Form mr

วิระศักดิ์ บัวคำ
วิระศักดิ์ บัวคำอาจารย์ภาษาจีน at โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
เลขที่............../2555
หนังสือแสดง
การให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า..................................
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)............................................ ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่ ...........
ถนน...............................ซอย............................ตำาบล..................................อำาเภอ.............................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โดยนาย/นาง/นางสาว................................................................
ผู้มีอำานาจกระทำาการแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้” ขอแสดงความตกลงให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกของหอการค้า
จังหวัด..................................../หอการค้าไทย/หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับ” ในการได้รับ
สิทธิประโยชน์ส่วนลดจากการซื้อสินค้า หรือบริการของ “ผู้ให้” ดังต่อไปนี้
1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการ
ประเภท ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุด เงื่อนไข
สินค้า /บริการ ( %) ว/ด/ป ว/ด/ป ยกเว้น
1..............................
2..............................
3..............................
4..............................
5..............................
2. การใช้สิทธิ
“ผู้รับ” จะต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของหอการค้าที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในวันที่ใช้สิทธิ โดยการแสดง
บัตรความเป็นสมาชิกของหอการค้านั้นๆเพื่อเป็นการยืนยัน ในการใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าว
ทั้งนี้ กรณีที่ “ผู้รับ” ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.สามารถติดต่อเพื่อสอบถาม หรือแจ้งข้อขัดข้องให้
“ผู้ให้” ทราบ หรือ แจ้งไปที่บริษัท /ฝ่าย /หน่วย............................................. โทรศัพท์........................................
โทรสาร.......................................................เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิส่วนลดตามข้อ 1 .ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ....................เดือน.......................2554
ลงชื่อ...........................................
(ประทับตรา) (..........................................)
ตำาแหน่ง....................................

More Related Content

What's hot(20)

แบบฝึก5.2แบบฝึก5.2
แบบฝึก5.2
Rung Kru8.8K views
ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)
ใบสมัคร(ปวช. ปวส.)
นบพร ตุ่มอ่อน12.9K views
เอกสารหมายเลข 10เอกสารหมายเลข 10
เอกสารหมายเลข 10
โรงเรียนบ้านพอก361 views
Classdismissform nongkor.ac.thClassdismissform nongkor.ac.th
Classdismissform nongkor.ac.th
Suda Sangtong372 views
แบบใบสำคัญรับเงินแบบใบสำคัญรับเงิน
แบบใบสำคัญรับเงิน
ประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์26.8K views
เอกสารหมายเลข 2เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 2
โรงเรียนบ้านพอก221 views
ใบสมัครงานครูอัตราจ้างเวียดนามใบสมัครงานครูอัตราจ้างเวียดนาม
ใบสมัครงานครูอัตราจ้างเวียดนาม
น้ำฝน เชพบ๊ะ ไอ้อ้วน หัวฟู2.4K views
เอกสารหมายเลข 8เอกสารหมายเลข 8
เอกสารหมายเลข 8
โรงเรียนบ้านพอก689 views
เอกสารหมายเลข 1เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 1
โรงเรียนบ้านพอก2K views

Similar to Form mr(20)

แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 1แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 1
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 1
โรงเรียนอนุบาลระนอง1.1K views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 2แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 2
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 2
โรงเรียนอนุบาลระนอง20.8K views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 6แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 6
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 6
โรงเรียนอนุบาลระนอง496 views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 8แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 8
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 8
โรงเรียนอนุบาลระนอง1.3K views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7
โรงเรียนอนุบาลระนอง1.4K views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 0แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 0
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 0
โรงเรียนอนุบาลระนอง1.2K views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 3แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 3
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 3
โรงเรียนอนุบาลระนอง14.8K views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 4แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 4
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 4
โรงเรียนอนุบาลระนอง664 views
เอกสารหมายเลข 12เอกสารหมายเลข 12
เอกสารหมายเลข 12
โรงเรียนบ้านพอก450 views
Rc.101Rc.101
Rc.101
rcloan421 views
Ptt miracle concertPtt miracle concert
Ptt miracle concert
guestd92fca4158 views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 7
โรงเรียนอนุบาลระนอง4.6K views
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 9แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 9
แบบฝึกทักษะการคัดเลขอารบิก 9
โรงเรียนอนุบาลระนอง13.7K views

More from วิระศักดิ์ บัวคำ(20)

Chamber commerce issue2Chamber commerce issue2
Chamber commerce issue2
วิระศักดิ์ บัวคำ1.5K views
ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
ข้อบังคับหอการค้ากร ะบี่ 2549
วิระศักดิ์ บัวคำ1.6K views
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56
วิระศักดิ์ บัวคำ844 views
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรมบรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt 1_บรรณานุกรม
วิระศักดิ์ บัวคำ3.1K views
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรมบรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
บรรณานุกรมAec prompt2 บรรณานุกรม
วิระศักดิ์ บัวคำ12.4K views

Form mr

  • 1. เลขที่............../2555 หนังสือแสดง การให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหอการค้า.................................. หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วน)............................................ ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่ ........... ถนน...............................ซอย............................ตำาบล..................................อำาเภอ............................................. จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ โดยนาย/นาง/นางสาว................................................................ ผู้มีอำานาจกระทำาการแทน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ให้” ขอแสดงความตกลงให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกของหอการค้า จังหวัด..................................../หอการค้าไทย/หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับ” ในการได้รับ สิทธิประโยชน์ส่วนลดจากการซื้อสินค้า หรือบริการของ “ผู้ให้” ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการ ประเภท ส่วนลด เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุด เงื่อนไข สินค้า /บริการ ( %) ว/ด/ป ว/ด/ป ยกเว้น 1.............................. 2.............................. 3.............................. 4.............................. 5.............................. 2. การใช้สิทธิ “ผู้รับ” จะต้องแสดงตนว่าเป็นสมาชิกของหอการค้าที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ในวันที่ใช้สิทธิ โดยการแสดง บัตรความเป็นสมาชิกของหอการค้านั้นๆเพื่อเป็นการยืนยัน ในการใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีที่ “ผู้รับ” ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.สามารถติดต่อเพื่อสอบถาม หรือแจ้งข้อขัดข้องให้ “ผู้ให้” ทราบ หรือ แจ้งไปที่บริษัท /ฝ่าย /หน่วย............................................. โทรศัพท์........................................ โทรสาร.......................................................เพื่อยืนยันการได้รับสิทธิส่วนลดตามข้อ 1 .ต่อไป ให้ไว้ ณ วันที่ ....................เดือน.......................2554 ลงชื่อ........................................... (ประทับตรา) (..........................................) ตำาแหน่ง....................................