Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Form mr

1,107 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Form mr

  1. 1. เลขที่............../2555 หนังสือแสดง การให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า.................................. หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)............................................ ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่ ........... ถนน...............................ซอย............................ตำาบล..................................อำาเภอ............................................. จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โดยนาย/นาง/นางสาว................................................................ ผู้มีอำานาจกระทำาการแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้” ขอแสดงความตกลงให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกของหอการค้า จังหวัด..................................../หอการค้าไทย/หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับ” ในการได้รับ สิทธิประโยชน์ส่วนลดจากการซื้อสินค้า หรือบริการของ “ผู้ให้” ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการ ประเภท ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุด เงื่อนไข สินค้า /บริการ ( %) ว/ด/ป ว/ด/ป ยกเว้น 1.............................. 2.............................. 3.............................. 4.............................. 5.............................. 2. การใช้สิทธิ “ผู้รับ” จะต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของหอการค้าที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในวันที่ใช้สิทธิ โดยการแสดง บัตรความเป็นสมาชิกของหอการค้านั้นๆเพื่อเป็นการยืนยัน ในการใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีที่ “ผู้รับ” ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.สามารถติดต่อเพื่อสอบถาม หรือแจ้งข้อขัดข้องให้ “ผู้ให้” ทราบ หรือ แจ้งไปที่บริษัท /ฝ่าย /หน่วย............................................. โทรศัพท์........................................ โทรสาร.......................................................เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิส่วนลดตามข้อ 1 .ต่อไป ให้ไว้ ณ วันที่ ....................เดือน.......................2554 ลงชื่อ........................................... (ประทับตรา) (..........................................) ตำาแหน่ง....................................

×