก ๆ มีดังนี้ - index ใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine - follow ใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง 
 52. 52. 52 - noindex ไมใหนําบทความนี้ไปแสดงที่ Search Engine - nofollow ไมใหคนหาตอ กรณีมีลิ้งกในบทความและไมตองการให robots ไปตามลิ้งก URL ปลายทาง ใสคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งก็ได หรือใสทั้งสองคําสั่งโดยใช (,) ขั้นระหวางคําสั่งการใชงาน menu manager การสรางเมนูลิ้งกไปหาบทความ section และ category ทําไดโดยคลิกที่ menu manager ๊หรือเขาที่ admin menu >> menus >> main menu main menu เปนเมนูหลักที่มีอยูแลวไมจําเปนตองสรางใหม จากนั้นคลิ๊กที่ new เพื่อทําการสรางเมนูยอย ใน main menu
 53. 53. 53คลิ๊กเลือก Articlesจะปรากฏเมนูยอยลงมา - Archive คือลิ้งกไปหาบทความที่ถูกเก็บ - Article คือลิ้งกไปหาบทความ - Category คือลิ้งกไปหา Category - Section คือลิ้งกไปหา Sectionรูปแบบการแสดงผล
 54. 54. 54 จะเห็นวามีสวนของ blog layout และ list layoutblog layout จะเปนแบบรูปดานลางเหมือนหนา front pagelist layout แสดงในสวนหัวขอบทความเทานั้นเมื่อเขาใจรูปแบบการแสดงผลแลวตอไปก็ทําเมนูลิ้งกไปหาบทความตามตองการ ในที่นี้จะทําลิ้งกไปหา section ใสช่อ title , alias ตามตองการ ื
 55. 55. 55เลือก section ที่ตองการ เมื่อกําหนดเรียบรอยแลวก็คลิ๊ก save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะเห็นเมนูที่สรางขึ้นดังในรูปการสรางลิ้งกเมนูอื่น ๆ ก็ทําลักษณะคลาย ๆ กันนี้
 56. 56. 56การสรางเมนูใหม เมนูนี้มีลักษณะการทํางานเหมือนกับ main menu ไปที่ admin menu >> menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางเมนูใหม กําหนดชื่อตาง ๆ ตามตองการ เมนูที่สรางใหม นี้จะไปปรากฏที่ โมดูล (module) ซึ่งโมดูลนี้สามารถจะเคลื่อนยายไป วางตําแหนงไหนของเทมเพลท(template) ก็ได เมื่อกําหนดชื่อเรียบรอยแลว ก็ทําการ save
 57. 57. 57 การใชงานเมนูที่สรางนี้ จะเหมือนกับการใชงาน main menu ดังที่กลาวมาแลวในขางตน เมนูที่สรางใหม จะกลายเปนโมดูล ไปโดยอัตโนมัติTrash manager ทํางานเปนถังขยะ มีในสวนของ article และ menu เทานั้น ประโยชนคือเมื่อคุณทําการลบ บทความหรือเมนู บทความหรือเมนูดังกลาวจะลงมาอยูในถังขยะ เพื่อปองกันความผิดพลาดกรณีลบผิดหรือตองการนํามาใชใหม ได ถาทําการลบออกจาก ถังขยะนี้บทความหรือเมนูน้นจะหายไปและไมสามารถกูไดอีกตอไป ัFront page manager สวนนี้เอาไวสาหรับจัดการ การเผยแพรบทความดานหนาเว็บ ํ
 58. 58. 58User Manager สวนจัดการผูใช สามารถลบ แกไขชื่อ รหัสผาน กําหนดสิทธิการใชงาน เพิ่มผูใชงานใหมไดที่น่ี ผูทมสิทธิใชในสวนนี้คือ ี่ ีadministrator และ super administratorการเพิ่มผูใชงานใหม คลิ๊กที่ New กรอกรายละเอียด name, username, e-mail, password กําหนด group จากนั้นคลิก save ๊
 59. 59. 59สรางปายโฆษณา (banner)ไปที่ admin menu >> component >> bannerเลื่อนมาที่แท็บเมนู categories เพื่อสราง categories กอนเพื่อใชในการเก็บ banner clientsคลิ๊กที่ new เพื่อสราง categories
 60. 60. 60ตั้งชื่อตามตองการเหมือนขั้นตอนการสราง sectionเลื่อนมาแท็บเมนู clients คลิ๊ก new เพื่อสราง banner clients ใหม กําหนดชื่อ ชื่อผูติดตอ อีเมล และคําอธิบายเกี่ยวกับแบนเนอรจากนั้นทําการ saveเลื่อนมาแท็บเมนู banners คลิ๊ก new สราง banner ใหม จากนั้นทกหาร save Tip : สามารถใชรูปในเว็บไซตมาทําแบนเนอรได โฟลเดอรสําหรับเก็บแบนเนอรอยูที่ /images/banners 
 61. 61. 61การสรางแบนเนอรโดยใช Banner Code นําโคดปายโฆษณามาใสในชอง Custom Banner Codeการสรางแบนเนอรแบบใชรปภาพจากภายนอก ู สามารถสรางโดยใช URL รูปภาพจากที่อน และสงลิ้งกไปยังเว็บปลายทาง ทําไดโดยการสราง code ขึ้นมาแลวนําไปใสใน ื่ชอง Custom Banner Codeตัวอยาง code <a href="http://www.domain.com (URL ปลายทาง)" target="_blank"><img src="http://www.domain.org/images/banners/shop-ad-books.jpg(URL ของรูป)" " alt="ปายโฆษณา" /></a> วิธน้จะสงลิ้งกตรง ไปหาเว็บไซตปลายทางโดยไมผานการ redirect (เปลี่ยนเสนทาง) ี ี การใสล้งกปลายทางในชองนี้ ตองผานการ redirect กอน เชน เมื่อคลิกที่แบนเนอรจะเปน URL นี้ ิ ๊http://127.0.0.1/joomla/index.php?option=com_banners&task=click&bid=1 กอน เสร็จแลวจะเปลียนเสนทางไปยัง URL ่ปลายทาง
 62. 62. 62การสรางรายชือผูติดตอ Contact ่ไปที่ admin menu >> component >> contactsคลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหมใส title และ alias จากนั้น Save
 63. 63. 63คลิ๊กแท็บเมนู Contacts จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสรางชื่อผูติดตอ - ใส name, alias - เลือก Category - linked to user สามารถกําหนดใหสงขอความติดตอไปหาผูใชงานที่ลงทะเบียนในบัญชี joomla ได ในชอง information ใสรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยูติดตอ
 64. 64. 64กําหนดพารามิเตอร ตองการจะแสดงหรือไมแสดงในสวนไหนของ contact ใหผูเยียมชมเว็บไซตเห็น ่Advanced Parameter สําหรับเลือกรูปไอคอน
 65. 65. 65e-mail parameter ใชสําหรับใสรายชื่ออีเมลที่ไมตองการใหติดตอมา (banned) การใชงานสามารถกําหนดไดหลายอีเมลแลวคั่นดวยเซมิโครอน (;)News Feed Manager มีไวสําหรับดึงบทความ จากเว็บไซตอื่น ๆ มาแสดงที่เว็บไซตเรา การที่จะดึงมาไดเว็บไซตนั้น ๆ ตองเปดใหบริการ rss feedดวย ตัวอยางเว็บไซตที่เปดใหบริการ rss feed ของไทย คือ http://www.rssthai.com รูปแบบ URL feed ที่สามารถจะดึงบทความไดคือ ตองเปนนามสกุล XML เชน http://www.rssthai.com/rss/lastest.xml
 66. 66. 66การใชงาน Feed Manager ไปที่ admin menu >> components >> news feedsคลิ๊กแท็บเมนู Categories จากนั้นคลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใหมใสช่อ title, alias, description จากนั้น save ื
 67. 67. 67คลิ๊กแท็บเมนู Feeds คลิ๊ก New เพื่อสราง Feed ใหมใส name, alias, เลือก category , ใส link เมื่อกําหนดทุกอยางเสร็จ คลิ๊ก svae
 68. 68. 68ตัวอยางลิ้งก feedการใชงาน Component News Feeds การใชงานตองสรางเมนูเพื่อลิ้งกไปหา feed ที่ไดสรางไว ไปที่ admin memu >> menus >> meun ของคุณจากนั้นคลิ๊ก new สรางเมนูใหม คลิ๊กเลือก news feed
 69. 69. 69เลือกรูปแบบการแสดงผล
 70. 70. 70ตั้งชื่อ title, alias เลือก feed ทําการ saveการแสดงผลดาน front endการสรางโพลสํารวจ ไปที่ admin menu >> components >> polls
 71. 71. 71คลิ๊ก NewOption ของ poll มีทั้งหมด 12 ตัวเลือก - title ตั้งชื่อ poll - alias ชื่อแทน - lag กําหนดเวลาความถี่ในการโหวตครั้งตอไป หนวยเปนวินาที - Published เลือกเปน yesจากนั้นทําการ saveการใชงานโพล ใหแสดงผลหนาเว็บไซต ตองสรางเปน โมดูล (module) ไวแสดงผลโพล ซึ่งจะกลาวตอไป
 72. 72. 72Search component เปนสวนเก็บสถิติการคนหาภายในเว็บไซต ปกติจะปดการทํางาน สามารถเปดการทํางานไดโดยคลิ๊กตั้งคาที่ parameter คลิ๊ก yes จากนั้น save ระบบจะทําการเก็บขอมูล คําคนหาที่ผูใช ใชคนหา จํานวนครั้งที่ทําการคนหา 
 73. 73. 73Web Link Manager สําหรับเก็บลิ้งก URL ของเว็บไซตตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู งายตอการใชงาน ไปที่ admin menu >> component >> web links คลิ๊กที่แท็บเมนู Categories จากนั้น คลิ๊ก new เพื่อสราง Categories ใสช่อ tile, alias ื
 74. 74. 74 คลิ๊กที่แท็บเมนู links จากนัน คลิ๊ก new เพื่อสราง links ้ ใสขอมูลตาง ๆ ของลิ้งก ตามตองการ จากนั้น save เลือกรูปแบบการแสดงผล- all category การแสดงผลรวมทุก ๆ category- category การแสดงเฉพาะ category ที่ระบุ- web link submission layout สําหรับใสเว็บลิ้งกใหม ในหนา front end
 75. 75. 75ตั้งชื่อ title, alias เลือก category ทําการ saveรูปแบบการแสดงผลดาน front end
 76. 76. 76Media Manager สวนนี้มีไวสําหรับจัดการเกียวกับรูปภาพตาง ๆ ทั้งสรางโฟลเดอรสาหรับเก็บไฟลภาพ อัพโหลดรูปภาพ ลบรูปภาพ ่ ํการสรางโฟลเดอรสาหรับรูปภาพ พิมพชอที่ตองการแลวคลิ๊ก Create Folder ํ ่ื
 77. 77. 77การอัพโหลดรูปภาพคลิ๊ก Browser จะปรากฏหนาตางสําหรับเลือกไฟลภายในเครื่อง จากนั้นกด open คลิ๊ก Start Uploadการลบรูปภาพคลิ๊กเลือกรูปที่ตองการลบจากนั้นคลิ๊ก Delete กรณีตองการลบหลายรูป การลบรูปเดียวใหคลิ๊กเครื่องหมายกากบาทสีแดงใตรูปภาพ
 78. 78. 78การติดตั้ง Extensions ของ joomlaการติดตั้ง extensions หรือตัวเสริมตาง ๆ เชนโมดูล เทมเพลท คอมโพเนนท ภาษา ทําไดดังนี้เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstallจากนั้นเลือกไฟล extensions ที่ดาวนโหลดมาจากในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน เสร็จแลวกด upload file & installหากทําการติดตั้งสําเร็จจะขึนขอความ Install ....... Success ้ Note : Extensions ของ joomla มี 2 เวอรชน ที่ใชงานกับ joomla 1.0 กับที่ใชงานบน joomla 1.5 และที่สามารถใชงานไดบน ั่ joomla 1.0 และ joomla 1.5 ในโหมด legacy ตองแนใจวาใชงานกับเวอรชั่นไหน ไมเชนนั้นจะไมสามารถติดตั้งได
 79. 79. 79การถอนการติดตั้ง Extensions ของ joomla (Uninstall)เขาที่ admin menu >> extensions >> install/uninstallเลือกแท็บเมนู Extensions ที่ตองการถอนการติดตั้ง คลิ๊กเลือก extension ที่ตองการ จากนั้น คลิ๊ก uninstall
 80. 80. 80การสรางโมดูลใหม (ตัวอยางการสรางโมดูลคนหา (Search)) ทําการสรางเมนูคนหา (Search) มาที่ menu manager คลิ๊กที่ new เพื่อสรางโมดูลใหมคลิ๊กเลือกที่ Search จากนันคลิ๊ก Next ้

×